nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam hà nội

110 275 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2015, 01:11

i LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể Quý thầy cô trƣờng Học viện Chính sách và Phát triển, Qúy thầy cô khoa Kinh tế quốc tế đã dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báu cho em trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện tại trƣờng. Em xin cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Long, ngƣời đã nhiệt tình hƣớng dẫn em hoàn thành báo cáo thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nam Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập tại Ngân hàng, đƣợc tiếp xúc thực tế, giải đáp các thắc mắc, giúp em có thêm những hiểu biết về công việc liên quan đến ngành học của em trong suốt quá trình thực tập. Với vốn kiến thức còn hạn hẹp và thời gian thực tập có hạn nên em không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp, phê bình của quý thầy cô và anh chị tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội. Đó sẽ là hành trang quý báu giúp em hoàn thiện kiến thức của mình sau này. ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản khóa luận là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong khóa luận là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn Mai Văn Sơn iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH, BẢNG vii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 4 1.1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ 4 1.1.2. Đặc điểm của phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ 5 1.1.3. Quy trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ 6 1.1.4. Các văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ 8 1.2. CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.2.1. Khái niệm về chất lƣợng dịch vụ 10 1.2.2. Mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 13 1.2.3. Khái niệm chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.4. Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu14 1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu 22 1.3. VAI TRÕ CỦA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 32 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 32 iv 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển BIDV chi nhánh Nam Hà Nội 32 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội 34 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 36 2.1.4. Lĩnh vực kinh doanh của BIDV chi nhánh Nam Hà Nội 37 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh BIDV Nam Hà Nội 39 2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TDCT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI BIDV CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 49 2.2.1. Khái quát tình hình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa do BIDV Nam Hà Nội đứng ra làm trung gian thanh toán 49 2.2.2. Thực trạng dịch vụ thanh toán L/C nhập khẩu tại BIDV Nam Hà Nội 51 2.2.3. Thực trạng chất lƣợng dịch vụ thanh toán L/C nhập khẩu tại BIDV Nam Hà Nội59 2.2.4. Đánh giá chất lƣợng dịch vụ thanh toán L/C hàng hóa nhập khẩu 67 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI BIDV NAM HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 75 3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI BIDV NAM HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 75 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI BIDV NAM HÀ NỘI 77 3.2.1. Hoàn thiện quy trình thanh toán hàng nhập khẩu 77 3.2.2. Không ngừng nâng cao chất lƣợng đội ngũ thanh toán viên 78 3.2.3. Phối hợp chặt chẽ nghiệp vụ thanh toán L/C nhập khẩu và các nghiệp vụ có liên quan 79 3.2.4. Tiếp tục đổi mới công nghệ ngân hàng, đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa công nghệ phục vụ cho nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ 79 3.2.5. Chú trọng hơn đến việc đánh giá năng lực khách hàng, xác định rủi ro trong từng phƣơng án nhập khẩu 81 3.2.6. Tăng cƣờng công tác tƣ vấn khách hàng, phối hợp với khách hàng trong kiểm tra chứng từ 82 3.2.7. Một số giải pháp khác 83 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 v 3.3.1. Đối với Chính phủ 84 3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 86 3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam 87 3.3.4. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu 89 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 95 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Phần tiếng việt STT Từ viết tắt Tên đầy đủ 1 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 2 NHPH Ngân hàng phát hành 3 NHTB Ngân hàng thông báo 4 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 5 NH TMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 6 NH TMCP ĐT&PT Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển 7 NHXN Ngân hàng xác nhận 8 NK Nhập khẩu 9 KSV Kiểm soát viên 10 TDCT Tín dụng chứng từ 11 TTQT Thanh toán quốc tế 12 TTV Thanh toán viên Phần tiếng Anh STT Từ viết tắt Tên tiếng anh Tên tiếng Việt 1 BIDV Joint Stock commercial Bank for investment and development of Vietnam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triểnViệt Nam 2 L/C Letter of Credit Thƣ tín dụng 3 UCP The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ 4 ICC International Chamber of Commerce Phòng thƣơng mại quốc tế vii DANH MỤC HÌNH, BẢNG Hình 1.1: Quy trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán TDCT 6 Hình 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của BIDV Nam Hà Nội 36 Hình 2.2: Lợi nhuận của BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2010 - 2013 47 Hình 2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn trong thanh toán L/C nhập khẩu tại BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2008 - 2012 65 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn qua các năm của BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2010 -2013 41 Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động của BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2010 -2013 42 Bảng 2.3: Tình hình dƣ nợ của BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2010 - 2013 43 Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu tại BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2010 - 2013 44 Bảng 2.5: Tình hình thu phí dịch vụ của BIDV Nam Hà Nội 46 giai đoạn 2010- 2013 46 Bảng 2.6. Kim ngạch xuất khẩu qua BIDV chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2011- 2013………………………. 49 Bảng 2.7. Kim ngạch thanh toán xuất khẩu qua chi nhánh BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2011- 2013 50 Bảng 2.8. Chứng từ lƣu trong nghiệp vụ phát hành L/C 55 Bảng 2.9. Chứng từ lƣu trong nghiệp vụ thanh toán L/C 58 Bảng 2.10. Số món, doanh số phát hành và thanh toán L/C tại BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013 57 Bảng 2.11. Tỷ trọng doanh số thanh toán L/C nhập khẩu tại BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2009-2013 58 Bảng 2.12. Số món L/C thanh toán phân theo thời gian thanh toán tại BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013…………………………………………………… … 60 Bảng 2.13. Tỷ lệ lỗi trong thanh toán L/C nhập khẩu tại BIDV chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013 …………………………………………………… … …… 63 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng khẳng định đƣợc vai trò trong hoạt động kinh tế quốc dân nói chung và hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, mỗi quốc gia đều đặt hoạt động kinh tế đối ngoại lên hàng đầu, coi hoạt động kinh tế đối ngoại là con đƣờng tất yếu trong chiến lƣợc phát triển kinh tế của mỗi nƣớc. Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, nền kinh tế mở cửa đã thực sự tạo đà phát triển mạnh mẽ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cho các doanh nghiệp và ngân hàng tham gia vào lĩnh vực xuất nhập khẩu đặc biệt là trong công tác thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế đƣợc coi là một trong những trọng tâm của hoạt động kinh tế đối ngoại. Trong điều kiện các quốc gia đã và đang hòa nhập với nền kinh tế thế giới, thì vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng càng trở nên vô cùng quan trọng. Tín dụng chứng từ là phƣơng thức thanh toán có nhiều ƣu điểm hơn so với các phƣơng thức khác nên đƣợc sử dụng rất phổ biến trong thanh toán quốc tế. Tuy nhiên trong quá trình tham gia thƣơng mại quốc tế chúng ta chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu đòi hỏi phức tạp về nghiệp vụ, vì thế trên thực tế chất lƣợng cung cấp phƣơng thức thanh toán này còn thấp và bị hạn chế. Là một Ngân hàng có quy mô lớn so với các Ngân hàng khác tại Việt Nam, song Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam còn nhiều hạn chế trong cung cấp dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ. Với mục tiêu trở thành Ngân hàng hàng đầu, cung cấp đa dạng và có chất lƣợng tất cả các dịch vụ, đòi hỏi Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam nói chung và chi nhánh Nam Hà Nội nói riêng phải nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ. Từ thực tế trên, việc đánh giá thực trạng chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa của ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội cũng nhƣ giúp ngân hàng có các giải 2 pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới nhằm gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng, tác giả đã quan tâm và lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội”. Đề tài đƣợc thực hiện không ngoài mục đích trên và tác giả hy vọng sẽ nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng góp để vấn đề nghiên cứu đƣợc hoàn thiện hơn. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu tại các Ngân hàng thƣơng mại. - Nghiên cứu thực trạng chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội để đánh giá những ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân. - Trên cơ sở đó đƣa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu về chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng thƣơng mại. 3.2. Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu về không gian: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội + Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Khóa luận sử dụng số liệu báo cáo giai đoạn 2008 - 2013 của BIDV Nam Hà Nội để phân tích, đánh giá chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa, từ đó đƣa ra giải pháp đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. 3 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp thu thập thông tin số liệu: các thông tin, số liệu đƣợc thu thập từ: + Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh BIDV Nam Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013. + Các tài liệu, báo, tạp chí chuyên ngành có liên quan. - Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp: + Phân tích tổng hợp theo thời gian (giai đoạn 2008-2013). + Phân tích tổng hợp theo nhóm vấn đề, nhóm đối tƣợng. - Phƣơng pháp ứng dụng kết quả phân tích số liệu: + Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội. 5. Kết cấu khóa luận Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 3 chƣơng: Chương 1: Lý luận chung về chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội đến năm 2015 [...]... của ngân hàng thay cho lời hứa trả tiền của nhà nhập khẩu, vì ngân hàng có hệ số tín nhiệm cao hơn nhà nhập khẩu 1.1.2 Đặc điểm của phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ - Tín dụng chứng từ là hợp đồng kinh tế hai bên: Trong thực tế tín dụng chứng từ là hợp đồng kinh tế độc lập chỉ của hai bên là Ngân hàng phát hành và nhà xuất khẩu Vì mọi yêu cầu và chỉ thị của nhà nhập khẩu đã do Ngân hàng phát hành... hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và thanh toán quốc tế Ví dụ: chính sách thuế của Nhà nƣớc, khi thuế nhập khẩu cao, hàng hóa nhập khẩu vào nƣớc đó giảm và hoạt động thanh toán quốc tế phục vụ nhập khẩu hàng hóa sẽ giảm theo, hoặc khi Nhà nƣớc cấm nhập 22 khẩu một mặt hàng nào đó thì sẽ hạn chế sự phát triển hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu Chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà nƣớc cũng tác... đƣợc tạo ra trƣớc và sau đó quyết định đến sự hài lòng của khách hàng Vì vậy, chúng ta có thể dùng sự hài lòng của khách hàng để đo lƣờng chất lƣợng dịch vụ 1.2.3 Khái niệm chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng thƣơng mại Theo đó, chất lƣợng dịch vụ thanh toán TDCT nhập khẩu là tập hợp các đặc tính của phƣơng thức thanh toán và cách thức Ngân hàng phục vụ nhằm thỏa mãn... nhà NK chấp nhận thì NHPH phải nhanh chóng tiến hành thanh toán cho phía xuất khẩu và trao bộ chứng từ cho bên NK, bởi vì sau khi đã giao hàng thì nhà xuất khẩu mong sớm nhận đƣợc tiền hàng còn nhà NK thì mong nhận đƣợc chứng từ để đi nhận hàng 19 1.2.4.3 Độ an toàn trong cung cấp dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu Mức độ an toàn trong cung cấp dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu. .. toàn đối với Ngân hàng và mức độ an toàn đối với nhà nhập khẩu Mức độ an toàn đối với Ngân hàng đƣợc đánh giá thông qua tỷ lệ rủi ro, khả năng thu hồi vốn từ nhà nhập khẩu trong cung cấp dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu Rõ ràng quá trình thanh toán có đạt chất lƣợng hay không thể hiện ở chỗ sau khi trả tiền cho nhà xuất khẩu, Ngân hàng phát hành có thu lại đƣợc tiền từ nhà nhập khẩu Tuy nhiên,... động thanh toán L/C hàng nhập phát triển cả về chất lƣợng và số lƣợng Đồng thời cũng là yếu tố không kém phần quan trọng trong việc nâng cao uy tín của ngân hàng trong khu vực và trên thế giới 1.3 VAI TRÒ CỦA CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  Đối với ngân hàng: Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và hiện đại hóa, các NHTM đều phải tiến tới mô hình ngân. .. VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ Theo Điều 2 UCP No 600 của ICC, Tín dụng chứng từ đƣợc định nghĩa nhƣ sau: Tín dụng chứng từ là một thỏa thuận, dù cho đƣợc mô tả hoặc đặt tên nhƣ thế nào, nhƣng không thể hủy bỏ và. .. độ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng Mức độ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu đƣợc đánh giá thông qua sự đa dang về loại hình L/C Ngân hàng cung cấp, nội dung của L/C Ngân hàng phát hành và chất lƣợng của dịch vụ kiểm tra bộ chứng từ và thanh toán L/C Ngân hàng cung cấp càng đa dạng các loại hình L/C sẽ giúp cho khách hàng cảm thấy đƣợc đáp ứng nhu... do đó chúng trở thành căn cứ để ngân hàng trả tiền, là căn cứ để nhà nhập khẩu hoàn trả tiền cho ngân hàng, là chứng từ đi nhận hàng của nhà nhập khẩu Khi chứng từ xuất trình phù hợp thì Ngân hàng phát hành phải thanh toán vô điều kiện cho nhà xuất khẩu, mặc dù trên thực tế hàng hóa có thể không đƣợc giao hoặc đƣợc giao không hoàn toàn đúng nhƣ ghi trên chứng từ 5 -Tín dụng chứng từ yêu cầu tuân thủ... doanh nghiệp nhập khẩu khi nhận hàng Chính vì vậy mà kỹ thuật kiểm tra và xử lý chứng từ là rất quan trọng không chỉ đối với khách hàng mà với cả bản thân ngân hàng Các ngân hàng có kỹ thuật kiểm tra và xử lý chứng từ tốt sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho cả ngân hàng và các doanh nghiệp nhập khẩu, là cơ sở cho việc thanh toán L/C hàng nhập diễn ra nhanh chóng và an toàn, nâng cao uy tín của ngân hàng trên . nhánh Nam Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội đến. chứng từ nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh. dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa, từ đó đƣa ra giải pháp đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam hà nội, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam hà nội, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu hàng hóa tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam hà nội