báo cáo tiểu luận quản trị ngân hàng các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở việt nam

37 466 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2015, 14:29

KHUNG PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ THÀNH LẬP NGÂN HÀNG Nhóm 10 Lớp TCDN Đêm 2 Danh sách nhóm 10  1. Kiều Thị Thùy Diễm  2. Trần Thanh Tiền  3. Đặng Minh Tuyến  4. Huỳnh Thị Thu Hòa Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam I. Định nghĩa:  Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.  Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm có ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. II. Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng 1. Điều kiện: a. Đối với ngân hàng Thương mại cổ phần  Vốn điều lệ:  Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ; hiện nay vốn điều lệ phải từ 3.000 tỷ đồng.  Vốn điều lệ được góp bằng đồng Việt Nam. Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam  Nguồn vốn góp thành lập ngân hàng phải là nguồn hợp pháp; Không được sử dụng tiền vay dưới bất cứ hình thức nào để góp vốn thành lập ngân hàng.  Cổ đông  Cổ đông là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam; Không thuộc những đối tượng bị cấm theo qui định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp. Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam  Có tối thiểu 100 cổ đông tham gia góp vốn thành lập ngân hàng, trong đó có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập là tổ chức có tư cách pháp nhân  Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập NH. Vốn thành lập NH phải được gửi vào một tài khoản do Ban trù bị mở tại NHTM VN và duy trì số tiền này từ thời điểm NHNN VN có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập NH cho đến khi có Giấy phép. Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam  Cá nhân hoặc tổ chức và người có liên quan của cá nhân hoặc tổ chức đó không được tham gia góp vốn thành lập quá 02 ngân hàng; không được tham gia góp vốn thành lập tại 01 ngân hàng nếu:  Tổ chức hoặc tổ chức đó cùng với người có liên quan đang sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một ngân hàng.  Cá nhân hoặc cá nhân đó cùng với người có liên quan đang sở hữu mức cổ phần trọng yếu của một ngân hàng. Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam  Đối với cổ đông là tổ chức, phải có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm và kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề năm đề nghị thành lập ngân hàng.  Đối với cổ đông là doanh nghiệp Nhà nước phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản cho phép tham gia góp vốn thành lập ngân hàng. Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam  Cổ đông sáng lập  Đối với cá nhân:  Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích  Là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 03 năm liền kề/có bằng đại học hoặc trên đại học về ngành kinh tế hoặc luật  Cam kết hỗ trợ ngân hàng về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam  Đối với tổ chức:  Đảm bảo các điều kiện quy định cho cổ đông mục 2 nêu trên  Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm  Là doanh nghiệp (không phải là ngân hàng thương mại)  Là ngân hàng thương mại  Cam kết hỗ trợ ngân hàng về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản. Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam [...]... hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam b  Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị ngân hàng, có toàn quy n nhân danh ngân hàng để quy t định, thực hiện các quy n và nghĩa vụ của ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quy n của Đại hội đồng cổ đông/hoặc chủ sở hữu/hoặc thành viên góp vốn Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam   Hội đồng quản. .. khách hàng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về ngoại hối; Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung hoạt động trong Giấy phép cấp cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật này, phù hợp với quy mô, loại hình, lĩnh vực hoạt động của ngân hàng nước ngoài Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam III     Những thay đổi phải được ngân. .. quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam + + + + + + Cho vay; Chi t khấu, tái chi t khấu; Bảo lãnh ngân hàng; Phát hành thẻ tín dụng; Bao thanh toán; Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam    + + Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; Cung ứng các. .. với quy định của pháp luật Tổng giám đốc của chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tham gia quản trị, điều hành tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác và không được đồng thời làm Trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam của ngân hàng nước ngoài Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam 2   Hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Chi nhánh ngân hàng. .. gian hoạt động văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài tối đa 5 năm Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam Ngân hàng TMCP 1 Cơ cấu tổ chức, quản lý của Ngân hàng TMCP 1.1 Cơ cấu tổ chức mạng lưới: Ngân hàng phải có trụ sở chính Cơ cấu tổ chức tại trụ sở chính do ngân hàng tự quy t định 1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý  Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng. .. hiện các hoạt động tương tự ngân hàng thương mại Việt Nam, tuy nhiên có các hoạt động sau đây không được phép thực hiện: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được góp vốn và mua cổ phần; Hoạt động mà ngân hàng nước ngoài không được phép thực hiện tại nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính; Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam   Chi nhánh ngân hàng. .. cạnh đó Ngân hàng TMCP còn có các hoạt động khác như sau: Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam     Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà... Việt Nam II 1  Các quy định chung trong quá trình hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam Cơ cấu tổ chức, quản lý của chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hàng nước ngoài quy t định cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với pháp luật của nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính và quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành,... số thành viên Hội đồng quản trị Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam c    Ban kiểm soát Ban kiểm soát là cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của ngân hàng Ban Kiểm soát của ngân hàng có tối thiểu 03 thành viên, số lượng cụ thể do Điều lệ ngân hàng quy định, trong đó phải có ít nhất... phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam   Tổng giám đốc của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đại diện cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước pháp luật, là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và điều hành hoạt động hằng ngày theo quy n, nghĩa . gian hoạt động văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài tối đa 5 năm Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt. động, các loại hình ngân hàng gồm có ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. II. Các quy định. biểu quy t, là cơ quan quy t định cao nhất của tổ chức tín dụng. Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ, quy n hạn sau đây: Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tiểu luận quản trị ngân hàng các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở việt nam, báo cáo tiểu luận quản trị ngân hàng các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở việt nam, báo cáo tiểu luận quản trị ngân hàng các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở việt nam, Phần 1: Các quy định chung về việc thành lập ngân hàng ở Việt Nam, Phần II: Các quy định chi phối trong quá trình hoạt động của các ngân hàng ở Việt Nam

Từ khóa liên quan