skkn phương pháp giải bài tập điện phân và bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt

27 566 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2015, 07:30

Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung    !"#$% &'#()   !"#$ %&'()&*+,++ -(*.- !"/*0#+12&'342&5677 89:/;+%#<!+1=<2>&2?+@.?$ %ABC#20%D5EFG/!. 5!G"#'8,<+ )/5,2/=<. +&$ H#1<2IJ#I1.15<!"# .#E.8&'/!($ K1G!"#D&2LG(-<C #+1$G&:M9NO:M9P(FQ( $RD&89:SC"#D:"/*5D+D TU*+<./*5".8""V=W$Q"/ *#+1D/*'52'/*D&9:2EX %>&.?+@YL+1D'-<"<L"M:$ &*+') FYD&.(2&D&9:&56 77$ ?GF.Z5EF5[G2C"/*2/=I/* =Y2+,/=IE"##+1 \2+,5EF 2+%#+2+]/C.DI<=$ QY.*##+1  !"#$%+ !"#]^.E#<*' Q>_7?`abQcd7efg_7$ ?#+1#&*.!+ M:"/*2/5D >_7?`abQcd7efg_72'-E-h&'--<!. +15,9ih2Pih2&562=<X>&2? +@$ &,#-"() $&./01234) b.*#'!0#+1E-$&'J I&*0#+1+,5[G!/*$ %&.56.71) 'C#+1D<=2D<)!12'=  &'+%&*/C(DAEDR&'& 5=j 9 2k2?l&'4&F+C=<+,A^#,.> 9 Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung &.?+@S$QY.*#=m<#+1Y%F/* "n+E5D"%2/=.C"E+,&'I25( .5(' $ =5'= &'+G5\+,+15,#+125E)! +D8D+ '=+,E-,<o;<,2()+, '=D+ Y+C&'2++ +C5D2+C!; <$ &8,() .91:.;1.<:2=>? "&@AB2C:./DE:p C"/*, &.F414GHpq-+<)YADO5mA!#/1r+<- 5D"H+<C1+)+<#D!#r""V+<#$ .IJ0Dp'-+<)Y'm"+<G+,'-/E+sD&$ KLMpd"H+<C1+)?D!#o+<-"R= .8-"]+<S+ 5I? : lo-R=.8-] +<S+ 5$KY#&'-+<?D!# *@NON4G1P.91) ?ROS ¬   ? →  jRtS : t t:$90 → :? O  → ? : t:$90 q-5mA!#oq-ADA!#2-" Y+<p:? "0 # → :t? : $ 77$9S><+<D!#p"+=.8e2egRe7j2 Q77jS2e : Re77j2Q77jS2j : g N 77$:S><""V+<8p OQH8p8E"(H+<2'+DD, -E.)Y+<p tR-S : g/V5mp: : gt:0u : t:g v  tR-"S : g/VADp: : gug : tP t tP0 OR-SA!#)Y5me t 2 t RAS2 : g0)#;p t?D7j277j2j Nt 5(/V5mR5+D : g/V5mS t? t RAS.55/V5m0F-"B#E+<- ZRDIAD/V5m8Spe t t0ue t? t RAS"n/V5m t R : gS QHR1.:K1.ST4.5U:71VLW1:.XSLYDAU/N9D) d t  t e :t j Nt wx :t y0 :t  :t q :t / :t w t RASw? :t y0 Nt j t  :t  :t j Nt $  : g*00e t *00e t *00 : Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung tQI"5+<""VL Fy0? N 2?? : .?YF- /V5mpy0 Nt t90uy0 :t l? :t t:0u?l: t t:0u : ly0 :t t:0uy0 OR-"SA!#)YAD=A2 : g0)#;p t?=ADAg N v2qg P :v 2g P Nv 2?g N :v 2?g P vz5(/VAD t  ?       5  /V  A  D  0  F  -p  q :v {  7 v {  U v {  ? v {   : g 77$NS>V*y"# | Trong đóp tp5= !Do+<-RS tjp5= + o+<- tp'=00+so+<- t7p+C"H+<RjS tp+<R'S typ}'=y"#+<I900#+< %E+,9 00#,"oroRy|92~M:$9M O9• $~2M::$9M :N € •~iMM?$ O9 S 77ve•q‚?aqƒ>„b7…7U†7‡Qc>7ˆ‰ Od= GI5= 5'+</ .$ OR""V'+<S|R""V8+<SvR5Et5IS$ O>C!5= ""VpŠ|R5Et5IS$ Od+<""Vp t+A5+CD&Rdg2g2URgS : 2zS tjADARg N 2 : qg P 2?g P 2zS te=/oADA./‹51Rdg N 2 : qg P 2zS u-E+< : g : RoS.g : RoS Od+<""V.8C55(R5(!#+< -YSYA!#)YAD+<- O?D,D!FA!#Xrpo+<-2 ""V2"Œ+<-$QI"p t><D!#j : g N RD N jy ~ S.8/}YY+< -/VGH"%"h#A8' t><""V?5(G8bv.0.D5I  : o t!FXA""V.85/ OQE!FRr00SA!#o+<-0+hF-2 5(%.EY+<s) OQEY+<s)RXYD&( S+,I5%E N Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung O(Fy"#u'=+ o+<- OE+1/7.Y8EI'=00+so+<-R 0 S 0(Fp 0 | R•SR.8y|•~iMM5|#.y|:~2Ž5|S$q+D "-.F-+<2''s'=00r*.8 0 +, /EF+C+<A!#$QI"+,"-+A05D/V5mE 5(#8D/V+<5(. : gD/V+<Yo+<-z OE+1/ 5Io+<-r'-#+s.15= " "V25= +<-22zY"-./!F+,I'=00 roL+<-]#.(FR•S+,I7r OE+1/#%I+ %)Y+<Y"( FpK|7$| 0 $y O?D,I•%+<EC +1/+B]'' .8+1/$E••Y +D+B/V+<EHE• {Y +D/V+<E Od+<""V/Y+<;=EY+C "H+<.+<oL/Yu'-r 00o+<-Œ!.'o+<- Œ4<.8 O1 D,"Œ+V*/!00R'=00 + o|'=00oS+,! Od/;+%T5IWY+<2,5(D5I$ Uve•q‚Q‘k’e7“j =4$ZQEY+<""V?+<-2DGA=$ [ ? → tt?O$ ?)YA!#o+<-$ U:S:)U \ ] % "1S:)2Z]% : : gt :$90 →  : t:gO$:?O → ?:t:$90 Y+<p%U2\ % ^%U\2 %  +  % & =4%Z"%_$_)><R+<-S""VFM2:?qg P . M29:?/}"H +<D+C:j$,I5IR+5So '•~iM#+< "&92”•:I$&:2:PMI$ &:2•9:I$ &92NPPI$ [ .I@1V:`a1.N4G124)?qg P → ? :t tqg P :O $ M2:M2: ? →  t t? O $ M29:M29: P Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung q=00+s| :$•~iM •~iMM |M2:2+]'''=? :t RM2:S .8? O RM29:S2"+DIAI ?)YA!#o+<-p U:S:p? :t 2 : g"1S:p? O 2qg P :O 2 : g ? :t t:0 → ? :? O  → ? : t:$90 M2:M29M29:M2M~ ¬  M29: : : g → g : tP t t:$:0$ M2M: ¬  M2MŽ s'=5IoM2M~tM2M:|M2MŽQ*#Q|92”•:I =4bZ%_$_)><R.8+<-S:MM""V?qg P ]+CA w2'C+ ""V• .–HA2D5=  !Ž' .8""V/+%$ ?9~2Ž/C';.•2'5 !FA!#2+ 9:2P5$bVA "&:2:i$&92iM$ &92:i$&N2:i$ [ k"V'5+<2D!F.8y02F3}""V•H ?qg P "$b&'=?qg P /+%2/'=?qg P +<$ .I@1V:`a1.N4G124)?qg P → ? :t tqg P :O $  ?)YA!#o+<-p U:S:p? :t 2 : g"1S:pqg P :O 2 : g ? :t t:0 →  ? : : g → g : tP t t:$:0$ /:/ ¬  /M2i/:/ ¬  :/ d= ""V'5+<!2'#~P/tN:$M2i/|ŽR9S k"V•]p? :t pv/RS2 t :/RS2qg P :O $ y0t? :t  →  y0 :t t? O/ → v/v/ y0t: t  → y0 :t t : $ /  '#p9~2Žvi~ti~/t~PO~P/vi~/|9:2PR:S b!<YR9S.R:S+ |M2:i2/|M29$?&+?$ =4cZ"%_$$)><""V]”2Pid?.:Ž2:?Rg N S : R+<-2GA=S+E55= ""V!+9M2”iY +<R!E 8/#5(+5,S$! ""V'+< "&dg N 2g N .?Rg N S : $ &dg N 2d?.dg$ &dg N .?Rg N S : $&dg N .dg$ [ .I@1V:`a1.N4G124)?Rg N S : → ? :t t:g N O $ M29iM29i d? → d t t? O $ i Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung M29M29 `Id1V.3Pe$f)A^? :t .+rE8p U:S:p? :t 2 : g"1S:p? O 2qg P :O 2 : g ? :t t:0 → ? :? O  → ? : t:$90 M29iM2NM29iM29M2MiM29 : : g → g : tP t t:$:0$ M2MiM2: .*#5= ""V!p M29i$~PtM2Mi$”9tM2Mi$N:|9P2”i{9M2”i$d(D+Œ $ `Id1V.3Pe%f)A^? :t "p&? :t +<A U:S:p? :t 2 : g"1S:p? O 2qg P :O 2 : g ? :t t:0 → ? :? O  → ? : t:$90 A:AAM29M2MiM29 : : g → g : tP t t:$:0$ #P# Dp:A|M29tP#R9S ~PAt”9$M2MitN:#|9M2”iR:Sb!<YR9S.R:S+ A| M29l#|M2M:i k"V'+<D? :t 2d t 2g N O 2 t $?&+j$ =4 gZ "%_$$)   9N2~Ž  = eqg P . 8 +  " "V $ ><R.8+<-2 +C"H+<5(+sS#2 + #5e"#o.M2MNi5Io$?HE +<:#Ys'=5I+ o!+<-M29:Pi$b V# "&P2”ŽŽ$&P2PŽM$ &92~ŽM$&N2•:M [ .I@1V:`a1.N4G124)eqg P → e :t tqg P :O $  ?)YA!#o+<-$ d+<:#Y'M2MNi5I2HE+<%:#Y 'M2M” 5I2HM2MiPi5I'5m : go$ U:S:) %\ ] %  "1S:)* c %Z ] % & e :t t:0 → eR9S : : g → g : tP t t:$:0$ :M2M”M2:Ž : : gt:$90 →  : t:g O R9 • S M29M• ¬  M2MiPi q#:tM29M•|M2:Ž.*#|M2MŽii.e e |~P$ d+<# ~ Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung U:S:) %\ ] %  "1S:)* c %Z ] % & ? :t t:0 → ?R9S : : g → g : tP t t:$:0$ M2MŽiiM2MNiM29P M29PM2M” q##|M2M”$~P|P2ŽŽ =4hZ%_$%)+1E : .g : /}+<" "V g .8 +< - 2  +C "H +< M2~”j    PM $ k"V+ '+<D5= 9MM.]+Cg~—$ ]+C""Vg8+<R!E 8/#5( +5,S "&i2MŽ—$&~2MM—$&i2iM—$&N29i— [ Y+<pg →  t tg O $ PM$N~MM$M2~” •~iMM Dp'=000+s|9 ?)YA!#o+<-p U:S:)U \ ] %  "1S:) Z ] %  : : gt:$90 →  : t:g O $ : : g → g : tP t t:$:0$ 9 → M2iM2:i ¬  9 d= g8!F 9MM$~ |~ 9MM d= ""Vg8!F9MMtM2i$:tM2:i$N:|9M• ?—g/+% ~$9MM 9M• |i2i— &, ) $$><9I""Vjg N .8+<-2""V'+<D |:$?,I""V'+<5(#+s$d= //o pj$:29~ U$M29MŽ ?$92MŽ k$M2iP %&><:MMC""DH :N S?Rg . N jg .88+C"H+< M2ŽMPj2+E5/&5I/;+%o-Y:25+D 5= -GN2PP$]+CL= :N S?Rg . N jg  ""/+%p j$M29e.M2:e U$M29e.M29e ?$M2:e.M2Ne k$M29e.M2Pe b$><9MM""?qg P  M2:e.jg N  M29e2.8+C"H+< 7|92•Nj$I+V+,+ C5= 5/ 92”:$j$iMM' U$9MMM' ?$9iMM' k$:iM' c$><""V='˜5eDV77$do+  M2PPŽI5IR+5SY5= oG:2N~Ž$e5'+#p j$?" U$? ?$e k$ g&?DPMM""VF?.d?+0+</Y+<D .G2+C"H+<•2~i™:MhY""V+ DF ” Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung 9D|9N2,I""V5(#+s$]+C""V ?2d?% p j$M29ie.M29e U$M2Ne.M29ie$?$M2Ne.M29e k$M2:e.M29e$ h&><""?qg P .?.8'= ?qgP  •š ? 2""VDF. &)YI$><.8+<-$e)YI'›/E+sE )Y+<œ j$>3'A U$I'+3 ?$'+3 k$I'A i&?""'pd?2 : qg P 2dg N 2jg N 2xqg P 2?2g2?? :2  : qg P $ ""5+<-8œ j$d?2 : qg P 2dg N U$ : qg P 2dg N 2 : qg P 2g$ ?$ : qg P 2dg N 2?? :2  : qg P 2g k$dg N 2jg N 2xqg P 2?2g$ j$><""V]?.?R+<-2GA=S$) Y+<2'.8""V/+%2V""V+  j$G U$d(+s ?$b!A= k$G'+D!A=$ RI>1?+@:M9NS k$><D!#j : g N .8+<-/}Y2+ 5j o.Ž•2~R+5SL 5Io$•5='.8 : /}9~2”$ ?929:IR+5S!F.8?RgS : "+ 92i5E$UE !FA!#$bV j$9PP U$9MP ?$Ž:2Ž k$99i2: RI>1>&5=UG:M9NS $_&E+<""VFL ?qg P .?R<' 9MM—2+<-2GA=S2+E5 : g/;+%+<o!:+<- Y+<2+ ""V.~2”:I5IR+5So$k"V H=+:M2Pj : g N $bV j$:i2~ U$i929 ?$iM2P k$:N2i RI>1>&5=jG:M9NS FPF1lmUn=4:0P:o2/DG1) $$? %$U b$? c$k g$k h$j i$kj&jk$U$_$U .W1:.;.U42=&>? <.+1..Fpbh&'!"/* /!D'5+.15D&9:2+] h&'<=+ "/5".8""V =.A#"-!MP"'p R1VpeC5".8""VFC=$ R1VpeC5".8""VF1=$ R1VpL 5".8""VFC=$ R1VpL 5".8""VFL =$ dj".8""V=5U""V =8.5U$k.*#5j5R7j2?2q2US. t M j wj ž 3 t M U wU ž &.I@1VP.FPV4p4n=4:SF1HQ:64H2SR4:FlLM1VJq4L/1VLrl.l.;UHQ:H/s4 Ž Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung $&@AB2C:./DE:) k/*#"8"hC5.C" "V=2'!F#553""V]#5=  5#+s$ Yp5 :U1 t=e=8t58 nFH $ tE+1/5= 5G#!HY" 'p d=5G'.885hDp H 64H2SR4nFHJ=S ZH 64H2SR4:U1`U tH :71V  d=5!'.885hDp H 64H2SR4:U1`U ZH 64H2SR4nFHJ=S tH V4pH tE+1/5= 5G#!A—Y" 'p d=5GA—'.885hDp H 64H2SR4nFHJ=S ZH 64H2SR4:U1`U tH nN u 9MM x d=5!A=A—'.885hDp H 64H2SR4:U1`U ZH 64H2SR4nFHJ=S tH nN u 9MM x Q8H nN  5= /+%5r+1'›'Ÿ5=  5/+%$ %&Q:Asn=4:0PHv/) 9/$pC+';:MM""V?qg P $q5!F5Eh #+';53""Vm 25(#5= +';G 92~$]+CwI?qg P  j$92~e U$M2MM9e ?$M2~Pe k$M2:e [ b&'=?qg P !F YD&py0t?qg P  → y0qg P t? ep•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO{ 0+1/Dp? baùm Oy0  |y0 taêng ~POi~|92~ ⇒ b!|M2: ]+Cw?qg P p e ""  M2: ? | | Q M2: |9e ⇒ ?&j n+URE&'5(+s+.V:MM|M2:IS$ n+?R &'#,(F'S$ n+kR &'#5E)!.Y+ +, +S$$ 9/_%ph5e.""Vy0? : M2ie$q5!FA!# 5= 5!M2Pi$de j$j U$e ?$x k$? [ • Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung .91:Kl.)d%A+V/EDV2+4DjDV7772 "+D+,!)#E/+!D,!'m5eDDV77+, !2EY5(!5DV77&+j$E+ X5DDV/E+s7+E77725+D! s).8 DV5e$ b!'m5DDV77 q=y0? : M2i$M29|M2Mi YD&pety0? :  → e? : ty0 M2Mi ¬  M2Mi → M2Mi DM2Mievi~$M2Mi|M2Piq#e|~i?&?$ 9/_b)Cx""VDHP29~?"qg P $ !F A5= xG:2Ni—'.8/+%$d= x85! F j$92NU$PM?$N2:ik$iP2•• [) q=?qg P p P29~ :MŽ |M2M: xt?"qg P  → xqg P t?" M2M: ¬  M2M: → M2M: DpM2M:$99:vM2M:$~i| :2Ni 9MM  x /+% q# x /+%|PM?&U n+jRE&'#M2M:$~i|92NS$ n+?RE99:Av~iA|:2Ni'#A|M2Miq# M2Mi$~i|N2:i$ n+kREq'DV:xt?"qg P  → x:qgPt ?"S$ .wCpeC'="/5".8""V=5(! '!F5= 5G#!A=$k#+H 3&'!/E.*"\¡"B#+<D+,A^!F+DDA!# #5(.Y!FD&+D+ .EE$ k#r56?+@.>&2=!+ & '!/E.*"1+E5EFs .(/}!F ADv5m2A+V1:rADv5m2"-++ !F"n E 9/_cp?M29:y0.""VDFM2Pg N B+,QI R+5S5Ig2.+ ""V$?(""V+ = 5$bV j$:P2: U$:•2MP ?$9M2Ž k$:i2N: [ 9M [...]... sự điện phân 3 Tôi hiểu bài tập kim loại tác dụng 0% 0% 64,9% với dung dịch muối 4 Tôi có thể áp dụng được phương 0% 0% 79,9% pháp để giải 02 dạng đầu của kim loại tác dụng với dung dịch muối 5 Tôi có thể áp dụng được phương 0% 0% 32,2 67,8% pháp để giải 03 dạng đầu của kim % loại tác dụng với dung dịch muối 6 Tôi có thể áp dụng được phương 0% 0% 50% 50% pháp để giải 04 dạng của kim loại tác dụng với. .. đề kim loại tác dụng với dung dịch muối VI ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: Trang 26 Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên đề “PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN VÀ BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI TRONG GIẢNG DẠY HÓA HỌC LỚP 12 THPT được áp dụng tại đơn vị trường tôi đang công tác ở các lớp 12 A1, 12 A2, 12 A3, 12 A4 và một số em các lớp 12 cơ bản tự nguyện đăng... hỗn hợp kim loại tác dung với dung dịch chứa hỗn hợp muối: Đây là dạng bài toán khó nhất trong 04 dạng của kim loại tác dụng với dung dịch muối Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung a Phương pháp: Đối với dạng bài tập này có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, và do biết số mol nên ta áp dụng định luật bảo toàn electron để giải Ví dụ: Cho hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch chứa... dụng với dung dịch muối 7 Tôi thích giải câu bài tập lý thuyết 0% 0% 69,5 30,5% hơn % Nhận xét: Học sinh rất đồng ý về chuyên đề sự điện phân cung cấp cụ thể lý thuyết về sự điện phân, có giải bài tập mẫu, có bài tập tự luyện tương đương, kéo học sinh tiếp cận các Đề thi tuyển sinh, giúp học sinh ham thích bộ môn hơn Học sinh rất đồng ý chuyên đề kim loại tác dụng với dung dịch muối vì có phương pháp hướng... CƯƠNG VỀ KIM LOẠI thì nội dung lý thuyết và bài tập mẫu giảng dạy 04 tiết (tiết học phụ đạo trái buổi), sau đó cho bài tập mẫu, giới thiều sách tham khảo đến học sinh để học sinh tự ôn tập như là tài liệu tổng ôn tập hóa học đại cương và vô cơ của tác giả TS Cao Cự Giác, Phương pháp mới giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học vô cơ của tác giả Đỗ Xuân Hưng, Cuối chương V dành 02 tiết 90 phút (học sinh... được rắn Y và dung dịch Z đã mất màu hoàn toàn Y hoàn toàn không tan trong dung dịch HCl Khối lượng (gam) của Y là A 10,8 B 12, 8 C 23,6 D 28,0 Cho 0,03 mol Al và 0,05mol Fe tác dụng với 100ml dung dịch X chứa Cu(NO 3)2 và AgNO3 Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 8 ,12 g rắn Z gồm 3 kim loại Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư được 0,672 lít H 2(đktc) Nồng độ mol (M)các chất trong dung dịch X lần lượt... hỗn hợp Y gồm 2,8g Fe và 0,81g Al vào 200ml dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 Khi phản ứng kết thúc được dung dịch Z và 8,12g rắn T gồm 3 kim loại Cho rắn T tác dụng với dung dịch HCl dư thì được 0,672 lít H2(đktc) Nồng độ mol (M)các chất trong dung dịch X lần lượt là: A 0,15 và 0,25 B 0,10 và 0,20 C 0,50 và 0,50 D 0,05 và 0,05 Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO 3)2 và AgNO3 Sau khi các... toán hỗn hợp kim loại tác dung với dung dịch chứa một muối a Phương pháp: Khi cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch chứa 1 muối ta cần chú ý đến thứ tự của các phản ứng xảy ra: Kim loại nào có tính khử mạnh hơn sẽ phản ứng với ion kim loại trong dung dịch muối trước Nếu sau phản ứng ion kim loại vẫn còn thì phản ứng tiếp với kim loại có tính khử mạnh tiếp theo Đối với những bài toán chưa cho số mol cụ thể... không xảy ra do cùng gốc muối NO3- 2 Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dung với dung dịch chứa hỗn hợp muối: a Phương pháp: 3 2 3dö Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Thị Hồng Nhung Lưu ý đến thứ tự các phản ứng: Ion kim loại trong các dung dịch muối lần lượt bị khử theo thứ tự giảm dần tính oxi hóa Nghĩa là kim loại sẽ tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh trước Ví dụ: Cho... Mg và Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO 4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12, 4 gam chất rắn Z và dung dịch Y Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit Khối lượng (gam) Mg và Fe trong X lần lượt là: A 4,8 và 3,2 B 3,6 và 4,4 C 2,4 và 5,6 D 1,2 và 6,8 Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm Cu và Zn vào . thứ tự các phản ứng: Ion kim loại trong các dung dịch muối lần lượt bị khử theo thứ tự giảm dần tính oxi hóa. Nghĩa là kim loại sẽ tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh trước. Ví dụ: Cho. ;| j t ? |M29$9MŽtM29$~P|9”2:Ž$ b&.I@1VP.FPV4p4n=4:SF1.y1.3P64H2SR4:FlLM1VJq4L/1VLrl.l.;UHQ: H/s4 U&.I@1VP.FP) Khi cho hỗn hợp kim loại vào dung dịch chứa 1 muối ta cần chú ý đến thứ tự của các phản ứng xảy ra: Kim loại nào có tính khử mạnh hơn sẽ phản ứng với ion kim loại trong dung dịch muối trước. Nếu. nếu bài toán cho dữ kiện sau phản ứng là dung dịch ta giải trường hơp dung dịch muối dư. - Đây chỉ là một trong những phương pháp để giải dạng bài toán này, tuy nhiên tùy thuộc vào câu hỏi và
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phương pháp giải bài tập điện phân và bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt, skkn phương pháp giải bài tập điện phân và bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt, skkn phương pháp giải bài tập điện phân và bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn