Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 4

21 1,049 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 15:29

Lý thuyết và bài tập môn di truyền học [...]... 89v+cv+ct+ 94 v cv+ct 3v+cv ct+5 144 8• Tần số tái tổ hợp giữa v cv:RF = (45 + 40 + 89 + 94) ữ 144 8 = 18.5%ã Nếu dựa theo bản đồ:RF = 13.2 + 6 .4 = 19.6% > 18.5%Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên• Tần số đã hiệu chỉnh:RF = (45 + 40 + 89 + 94 + 3 + 3 + 5 + 5) ÷ 144 8 = 19.6 % 11Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênCác kiểu sắp xếp bào tử nangBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênChu... F2gồm: 13 64 A–B–C–, 365 aabbcc, 87 aabbC–, 84 A–B–cc, 47 aaB–C–, 44 A–bbcc, 5 aaB–cc, 4 A–bbC–.a) Tính tần số tái tổ hợp giữa a b, giữa b c.b). Tính hệ số trùng hợp. 10Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên Di truyền liên kếtPhân tích bộ bốnTĐC trong nguyên phânBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênThể đơn bội trong phân tích di truyền • Dễ ni cấy nhân giống• Có thể nghiên cứu với số lượng... = 4/ 12 = 1/3 = 33%• Trong một số trường hợp đặc biệt, I có thể < 0.Tỉ lệ hoặc số thể tái tổ hợp kép quan sát được C = Tỉ lệ hoặc số thể tái tổ hợp kép theo dự kiến Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiênv cv+ct+580v+cv ct 592vcv ct+ 45 v+cv+ct 40 vcv ct 89v+cv+ct+ 94 v cv+ct 3v+cv ct+5 144 8• Theo thuyết, tần số trao đổi chéo kép phải là:0.132 x 0.0 64 = 0.00 84. .. AnhCHƯƠNG 4 Di truyền liên kếtBản đồ genBui Tan Anh – College of Natural SciencesBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên Di truyền liên kếtPhân tích bộ bốnTĐC trong nguyên phânBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên Di truyền liên kếtPhân tích bộ bốnTĐC trong nguyên phân 13Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênKhơng có trao đổi chéo• Tất cả các bào tử ở một đầu của nang có cùng một allele các... parental ditype (PD): có hai kiểu gen giống P– nonparental ditype (NPD): có hai KG khác P– tetratype (T): có 4 kiểu gen 8Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên• Bản đồ liên kết có thể vẽ là:•  Phép lai phân tích F1 là:• F1xcvcvctctvvcvcvctctvvBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên• Kết quả lai phân tích ♀F1:v cv+ct+580v+cv ct 592vcv ct+ 45 v+cv+ct 40 vcv ct... = 0.00 84 = 0. 84%  Số cá thể do taasi tổ hợp kép tạo ra là:0.00 84 x 144 8 = 12• Hệ số trùng hợp:C = 8/12 • Sự nhiễu: I = 1 – C = 1/3Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênVận dụng• Cho ruồi giấm cái thuần chủng về các gen liên kết a b c trên nhiễm sắc thể thường lai với ruồi đực thuần chủng kiểu hình dại, sau đó cho tạp giao giữa các ruồi F1, kết quả thu được ở F2gồm: 13 64 A–B–C–, 365 aabbcc,... cerevisiaeBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênChu trình sống của Neurospora crassa 21Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênVận dụng• Ở Neurospora, xét phép lai: ab+x a+b. Kết quả ghi nhận ở 100 bộ bốn như sau:a). Dựa vào đâu để biết hai gen a b liên kết? b). Tính khoảng cách từ gen đến tâm động đối với gen a b.Bào tử I II III IV V VI VII VIII1, 23, 4 5, 67, 8a+ba+bab+ab+a+ba+b+abab+a+ba+b+ab+aba+b+a+babab+a+b+a+bab+aba+bab+a+bab+a+bab+ab+a+bab+a+ba+bab+85... cánh thường 1 54 2839Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênThí nghiệm 2.P: Mắt đỏ, cánh cụt x Mắt tía, cánh thường (PPvv) (ppVV)F1 100% Mắt đỏ, cánh thường(PpVv) 20Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênVì NPD = ¼ DCO  DCO = 4NPDT = SCO + ½ DCO  SCO = T – 2NPD NCO + SCO + DCO = 1 NCO = 1 – (SCO + DCO) Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiờnã Vỡ: RF = ẵ SCO + DCO= ẵ ( T 2NPD ) + 4NPD= ẵ T... trường hợp này được gọi là kiểu phân ly giảm phân II (second division segregation pattern) hoặc MII• Đặc trưng của MII là sự hiện di n của cả hai allele ở mỗi nửa bộ bốn 6Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênKết luận1. Trong tế bào số lượng gen > số lượng NST  Mỗi NST có nhiều gen. Các gen này có xu hướng liên kết nhau khi di truyền tạo thành nhóm gen liên kết.2. Số nhóm gen liên kết của... ½ T + NPDtrong đó NPD T là % mỗi lớpBùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiên• Nếu RF = 50%  các locus khơng liên kết. • Nếu RF < 50%  các locus gen có liên kết– RF biểu thị khoảng cách giữa các locus gen trên bản đồ.• Tuy nhiên giá trị này thường thấp hơn thực tế do chưa kể đến trao đổi chéo kép các mức cao hơn 9Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự NhiênSự nhiễu hệ số trùng hợp • Hệ . (45 + 40 + 89 + 94) ÷ 144 8 = 18.5%• Tần số tái tổ hợp giữa v và ct:RF = (89 + 94 + 3 + 5) ÷ 1008 = 13.2%• Tần số tái tổ hợp giữa cv và ct:RF = (45 + 40 . Bùi Tấn Anh – Khoa Khoa Học Tự Nhiênv cv+ct+580v+cv ct 592vcv ct +45 v+cv+ct 40 vcv ct 89v+cv+ct+94v cv+ct 3v+cv ct+5 144 8• Theo lý thuyết, tần số trao đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 4, Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 4, Lý thuyết và bài tập môn di truyền học 4

Từ khóa liên quan