vài trò và tác động của chính sách thuế quan đối với nền kinh tế việt nam khi gia nhập wto

26 1,113 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2015, 12:33

KHOA SAU ĐẠI HỌC MÔN HỌC: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ – NHÓM 6 Thực hiện: Lâm Xiêm Dung _ Nhóm trưởng Lê Ngọc Thùy Trang Nguyễn Lương Huy Lý Quốc Hùng Võ Chí Linh Nguyễn Phước Hồng Hạnh Hoàng Bảo Toàn VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 1. 1. Khái niệm Khái niệm 2. 2. Phân loại thuế quan Phân loại thuế quan 3. 3. Phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 4. Giá tính thuế - tỷ giá tính thuế và đồng tiền nộp thuế 4. Giá tính thuế - tỷ giá tính thuế và đồng tiền nộp thuế 5. Mục đích của thuế quan 5. Mục đích của thuế quan 6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế 6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế PHẦN II: PHẦN II: CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VIỆT NAM KHI GIA CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO NHẬP WTO 1. 1. Chính sách thuế quan trong điều kiện hội nhập Chính sách thuế quan trong điều kiện hội nhập 2. 2. Tác động của thuế nhập khẩu đối với các loại thuế khác Tác động của thuế nhập khẩu đối với các loại thuế khác 3. Nhận xét 3. Nhận xét Phần III: KIẾN NGHỊ Phần III: KIẾN NGHỊ PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 1. 1. Khái niệm Khái niệm 1.1. Thuế quan 1.1. Thuế quan Là thuế chính phủ đánh vào hàng hóa được chuyên Là thuế chính phủ đánh vào hàng hóa được chuyên chở qua biên giới quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan. chở qua biên giới quốc gia hoặc lãnh thổ hải quan. Thuế quan gồm thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu và Thuế quan gồm thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu (thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu) xuất khẩu (thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu) 1.2. Biểu thuế quan 1.2. Biểu thuế quan Biểu thuế quan là một bảng tổng hợp quy định một Biểu thuế quan là một bảng tổng hợp quy định một cách có hệ thống các mức thuế quan đánh vào các loại cách có hệ thống các mức thuế quan đánh vào các loại hàng hóa chịu thuế khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu mà hàng hóa chịu thuế khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu mà mỗi quốc gia đều xây dựng để xác định mức độ chịu mỗi quốc gia đều xây dựng để xác định mức độ chịu thuế của các hàng hóa khác nhau thuế của các hàng hóa khác nhau PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 2. Phân loại thuế quan 2. Phân loại thuế quan 2.1. Theo phương pháp tính thuế 2.1. Theo phương pháp tính thuế - - Thuế quan đặc Thuế quan đặc địn địn h h - Thuế tr - Thuế tr ị giá ị giá - Thuế - Thuế quan hỗn hợp quan hỗn hợp 2.2. 2.2. Theo mục đích đánh thuế Theo mục đích đánh thuế - - Thuế quan tài chính Thuế quan tài chính - Thuế quan bảo hộ - Thuế quan bảo hộ 2.3. 2.3. Theo mức thuế Theo mức thuế - - Mức thuế tối đa Mức thuế tối đa - - Mức thuế tối thiểu Mức thuế tối thiểu - - Mức thuế ưu đãi Mức thuế ưu đãi PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 3. 3. Phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập Phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khẩu 3.1. 3.1. Đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ Đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm lệ phần trăm 3.2. 3.2. Đối với hàng hoá áp dụng thuế tuyệt đối Đối với hàng hoá áp dụng thuế tuyệt đối Số tiền thuế Số tiền thuế xuất khẩu, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nhập khẩu phải nộp nộp = = Số lượng đơn vị Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khẩu ghi trong tờ khai hải quan khai hải quan x x Trị giá tính Trị giá tính thuế tính thuế tính trên một trên một đơn vị đơn vị hàng hóa hàng hóa x x Thuế suất của Thuế suất của từng mặt từng mặt hàng hàng Số tiền thuế xuất Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp phải nộp = = Số lượng đơn vị từng mặt Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải khẩu ghi trong tờ khai hải quan quan x x Mức thuế tuyệt Mức thuế tuyệt đối quy định trên đối quy định trên một đơn vị hàng một đơn vị hàng hoá hoá PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 4. 4. Giá tính thuế - tỷ giá tính thuế và đồng Giá tính thuế - tỷ giá tính thuế và đồng tiền nộp thuế tiền nộp thuế 4.1. 4.1. Giá tính thuế Giá tính thuế - - Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng. tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng. - Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực - Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế. đồng, phù hợp với cam kết quốc tế. 4 4 .2. .2. Tỷ giá tính thuế Tỷ giá tính thuế Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá hối đoái do dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế tính thuế 4 4 .3. .3. .Đồng tiền nộp thuế .Đồng tiền nộp thuế Là đồng Việt Nam, trong trường hợp được phép nộp Là đồng Việt Nam, trong trường hợp được phép nộp thuế bằng ngoại tệ thì phải nộp bằng ngoại tệ tự do thuế bằng ngoại tệ thì phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi chuyển đổi PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 5. 5. Mục đích của thuế quan Mục đích của thuế quan 5.1. 5.1. Thuế nhập khẩu Thuế nhập khẩu - Tăng thu cho ngân sách - Tăng thu cho ngân sách - Là công cụ bảo hộ mậu dịch Là công cụ bảo hộ mậu dịch 5.2. 5.2. Thuế xuất khẩu Thuế xuất khẩu - Là một công cụ mà các nước đang phát triển thường sử dụng - Là một công cụ mà các nước đang phát triển thường sử dụng để đánh vào một số mặt hàng nhằm làm tăng lợi ích quốc gia. để đánh vào một số mặt hàng nhằm làm tăng lợi ích quốc gia. - Làm giảm xuất khẩu do nhà nước không khuyến khích xuất - Làm giảm xuất khẩu do nhà nước không khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng sử dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm khẩu các mặt hàng sử dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm đang bị cạn kiệt hay các mặt hàng mà tính chất quan trọng của đang bị cạn kiệt hay các mặt hàng mà tính chất quan trọng của nó đối với sự an toàn lương thực hay an ninh quốc gia được đặt nó đối với sự an toàn lương thực hay an ninh quốc gia được đặt lên trên hết lên trên hết PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 6. 6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế - Xét trên góc độ quốc gia đánh thuế thì thuế quan sẽ mang lại Xét trên góc độ quốc gia đánh thuế thì thuế quan sẽ mang lại thu nhập thuế cho nước đánh thuế. Nhưng đứng trên giác độ thu nhập thuế cho nước đánh thuế. Nhưng đứng trên giác độ toàn bộ nền kinh tế, thuế quan lại làm giảm phúc lợi chung do toàn bộ nền kinh tế, thuế quan lại làm giảm phúc lợi chung do nó làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực của nền kinh tế thế nó làm giảm hiệu quả khai thác nguồn lực của nền kinh tế thế giới. giới. - Thuế quan có thể có những ảnh hưởng tiêu cực. Thuế quan Thuế quan có thể có những ảnh hưởng tiêu cực. Thuế quan cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa và do cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hóa và do đó làm giảm lượng hàng hóa được tiêu thụ. Thuế quan cao cũng đó làm giảm lượng hàng hóa được tiêu thụ. Thuế quan cao cũng sẽ kích thích tệ nạn buôn lậu. sẽ kích thích tệ nạn buôn lậu. - Thuế nhập khẩu có vai trò quan trọng trong việc bảo hộ thị Thuế nhập khẩu có vai trò quan trọng trong việc bảo hộ thị trường nội địa trường nội địa PHẦN I: PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 6. 6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế PHẦN II: PHẦN II: CS THUẾ QUAN TẠI VN KHI CS THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO GIA NHẬP WTO - Khi gia nhập WTO, 10.600 dòng thuế nhập khẩu được đặt lên Khi gia nhập WTO, 10.600 dòng thuế nhập khẩu được đặt lên bàn đàm phán. Việt Nam buộc phải cắt giảm 22% so với mức bàn đàm phán. Việt Nam buộc phải cắt giảm 22% so với mức hiện hành, theo cam kết với 26 nước thành viên Tổ chức hiện hành, theo cam kết với 26 nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có yêu cầu đàm phán Thương mại thế giới (WTO) có yêu cầu đàm phán - Nguồn thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu (chủ yếu) hiện đang Nguồn thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu (chủ yếu) hiện đang chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách (khoảng 13%) chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách (khoảng 13%) - Dự kiến Dự kiến khoản sụt giảm nguồn thu thuế ước tính lên tới 300 khoản sụt giảm nguồn thu thuế ước tính lên tới 300 triệu USD cho cả giai đoạn 5 năm sau khi gia nhập WTO, tương triệu USD cho cả giai đoạn 5 năm sau khi gia nhập WTO, tương đương với khoảng 4.800 tỷ đồng, bình quân giảm thu khoảng đương với khoảng 4.800 tỷ đồng, bình quân giảm thu khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm (tương đương khoảng 6 - 10% số thu 1.000 tỷ đồng mỗi năm (tương đương khoảng 6 - 10% số thu thuế nhập khẩu mỗi năm) thuế nhập khẩu mỗi năm) [...]... giữa các nước trong khu vực và bảo hộ thị trường khu vực trước sự cạnh tranh của hàng hóa đến từ bên ngoài PHẦN II: CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO 2 Tác động của thuế nhập khẩu đối với các loại thuế khác : • Việc tăng hay giảm thuế nhập khẩu đều ảnh hưởng đến các loại thuế khác như : Thuế TNDN, GTGT, TNCN Trường hợp thuế nhập khẩu giảm nhưng sản lượng bán ra và giá bán không đổi Tăng(+)/... thuế sẽ phải cắt giảm, chủ yếu là các dòng có thuế suất trên 20% Các mặt hàng trọng yếu, nhạy cảm đối với nền kinh tế như nông sản, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, ô-tô, xe máy vẫn duy trì được mức bảo hộ nhất định PHẦN II: CS THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO 1 Chính sách thuế quan trong điều kiện hội nhập - Nhìn chung chính sách thuế quan của các quốc gia trong điều kiện hiện nay đều có ảnh hưởng... quan, thuế nhập khẩu và việc cắt giảm khi gia nhập vào WTO là một sự đánh đổi, trong đó, được - mất trước mắt cơ bản sẽ được dung hòa; còn về lâu dài, đó là sự đánh đổi có lợi PHẦN II: CS THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO 1 Chính sách thuế quan trong điều kiện hội nhập Ngày 7-11-2006, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, chúng ta phải thực hiện Cam kết về thủ tục nhập khẩu -Mức cam kết... thực hiện, xử lý • Tỉ trọng thuế nhập khẩu trong tổng thu về còn khá lớn => Khi thực hiện cắt giảm thuế theo cam kết gia nhập WTO sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn thu • Quy định về thời gian nộp thuế chưa phù hợp => ảnh hưởng đến công tác thu thuế PHẦN II: CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO 3.2 Hạn chế : • Hệ thống thuế chưa đảm bảo tính trung lập, còn lồng ghép các chính sách xã hội => vi phạm tính... từ hải quan 20,89 25,49 22,23 18,29 16,7 15,32 19,11 Thuế xuất nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu 14,95 17,83 14,12 11,34 10,36 9,4 12,15 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 5,94 7,66 8,1 6,94 6,33 5,92 6,96 Thu viện trợ không hoàn lại 2,23 1,82 1,95 1,51 1,66 2,83 1,35 PHẦN II: CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO 3.2 Hạn chế : • Luật thuế, các... II: CS THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO - Việc cắt giảm như trên rõ ràng là một mất mát lớn đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước, và đó cũng là một thách thức lớn - Tuy nhiên việc cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ góp phần làm giảm chi phí nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất, giúp hạ giá thành sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước - Xét một cách tổng quan, thuế nhập. .. 60,141 20% Thuế TNCN phải nộp (5%) 15 18,007 3,007 20% 706,25 688,725 -17,525 -2% Số thuế nhà sản xuất phải nộp 200 240,094 40,094 20% Số thuế các cổ đông phải nộp 15 18,007 3,007 20% 921,25 946,826 25,576 3% Doanh thu Thuế GTGT đầu ra (10%) Số thuế người tiêu dùng phải nộp Tổng thuế ngân sách thu được PHẦN II: CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO 3 Nhận xét : 3.1 Thành tựu : • Công tác thu... phải nộp Tổng thuế ngân sách thu được Số tuyệt đối tỉ lệ - Trường hợp thuế nhập khẩu giảm nên giá bán gia m và sản lượng bán ra tăng Tăng(+)/ Giảm (-) Khoản mục Giá trị NVL (CIF) Chưa giảm Đã giảm 1,718,750 5% 206,25 103,125 1,925,000 2,165,625 Thuế suất thuế GTGT khâu NK 5% 5% Thuế GTGT khâu NK 96,25 108,281 tỉ lệ 2,062,500 12% Số tuyệt đối Thuế suất thuế NK Thuế NK Giá trị NVL (CIF) + thuế NK -103,125... mại, từng bước giảm dần các mức thuế trên cơ sở các hiệp định đa phương và song phương - Chính sách liên minh thuế quan đã có tác động làm tăng đáng kể khối lượng thương mại giữa các nước thuộc liên minh trong khi đó nó tạo ra một hàng rào ngăn cản hàng hóa của các nước ngoài liên minh Điều này dường như đã trở thành một xu hướng trong việc hoạch định chính sách thuế quan hiện nay nhằm tự do hóa thương... quyền lợi giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước Kiến nghị giảm thuế, giãn thuế đối với các ngành sử dụng nguyên liệu ngoại nhập để sản xuất hàng xuất khẩu PHẦN III : KIẾN NGHỊ • • • Giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi hoặc các nguyên liệu cho ngành phân bón để hỗ trợ cho việc giảm lạm phát Tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp để bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp . thuế - tỷ giá tính thuế và đồng tiền nộp thuế 5. Mục đích của thuế quan 5. Mục đích của thuế quan 6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế 6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế. PHẦN II: CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VIỆT NAM KHI GIA CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO NHẬP WTO 1. 1. Chính sách thuế quan trong điều kiện hội nhập Chính sách thuế quan trong. TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN 6. 6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế PHẦN II: PHẦN II: CS THUẾ QUAN TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: vài trò và tác động của chính sách thuế quan đối với nền kinh tế việt nam khi gia nhập wto, vài trò và tác động của chính sách thuế quan đối với nền kinh tế việt nam khi gia nhập wto, vài trò và tác động của chính sách thuế quan đối với nền kinh tế việt nam khi gia nhập wto, PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN, PHẦN II: CS THUẾ QUAN TẠI VN KHI GIA NHẬP WTO, Trường hợp thuế nhập khẩu giảm nên giá bán giảm và sản lượng bán ra tăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn