chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu

26 826 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 15:05

Hàm Số Lũy Thừa. Hàm Số Mũ & Hàm Số Lôgarit §1. Lũy Thừa A. Kiến Thức Cần Nhớ 1. Các định nghĩa. • Lũy thừa với số mũ nguyên dương: a n = a.a a    n thừa số (a ∈ R, n ∈ N ∗ ). • Lũy thừa với số mũ 0: a 0 = 1 (a = 0). • Lũy thừa với số mũ nguyên âm: a −n = 1 a n (a = 0, n ∈ N ∗ ). • Căn bậc n: b là căn bậc n của a ⇔ b n = a. Lưu ý: Khi n lẻ thì a có đúng một căn bậc n là n √ a. Khi n chẵn thì a < 0 không có căn bậc n. a = 0 có một căn bậc n là 0. a > 0 có hai căn bậc n là ± n √ a. • Lũy thừa với số mũ hữu tỷ: a m n = n √ a m (a > 0; m, n ∈ Z; n ≥ 2). • Lũy thừa với số mũ thực: a α = lim n→+∞ a r n  a > 0; (r n ) ⊂ Q; lim n→+∞ r n = α  . 2. Các tính chất của lũy thừa với số mũ thực. Cho hai số a, b > 0 và α, β là những số thực tuỳ ý. Ta có • a α .a β = a α+β . • a α a β = a α−β . • (a α ) β = a αβ . • (ab) α = a α .b α . •  a b  α = a α b α . • Nếu a > 1 thì a α > a β ⇔ α > β. • Nếu 0 < a < 1 thì a α > a β ⇔ α < β. • Nếu α > 0 thì 0 < a < b ⇔ a α < b α . • Nếu α < 0 thì 0 < a < b ⇔ a α > b α . B. Bài Tập 5.1. Tính giá trị các luỹ thừa sau a) (0, 04) −1,5 − (0, 125) − 2 3 . b)  1 16  −0,75 +  1 8  − 4 3 . c) 27 2 3 +  1 16  −0,75 − 25 0,5 . d) (−0, 5) −4 − 625 0,25 −  2 1 4  −1 1 2 . e) 81 −0,75 +  1 125  − 1 3 −  1 32  − 3 5 . f) 10 2+ √ 7 2 2+ √ 7 .5 1+ √ 7 . g)  4 2 √ 3 − 4 √ 3−1  .2 −2 √ 3 . h)  6  25 + 4 √ 6 − 3  1 + 2 √ 6  3  1 −2 √ 6. 5.2. Rút gọn các biểu thức sau a) x 5 4 y + xy 5 4 4 √ x + 4 √ y . b) a 1 3 √ b + b 1 3 √ a 6 √ a + 6 √ b . Chuyên đề 1 VINAMATH.COM VINAMATH.COM . Hàm Số Lũy Thừa. Hàm Số Mũ & Hàm Số Lôgarit §1. Lũy Thừa A. Kiến Thức Cần Nhớ 1. Các định nghĩa. • Lũy thừa với số mũ nguyên dương: a n = a.a a    n thừa số (a ∈ R, n ∈. với số mũ hữu tỷ: a m n = n √ a m (a > 0; m, n ∈ Z; n ≥ 2). • Lũy thừa với số mũ thực: a α = lim n→+∞ a r n  a > 0; (r n ) ⊂ Q; lim n→+∞ r n = α  . 2. Các tính chất của lũy thừa với số mũ. nguyên dương: a n = a.a a    n thừa số (a ∈ R, n ∈ N ∗ ). • Lũy thừa với số mũ 0: a 0 = 1 (a = 0). • Lũy thừa với số mũ nguyên âm: a −n = 1 a n (a = 0, n ∈ N ∗ ). • Căn bậc n: b là căn bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu, chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu, chuyên đề hàm số mũ và hàm số loga luyện thi đại học – nguyển minh hiếu

Từ khóa liên quan