tổng ôn tập trước kì thi đại học phần lý thuyết vật lý

29 690 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:12

Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 1/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn Câu 1: Con lắc có khối lượng m dao động điều hòa với phương trình tọa độ x = Acos(ωt + φ). Công suất tức thời cực đại của con lắc là: A.  32 1 P m A 2 B.  32 P m A C.  32 5 P m A 2 D.  32 2 P m A 7 Câu 2: Trong một hộp đen có chứa một mạch điện gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 100V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phần tử 1 là 100√2 V, giữa hai đầu phần tử 2 là 200V. Hai phần tử 1 và 2 tương ứng là: A. tụ điện và cuộn dây không thuần cảm B. tụ điện và cuộn dây thuần cảm C. điện trở thuần và tụ điện D. điện trở thuần và cuộn dây Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos2πft (V) (U và f không đổi) vào hai đâu đoạn mạch gồm điện trở R thay đổi được mắc nối tiếp với tụ điện C không đổi. Điều chỉnh R để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha 45 0 so với cường độ dòng điện qua mạch. Khi đó: A. Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại. B. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch cực đại. C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực đại. D. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ cực đại. Câu 4: Phát biểu nào sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn. A. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên là chuyển động chậm dần đều. B. Cơ năng của dao động bằng thế năng cực đại. C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật có độ lớn cực đại. D. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng. Câu 5: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, dòng điện qua cuộn dây bằng 0 thì sau đó nửa chu kì A. Điện tích trên bản tụ cực đại và giữ nguyên dấu của bản tụ như thời điểm t. B. Dòng điện qua cuộn dây có cường độ bằng 0. C. Dòng điện qua cuộn dây có cường độ cực đại. D. Điện tích trên bản tụ bằng 0. Câu 6: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 100V, giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 200 3V , giữa hai đầu tụ điện là 100 3V . Tìm phát biểu đúng A. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 6  B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 3  C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 4  D. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch góc 6  Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng điện từ? A. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. B. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ ánh sáng. C. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ. D. Một điện tích điểm chuyển động sẽ sinh ra điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng. Câu 8: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở R để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha /4  so với cường độ dòng điện, khi đó đại lượng nào sau đây đạt cực đại ? A. Công suất tỏa nhiệt trên biến trở. B. Cường độ dòng điện hiệu dụng. C. Điện áp hiệu dụng của điện trở. D. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ. Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 2/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn Câu 9: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh sáng kích thích có năng lượng  để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó A. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng lớn hơn  do có bổ sung năng lượng. B. giải phóng một êlectron tự do có năng lượng nhỏ hơn  do có mất mát năng lượng. C. phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn  do có bổ sung năng lượng. D. phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ hơn  do có mất mát năng lượng. Câu 10: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều A. có tần số lớn hơn tần số tia Rơnghen. B. có thể gây ra một số phản ứng hóa học. C. có tính đâm xuyên mạnh. D. kích thích một số chất phát quang. Câu 11: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng. B. một số lẻ lần nửa bước sóng. C. một số nguyên lần bước sóng. D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. Câu 12: Trong quang phổ của nguyên tử Hiđrô, vạch đỏ ,H  vạch lam H  có bước sóng lần lượt là 12 ,  . Bức xạ có bước sóng 1 2 1 2 /( )       thuộc dãy A. Pasen. B. Laiman. C. Banme, trong vùng nhìn thấy. D. Banme, trong vùng tử ngoại. Câu 13: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, có công suất 1W, trong mỗi giây phát ra 2,5.10 19 phôtôn. Bức xạ do đèn phát ra là bức xạ A. màu đỏ. B. hồng ngoại. C. tử ngoại. D. màu tím. Câu 14: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì pha của dao động A. là hàm bậc hai của thời gian. B. biến thiên điều hòa theo thời gian. C. tỉ lệ bậc nhất với thời gian. D. không đổi theo thời gian. Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Quang phổ vạch phát xạ A. của các nguyên tố khác nhau là khác nhau. B. của mỗi chất có thể tạo ra ở bất kỳ tỉ khối, áp suất và nhiệt độ nào. C. là hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. D. là do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra. Câu 16: Hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ nét khi: A. tần số lực cưỡng bức nhỏ. B. biên độ lực cưỡng bức nhỏ. C. lực cản môi trường nhỏ. D. tần số lực cưỡng bức lớn. Câu 17: Người ta kéo quả cầu của con lắc đơn để dây treo hợp với vị trí cân bằng một góc 60 o rồi thả không vận tốc đầu. Bỏ qua lực cản. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Con lắc dao động không điều hòa, năng lượng dao động không bảo toàn. B. Con lắc dao động tuần hoàn, năng lượng dao động không bảo toàn. C. Con lắc dao động tuần hoàn, năng lượng dao động bảo toàn. D. Con lắc dao động không tuần hoàn, năng lượng dao động bảo toàn. Câu 18: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng, biết vật nặng tích điện q. Đúng lúc nó đến vị trí có góc lệch cực đại thì thiết lập một điện trường đều có đường sức thẳng đứng. Sau đó vật tiếp tục dao động với A. biên độ như cũ. B. chu kỳ như cũ. C. vận tốc cực đại như cũ. D. cơ năng như cũ. Câu 19: Sóng dừng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng λ/4. Tìm kết luận SAI: A. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động. B. Pha dao động của hai điểm lệch nhau π/2. C. Hai điểm dao động với cùng biên độ. D. Hai điểm dao động ngược pha nhau Câu 20: Xét hai bức xạ đơn sắc đỏ và tím trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Tốc độ truyền của bức xạ tím bằng tốc độ truyền của bức xạ đỏ. B. Tần số của bức xạ tím lớn hơn tần số của bức xạ đỏ. C. Bước sóng của bức xạ tím lớn hơn bước sóng của bức xạ đỏ. D. Tốc độ truyền của bức xạ tím lớn hơn tốc độ truyền của bức xạ đỏ. Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 3/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn Câu 21: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A, tại vị trí cân bằng lò xo giãn một đoạn ,l biết / 1.A l a   Tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu ( dhmax dhmin /FF ) trong quá trình dao động bằng A. ( 1)/ .aa B. 1/(1 ).a C. 1/(1 ).a D. ( 1)/(1 ).aa Câu 22: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng dài nhất bằng A. khoảng cách giữa hai bụng. B. hai lần độ dài của dây. C. độ dài của dây. D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng. Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn? A. Khi vật nặng đi qua vị trí cần bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật có độ lớn cực đại. B. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. C. Cơ năng của dao động bằng thế năng cực đại. D. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần đều. Câu 24: Một mạch dao động LC lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Ký hiệu A, B lần lượt là hai bản của tụ. Tại thời điểm 1 t bản A tích điện dương và tụ đang được tích điện. Đến thời điểm 21 3 /4t t T thì điện tích của bản A và chiều dòng điện qua cuộn dây là A. tích điện dương, từ A đến .B B. tích điện dương, từ B đến .A C. tích điện âm, từ B đến .A D. tích điện âm, từ A đến .B Câu 25: Khi nói về sóng cơ học, nhận xét nào sau đây chưa chính xác: A. Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn. B. Vận tốc dao động của các phần tử biến thiên tuần hoàn. C. Có tính tuần hoàn theo không gian. D. Có tính tuần hoàn theo thời gian. Câu 26: Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn sẽ dẫn đến A. sự giải phóng một cặp electrôn và lỗ trống. B. mất đi một cặp electrôn và lỗ trống. C. sự giải phóng một electrôn. D. sự phát ra một phôtôn khác. Câu 27: Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ, thì A. khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật. B. khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiêu. C. tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động. D. gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây. Câu 28: Con lắc đơn dao động điều hoà trong thang máy đứng yên. Khi thang máy bắt đầu đi lên nhanh dần đều, vận tốc lúc đó của con lắc bằng 0. Cho con lắc dao động điều hòa thì đại lượng vật lý nào không thay đổi A. Biên độ. B. Chu kì. C. Cơ năng. D. Tần số góc. Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn có điện trở không đổi R 0 . Gọi cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì: A. I giảm, U giảm. B. I tăng, U giảm. C. I tăng, U tăng. D. I giảm, U tăng. Câu 30: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai? A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz. B. Siêu âm có khả năng truyền được trong chất rắn. C. Siêu âm khi gặp các vật cản thì có thể bị phản xạ. D. Trong cùng một môi trường, siêu âm có bước sóng lớn hơn bước sóng của hạ âm. Câu 31: Độ cao của âm phụ thuộc vào A. độ đàn hồi của nguồn âm. B. tần số của nguồn âm. C. biên độ dao động của nguồn âm. D. đồ thị dao động của nguồn âm. Câu 32: Có thể ứng dụng hiện tượng sóng dừng để xác định: A. Khối lượng riêng của dây. B. Tần số dao động của nguồn. C. Tính đàn hồi của dây. D. Tốc độ truyền sóng trên dây. Câu 33: So với âm cơ bản, họa âm bậc bốn (do cùng một dây đàn phát ra) có A. tần số lớn gấp 4 lần. B. cường độ lớn gấp 4 lần. C. biên độ lớn gấp 4 lần. D. tốc độ truyền âm lớn gấp 4 lần. Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 4/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn Câu 34: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, điện năng ở nơi tiêu thụ không đổi. Coi cường độ dòng điện trong quá trình truyền tải luôn cùng pha với điện áp. Ban đầu độ giảm điện áp trên dây bằng n lần điện áp nơi truyền đi. Sau đó, người ta muốn giảm công suất hao phí trên đường dây đi m lần thì phải tăng điện áp nơi truyền đi lên bao nhiêu lần? A. .mn/]nm[  B. .m/]n)n1(m[  C. .m/)]n1(nm[  D. .mn/]1)n1(mn[  Câu 35. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí. B. Sóng âm trong không khí là sóng dọc. C. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước. D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang. Câu 36: Máy quang phổ càng tốt nếu chiết suất của chất làm lăng kính: A. Biến thiên nhanh theo bước sóng ánh sáng B. Biến thiên càng chậm theo bước sóng ánh sáng C. Càng bé D. Càng lớn Câu 37: Để duy trì dao động điện từ trong mạch dao động LC với tần số dao động riêng của nó, người ta A. cung cấp cho mạch phần năng lượng bằng phần năng lượng đã mất sau mỗi chu kỳ. B. đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều. C. đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp một chiều. D. giảm khả năng bức xạ sóng điện từ của mạch. Câu 38: Nhận xét nào dưới đây là sai: A. Khi từ trường biến thiên làm xuất hiện điện trường xoáy và ngược lại điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường B. Thực tế người ta cho điện tích dao động cưỡng bức với gia tốc không đổi thì nó tạo ra sóng điện từ C. Từ trường biến thiên điều hoà càng nhanh thì điện trường sinh ra càng lớn. D. Điện trường biến thiên điều hoà với tần số f thì từ trường do nó sinh ra cũng biến thiên điều hoà cùng tần số f. Câu 39: Với dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chu kì có thể bằng chu kì dao động riêng. B. Chu kì có thể không bằng chu kì dao động riêng. C. Tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Tần số luôn bằng tần số dao động riêng. Câu 40: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q o cos( 2 T  t +  ). Tại thời điểm t = T/4 , ta có: A. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0. B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0. C. Năng lượng điện trường cực đại. D. Điện tích của tụ cực đại. Câu 41: Trong môi trường không trọng lượng có một con lắc đơn và một con lắc lò xo, khi chúng được kích thích để dao động thì A. con lắc đơn dao động, con lắc lò xo thì không. B. cả hai không dao động. C. con lắc lò xo dao động, con lắc đơn thì không. D. cả hai dao động bình thường như khi có trọng lượng. Câu 42: Trong mạch LC điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với giá trị cực đại bằng Q 0 . Điện tích của tụ điện khi năng lượng từ trường gấp 3 lần năng lượng điện trường là A. q = 0 Q 2  . B. q = 0 Q2 2  . C. q = 0 Q 3  . D. q = 0 Q 4  . Câu 43. Sóng điện từ A. Là sóng dọc hoặc sóng ngang. B. Là điện từ trường lan truyền trong không gian. C. Có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương. D. Không truyền được trong chân không. Câu 44: Sóng dừng trên dây có bước sóng λ. Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng λ/4. Tìm kết luận SAI: A. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động. B. Pha dao động của hai điểm lệch nhau π/2. C. Hai điểm dao động với cùng biên độ. D. Hai điểm dao động ngược pha nhau. Câu 45: Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô cũng có thể giải thích bằng thuyết sóng ánh sáng. Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 5/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn B. Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh khi có ánh sáng chiếu vào gọi là hiện tượng quang dẫn. C. Thuyết lượng tử ánh sáng giải thích được sự hình thành quang phổ vạch của các chất khí. D. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang dẫn dài hơn của hiện tượng quang điện ngoài. Câu 46: Giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào A. năng lượng của photon chiếu tới kim loại. B. động năng ban đầu của electron khi bật ra khỏi kim loại. C. bản chất của kim loại. D. bước sóng của ánh sáng chiếu vào kim Câu 47: Trong chân không, theo thứ tự tăng dần của tần số là: A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gamma. B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma, tia X. C. Tia gamma, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X. D. Tia gamma, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? A. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ. B. Sóng điện từ truyền được trong chân không. C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn. D. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau. Câu 49: Cho các nguồn phát bức xạ điện từ chủ yếu(xem mỗi dụng cụ phát một bức xạ) gồm: Bàn là áo quần(I), đèn quảng cáo(II), máy chụp kiểm tra tổn thương xương ở cơ thể người(III), điện thoại di động(IV). Các bức xạ do các nguồn trên phát ra sắp xếp theo thứ tự tần số giảm dần là: A. IV, I, III, II B. IV, II, I, III C. III, IV, II, I D. III, II, I, IV Câu 50: Chọn câu trả lời sai khi nói về sóng âm? A. Khi truyền trên sợi dây, vận tốc không phụ thuộc vào sức căng. B. Ngưỡng nghe phụ thuộc vào tần số âm. C. Khi đi từ không khí vào nước bước sóng tăng. D. Khi truyền trong không khí là sóng dọc. Câu 51: Trong các kết luận sau, tìm kết luận sai: A. Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm phụ thuộc vào các đặc tính vật lý là tần số và biên độ. B. Độ cao là một đặc tính sinh lý của âm phụ thuộc vào các đặc tính vật lý là tần số và năng lượng âm. C. Độ to là một đặc tính sinh lý của âm phụ thuộc vào các đặc tính vật lý là mức cường độ âm và tần số âm. D. Nhạc âm là những âm có tần số xác định. Tạp âm là những âm không có tần số xác định. Câu 52: Chọn phương án sai khi nói về các tiên đề của Bo. A. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định B. Trạng thái dừng có năng lượng càng thấp thì càng bền vững, trạng thái dừng có năng lượng càng cao thì càng kém bền vững C. Nguyên tử bao giờ cũng có xu hướng chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng cao sang trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn. D. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E n sang trạng thái dừng có năng lượng E m (E n > E m ) thì nguyên tử phát ra 1 phôtôn có năng lượng nhỏ hơn hoặc bằng E n – E m Câu 53: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động T. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại. Điện tích trên bản tụ này bằng 0 ở thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) là: A. 8 T . B. 2 T . C. 6 T . D. 4 T . Câu 54: Con lắc đơn dao động điều hòa trong một toa xe đứng yên với chu kì T. chu kì dao động sẽ thay đổi khi: A. toa xe chuyển động thẳng đều lên cao. B. toa xe chuyển động thẳng đều xuống thấp. C. toa xe chuyển động thẳng đều theo phương ngang. D. toa xe chuyển động tròn đều trên mặt phẳng ngang. Câu 55: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các loại dao động? A. Dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định có tần số bằng tần số của dao động riêng. B. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 6/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn C. Dao động điều hòa có cơ năng không đổi theo thời gian. D. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Câu 56: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm A. Tụ điện và biến trở. B. Cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. C. Điện trở thuần và tụ điện. D. Điện trở thuần và cuộn cảm. Câu 57: Con lắc đơn dao động nhỏ trong một điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống, vật nặng có điện tích dương; biên độ A và chu kỳ dao động T. Vào thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng thì đột ngột tắt điện trường. Chu kỳ và biên độ của con lắc khi đó thay đổi như thế nào? Bỏ qua mọi lực cản. A. Chu kỳ tăng; biên độ giảm; B. Chu kỳ giảm biên độ giảm; C. Chu kỳ giảm; biên độ tăng; D. Chu kỳ tăng; biên độ tăng; Câu 58: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về tia hồng ngoại? A. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. B. Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào một vật màu trắng thì vật này sẽ phát ra màu hông. C. Bức xạ hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím. D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. Câu 59: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do chúng A. khác nhau về tần số và biên độ các họa âm. B. khác nhau về đồ thị dao động âm. C. khác nhau về tần số. D. khác nhau về chu kỳ của sóng âm. Câu 60: Sóng điện từ A. có cùng bản chất với sóng âm. B. chỉ lan truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. C. có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số. D. có điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số. Câu 61: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng âm? A. Khi truyền từ không khí vào nước thì tần số giảm và bước sóng không đổi. B. Khi truyền từ không khí vào nước thì tần số không đổi và bước sóng giảm. C. Khi truyền từ không khí vào nước thì tần số không đổi và bước sóng tăng. D. Khi truyền từ không khí vào nước thì tần số tăng và bước sóng không đổi. Câu 62: Một vật dao động điều hòa có phương trình ).tcos(Ax  Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Đặt ./1m 2  Hệ thức đúng là A. ).mav(mA 222  B. ).amv(mA 222  C. .mavA 222  D. ).mav(mA 2222  Câu 63: Chọn phát biểu sai về sóng âm? A. Độ cao là đặc trưng sinh lý được quyết định bởi đặc trưng vật lý là tần số âm. B. Siêu âm là sóng âm có tần số lớn hơn 20 Khz. C. Độ to là đặc trưng sinh lý được quyết định bởi đặc trưng vật lý là cường độ âm. D. Âm sắc là đặc trưng sinh lý giúp phân biệt các nguồn âm. Câu 64: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm. Trong mạch đang có cộng hưởng điện. Kết luận nào sau đây sai? A. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. B. Điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện bằng điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm. C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có thể rất lớn so với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có thể bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở. Câu 65: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? A. Quang điện. B. Kích thích sự phát quang. C. Chiếu sáng. D. Sinh lí. Câu 66: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn A. Trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng B. Dao động cùng pha C. Dao động ngược pha D. Biến thiên tuần hoàn chỉ theo không gian Câu 67: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 7/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn A. đặc tính của mạch điện và tần số của dòng điện xoay chiều. B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. D. cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu. Câu 68: Phát biểu nào dưới đây là đúng với dao động: A. Dao động tắt dần có tần số giảm nhanh theo lực cản B. Ly độ của dao động tuần hoàn luôn là hàm cosin hoặc hàm sin C. Dao động cưỡng bức không thể là dao động điều hoà D. Tần số của dao động cưỡng bức đúng bằng tần số ngoại lực tác động lên vật Câu 69: Dao động điện từ trong mạch dao động LC là quá trình: A. Biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện B. Biến đổi theo hàm mũ của cường độ dòng điện C. Chuyển hóa tuần hoàn giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường D. Chuyển hóa giữa điện trường và từ trường Câu 70: Điện từ trường được sinh ra bởi A. tia lửa điện. B. quả cầu tích điện không đổi đặt cố định. C. tụ điện có điện tích không đổi đặt cô lập. D. dòng điện không đổi trong ống dây xác định Câu 71: Chọn tính chất không đúng khi nói về mạch dao động LC: A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện C. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. C. Dao động trong mạch LC là dao động tự do vì năng lượng điện trường và từ trường biến thiên qua lại với nhau. D. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm L. Câu 72: Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận: A. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện. B. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A. D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện. Câu 73: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, khi lực đàn hồi tác dụng lên vật tăng từ giá trị cực tiểu đến giá trị cực đại thì tốc độ của vật sẽ A. tăng lên cực đại rồi giảm xuống. B. tăng từ cực tiểu lên cực đại. C. giảm xuống cực tiểu rồi tăng lên. D. giảm từ cực đại xuống cực tiểu. Câu 74: Trong hiện tượng quang - phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để A. tạo ra dòng điện trong chân không. B. làm cho vật phát quang. C. thay đổi điện trở của vật. D. làm nóng vật. Câu 75: Chọn phát biểu không đúng khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa. A. Khi vật đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng thì thế năng của vật đang tăng. B. Cả động năng và thế năng của hệ đều biến đổi tuần hoàn theo thời gian với cùng tần số. C. Động năng lớn nhất của hệ không chỉ phụ thuộc vào cách kích thích dao động mà còn phụ thuộc vào việc chọn trục tọa độ và gốc thời gian. D. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất. Câu 76: Một sóng vô tuyến đang được truyền thẳng từ đài truyền hình Hà nội vào thị xã Đông Anh. Gọi B là vectơ cảm ứng từ ; E là vectơ cường độ điện trường. Ở một điểm nào đó trên phương truyền sóng, A. nếu cảm ứng từ đang bằng không thì cường độ điện trường đang có giá trị cực đại hoặc cực tiểu. B. nếu B đang thẳng đứng hướng lên trên thì E đang nằm ngang hướng ra biển Đông. C. nếu B đang thẳng đứng hướng lên trên thì E đang nằm ngang hướng sang nước Lào. D. nếu cảm ứng từ đang có giá trị cực đại thì cường độ điện trường đang bằng không. Câu 77: Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía tây. Vào thời điểm t thì vectơ cường độ điện trường đang: Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 8/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn A. Cực đại và hướng về phía bắc. B. Cực đại và hướng về phía nam. C. Bằng 0. D. Cực đại và hướng về phía tây. Câu 78: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Khi tần số dòng điện trong mạch lớn hơn giá trị 1/(2π √(LC)) thì A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụđiện. C. Dòng điện chạy trong đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. Câu 79: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. Câu 80: Tia Rơn-ghen (tia X) có A. cùng bản chất với sóng âm. B. cùng bản chất với tia tử ngoại. C. tần số nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại. D. điện tích âm nên bị lệch trong điện và từ trường. Câu 81: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ? A. Sóng âm là sóng cơ có tần số từ 16Hz đến 20000Hz. B. Các đặc trưng sinh lý của âm thanh là âm sắc, độ cao và độ to của âm. C. Độ to của âm có liên hệ với một đặc trưng vật lý của âm là mức cường độ âm. D. Khi dây đàn rung, nó phát ra âm cơ bản có tần số f và các họa âm có tần số 2f, 3f, … Câu 82: Tìm phát biểu SAI về máy phân tích quang phổ. A. Chùm sáng sau khi qua lăng kính là chùm phân kỳ. B. Chùm sáng sau khi qua thấu kính của buồng ảnh là một hoặc nhiều chùm hội tụ. C. Chùm sáng ngay trước khi đến lăng kính là một chùm sáng song song. D. Thấu kính của ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra một chùm sáng song song. Câu 83: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng điện từ mang năng lượng. B. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ. C. Sóng điện từ là sóng ngang. D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. Câu 84: Động lượng của hạt phôtôn ánh sáng có biểu thức là A. h c  . B. h  . C. hc  . D. 2 hc  . Câu 85: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có: A. Độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. B. Độ lớn cực đại và hướng về phía Đông. C. Độ lớn bằng không. D. Độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. Câu 86: Trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu vô tuyến, bộ phận khuếch đại A. trong máy phát và máy thu đều là khuếch đại âm tần. B. trong máy phát là khuếch đại âm tần, còn trong máy thu là khuếch đại cao tần. C. trong máy phát và máy thu đều là khuếch đại cao tần. D. trong máy phát là khuếch đại cao tần, còn trong máy thu là khuếch đại âm tần. Câu 87: Theo lí thuyết của Bo về nguyên tử thì A. khi ở các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng 0. B. khi ở trạng thái cơ bản, nguyên tử có năng lượng cao nhất. C. nguyên tử bức xạ chỉ khi chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích. D. trạng thái kích thích có năng lượng càng cao ứng với bán kính quỹ đạo của electron càng lớn. Câu 88: Hiệu điện thế xoay chiều được tạo ra dựa vào hiện tượng Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 9/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn A. Tự cảm. B. Từ trường quay. C. Cảm ứng điện từ. D. Khung dây quay. Câu 89: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về quang điện trở? A. Quang điện trở có điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi. B. Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiện ứng quang điện trong. C. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn. D. Quang điện trở là thiết bị biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Câu 90: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không. C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng Câu 91: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A. Luôn ngược pha nhau. B. Với cùng biên độ. C. Luôn cùng pha nhau. D. Với cùng tần số. Câu 92: Trong hiện tượng quang điện cường độ dòng quang điện phụ thuộc vào U AK và được mô tả bởi đường đặc trưng Vôn – Ampe. Ứng với các cường độ chùm sáng kích thích J 1 và J 2 ta được các đường biểu diễn (1) và (2) khác nhau. Kết luận nào dưới đây là đúng về hai đường này: A. Chung nhau tại một điểm trên trục hoành. B. Chung nhau tại một điểm trên trục tung. C. Luôn đi qua gốc tọa độ. D. Không có đoạn nào song song nhau. Câu 93: Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng của: A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron). B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó. C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó. Câu 94: Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong các phản ứng hạt nhân mà trong đó: A. Tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng bằng tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân xuất hiện sau phản ứng. B. Tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân sau phản ứng. C. Độ hụt khối hạt nhân giảm. D. Độ hụt khối hạt nhân tăng. Câu 95: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số. B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau 2  D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm. Câu 96: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? A. Sóng điện từ là sóng ngang. B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. Câu 97: Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng A. Tạo ra chùm tia song song của các tia sáng chiếu vào khe hẹp ở một đầu của ống. B. Phân tích chùm tia chiếu vào ống thành nhiều chùm tia đơn sắc song song. C. Hội tụ các chùm tia song song đơn sắc thành các vạch đơn sắc trên kính ảnh của ống. D. Tạo ra quang phổ liên tục của nguồn S. Câu 98: Động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn (êlectron) quang điện A. không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích. B. phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích. C. không phụ thuộc bản chất kim loại làm catốt. D. phụ thuộc bản chất kim loại làm catốt và bước sóng ánh sáng kích thích Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 10/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn Câu 99: Một vỏ cầu bằng kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hoà về điện. Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này trong một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó vỏ cầu sinh ra A. điện trường bên trong nó. B. từ trường bên trong nó. C. điện từ trường bên ngoài nó. D. điện trường bên ngoài nó. Câu 100: Chọn phát biểu sai về phóng xạ hạt nhân. A. Khi một hạt nhân phân rã phóng xạ thì luôn toả năng lượng. B. Phóng xạ gamma không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân C. Trong phóng xạ β - số nơtron trong hạt nhân mẹ ít hơn so với số nơtron trong hạt nhân con. D. Trong phóng xạ β độ hụt khối hạt nhân mẹ nhỏ hơn độ hụt khối hạt nhân con. Câu 101: Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC: A. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn. B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch. C. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại. D. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. Câu 102: Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp A, B vuông pha nhau. O là trung điểm của AB. Nhận xét nào sau đây sai: A. Khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại (hoặc cực tiểu) liên tiếp trên đoạn nối hai nguồn là λ/2. B. Điểm dao động cực đại gần O nhất cách O một đoạn 4  về phía nguồn dao động sớm pha hơn C. Số vân cực đại quan sát được bằng số vân cực tiểu quan sát được trên AB D. Điểm dao động cực đại gần O nhất cách O một đoạn 8  về phía nguồn dao động chậm pha hơn Câu 103: Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi A. Điện trở thuần của mạch càng nhỏ. B. Điện trở thuần của mạch càng lớn. C. Cuộn dây có độ tự cảm càng lớn. D. Tần số riêng của mạch càng lớn. Câu 104. Ánh sáng có thể giao thoa qua khe Iâng là vì ánh sáng trước đó đã bị A. khúc xạ. B. tán xạ. C. nhiễu xạ. D. tán sắc. Câu 105. Một nguồn bức xạ điện từ đặt trong chân không phát ra một bức xạ có bước sóng λ. Bức xạ này đi vào một khối gỗ đồng tính có chiết suất tuyệt đối là n. Gọi C là tốc độ truyền bức xạ trong chân không. Tần số của bức xạ này trong khối gỗ nói trên là: A. /Cn. B. C/ C. nλ/C. D. C/n Câu 106. Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là A. ánh sáng màu lục. B. ánh sáng màu vàng. C. ánh sáng màu đỏ. D. ánh sáng màu tím. Câu 107: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q o cos( 2 T  t +  ). Tại thời điểm t = 4 T , ta có: A. Năng lượng điện trường cực đại. B. Điện tích của tụ cực đại. C. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0. D. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0. Câu 108. Chọn câu đúng. Pin quang điện là nguồn điện trong đó: A. năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng. B. một quang điện trở, khi được chiếu sáng, thì trở thành máy phát điện. C. một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện. D. quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng. Câu 109: Tìm phát biểu sai về mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp: A. Điện áp điều hoà hai đầu mạch thực chất là tổng hợp các dao động cùng tần số B. Khi có cộng hưởng thì có sự chuyển hoá hoàn toàn năng lượng từ cuộn dây thuần cảm sang tụ điện [...]... năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên B khi vật ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng C khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu D động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại Câu 243: Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng? A Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ B Phôtôn có... V2, vôn kế V1 C vôn kế V1, vôn kế V3, vôn kế V2 D vôn kế V3, vôn kế V1, vôn kế V2 Câu 239 Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox Vecto gia tốc của chất điểm có: A độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng luôn cùng chiều với vecto vận tốc B độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng C độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên D độ lớn không đổi, chiều luôn... chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch B Năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thi n với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch C Năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thi n với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch D Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thi n với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch Câu 228 Phát biểu nào sau đây là sai khi... năng bằng động năng C Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên Trang: 23/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn Tổng hợp lý thuyết Vật lý D Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng Câu 250: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì A Năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm B Năng lượng... A Khi thế năng cực đại thì lực kéo về đổi chiều B Tốc độ của vật tăng nhanh nhất khi sức căng sợi dây cực tiểu C Khi động năng cực đại thì vật không còn gia tốc D Thế năng cực đại khi sức căng sợi dây cực đại Câu 222 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai? A Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn B Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số... xuống D vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện tăng lên Câu 241 Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai? A Lực kéo về tác dụng lên vật biến thi n điều hòa theo thời gian B Động năng của vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian C Cơ năng của vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian D Vận tốc của vật biên thi n điều hòa theo thời gian Câu 242 Một vật dao động điều hòa theo... trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền được trong chân không Trang: 21/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng- ĐHBKHN Điện thoại: 01269.009.009- Facebook: Phùng Nguyễn Tổng hợp lý thuyết Vật lý Câu 229 Phát biểu nào sau đây không đúng? A Điện từ trường biến thi n theo... (U0 không đổi, ω có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2  2L Gọi V1, V2, V3 lần lượt là các vôn kế mắc vào hai đầu R, L, C Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có một giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là: A vôn kế V1, vôn kế V2, vôn kế V3 B vôn kế V3, vôn kế... tích không đổi, đứng yên gây ra D Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường Câu 217: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là sai ? A Động năng của vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian B Vận tốc của vật biến thi n điều hòa theo thời gian C Cơ năng của vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian D Lực kéo về tác dụng lên vật biến thi n.. .Tổng hợp lý thuyết Vật lý C Dùng Ampe kế hiệu ứng nhiệt để đo dòng một chiều được I, khi đo dòng xoay chiều cường độ hiệu dụng I thì số chỉ Ampe là I/ 2 D Khi chỉ có R biến đổi để công suất mạch cực đại thì lúc đó hệ số công suất k < 1 Câu 110: Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác: A Chỉ những vật có nhiệt độ thấp hơn mới phát ra tia hồng . nào sau đây không đúng? A. Chu kì có thể bằng chu kì dao động riêng. B. Chu kì có thể không bằng chu kì dao động riêng. C. Tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. D. Tần số luôn bằng tần số. lắc đơn? A. Khi vật nặng đi qua vị trí cần bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật có độ lớn cực đại. B. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. C. Cơ. trị ω C thì điện áp hiệu dụng trên L A. giảm rồi tăng. B. luôn giảm. C. luôn tăng. D. tăng rồi giảm. Tổng hợp lý thuyết Vật lý Trang: 16/29 Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Thế Phùng-
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng ôn tập trước kì thi đại học phần lý thuyết vật lý, tổng ôn tập trước kì thi đại học phần lý thuyết vật lý, tổng ôn tập trước kì thi đại học phần lý thuyết vật lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn