Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12

25 543 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 12:39

TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Lời nói đầu: Nhằm giúp các em ôn luyên thi tốt môn vật lý , tôi tiếp tục biên soạn phần điện xoay chiều, đây là phần 1- đầy đủ các dạng mà khi làm bài tập các em thờng gặp . Hy vọng phần nào giúp các em nắm vững kiến thức. số điện thoại : 0904.72.72.71 Các bạn và các em đóng góp ý kiến theo email: thanh17802002@yahoo.com Hẹn gặp lại các em và các bạn trong phần tiếp theo. DNG 1: VIT BIU THC HIU IN TH HOC C NG DòNG I N Phơng pháp: Biểu thức của U hoặc i sẽ luôn có dạng : )cos(. 0 u tUu += hoặc: )cos(. 0 i tIi += Vì vậy để viết đợc biểu thức của chúng ta cần phải xác định 4 yếu tố là :U 0 , I 0 , và: . Sau đó dùng công thức : pha(u) - pha(i)= . Chú ý rằng: pha là biểu thức sau cos. Đó là: ( +t. ) - nào thì u đó. Ví dụ cho U AB viết biểu thức i thì phải là AB . Còn tính theo công thức tổng quát : R ZZ tg CL = . Mạch khuyết phần tử gì thì trong công thức trên ta không đa vào . - Đoạn mạch chỉ chứa R thì 0= , chứa cuộn thuần cảm thì 2 += , mạch chứa tụ điện thì 2 = . Bài 1: Cho hiệu điện thế giữa hai đầu 1 đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm )( 1 HL = là : ))( 3 100cos(.2200 Vtu += . Biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch là : A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))( 6 100cos(.22 Ati += C. ))( 6 100cos(.22 Ati = D. ))( 6 100cos(.2 Ati = Bài giải: Do đoạn mạch chứa L nên 2 += Suy ra : Pha(i) =pha(U)- = 6 .100 23 .100 =+ tt Còn: )(100 1 .100. === LZ L và: )(22 100 2200 0 0 A Z U I L === . Vậy biểu thức đầy đủ của i là: ))( 6 100cos(.22 Ati += Bài 2: Cho hiệu điện thế hai đầu tụ C là u = 100cos(100t ). Biểu thức dòng điện qua mạch là Thế nào biết )( 10 4 FC = A. i = cos(100 t) A C. i = 1cos(100t + )A Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 1 TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 B. i = 1 cos(100t + /2)A D. i = 1cos(100t /2)A Bài giải: Do đoạn mạch chỉ chứa tụ điện nên: 2 = Suy ra : 2 .100) 2 (.100)()( +=== ttuphaipha Và: )(100 10 .100 1 . 1 4 === C Z C Với: )(1 100 100 0 0 A Z U I C === Vậy biểu thức của i đầy đủ là: i = 1 cos(100t + /2)A Bài 3: Cho mạch điện nh hình vẽ: Điện trở = 50R , cuộn thuần cảm )( 1 )(318,0 HHL = ,Tụ )(6,63 FC à = . Hiệu điện thế: ))( 2 100cos(.200 . Vtu FE += . 1. Viết biểu thức cờng độ dòng điện qua mạch : A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))(100cos(.2 Ati = C. ))( 6 100cos(.22 Ati = D. ))( 6 100cos(.2 Ati = 2. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB ? A. ))( 4 100cos(.2100 Vtu += B. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += C. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += D. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += 3. Hiệu điện thế hai đầu đoạn AE? A. ))( 4 100cos(.2100 Vtu += B. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += C. ))(100cos(.100 Vtu = D. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += 4. Hiệu điện thế hai đầu đoạn FB? A. ))( 4 100cos(.2100 Vtu += B. ))( 2 100cos(.100 Vtu = C. ))(100cos(.100 Vtu = D. ))( 3 100cos(.2200 Vtu += Bài giải: Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 2 A E F B TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Câu 1: Do cho biểu thức của U E.F nên 20 0 =+= = EF L EF Z tg Vậy ttuphaipha .100) 2 ( 2 .100)()( =+== và : đoạn EF chứa L nên : )(2 100 200 0 0 A Z U Z U I L OEF EF EF ==== ( Với )(100 = L Z Và = 50 C Z ) Vậy biểu thức của i là: ))(100cos(.2 Ati = Câu 2: để viết biểu thức đoạn AB ta tính 1 50 50100 = = = R ZZ tg CL AB Suy ra: 4 = AB Và : )(2100)50100(50.2)( 2222 000 VZZRIZIU CLABAB =+=+== ) 4 (.100)()( +=+= tiphaUpha ABAB . Vậy biểu thức U AB là: ))( 4 100cos(.2100 Vtu AB += câu3: Do đoạn AE chỉ chứa R nên: 0= Hay nới cách khác đoạn mạch chỉ chứa R thì U và i luôn cùng pha . )(10050.2. 000 VRIZIU AEAE ==== Vậy biểu thức U AE là : ))(100cos(.100 Vtu = Câu4: Do đoạn FB chỉ chứa tụ điện nên : 2 = FB Và: )(10050.2. 000 VZIZIU CFBFB ==== Suy ra : ))( 2 100cos(.100 Vtu FB = Bài 4: Cho ))(100cos(.2120 Vtu AM = , điện trở 40=R , cuộn dây thuần cảm )( 10 1 HL = Tụ )( 4 10 3 FC = Cho 4 3 37 0 =tg . Hãy viết biểu thức cờng độ dòng điện qua mạch? A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))(100cos(.2 Ati = C. ))( 4 100cos(.3 Ati += D. ))( 6 100cos(.2 Ati = Bài giải: Ta có: =10 L Z , = 40 C Z Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 3 A M B TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 )(2404040 22 2 2 =+=+= CAM ZRZ ; )(50)4010(40)( 2222 =+=+= CLAB ZZRZ Do bài tóan cho U AM nên ta tính 4 1 40 40 == = = AM C AM R Z tg Vậy 4 100) 4 (.100)()( +=== ttUphaipha AMAM Còn : )(3 240 2120 0 0 A Z U I AM AM === Suy ra biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch là : ))( 4 100cos(3 Ati += . Bài 5: Cho sơ đồ mạch điện nh hình vẽ : 40=R ; )( 10 3 HL = ; )( 7 10 3 FC = và hiệu điện thế hai đầu đoạn EF là : ))(100cos(.120 Vtu EF = . Cho 4 3 37 0 =tg . Hãy viết biểu thức cờng độ dòng điện qua mạch? A. ))( 6 5 100cos(.22 Ati += B. ))(100cos(.2 Ati = C. ))( 4 100cos(.3 Ati += D. ))( 180 37 100cos(4,2 Ati = Bài giải: Ta có: = 30 L Z , = 70 C Z )(503040 22 2 2 =+=+= LAM ZRZ ; Do bài tóan cho U AF nên ta tính )( 180 .37 37 4 3 40 30 0 Rad R Z tg AF L AF ===== Vậy 180 37 .100)()( == tUphaipha AFAF Còn : )(4,2 50 120 0 0 A Z U I AF AF === Suy ra biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch là : ))( 180 37 100cos(4,2 Ati = . Bài 6: Cho đồ thị cờng độ dòng điện nh hình vẽ. Cờng độ dòng điện tức thời có biểu thức nào sau đây? A. ))( 2 100cos(.4 Ati += B. ))( 2 3 100cos(.4 Ati += C. ))(100cos(.4 Ati = D. ))( 2 50cos(4 Ati += Bài giải: Biểu thức của i có dạng: ))(cos(. 0 AtIi += Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 4 4 -4 i(A) t(s ) 0,02 0,01 0 T A E F B R L C TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Trong đó: nhìn vào hình vẽ biên độ I 0 =4(A), Còn chu kỳ T=0,02(S) Tại t=0 thì 4cos. 0 == Ii Suy ra : 0 0 01 4 44 cos ==== I . Vậy biểu thức của i là: ))(100cos(.4 Ati = Bài 7: Cho đồ thị cờng độ dòng điện nh hình vẽ. Cờng độ dòng điện tức thời có biểu thức nào sau đây? A. ))( 6 25cos(.2,1 Ai = B. ))( 4 50cos(.2,1 Ati += C. ))( 6 25cos(.2,1 Ati += D. ))( 63 100 cos(2,1 Ati += Bài giải: Biểu thức của i có dạng: Trong đó: nhìn vào hình vẽ biên độ I 0 =1,2(A),) Tại t =0 thì 6,0cos. 0 == Ii Suy ra : 6 5,0 2,1 6,06,0 cos 0 ==== I Còn tại t=0,01(s) thì 0) 6 .01,0cos(. 0 =+= Ii Suy ra : 2 cos0) 6 01,0cos( ==+ . Suy ra : )/( 3 100 26 01,0 srad==+ Vậy biểu thức của i là: ))( 63 100 cos(2,1 Ati += Dạng 2: Dạng bài tập tính các giá trị R, L, C của đoạn mạch xoay chiều R-L-C mắc nối tiếp. Bài 8: Cho mạch điện xaoy chiều có tần số f=50(Hz), điện trở R=33 ,Tụ )( 56 10 2 FC = .Ampe kế chỉ I=2(A) . Hãy tìm số chỉ của các vôn kế , biết rằng ampe kế có điện trở rất nhỏ và các vôn kế có điện trở rất lớn? Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 5 ))(cos(. 0 AtIi += i(A) 0,6 -1,2 0,01 A) t(S) TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 A. U=130(V); U 1 =66(V); U 2 =112(V) B. U=137(V); U 1 =66(V); U 2 =212(V) C. U=13,.(V); U 1 =66(V); U 2 =112(V) D. U=160(V); U 1 =66(V); U 2 =112(V) Bài giải: V 1 chỉ hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở Nên: U R =I.R=2.33=66( ) V 2 chỉ hiệu điện thê hai đầu tụ C nên: )(11256.2 2 1 ==== Cf IZIU CC Vôn kế V chỉ hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nên )(1305633.2 22 2 2 VZRIZIU C =+=+== Bài 9: Cho mạch nh hình vẽ , điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C mắc nối tiếp . Các vôn kế có điện trở rất lớn , V 1 Chỉ U R =5(V), V 2 chỉ U L =9(V), V chỉ U=13(V). Hãy tìm số chỉ V 2 biết rằng mạch có tính dung kháng? A. 12(V) B. 21(V) C. 15 (V) D. 51(V) Bài giải: áp dụng công thức tổng quát của mạch Nối tiếp R, L, C ta có: 2 2 2 )( CLủ UUUU += Hay : 2 2 2 )( CLủ UUUU = Hay thay số ta có: 222 )(1513 CL UU = Tơng đơng: 12144)( 2 == CLCL UUUU . Vì mạch có tính dung kháng nên LC UU > Hay trong biểu thức trên ta lấy nghiệm )(211291212 VUUUU LCCL =+=+== U C chính là số chỉ vôn kế V 3 . Bài 10: Cho mạch nh hình vẽ tần số f=50(Hz). , R 1 =18 , tụ ).( 4 10 3 FC = Cuộn dây có điện trở hoạt động = 9 2 R Và có độ tự cảm )( 5 2 HL = . Các máy đo không ảnh hởng đáng kể đối với dòng điện qua mạch . Vôn Kế V 2 chỉ 82(V) . Hãy tìm sô chỉ ampe kế A và của các vôn kế V 1 , V 3 và V? A. I=2(A); U 1 =36(V);U 3 =40;U=54(V) B. I=2(A); U 1 =30(V);U 3 =40;U=54(V) C. I=5(A); U 1 =36(V);U 3 =40;U=54(V) D. I=1(A); U 1 =36(V);U 3 =40;U=54(V) Bài giải: Ta có : = 40 C Z ; = 40 L Z Vôn kế V 2 chỉ U R, L nên ta có : Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 6 V 1 V 2 V 3 R 1 R 2 L C V 1 V2 V R C V 1 V 2 V 3 R L C TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 )(41409 22 22 22 =+=+= L ZRZ ; Suy ra sô chỉ ampe kế: )(2 41 82 2 2 A Z U I === Vôn kế V 1 chỉ U R1 nên : === 3618.2. 11 RIU . Vôn kế V 3 chỉ U C nên === 8040.2. 3 C ZIU Và vôn kế V chỉ U AB nên : )(54)4040()918(.2)()( 2222 21 VZZRRIZIU CLABAB =++=++== Bài11: Cho biểu thức cờng độ dòng điện trong mạch AC là : ))( 6 100cos(25 Ati += ở thời điểm )( 300 1 st = cờng độ dòng điện trong mạch đạt giá trị: A. Cực đại B. Cực tiểu C. Bằng không D. Một giá trị khác Bài giải: tại )( 300 1 st = có : 0 2 cos25) 63 cos(25) 6300 1 .100cos(25 ==+=+= i Bài 12: Cho mạch điện xoay chiều nh hình vẽ. U AB =cosnt; f=50(Hz) , điện trở các khóa K và ampe kế không đáng kể. )( 10 4 FC = . Khi khóa K chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2 thì số chỉ của ampe kế không thay đổi. Tính độ tự cảm L của cuộn dây ? A. )( 10 2 H B. )( 10 1 H C. )( 1 H D. )( 10 H Bài giải: =100 C Z ; )(100 s Rad = Khi khóa K ở vị trí 1 mạch là hai phần tử R và Tụ C. Nên ta có : )1( 2 2 C AB AB AB ZR U Z U I + == Khi khóa K ở vị trí 2 thì mạch bao gồm hai phần tử là R và cuộn dây thuần cảm L nên: )2( ' ' 2 2 L AB AB AB ZR U Z U I + == Theo giả thiết cờng độ dòng điện trong hai trờng hợp đó bằng nhau nên ta cho (1) và (20 bằng nhau suy ra : 2 2 2 2 L AB C AB ZR U ZR U + = + Suy ra : ==+=+ + = + 100 11 2 2 2 2 2 2 2 2 CLLC LC ZZZRZR ZRZR Hay: )( 1 100 100 H Z L L === Bài 13: Cho mạch điện xoay chiều nh hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức ))(.100cos(2100 VtU AB = . Khi thay đổi điện dung C đến hai giá Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 7 A B K C L R TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 trị là )(5 F à và : )(7 F à Thì ampe kế đều chỉ 0,8(A) . Tính hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R ? A. )(24,1);(85,75 HLR == B. )(5,1);(5,80 HLR == C. )(74,2);(75,95 HLR == D. Một giá trị khác Bài giải: Với C= )(5 F à thì ta có : )(9,636 10.5.100 1 . 1 6 === C Z C Ta có cờng độ dòng điện qua mạch lúc này: )1( )9,636( 100 )( 2222 + = + == LCL AB AB AB ZRZZR U Z U I -Với C= )(7 F à thì ta có : )(95,454 10.7.100 1 . 1 ' 6 === C Z C và: )2( )95,454( 100 )'( ' ' 2222 + = + == LCL AB AB AB ZRZZR U Z U I Do trong cả hai trờng hợp thì cờng độ dòng điện đều nh nhau nên ta cho (1) bằng( 2) suy ra : 2222 )9,454()9,636( +=+ LL ZRZR Giải ra ta có: )(67,546 = L Z Hay : )(74,1 HL = Măt khác tổng trở : 2222 )9,63667,546()9,636()(125 8,0 100 +=+==== RzR I U Z L AB AB Giải ra : )(75,85 =R Bài 14: Hai cun dõy R1, L1v R2, L2 mc ni tip nhau v t vo mt hiu in th xoay chiu cú giỏ tr hiu dng U. Gi U1v U2 l hiu in th hiu dng tng ng gia hai cun R1, L1 v R2, L2 iu kin U=U1+U2 l: A. 2 2 1 1 R L R L = B. 1 2 2 1 R L R L = C. 2121 RRLL = D. 2121 RRLL +=+ Bi gii: Cỏch 1: Do cỏc biờn hiu in th bng nhau nờn ta cú: 2121 : ZIZIZIHayUUU +=+= Suy ra : 21 ZZZ += hay : 2 2 2 2 2 1 2 1 2 21 2 21 )()( LLLL ZRZRZZRR +++=+++ Gii ra ta cú t s 2 2 1 1 R L R L = Cỏch 2 : dựng gión vộc t: Z AB =Z 1 +Z 2 Hay I O .Z AB =I 0 .Z 1 +I 0 .Z 2 Tơng đơng : U 0AB =U 01 +U 02 Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 8 A B M R 1 ,L 1 R 2 ,L 2 B A R L C TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Để có thể cộng biên độ các hiệu điện thế thì các thành phần U 1 và U 2 phải cùng pha . Có nghĩa là trên giãn đồ véc tơ chúng phải cùng nằm trên một đờng thẳng. Chọn trục I làm trục pha ta có giãn đồ véc tơ : Trên hình vẽ 3 điểm A,M, B thẳng hàng hay nói cách khác U 1 ; U 2 ; và U AB cùng pha tam giác AHM đồng dạng tam giác MKB nên ta có các tỷ số đồng dạng sau: BK MK MH AH = Hay 2 1 2 1 L L R R U U U U = Hay 2 1 2 1 L L R R = Bii 15: Dũng in chy qua mt on mch cú biu thc )100cos( 0 tIi = . Trong khong thi gian t 0 n 0,01s, cng tc thi cú giỏ tr bng 0,5.Io vo nhng thi im? A. )( 400 2 );( 400 1 SS B. )( 500 3 );( 500 1 SS C. )( 300 5 );( 300 1 SS D. )( 400 5 );( 600 1 SS Bi gii: ti t=0,01(giõy) ta cú : )cos(.)01,0.100cos()100cos( 000 IItIi === Theo gi thit thỡ i=0,5.I 0 nờn ta cú : 00 .5,0).100cos( ItI = Suy ra : ) 3 cos(.5,0).100cos( ==t Vy gii phng trỡnh ny ra ta cú; 2 3 100 kt += Suy ra : 50300 1 k t += Do k thuc Z (0,1,2,3,4) nờn ta ly trng hp (1): 50300 1 k t += với k=0 suy ra : )( 300 1 st = trờng hợp (2) ta có: 50300 1 k t += với k=1 suy ra : )( 300 5 50 1 300 1 st =+= Kết luận các thời điểm đó là : )( 300 5 );( 300 1 SS Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 9 H M K B I U R1 U L1 U R2 U L2 U 1 U 2 A TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Bài 16: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức : ). 2 cos(. 0 t T Ii = . Xác định điện lợng di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch trong thời gian? 1. 4 T t = kể từ lúc thời điểm 0 giây? A. )( 2 . C TI q O = B. )( . C TI q O = C. )( 3 . C TI q O = D. )( 4 . C TI q O = 2. 2 T t = kể từ thòi điểm 0 giây? A. )( 2 . C TI q O = B. )( . C TI q O = C. 0 D. )( 4 . C TI q O = Bài giải: 1. Cờng độ dòng điện chạy trong dây dẫn bằng đạo hàm bậc nhất của điện lợng q chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn theo thời gian t theo biểu thức : )(' tq dt dq i == Hay điện lợng di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là: dtidq .= Trong thời gian 4 T t = kể từ lúc thời điểm 0 giây điện lợng q là : === 4 0 4 0 00 4 0 ) 2 cos( ) 2 cos( T TT dtt T Idtt T Idtiq Hay : )( 2 . )0. . 2 sin() 4 . 2 sin( 2 .). 2 sin( 2 . 0 0 4 0 0 C TI T T T T It T T Iq T === 2. Điện lợng di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2 T t = kể từ thòi điểm 0 giây là: === 2 0 2 0 00 2 0 ) 2 cos( ) 2 cos( T TT dtt T Idtt T Idtiq Hay: )(0)0. . 2 sin() 2 . 2 sin( 2 .). 2 sin( 2 . 0 2 0 0 C T T T T It T T Iq T === Bài 17: Biểu thức cờng độ dòng điện xoay chiều qua mạch là : ))(.100cos(. 0 AtIi = . Tính từ lúc 0( giây), xác định thời điểm đầu tiên mà dòng điện có cờng độ tức thời bằng cờng độ hiệu dụng? A. )( 200 1 st = B. )( 300 1 st = C. )( 400 1 st = D. )( 500 1 st = Bài giải: Khi dòng điện có cờng độ tức thời bằng cờng độ hiệu dụng thì : 4 cos 2 1 )100cos( 2 ).100cos(. 0 0 ==== t I tIi Hay : 2 4 100 kt += . Do đó: 50 1 . 400 1 kt += Ta chọn k nguyên sao cho t có giá trị dơng bé nhất. Với k=0 thì t có Download ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 10 [...]... (2) ta có : U 2 AB = Thay số vào (3) suy ra: R 2 + 125 R + 3600 = 0 R = 45()hoac.R = 80() Bài 38: Cho đoạn mạch xoay chi u R, L, C mắc nối tiếp R là một biến trở , tụ điện có điện dung C= 10 4 ( F ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chi u ổn định U Thay đổi R ta thấy với hai giá trị của R là: R=R 1 và R=R2 thì công suất của mạch điện bằng nhau Tính tích R1 R2 ? A R1 R2 = 10 B R1... )( A) Tính công suất mạch ? 12 C P=100(W) U0 D P=50(W) 120 2 = 120 (V ) Mặt khác : 2 2 1 pha (U ) pha(i ) = = 100t (100t + ) = Vậy cos = cos( ) = 4 12 3 3 2 1 Suy ra công suất tiêu thụ của đoạn mạch là : P = U I cos = 120 .3 = 180(W ) 2 2 = 2 = 3( A) U = )(V ) 4 = Bài 34: Cho mạch điện xoay chi u nh hình vẽ: các máy đo ảnh hởng không đáng kể đến các dòng điện qua mạch Vôn kế V1 chỉ U... 100 2 = 294,4(V ) 3 Bài 29 : Cho mạch điện nh hình vẽ: Hiệu điện thê hai đầu đoạn mạch là: U AB = 400 cos(t )(V ) (Bỏ qua điện trở các dây nối và khóa K) Cho Z C = 100 3 () +) Khi khóa K đóng dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng bằng 2 ( A) và lệch pha 3 so với hiệu điện thế +) Khi khóa K mở dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng bằng 0,4 2 ( A) và cùng pha với hiệu điện thế Tính giá trị R0 của cuộn dây?... 3 = 100 3 () ( Do Hiệu điện thế U AM trễ pha R 6 3 so với dòng điện qua mạch) 6 Dạng 4: Công suất- khảo sát công suất Phơng pháp: Dùng định nghĩa : P = U I cos R Hoặc dùng công thức : P = I 2 R ( Do cos = Z ) AB I-Công suất Bài 33: Cho hiệu điện thê hai đầu đoạn mạch là : U AB = 10 2 cos(100 t và cờng độ dòng điện qua mạch : i = 3 2 cos(100 t + A P=180(W) B P =120 (W) Bài giải: Ta có : I = I0 3... mạch xoay chi u không phân nhánh Điện trở R=50( ) Một cuộn dây thuần cảm L = 1 ( H ) và tụ biến đổi C Hiệu điện thế hai đầu mạch : U = 260 2 cos(100 t ) Thay đổi giá trị C để công suất toàn mạch lớn nhất TìmC và công suất toàn mạch cực đại khi đó ? 10 4 ( F ) ; P=1352(W) A C = 10 3 ( F ) P=2100(W) C ; C = 10 4 ( F ) ; P =120 0(W) B C = 10 4 ( F ) ; P=50(W) D C = U2 U2 R Do R không Bài giải: ... , C , khi biết các hiệu điện thế cùng pha, vuông pha hoặc lệch pha nhau một góc bất kỳ Trờng hợp 1: Hiệu điện thế giũa hai đoạn mạch bất kỳ cùng pha nhau Phơng pháp: Do hai hiệu điện thế cùng pha nên dùng công thức : 1 = 2 Hay : tg1 = tg 2 Chú ý: Trong đoạn mạch có phần tử gì thì đa phần tử đó vào còn không thì coi nh không có Bài 18: Cho mạch điện nh hình vẽ, cuộn dây có điện trở hoạt động R 2 và... ti liu hc tp ti : http://aotrangtb.com 18 TRầN QUANG THANH -đh vinh-2011 Bài 36: Cho mạch điện xoay chi u nh hình vẽ F=50(Hz); R=50( ) U ủ = 100(V ) ; R r = 20() Và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là : U AB = 220(V ) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là ? A P=180(W) B P=200(W) C P=240(W) D P=50(W) Bài giải: Ta có : P = I 2 ( R + r ) = I ( I R + I r ) = I (U R + U r ) R A U 100 = 2( A) Vậy:... Dấu bằng xảy ra khi a=b Hay: R R Vậy : R = Z L Z C = 10 25 = 15() 2 2 Và công suất cực đại lúc này: Pmax = U2 U2 U 2 120 2 = = = = 480(W ) R 2 Z L ZC 2 R 2.15 Bài 43: Cho đoạn mạch xoay chi u không phân nhánh, cuộn dây có điện trở 1 ( H ) Và một biến trở R mắc nh hình vẽ Hiệu điện thế 5 hai đầu mạch là : U = 80 cos(100 t )(V ) r, L R r = 15() , độ tự cảm L = 1 Khi ta dịch chuyển con chạy của... là: L R C A 0,0955(H) B 0 ,127 (H) A C 0,217(H) D 0,233(H) 10 3 (F ) 6 B Bài giải; áp dụng công thức trắc nghiệm trên , hiệu điện thế hai đầu cuộn dây thuần cảm đạt giá trị cực đại khi: R 2 + Z 2 C 40 2 + 50 2 = = 82() Suy ra: L=0,217(H) ZC 50 Bài 47: Cho hiệu điện thế hai đầu mạch là: U AB = 120 cos(t )(V ) ( không đổi) R = 100() , cuộng dây có độ tự cảm L thay đổi đợc và điện trở r = 20() , tụ có... 120 (W ) Cách 2: P = I 2 ( R1 + R2 ) Trong đó: R1 = U 1 36 = = 18() I 2 Và : U AB 2 68 ) = ( ) 2 = 34 2 (1) I 2 U 40 = ( 2 ) 2 = ( ) 2 = 20 2 (2) I 2 Z 2 AB = ( R1 + R2 ) 2 + Z 2 L = ( 2 Z AM = R 2 2 + Z 2 L Lấy: (1) trừ (2) ta có : R 21 + 2 R1 R2 = 756 Suy ra: R2 = 756 R 21 756 18 2 = = 12( ) 2 R1 2.18 Vậy công suất toàn mạch : P = I 2 ( R1 + R2 ) = 2 2.(18 + 12) = 120 (W ) Bài 35: Cho đoạn mạch xoay . )(80.)(450360 0125 2 ===++ RhoacRRR Bài 38: Cho đoạn mạch xoay chi u R, L, C mắc nối tiếp. R là một biến trở , tụ điện có điện dung )( 10 4 FC = . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chi u. U 1 =66(V); U 2 = 112( V) B. U=137(V); U 1 =66(V); U 2 = 212( V) C. U=13,.(V); U 1 =66(V); U 2 = 112( V) D. U=160(V); U 1 =66(V); U 2 = 112( V) Bài giải: V 1 chỉ hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở. 756.2 21 1 2 =+ RRR Suy ra: ) (12 18.2 18756 2 756 2 1 1 2 2 = = = R R R Vậy công suất toàn mạch : ) (120 )121 8.(2)( 2 21 2 WRRIP =+=+= Bài 35: Cho đoạn mạch xoay chi u không phân nhánh. Điện trở R=50( ).
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12, Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12, Phương pháp giải chi tiết điện xoay chiều 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn