Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện đông triều, tỉnh quảng ninh

81 770 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2015, 18:26

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––– ĐẶNG THỊ HƢỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––– ĐẶNG THỊ HƢỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐÀO THANH VÂN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chƣa hề đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã đƣợc cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Thị Hường Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc nội dung này, tôi đã nhận đƣợc sự chỉ bảo, giúp đỡ rất tận tình của PGS.TS. Đào Thanh Vân, sự giúp đỡ, động viên của các thầy cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi trƣờng và Phòng Quản lí đào tạo sau Đại học, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nhân dịp này cho phép tôi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS. Đào Thanh Vân và những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi trƣờng. Tôi xin chân thành cảm ơn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Đăng ký Đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Quảng Ninh, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Đông Triều đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và Lãnh đạo cơ quan cũng nhƣ các bạn đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận văn. Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Thị Hường Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MUC HÌNH viii DANH MUC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu, yêu cầu 2 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1. Cơ sở khoa học 4 1.1.1. Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế 4 1.1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến việc sử dụng đất 4 1.1.2.1. Nhân tố điều kiện tự nhiên 4 1.1.2.2. Nhân tố kinh tế-xã hội 5 1.1.2.3. Nhân tố không gian 5 1.1.3. Các khái niệm liên quan đến quản lý, sử dụng đất của các tổ chức 6 1.1.4. Khái quát chung về quỹ đất của các tổ chức 7 1.2. Cơ sở pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức 8 1.3. Tổng quan về tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đến việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức ở một vài nƣớc trên thế giới và Việt Nam 10 1.3.1. Tình hình quản lý, sử dụng đất của một số nƣớc trên thế giới 10 1.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức ở Việt Nam 15 1.3.3. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 20 1.3.3.1. Diện tích đất phân theo các nhóm đất 20 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.3.2. Diện tích đất phân theo đơn vị hành chính 22 1.3.3.3. Thực trạng sử dụng đất đã giao, cho thuê đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 23 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 26 2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 26 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 26 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 26 2.2.1. Thời gian nghiên cứu: 26 2.2.2. Địa điểm nghiên cứu: 26 2.3. Nội dung nghiên cứu 26 2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.4.1. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thu thập số liệu 28 2.4.2. Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn bán cấu trúc 28 2.4.3. Phƣơng pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu 29 2.4.4. Phƣơng pháp chuyên gia, chuyên khảo 29 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Đông Triều 30 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 30 3.1.1.1. Vị trí địa lý 30 3.1.1.2. Địa hình 31 3.1.1.3. Khí hậu 31 3.1.1.4. Thủy văn 32 3.1.1.5. Tài nguyên đất 32 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Đông Triều 34 3.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội ảnh hƣởng đến việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều 37 3.1.3.1. Các lợi thế 38 3.1.3.2. Những hạn chế 38 3.1.3.3 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất 38 3.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Đông Triều 39 3.2.1. Tình hình quản lý Nhà nƣớc về đất đai 39 3.2.1.1. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 39 3.2.1.2. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 40 3.2.1.3. Tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 40 3.2.1.4. Đánh giá chung kết quả đạt đƣợc và những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai 42 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2013 43 3.2.2.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất 43 3.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng đất đai 46 3.2.3.1. Kết quả đạt đƣợc 46 3.2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục 46 3.3. Đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều 47 3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 47 3.3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đông Triều 49 3.3.2.1. Tình hình giao, sử dụng đất (đánh giá dựa vào số liệu điều tra) 50 3.3.2.2. Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức 53 3.3.2.3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức kinh tế thuê đất . 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 3.3.2.4. Tình hình cấp giấy nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế 56 3.3.2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý việc sử dụng đất các tổ chức kinh tế 57 3.3.2.6. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất và giải pháp nâng cao hiệu quả của việc giao đất, cho thuê đất 59 3.3.2.6. Đánh giá việc thanh tra, kiểm tra về việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 60 3.3.3. Đánh giá chung tình hình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 61 3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều 63 3.4.1. Giải pháp về chính sách pháp luật 63 3.4.2. Giải pháp về kinh tế 63 3.4.3. Giải pháp về khoa học công nghệ 64 3.4.4. Giải pháp về tăng cƣờng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trong thời gian tới 64 3.4.5. Các giải pháp khác 65 67 1. Kết luận 67 2. Đề nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1. Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh năm 2013 21 Bảng 1.2. Diện tích phân theo đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh theo thống kê đất đai năm 2013 22 Bảng 3.1. Phân loại đất huyện Đông Triều 33 Bảng 3.2 . Hiện trạng và dự báo một số chỉ tiêu, kinh tế chủ yếu huyện Đông Triều 35 Bảng 3.3. Dân số của các xã, thị trấn thuộc huyện Đông Triều giai đoạn 2008-2012 37 Bảng 3.4. Diện tích, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 43 Bảng 3.5. Diện tích, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Đông Triều năm 2013 45 Bảng 3.6. Số tổ chức, khu đất, diện tích sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 47 Bảng 3.7. Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế theo mục đích sử dụng đất 2013 47 Bảng 3.8. Loại hình tổ chức kinh tế theo mục đích sử dụng đất 2013 49 Bảng 3.9. Diện tích đất của các tổ chức kinh tế phân theo đơn vị hành chính 49 Bảng 3.10. Mục đích sử dụng đất của các tổ chức kinh tế đƣợc điều tra 51 Bảng 3.11. Tình hình giao sử dụng đất và cho thuê đất 51 Bảng 3.12. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế đƣợc điều tra 53 Bảng 3.13. Những nguyên nhân chính của các tổ chức kinh tế sử dụng đất không đúng mục đích đƣợc giao, đƣợc thuê 53 Bảng 3.14. Các khó khăn trong việc xin giao đất, thuê đất 57 Bảng 3.15. Hiệu quả sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đông Triều 59 Bảng 3.16. Tổng hợp giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 60 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MUC HÌNH Hình 1.1. Biểu cơ cấu loại đất tỉnh Quảng Ninh năm 2013. 21 Hình 3.1. Sơ đồ vị trí các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Đông Triều 30 [...]... giao cho các tổ chức kinh tế quản lý sử dụng trên địa bàn huyện Đông Triều và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 2 Mục tiêu, yêu cầu 2.1 Mục tiêu - Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, từ đó tổng hợp để xác định rõ diện tích đất mà các tổ chức đang quản lý, sử dụng, diện tích đất lấn chiếm và bị lấn chiếm, diện tích đất sử dụng sai... xuất các giải pháp quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều - Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Đề tài góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế trong quản lý, sử dụng đất trên phạm vi huyện Đông Triều nói chung và đất của các tổ chức kinh tế đang quản lý, sử dụng nói riêng, là cơ sở để xác định tính minh bạch trong quản lý, sử dụng đất và nâng cao vai trò quản. .. bàn và công tác quản lý sử dụng đất của địa phƣơng + Đánh giá đƣợc quá trình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đông Triều giai đoạn 2008-2012 để thấy đƣợc những thuận lợi, khó khăn và các vƣớng mắc, sai phạm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 + Đánh giá đƣợc công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn, xác định các nguyên... Do vậy, việc thực hiện đề tài "Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh" đƣợc đặt ra với mong muốn đƣa ra những giải pháp thiết thực và tích cực nhằm tăng cƣờng vai trò nắm chắc, quản chặt quỹ đất của Nhà nƣớc (đại diện chủ sở hữu đối với đất đai) nói chung và diện tích đất đang giao cho các tổ chức quản lý sử dụng nói riêng... tích đất chuyển nhƣợng, cho thuê trái phép, diện tích đất chƣa đƣa vào sử dụng làm cơ sở để đánh giá đúng thực trạng; Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nhằm sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả đối với quỹ đất đã giao cho các tổ chức kinh tế sử dụng - Mục tiêu cụ thể: + Đánh giá tình hình cơ bản của vùng nghiên cứu để thấy đƣợc ảnh hƣởng đến quá trình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn. .. khó khăn cần phải có biện pháp xử lý nhằm hoàn thiện hồ sơ của các tổ chức để quản lý đất đai ngày một tốt hơn 1.3.3 Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 1.3.3.1 Diện tích đất phân theo các nhóm đất Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về kết quả thống kê đất đai năm 2013, tỉnh Quảng Ninh có tổng diện tích tự nhiên là 610233,50 ha, bao Số hóa bởi Trung... nhân, tồn tại + Đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đông Triều 2.2 Yêu cầu - Đề tài nghiên cứu trên cơ sở các thông tin, số liệu, tài liệu điều tra phải trung thực, chính xác, đảm bảo độ tin cậy và phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn nghiên cứu - Việc phân tích, xử lý số liệu phải trên cơ sở khoa học, có... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 23 12 Huyện Vân Đồn 13 Huyện Cô Tô 14 Huyện Đầm Hà 55,320.23 9,07 4,750.75 0,78 31,025.02 107,00 (Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh – Kết quả thống kê đất đai năm 2013) 1.3.3.3 Thực trạng sử dụng đất đã giao, cho thuê đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Theo kết quả Kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức đang quản lý, sử dụng đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất theo... có tổ chức tăng gấp 2 đến 3 lần diện tích đƣợc giao, thuê * Tình hình đất chƣa đƣa vào sử dụng của các tổ chức Tổng diện tích đất của các tổ chức đƣợc giao, đƣợc thuê của các tổ chức nhƣng chƣa sử dụng là 1.929,78 ha do 136 tổ chức quản lý, trong đó diện tích đã đƣa vào sử dụng nhƣng còn để hoang hoá là 1.057,52 ha do 48 tổ chức quản lý và diện tích đất đầu tƣ, xây dựng chậm là 872,26 ha do 88 tổ chức. .. trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 1.3 Tổng quan về tình hình quản lý, sử dụng đất liên quan đến việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức ở một vài nƣớc trên thế giới và Việt Nam 1.3.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất của một số nước trên thế giới * Trung Quốc [25], [27] Theo khoản 4 Điều 10 Hiến pháp 1982 Trung Quốc, không tổ chức, cá nhân nào đƣợc phép chiếm đoạt, . quá trình sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn và công tác quản lý sử dụng đất của địa phƣơng. + Đánh giá đƣợc quá trình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đông Triều. trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Đông Triều 47 3.3.1. Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 47 3.3.2. Tình hình quản lý,. HƢỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện đông triều, tỉnh quảng ninh, Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện đông triều, tỉnh quảng ninh, Đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện đông triều, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan