Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái tỉnh Hậu Giang

129 694 1
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 10:18

Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái tỉnh Hậu Giang Cần Thơ - 2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -----˜ & ™----- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH SINH THÁI TỈNH HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Châu Thị Lệ Duyên Phạm Thị Thanh MSSV: 4043639 Lớp: QT du lịch_ Dịch vụ K30 Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh i LỜI CẢM TẠ šš™˜›› Hơn ba tháng nghiên cứu và làm đề tài luận văn tốt nghiệp, em đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, đến nay em cũng đã hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình. Được kết quả như ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn của thầy cô khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Cần Thơ đã nhiệt tình dạy dỗ và cung cấp kiến thức cho em trong suốt bốn năm học qua, những kiến thức đó đã đóng góp rất nhiều trong đề tài nghiên cứu này. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn Cô CHÂU THỊ LỆ DUYÊN, nhờ sự nhiệt tình chỉ dẫn và giúp đỡ của Cô trong thời gian qua em mới vượt qua được khó khăn và thử thách. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc toàn thể Quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên suốt chặng đường giáo dục. Ngày 09 tháng 05 năm 2008 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Thanh Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh ii LỜI CAM ĐOAN šš™˜›› Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 09 tháng 05 năm 2008 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Thanh Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN šš™˜›› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày….tháng….năm 2008 Giáo viên hướng dẫn Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN šš™˜›› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày… tháng… năm 2008 Giáo viên phản biện Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh v MỤC LỤC ›š™˜›› CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1 1.1.1 Sự Cần Thiết Nghiên Cứu 1 1.1.2. Căn Cứ Khoa Học Và Thực Tiễn 2 1.2- MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 4 1.2.1- Mục Tiêu Chung 4 1.2.2- Mục tiêu cụ thể 4 1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 4 1.3.1. Các Giả Thuyết Cần Kiểm Định . 4 1.3.2. Câu Hỏi Nghiên Cứu . 5 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 5 1.5- LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 5 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 7 2.1- PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 7 2.1.1. Các Khái Niệm Liên Quan 7 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.2.1- Phương Pháp Chọn Vùng Nghiên Cứu .12 2.2.2- Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 12 2.2.3- Phương Pháp Phân Tích Số Liệu .13 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH HẬU GIANG .19 3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH 19 3.1.1. Điều Kiện Tự Nhiên .19 3.1.2. Hệ Thống Hạ Tầng Kỹ Thuật .23 3.1.3. Hệ Thống Dịch Vụ Xã Hội .25 3.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - Xà HỘI 26 3.2.1. Điều Kiện Kinh Tế Xã Hội .26 Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh vi 3.2.2. Nguồn Nhân Lực .29 3.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 29 3.3.1. Khách Du Lịch 29 3.3.2. Doanh Thu Và GDP Du Lịch .30 3.3.3. Thực Trạng Và Tài Nguyên DLST 40 3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG .43 CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH TẠI CÁC ĐIỂM VƯỜN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH HẬU GIANG .45 4.1. ĐẶC ĐIỂM KHÁCH DLST ĐẾN HẬU GIANG .45 4.1.1. NơiCủa Du Khách 45 4.1.2. Độ Tuổi 46 4.1.3. Giới Tính .47 4.1.4. Nghề Nghiệp .47 4.1.5. Thu Nhập .48 4.1.6. Thói Quen Đi Du Lịch 49 4.2. PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH 55 4.2.1. Đánh Giá Chung Về Mức Độ Hài Lòng 55 4.2.2. Phân tích mức độ hài lòng của du khách 57 4.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CŨA DU KHÁCH THÔNG QUA CHI PHÍ .64 4.3.1. Thực Trạng Chi Tiêu Của Du Khách Tại Các Điểm DLST Tỉnh Hậu Giang 64 4.3.2. Mức Độ Thõa Mãn Của Du Khách Về Chi Phí 70 4.4. DỰ ĐỊNH ĐI DU LỊCH HẬU GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA DU KHÁCH 73 4.5. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG KHI ĐI DU LỊCH CỦA DU KHÁCH 74 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH HẬU GIANG 80 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 80 5.2. CƠ SỞ ĐƯA RA GIẢI PHÁP . 80 Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh vii 5.2.1. Định Hướng Chung Cho Phát Triển DLST Hậu Giang 80 5.2.2. Mức Dộ Hấp Dẫn Của Các Hoạt Động Và Loại Phương Tiện Đối Với Du Khách 81 5.2.3. Đề Nghị Phát Triển DLST Hậu Giang Của Du Khách 84 5.2.4. Phân Tích Mô Hình SWOT . 86 5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HẬU GIANG . 90 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 93 6.1. KẾT LUẬN . 93 6.2. KIẾN NGHỊ 94 6.2.1. Kiến Nghị Với Những Người Làm Du Lịch 94 6.2.2. Kiến Nghị Với Tổng Cục Du Lịch . 94 6.2.3. Kiến Nghị Với UBND Tỉnh 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96 PHỤ LỤC 1 97 PHỤ LỤC 2 . 101 Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh viii DANH MỤC BIỂU BẢNG ›š™˜›› Bảng 3.1: CHỈ TIÊU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG, GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA 27 Bảng 3.2: CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ CỦA TỈNH HẬU GIANG 28 Bảng 3.3: CÁC CHỈ TIÊU VỀ Xà HỘI CỦA TỈNH HẬU GIANG 28 Bảng 3.4: SỐ LƯỢNG DU KHÁCH ĐẾN HẬU GIANG TỪ 2004 ĐẾN 2007 30 Bảng 3.5: CHỈ TIÊU DOANH THU DU LỊCH TỪ NĂM 2004 ĐẾN 2007 . 32 Bảng 3.6: CHỈ TIÊU GDP NĂM 2004 VÀ 2005 33 Bảng 3.7: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUA 3 NĂM 2004 – 2006 . 35 Bảng 3.8: CƠ SỞ LƯU TRÚ TẠI HẬU GIANG TỪ NĂM 2004 ĐẾN 2005 37 Bảng 4.1: PHÂN LOẠI DU KHÁCHNƠICỦA DU KHÁCH . 46 Bảng 4.2: THU NHẬP BÌNH QUÂN CỦA KHÁCH DLST ĐẾN HẬU GIANG 49 Bảng 4.3: MỤC ĐÍCH VÀ THỜI GIAN LƯU TRÚ BÌNH QUÂN CỦA KHÁCH DU LỊCH 50 Bảng 4.4: THÓI QUEN ĐI DU LỊCH CỦA DU KHÁCH HẬU GIANG 51 Bảng 4.5: PHƯƠNG TIỆN DU KHÁCH ĐẾN HẬU GIANG . 54 Bảng 4.6: MỨC THU NHẬP VÀ CHI TIÊU CHO DU LỊCH HÀNG NĂM . 54 Bảng 4.7: ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CỦA DU KHÁCH VỀ DLST HẬU GIANG 55 Bảng 4.8: SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ CÁC YẾU TỐ KHI ĐI DLST HẬU GIANG 57 Bảng 4.9: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG . 58 Bảng 4.10: SỰ PHỤ THUỘC CỦA YẾU TỐ VÙNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ SỨC HẤP DẪN CỦA CÁC ĐIỂM DLST . 59 Bảng 4.11: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐỘ TUỔI ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦ DU KHÁCH VỀ CUNG CÁCH PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN . 60 Bảng 4.12: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ HOẠT ĐỘNGVUI CHƠI GIẢI TRÍ TẠI ĐIỂM 60 Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên SVTH: Phạm Thị Thanh ix Bảng 4.13: SỰ PHỤ THUỘC CỦA GIỚI TÍNH ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN . 61 Bảng 4.14: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ MÓN ĂN . 62 Bảng 4.15: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ QUÀ LƯU NIỆM 63 Bảng 4.16: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GIỚI TÍNH ĐỐI VỚIMỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ AN TOÀN 63 Bảng 4.17: THỰC TRẠNG CHI TIÊU TRONG DU LỊCH CỦA DU KHÁCH TẠI HẬU GIANG . 64 Bảng 4.18: CHI PHÍ VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH/KHÁCH 66 Bảng 4.19: CHI PHÍ ĂN UỐNG TRUNG BÌNH/NGƯỜI THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH 67 Bảng 4.20: CHI PHÍ Ở TRUNG BÌNH/NGƯỜI THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH 68 Bảng 4.21: CHI PHÍ MUA QUÀ LƯU NIỆM TRUNG BÌNH/NGƯỜI THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH 68 Bảng 4.22: CHI PHÍ VÉ VÀO CỔNG VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRUNG BÌNH/NGƯỜI THEO TỪNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH 69 Bảng 4.23: MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH 71 Bảng 4.24: MỨC ĐỘ THỎA MÃN VỀ CHI PHÍ THEO TỪNG NHÓM KHÁCH 73 Bảng 4.25: BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NHÂN TỐ 76 Bảng 4.26: MA TRẬN NHÂN TỐ Đà CHUẨN HÓA . 77 Bảng 4.27: BẢNG TÍNH ĐIỂM CỦA CÁC NHÂN TỐ 78 Bảng 5.1: MỨC ĐỘ HẤP DẪN CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DU KHÁCH 83 Bảng 5.2: MỨC ĐỘ HẤP DẪN CỦA CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI DU KHÁCH 84 Bảng 5.3: ĐỀ NGHỊ PHÁT TRIỂN DLST HẬU GIANG CỦA DU KHÁCH . 85 [...]... a i vi du lch sinh thỏi Tnh Hu Giang hy vng s úng gúp mt phn cho s phỏt trin ca du lch Hu Giang ti nghiờn cu c trỡnh by bao gm 6 chng, trong ú: Chng 1: Gii thiu Chng 2: Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu Chng 3: Thc trng phỏt trin du lch sinh thỏi Tnh Hu Giang Chng 4: Phõn tớch v ỏnh giỏ s hi lũng ca du khỏch ti cỏc im vn du lch sinh thỏi Tnh Hu Giang Chng 5: Mt s gii phỏp phỏt trin du lch sinh thỏi... Chõu Th L Duyờn xi SVTH: Phm Th Thanh ỏnh Giỏ Mc Tha Món Ca Khỏch Ni a i Vi Du Lch Sinh Thỏi Tnh Hu Giang TểM TT Hu Giang l mt tnh tiu vựng Tõy Sụng Hu, cú li th v v trớ a lý, ti nguyờn phong phỳ v a dng rt thun li phỏt trin du lch, c bit l loi hỡnh du lch sinh thỏi T khi c chia tỏch t tnh Cn Th c (2004), Hu Giang cng ó quan tõm u t phỏt trin c s h tng du lch, th nhng ngnh du lch Hu Giang vn cha... trỳ ca ngnh du lch 2.1.1.4 Hng dn viờn du lch (Tour Guide) Hng dn viờn du lch l ngi thc hin hng dn khỏch du lch trong cỏc chuyn tham quan du lch hay ti cỏc im du lch nhm ỏp ng c nhng nhu cu c tho thun ca khỏch trong thi gian nht nh v thay mt cho t chc kinh doanh du lch gii quyt nhng phỏt sinh trong chuyn du lch vi phm vi v kh nng ca mỡnh 2.1.1.5 Khu du lch Khu du lch l ni cú ti nguyờn du lch hp dn... nghiờn cu th hiu khỏch du lch, nờn cn thit phi tin hnh nhng cuc phng vn khỏch du lch v phõn tớch cỏc s liu ú a) i tng phng vn: i tng phng vn c xỏc nh l khỏch du lch ni a v khỏch du lch a phng vỡ ti ny nhm ti vic ỏnh giỏ mc tha món khỏch du lch n Hu Giang v Khỏch du lch ni a: L du khỏch n t cỏc tnh khỏc trong nc, ngoi tr tnh Hu Giang v Khỏch du lch a phng: L du khỏch sng ti tnh Hu Giang Tuy nhiờn, cỏc... H0: Khỏch du lch khụng tho món vi mc chi phớ chi ra khi i DLST Hu Giang H1: Khỏch du lch tho món vi mc chi phớ chi ra khi i DLST Hu Giang 1.3.2 Cõu Hi Nghiờn Cu tho món cỏc mc tiờu ca ti, cn phi tr li cỏc cõu hi nghiờn cu sau: 1) Du lch sinh thỏi Hu Giang ó v ang phỏt trin nh th no? 2) Cỏc nhõn t no thc s nh hng n mc tho món ca du khỏch? 3) Nhng im no du khỏch hi lũng v cha hi lũng? 4) Du khỏch... khi ú du lch cũn l mt hin tng xó hi Nú gúp phn nõng cao dõn trớ, phc hi sc khe cng ng, giỏo dc lũng yờu nc, tỡnh on ktChớnh vỡ vy ton xó hi phi cú trỏch nhim úng gúp, h tr, u t cho du lch phỏt trin b) Du lch sinh thỏi ỉ nh ngha Theo lut du lch Vit Nam, DLST c nh ngha: Du lch sinh thỏi l hỡnh thc du lch da vo thiờn nhiờn, gn vi bn sc vn hoỏ a phng vi s tham gia ca cng ng nhm phỏt trin bn vng Du lch sinh. .. GVHD: Chõu Th L Duyờn -7- SVTH: Phm Th Thanh Lun vn tt nghip Khoa Kinh T & QTKD Du lch thiờn nhiờn (Natural Tourism) Du lch da vo thiờn nhiờn (Natural-Based Tourism) Du lch mụi trng (Environmental Tourism) Du lch c thự (Particular Tourism) Du lch xanh (Green Tourism) Du lch thỏm him (Adventure Tourism) Du lch bn x (Indigenous Tourism) Du lch cú trỏch nhim (Responsible Tourism) Du lch nhy cm... Món Ca Khỏch Ni a i Vi Du Lch Sinh Thỏi Tnh Hu Giang DANH MC HèNH Hỡnh 2.1: Ma Trn SWOT 18 Hỡnh 3.1: S Lng Khỏch n Hu Giang Qua 4 Nm 2004 2007 .30 Hỡnh 3.2: Ngun Vn u T cho Du Lch Qua 3 Nm 2004- 2006 36 Hỡnh 4.1: Biu Tui Du Khỏch .46 Hỡnh 4.2: Biu Gii Tớnh Khỏch DLST Hu Giang 47 Hỡnh 4.3: Biu Ngh Nghip Du Khỏch .48 Hỡnh 4.4:Thi im i Du Lch Ca Du Khỏch 51 Hỡnh... nguyờn du lch t nhiờn, c quy hoch, u t phỏt trin nhm ỏp ng nhu cu a dng ca khỏch du lch, em li hiu qu v kinh t - xó hi v mụi trng 2.1.1.6 im du lch im du lch l ni cú ti nguyờn du lch hp dn, phc v nhu cu tham quan ca khỏch du lch GVHD: Chõu Th L Duyờn -11- SVTH: Phm Th Thanh Lun vn tt nghip Khoa Kinh T & QTKD 2.1.1.7 Sn phm du lch Sn phm du lch l tp hp cỏc dch v cn thit tho món nhu cu ca khỏch du lch... Ngh quyt tnh ng b 5 nm (2005 - 2010) V du lch, Hu Giang cng ó cú s chuyn mỡnh Tuy nhiờn xột v khớa cnh, Hu Giang c tỏch ra t mt tnh cú ngnh du lch phỏt trin khỏ so vi c nc thỡ du lch Hu Giang vn cha tht s phỏt trin ỳng vi tim nng du lch ca mỡnh Nguyờn nhõn õu? ú cũn l mt cõu hi ln Vi ti nghiờn cu v ỏnh giỏ mc tha món ca khỏch ni a i vi du lch sinh thỏi Tnh Hu Giang s giỳp chỳng ta tr li phn no ca . DLST HẬU GIANG CỦA DU KHÁCH ... 85 Đánh Giá Mức Độ Thỏa Mãn Của Khách Nội Địa Đối Với Du Lịch Sinh Thái Tỉnh Hậu Giang GVHD: Châu Thị Lệ Duyên. TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH SINH THÁI TỈNH HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái tỉnh Hậu Giang, Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái tỉnh Hậu Giang, Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái tỉnh Hậu Giang, Căn cứ thực tiễn, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Cấp điện Cấp thốt nước Bưu chính viễn thơng, Các cơ sở văn hố thơng tin, phát thanh truyền hình, thể thao, Thực Trạng Và Tài Nguyên DLST, Nơi ở Của Du Khách Độ Tuổi Giới Tính, Mục đích và ngày lưu trú bình qn Sở thích đi du lịch, Thời điểm đi du lịch Thông tin điểm đến, Phương tiện tiếp cận điểm đến, Chi phí dành cho du lịch trong một năm, Về khách sạn, nhà nghỉ Về sức hấp dẫn của các điểm du lịch, Về cung cách phục vụ của nhân viên Về hoạt động vui chơi giải trí tại điểm, Về mơi trường tự nhiên Về món ăn, Về q lưu niệm Về an tồn tính mạng và thực phẩm, Thực trạng chi tiêu của du khách, Nghề Nghiệp Mức Độ Thỏa Mãn Của Du Khách Về Chi Phí, DỰ ĐỊNH ĐI DU LỊCH HẬU GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA DU KHÁCH, Đề Nghị Phát Triển DLST Hậu Giang Của Du Khách, Điểm mạnh ., MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HẬU GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn