Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh ở Công ty Du lịch và Thương mại Than Việt Nam.doc.DOC

47 292 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 14:19

Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh ở Công ty Du lịch và Thương mại Than Việt Nam Lời mở đầuTrong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa nớc ta hiện nay thành phần kinh tế nhà nớc có vị trí rất quan trọng, cùng với kinh tế tập thể tạo thành lực lợng chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Kinh tế nhà nớc quy định tính chất định hớng xã hội chủ nghĩa quyết định sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên do nhiều lý do chủ quan khách quan, các doanh nghiệp nhà nớc của chúng ta hiện nay cha đạt đợc hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Nhận thức rõ điều này Đại hội Đảng IX đã đề ra định hớng kế hoạch 5 năm 2001-2005: Hoàn thành về cơ bản việc sắp xếp, tổ chức lại đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nớc, nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh, đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nớcDo đó, các doanh nghiệp nhà nớc phải trang bị cho mình những xu hớng mới, phơng thức mới, cách thức mới để tồn tại khẳng định mình trên thơng trờng. Nhng vấn đề đặt ra trớc mắt là hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nớc, đặc biệt là các doanh nghiệp thơng mại, du lịch còn rất thấp. Đây cũng là nhân tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng của đất nớc nói chung. Để thực hiện đợc nhiệm vụ mà Đảng Nhà nớc giao phó thì các doanh nghiệp phải chú ý nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Nhận thức đợc tầm quan trọng của hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đợt thực tập ngắn tại Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam, một Doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, cùng với sự hớng dẫn tận tình của TS Trần Đình Hiền nên em đã chọn đề tài: Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam làm chuyên đề tốt nghiệp.Nội dung bài viết của em gồm những phần sau:- Lời mở đầu- Chơng 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nớc.1- Chơng 2: Thực trạng kinh doanh Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam 2000 - 2002.- Chơng 3: Phơng hớng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam các năm 2003 - 2005.- Kết luận.Với khả năng thời gian có hạn nên bài viết của em còn có nhiều khiếm khuyết sai sót, em rất mong nhận đợc sự hớng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo để em đợc học hỏi rút kinh nghiệm.2Chơng 1 cơ sở lý luận về hiệu qủa kinh doanh trong Doanh nghiệp Nhà nớc1.1. Doanh nghiệp những vần đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp1.1.1. Doanh nghiệpDoanh nghiệp là một đơn vị kinh doanh hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu thị tr-ờng xã hội để đạt đợc lợi nhuận tối đa đạt hiệu qủa kinh tế xã hội cao nhất. Một doanh nghiệp tiến hành kinh doanhhiệu quảdoanh nghiệp thoả mãn đ-ợc tối đa nhu cầu thị trờng xã hội về hàng hoá dịch vụ trong giới hạn cho phép của nguồn nhân lực hiện có thu đợc lợi nhuận nhiều nhất, đem lại hiệu qủa kinh tế xã hội cao nhất.* Có thể phân loại doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau: - Theo ngành kinh tế kỹ thuật ta có doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, doanh nghiệp nông nghiệp, ng nghiệp, doanh nghiệp thơng nghiệp, doanh nghiệp vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh tiền tệ .- Theo cấp quản lý ta có doanh nghiệp do trung ơng quản lý doanh nghiệp do địa phơng quản lý.- Theo hình thức sở hữu về t liệu sản xuất, ta có đa hình thức tổ chức kinh doanh: doanh nghiệp nhà nớc, doanh nghiệp công t hợp doanh, doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã) doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp t nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn . nớc ta hiện nay doanh nghiệp nhà nớc có vị trí nòng cốt trong hệ thống doanh nghiệp.- Theo quy mô sản xuất kinh doanh ta có doanh nghiệp quy mô lớn, quy mô vừa quy mô nhỏ. - Theo trình độ kỹ thuật có doanh nghiệp trình độ thủ công, doanh nghiệp nửa cơ khí, cơ khí hoá tự động hoá.3Các doanh nghiệp có quyền bình đẳng trớc pháp luật của nhà nớc trong sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ quyền hạn của các doanh nghiệp gắn chặt với nhau, các doanh nghiệp đợc thành lập, hoạt động giải thể theo đúng quy định của pháp luật.* Quá trình kinh doanh của doanh nghiệpQuá trình kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật, xã hội của từng loại doanh nghiệp, chúng ta có thể khái quát quá trình kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thơng mại - dịch vụ.- Đối với các doanh nghiệp sản xuất của cải vật chất, quá trình kinh doanh đ-ợc gọi là quá trình sản xuất kinh doanh, đó là quá trình bao gồm từ việc đầu tiên là nghiên cứu, xác định nhu cầu thị trờng về hàng hóa dịch vụ đến việc cuối cùng là tổ chức tiêu thụ hàng hóa thu tiền về cho doanh nghiệp. Quá trình đó bao gồm rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn phải thực hiện một số công việc cụ thể theo một công nghệ hợp lý với một thời gian nhất định, tiêu hao một lợng chi phí nhất định về các nguồn lực đợc sử dụng. Quá trình kinh doanh bao gồm các giai đoạn chủ yếu sau:+ Nghiên cứu nhu cầu thị trờng về hàng hoá dịch vụ để giải quyết xem sản xuất cái gì. + Chuẩn bị đồng bộ các đầu vào theo quyết định sản xuất nh: Lao động, đất đai, thiết bị, vật t, kỹ thuật, công nghệ+ Tổ chức tốt quá trình kết hợp chặt chẽ, khéo léo giữa các yếu tố cơ bản của đầu vào để tạo ra hàng hoá dịch vụ, trong đó lao động là yếu tố quyết định.+ Tổ chức tốt quá trình tiêu thụ hàng hoá dịch vụ thu tiền về.- Đối với doanh nghiệp thơng mại, dịch vụ thì quá trình kinh doanh diễn ra chủ yếu là mua bán hàng hoá. Dịch vụ cho nên quá trình kinh doanh bao gồm các giai đoạn sau:+ Nghiên cứu nhu cầu thị trờng về hàng hoá dịch vụ để lựa chọn quyết định lợng hàng hoá cần mua để bán cho khách hàng theo nhu cầu thị trờng.4+ Tổ chức việc mua các hàng hoá dịch vụ theo nhu cầu thị trờng.+ Tổ chức việc bao gói hoặc chế biến, bảo quản, chuẩn bị hàng hoá dịch vụ.+ Tổ chức việc bán hàng hoá thu tiền về cho doanh nghiệp chuẩn bị cho quá trình kinh doanh tiếp theo. Nh vậy, nhìn tổng quát quá trình kinh doanh của doanh nghiệp chịu ảnh hởng tổng hợp với rất nhiều yếu tố chính trị, kinh tế kỹ thuật, tổ chức, tâm lý xã hội. Muốn cho quá trình kinh doanh đạt đợc hiệu quả cao phải giải quyết đồng bộ nhiều biện pháp để đạt đợc kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Nhân tố kinh tế có vai trò quyết định trong nền kinh tế thị trờng nhng không đợc coi nhẹ những nhân tố xã hội, đặc biệt là nhân tố đảm bảo tính định hớng XHCN.1.1.2. Những vấn đề kinh tế cơ bản của một doanh nghiệp Lịch sử phát triển của nền kinh tế đã chứng minh: Một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển phải giải quyết tốt ba vấn đề kinh tế cơ bản là : Sản xuất cái gì, sản xuất nh thế nào sản xuất cho ai ?* Quyết định sản xuất cái gì: nhu cầu của thị trờng về hàng hoá dịch vụ rất phong phú, đa dạng ngày càng tăng về số lợng chất lợng. Các nhà kinh doanh phải tính toán khả năng sản xuất của doanh nghiệp các chi phí tơng ứng để lựa chọn quyết định sản xuất cung ứng cái thị trờng cần để có thể đạt lợi nhuận tối đa. Việc lựa chọn để quyết định sản xuất cái gì chính là quyết định sản xuất những loại hàng hoá, dịch vụ nào, số lợng bao nhiêu, chất lợng nh thế nào, thời điểm nào thì sản xuất cung ứng. Vấn đề cung, cầu, cạnh tranh trên thị tr-ờng tác động qua lại với nhau để có ảnh hởng trực tiếp đến việc xác định giá cả số lợng hàng hoá cần cung cấp. Giá cả thị trờng là thông tin có ý nghĩa quyết định đối với việc lựa chọn sản xuất cung ứng những hàng hoá nào có lợi nhất.* Quyết định sản xuất nh thế nào:Sau khi lựa chọn đợc cái gì cần sản xuất, các nhà kinh doanh phải xem xét lựa chọn việc sản xuất những hàng hoá dịch vụ đó nh thế nào để sản xuất nhanh nhiều theo nhu cầu thị trờng với chi phí ít nhất. Do vậy phải quyết định giao 5cho ai sản xuất hàng hoá dịch vụ này, bằng nguyên liệu gì, thiết bị dụng cụ nào, công nghệ sản xuất ra sao. Để đứng vững cạnh tranh thắng lợi trên thị trờng, các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới kỹ thuật công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất nhằm làm cho hàng hoá dịch vụ lu thông trên thị trờng có chất lợng cao đợc ngời tiêu dùng a thích. Chất lợng hàng hoá dịch vụ là vấn đề quyết định sống còn đến uy tín của doanh nghiệp.* Quyết định sản xuất cho ai: Phải xác định rõ ai sẽ đợc thụ hởng đợc lợi từ hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp. Hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp sẽ đợc phân phối cho tập thể cho cá nhân nh thế nào để tạo động lực kích thích cho sự phát triển kinh tế- xã hội đáp ứng các nhu cầu xã hội khác. Nh vậy, ba vấn đề kinh tế cơ bản nói trên đều cần đợc giải quyết trong mọi xã hội, là Nhà nớc xã hội chủ nghĩa hay Nhà nớc T sản, một địa phơng, một ngành, một doanh nghiệp . Các vần đề này là nền tảng cho một doanh nghiệp khi bắt đầu tham gia vào hoạt động muốn mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất kinh doanh thêm một hay nhiều chủng loại hàng hoá nữa.Đây cũng là những vấn đề cần giải quyết một khi doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình.1.2. Doanh nghiệp nhà nớc. Điều 1 Luật doanh nghiệp nhà nớc do Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 viết:Doanh nghiệp nhà nớc là tổ chức kinh tế do nhà nớc đầu t vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nớc giao.Doanh nghiệp nhà nớc có t cách pháp nhân, có các quyền nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn doanh nghiệp quản lý.6Doanh nghiệp nhà nớc có tên gọi, có con dấu riêng trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam . Do có những đặc trng khác biệt với các doanh nghiệp khác nên chia doanh nghiệp nhà nớc nh sau: * Dựa vào quy mô hình thức tổ chức của doanh nghiệp có thể chia doanh nghiệp nhà nớc thành Tổng công ty nhà nớc, doanh nghiệp nhà nớc độc lập doanh nghiệp nhà nớc thành viên.- Tổng công ty nhà nớc là doanh nghiệp có quy mô lớn, đợc thành lập hoạt động trên cơ sở liên kết nhiều đơn vị thành viên có mối quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ .Tổng công ty nhà nớc có thể có các đơn vị thành viên nh: đơn vị hạch toán độc lập, đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp.Tổng công ty nhà nớc đợc phân biệt thành Tổng công ty 91 Tổng công ty 90.- Doanh nghiệp nhà nớc độc lập là doanh nghiệp nhà nớc không nằm trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp nhà nớc độc lập còn đợc phân biệt thành doanh nghiệp có quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ.- Doanh nghiệp nhà nớc thành viên là doanh nghiệp nằm trong cơ cấu của Tổng công ty nhà nớc.* Dựa vào mục đích hoạt động của doanh nghiệp thì có thể phân biệt doanh nghiệp nhà nớc thành doanh nghiệp nhà nớc hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nớc hoạt động công ích.- Doanh nghiệp nhà nớc hoạt động kinh doanhdoanh nghiệp nhà nớc hoạt động chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận. Đối với loại doanh nghiệp này thì đa hàng hoá dịch vụ của mình phục vụ một cách tối đa nhu cầu của khách hàng là mục tiêu đợc nh vậy mức lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ đợc nâng cao , từ đó doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô kinh doanh, làm tốt nghĩa vụ đối với nhà nớc. Mục tiêu lợi nhuận chính là cốt lõi của sự tồn tại lâu dài đối với doanh nghiệp.7* Doanh nghiệp nhà nớc hoạt động công ích là doanh nghiệp nhà nớc hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng theo các chính sách của nhà nớc hoặc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do nhà nớc giao. Doanh nghiệp nhà nớc hoạt động công ích hoạt động trong một số lĩnh vực nh: dợc phẩm, cấp thoát nớc, môi trờng đô thị, in ấn, phục vụ quốc phòng, an ninh Đối với các doanh nghiệp này phải sản xuất hay cung ứng dịch vụ theo chỉ tiêu pháp lệnh, giá cả sản phẩm do nhà nớc ấn định, có những hàng hoá dịch vụ giá bán thấp hơn giá thành.Trong thời kỳ bao cấp, doanh nghiệp nhà nớc có vai trò quyết định tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, là nơi sản xuất cung ứng đại bộ phận hàng hoá dịch vụ là bộ phận đóng góp chủ yều cho ngân sách nhà nớc. Hiện nay, số lợng đã giảm đi khá nhiều so với thời kỳ bao cấp, song những các doanh nghiệp nhà nớc vẫn phát huy đợc vai trò của mình trong những ngành quan trọng, đặc biệt là trong nền kinh tế doanh nghiệp nhà nớc vẫn là bộ phận quan trọng đóng góp chủ yếu cho nguồn thu ngân sách.1.3. Khái niệm, bản chất của hiệu quả kinh doanh.Do điều kiện lịch sử góc độ nghiên cứu khác nhau nên có rất nhiều định nghĩa về hiệu quả kinh doanh. - Quan điểm thứ nhất: hiệu quả sản xuất kinh doanh là sự so sánh giữa đầu vào đầu ra, giữa chi phí bỏ ra kết quả thu đợc. Do đó, thớc đo hiệu quả là sự tiết kiệm chi phí lao động xã hội tiêu chuẩn của hiệu quả là việc tối đa hóa kết quả hoặc tối thiểu hóa chi phí dựa trên điều kiện nguồn lực sẵn có.- Quan điểm thứ hai: hiệu quả kinh doanhmột chỉ tiêu so sánh biểu hiện mức độ tiết kiệm chi phí trong một đơn vị kết quả hữu ích mức tăng khối lợng kết quả hữu ích của hoạt động sản xuất vật chất trong một thời kỳ, góp phần làm tăng thêm lợi ích của xã hội của nền kinh tế quốc dân.8 Đầu ra Đầu vào- Quan điểm thứ ba: Hiệu qủa kinh doanh phản ánh mối quan hệ tơng phản giữa khối lợng các kết qủa kinh doanh đạt đợc với khối lợng các yếu tố đầu vào đã tiêu tốn để đạt đợc các kết quả đó.Nh vậy, hiệu quả kinh doanh thể hiện trình độ sử dụng các yếu tố cần thiết tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục đích nhất định. Hiệu qủa kinh doanh không những là thớc đo phản ánh trình độ tổ chức quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trờng, doanh nghiệp muốn tồn tại phải kinh doanhhiệu quả, hiệu quả kinh doanh càng cao doanh nghiệp càng có điều kiện mở rộng phát triển kinh tế, đổi mới thiết bị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trình độ công nghệ mới, cải thiện nâng cao đời sống ngời lao động.- Hiệu quả kinh doanh đợc xem xét dới hai góc độ: Hiệu quả tài chính hiệu qủa kinh tế - xã hội.+ Hiệu quả tài chính: là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực, vật lực của doanh nghiệp để đạt đợc kết qủa cao nhất trong quá trình kinh doanh với chi phí bỏ ra ít nhất.+ Hiệu quả kinh tế - xã hội: là một phạm trù kinh tế phản ánh sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp vào việc thực hiện các mục tiêu xã hội của nền kinh tế quốc dân.Việc đánh giá hiệu quả về mặt tài chính hay kinh tế - xã hội chỉ mang tính chất tơng đối vì ngày nay một chỉ tiêu cũng có hai mặt của hiệu quả. Hiệu qủa tài chính mà tăng lên sẽ kéo theo mức tăng của hiệu quả kinh tế - xã hội ngợc lại. Tuy nhiên phải đạt đợc hiệu quả tài chính thì mới có thể nâng cao đợc hiệu quả kinh tế - xã hội, sau đó hiệu quả kinh tế - xã hội lại đáp ứng những thành quả kích thích làm tăng hiệu quả tài chính. Một doanh nghiệp đạt đợc hiệu quả tài chính cao sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nớc, góp phần nâng cao cơ sở vật chất hạ tầng. Khi hạ tầng cơ sở tốt sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh để đạt hiệu quả tài chính cao.9 Đầu ra Đầu vàoHiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh đợc phản ánh chủ yếu qua giá mua vào giá bán ra còn hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất phải quan tâm đến giá cả giữa đầu vào của nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất sản phẩm. Nhng nhìn chung khi xét đến hiệu quả kinh tế thì bất kể là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thơng nghiệp, doanh nghiệp nhà nớc hay doanh nghiệp t nhân đều quan tâm đến một mục tiêu: Lợi nhuận nâng cao hiệu quả kinh doanh.1.4. Một số chỉ tiêu tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh Các chỉ tiêu hiệu quả thờng đợc tính bằng tỷ số giữa các kết qủa kinh doanh các yếu tố nguồn lực kinh doanh hiện có hoặc thực tế đã huy động vào các hoạt động kinh doanh trong mỗi giai đoạn. Dới đây là một số chỉ tiêu tính bình quân cơ bản để đánh giá hiệu quả kinh doanh.Trớc hết là các chỉ tiêu tổng hợp:Hiệu quả sản xuất kinh doanh = Đầu ra - đầu vào.Hiệu quả sản xuất kinh doanh = ì 100%1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động: Doanh thu- Năng suất lao động = Số lao độngMức năng suất lao động bình quân phản ánh khả năng doanh thu trung bình của một ngời lao động. Lợi nhuận- Doanh lợi lao động = Số lao độngChỉ tiêu này cho biết khả năng thu lợi trung bình của một ngời lao động.10 Đầu ra Đầu vào[...]... Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam, một Doanh nghiệp Nhà nớc trùc thc UBND Thµnh phè Hµ Néi, cïng víi sù hớng dẫn tận tình của TS Trần Đình Hiền nên em đà chọn đề tài: Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam làm chuyên đề tốt nghiệp.Nội dung bài viết của em gồm những phần sau:- Lời mở đầu- Chơng 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh trong doanh. ..- Chơng 2: Thực trạng kinh doanh Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam 2000 - 2002.- Chơng 3: Phơng hớng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa kinh doanh Công ty Du lịch Thơng mại Than Việt Nam các năm 2003 - 2005.- Kết luận.Với khả năng thời gian có hạn nên bài viết của em còn có nhiều khiếm khuyết sai sót, em rất mong nhận đợc sự hớng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy... giá hiệu quả kinh doanh Các chỉ tiêu hiệu quả thờng đợc tính bằng tỷ số giữa các kết qủa kinh doanh và các u tè ngn lùc kinh doanh hiƯn cã hc thùc tế đà huy động vào các hoạt động kinh doanh trong mỗi giai đoạn. Dới đây là một số chỉ tiêu tính bình quân cơ bản để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Trớc hết là các chỉ tiêu tổng hợp: Hiệu quả sản xuất kinh doanh = Đầu ra - đầu vào. Hiệu quả sản xuất kinh. .. du lịch, kể cả đồ ăn thức uống, kem mọi sản phẩm khác cho xuất khảu phục vụ du lịch tại chỗ.- Kinh doanh các dịch vụ thơng mại, t vấn, dịch thuật, hớng dẫn du lịch, phục vụ hội nghị, tuyên truyền quảng cáo. Tổ chức các cửa hàng kinh doanh phục vụ du khách.- Dịch vụ kiều hối, đổi tiền các cửa hàng mỹ nghệ lu niÖm.16 2.4. Nhận xét tổng quát về hiệu quả kinh doanh của công ty Du lịch và. .. giữa đầu vào của nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất sản phẩm. Nhng nhìn chung khi xét đến hiệu quả kinh tế thì bất kể là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thơng nghiệp, doanh nghiệp nhà nớc hay doanh nghiệp t nhân đều quan tâm đến một mục tiêu: Lợi nhuận nâng cao hiệu quả kinh doanh. 1.4. Một số chỉ tiêu tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp1.4.1.... hình tài chính công ty các năm 2000 - 20022.3.2. Tình hình thực hiện kế hoạch- Công tác kinh doanh du lịch trong 3 năm vừa qua có sự tăng trởng đáng kể: 21,5% (2000), 75,56% (2001), (2002) 133,60%. Nh vậy trong năm 2002 bằng việc triển khai công tác kinh doanh du lịch từ văn phòng công ty đến tất cả các đơn vị trực thuộc nên các chỉ tiêu về kinh doanh du lịch trong toàn Công ty đều v-ợt mức các... t tởng cán bộ công nhân viên cũ khuyến khích cán bộ giỏi bên ngoài về công ty phải triển khai các quy chế lơng khoán doanh thu cho các bộ phận khách sạn. du lịch, quy chế thởng cho cán bộ trong công ty, tập thể kinh doanhhiệu quả cao, kinh doanh có uy tín hiệu quả. Đây là yếu tố đóng vai trò lực đẩy tích cực các hoạt động của con ngời, tác động vào yếu tố đó để tăng thêm hiệu suất hoạt... nhánh Quảng Ninh, Chi nhánh Miền Nam, Khách sạn Thanh Lịch Hạ Long) nhằm hỗ trợ mảng kinh doanh du lịch còn đang gặp nhiều khó khăn hỗ trợ đời sống cán bộ công nhân viên. Công tác kinh doanh thơng mại luôn chủ động sáng tạo bám sát thị trờng tìm kiếm khai thác nguồn hàng.23 doanh hay có các sáng kiến có lợi về kinh tế bằng cách trích thởng ngay cho cá nhân đơn vị đó. Để chuyển biến t tởng... khách sạn đà mạnh dạn kinh doanh du lịch lữ hành nội địa để thay việc kinh doanh than thực hiện một số tour du lịch sinh thái Biển Đảo vùng Vịnh Bái Tử Long để tăng thêm thu nhập có thêm việc làm cho cán bộ công nhân viên. Mặt khác, để tận dụng các cơ sở sẵn có của ngành tại vùng Bái Tử Long để kinh doanh kết hợp quảng bá sản phẩm du lịch sinh thái ngành( Khách sạn Vân Long khách sạn Biển... thanh tra công ty với các tiểu ban thanh tra cÊp díi cã mèi quan hƯ chỈt chẽ với nhau. Hàng năm, công ty tổ chức các buổi học tập nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên trong ban thanh tra nhân dân của toàn công 41 có con dấu riêng, đợc mở tài khoản tại ngân hàng phù hợp với phơng thức hach toán của mình. - Tên cơ quan: Công ty Du lịch thơng mại Than Việt Nam VTTC thuộc Tổng công ty Than Việt . 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nớc.1- Chơng 2: Thực trạng kinh doanh ở Công ty Du lịch và Thơng mại Than Việt Nam 2000. vụ và ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty Than Việt Nam, trong đó đã cho phép Tổng Công Ty Than Việt Nam đợc hành nghề kinh doanh du lịch bằng một Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh ở Công ty Du lịch và Thương mại Than Việt Nam.doc.DOC, Một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh ở Công ty Du lịch và Thương mại Than Việt Nam.doc.DOC, Những vấn đề kinh tế cơ bản của một doanh nghiệp, Doanh nghiƯp nhµ níc., Nhân tố chủ quan. Nhóm nhân tố khách quan., Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty Tổ chức bộ máy của công ty Qui mô của doanh nghiệp, Tình hình thực hiện kế hoạch, Hiệu quả sử dụng lao động - tiền lơng, HiƯu qu¶ sư dơng vèn, HiƯu qu¶ sư dơng chi phÝ, Định hớng hoạt động Chỉ tiêu kế hoạch., Giải pháp tổ chức quản lý., Tăng cờng các hoạt động kiểm soát Các giải pháp cần thực hiện ngay trong năm 2003.