Tuyển tập các bài bất đẳng thức luyện thi đại học

171 894 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 21:48

Võ Quốc Bá Cẩn – Nguyễn Văn Thạch – Nguyễn Phi Hùng Phan Hồng Sơn – Võ Thành Văn Collected problems About inequality Ngày 24 tháng 5 năm 2007 ii Mục lục 1 Problems 1 2Solution 17 A Tác giả các bài toán 167 iii iv MỤC LỤC Chương 1 Problems 1. Cho x, y, z là các số dương thỏa xy + yz + zx =1, chứng minh 1  1+(2x −y) 2 + 1  1+(2y − z) 2 + 1  1+(2z −x) 2 ≤ 3 √ 3 2 2. Cho các số dương a, b, c thỏa abc =1, chứng minh rằng a √ b + c b + c +1 + b √ c + a c + a +1 + c √ a + b a + b +1 ≥ √ 2 3. Với mọi số không âm a, b, c,tacó  a 4a +4b + c +  b 4b +4c + a +  c 4c +4a + b ≤ 1 4. Cho các số dương a, b, c, chứng minh 1 a 2 + bc + 1 b 2 + ca + 1 c 2 + ab ≤ a + b + c ab + bc + ca  1 a + b + 1 b + c + 1 c + a  5. Chứng minh rằng với mọi số dương a, b, c ta luôn có a 3 2a 2 − ab +2b 2 + b 3 2b 2 − bc +2c 2 + c 3 2c 2 − ca +2a 2 ≥ a + b + c 3 6. Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c =1. Chứng minh bất đẳng thức  a + (b −c) 2 4 +  b + (c −a) 2 4 +  c + (a −b) 2 4 ≤ √ 3+  1 − √ 3 2  (|a −b|+ |b − c|+ |c − a|) 7. Cho các số dương a, b, c thỏa a + b + c =3, chứng minh bất đẳng thức a 3/2 b + b 3/2 c + c 3/2 a ≤ 3 8. Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c,tacó ab 4a 2 + b 2 +4c 2 + bc 4b 2 + c 2 +4a 2 + ca 4c 2 + a 2 +4b 2 ≤ 1 3 1 2 CHƯƠNG 1. PROBLEMS 9. Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c =3, chứng minh  a 2 + b 2 (a + 1)(b +1) +  b 2 + c 2 (b + 1)(c +1) +  c 2 + a 2 (c + 1)(a +1) ≥ 3 √ 2 10. Với mọi a ≥ b ≥ c ≥ 0,đặt P = a b + c + b c + a + c a + b Q = 2(b + c) − a 4a + b + c + 2(c + a) − b 4b + c + a + 2(a + b) − c 4c + a + b Chứng minh rằng (a) Nếu a + c ≥ 2b thì P ≥ Q. (b) Nếu a + c ≤ 2b thì P ≤ Q. 11. Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c =1,đặtx = a 2 + b 2 + c 2 , chứng minh bất đẳng thức  1+2a 2 − x +  1+2b 2 − x +  1+2c 2 − x ≥ √ 11 −9x 12. Chứng minh rằng với mọi a, b, c > 0,tacó 1 a(a + b) + 1 b(b + c) + 1 c(c + a) ≥ 3 2(abc) 2/3 13. Chứng minh rằng nếu a, b, c > 0 thì 1 a √ a + b + 1 b √ b + c + 1 c √ c + a ≥ 3 √ 2abc 14. Cho các số dương x, y, z thỏa x 2 + y 2 + z 2 ≥ 3, chứng minh rằng x 5 − x 2 x 5 + y 2 + z 2 + y 5 − y 2 y 5 + z 2 + x 2 + z 5 − z 2 z 5 + x 2 + y 2 ≥ 0 15. Cho n ≥ 3 và a 1 ,a 2 , ,a n là các số không âm thỏa a 2 1 + a 2 2 + ···+ a 2 n =1, chứng minh bất đẳng thức 1 √ 3 (a 1 + a 2 + ···+ a n ) ≥ a 1 a 2 + a 2 a 3 + ···+ a n a 1 16. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức  a b + b c + c a +  ab + bc + ca a 2 + b 2 + c 2 ≥ √ 3+1 17. Chứng minh rằng với mọi a, b, c > 0,tacó a 2 b 2 + b 2 c 2 + c 2 a 2 + 8(ab + bc + ca) a 2 + b 2 + c 2 ≥ 11 18. Chứng minh rằng với mọi số dương a 1 ,a 2 , ,a n ,b 1 ,b 2 , ,b n ,tacó  n  i=1 a 2 i  n  i=1 b 2 i  ≥  n  i=1 b i (a i + b i )  n  i=1 a 2 i b i a i + b i  3 19. Chứng minh rằng với các số thực a, b, c đôi một khác nhau, ta có (a 2 + b 2 + c 2 − ab −bc − ca)  1 (a −b) 2 + 1 (b −c) 2 + 1 (c −a) 2  ≥ 27 4 20. Cho các số không âm a, b, c, d thỏa a 2 + b 2 + c 2 + d 2 =4, chứng minh bất đẳng thức 1 3 −abc + 1 3 −bcd + 1 3 −cda + 1 3 −dab ≤ 2 21. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a b + b c + c a ≥ 3  a 2 + b 2 + c 2 ab + bc + ca 22. Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức 7  3(a 2 + b 2 + c 2 ) a + b + c + a 2 b + b 2 c + c 2 a a 3 + b 3 + c 3 ≥ 8 23. Chứng minh rằng với mọi số dương a, b, c ta có a 3 a 3 + abc + b 3 + b 3 b 3 + abc + c 3 + c 3 c 3 + abc + a 3 ≥ 1 24. Cho các số dương a, b, c, d, chứng minh rằng abc (d + a)(d + b)(d + c) + abd (c + a)(c + b)(c + d) + acd (b + a)(b + c)(b + d) + bcd (a + b)(a + c)(a + d) ≥ 1 2 25. Chứng minh rằng với mọi a, b, c > 0,tacó a b+c + b c+a + c a+b ≥ 1 26. Cho n ≥ 3,n ∈ N và x 1 ,x 2 , ,x n là các số không âm có tổng bằng 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P (x 1 ,x 2 , ,x n )=x 3 1 x 2 2 + x 3 2 x 2 3 + ···+ x 3 n x 2 1 + n 2(n−1) x 3 1 x 3 2 ···x 3 n 27. Cho các số thực a 1 ,a 2 , ,a n thỏa a 1 a 2 ···a n =1,tìmcáchằngsốtốtnhấtm, M sao cho  a 2 1 + n 2 − 1+  a 2 2 + n 2 − 1+···+  a 2 n + n 2 − 1 ≤ m(a 1 + a 2 + ···+ a n )+M 28. Chứng minh rằng với mọi số dương a, b, c, d,tacó a 3a 2 +2b 2 + c 2 + b 3b 2 +2c 2 + d 2 + c 3c 2 +2d 2 + a 2 + d 3d 2 +2a 2 + b 2 ≤ 1 6  1 a + 1 b + 1 c + 1 d  29. Cho các số dương x, y, z, chứng minh bất đẳng thức x(y + z) x 2 + yz + y(z + x) y 2 + zx + z(x + y) z 2 + xy ≤ x + y + z 3 √ xyz ≤ x 2 + yz x(y + z) + y 2 + zx y(z + x) + z 2 + xy z(x + y) 30. Với mọi số dương a, b, c thỏa a + b + c =3,tacó a b 2 + c + b c 2 + a + c a 2 + b ≥ 3 2 4 CHƯƠNG 1. PROBLEMS 31. Với mọi số không âm a, b, c thỏa a + b + c =3, ta có a  b 3 +1+b  c 3 +1+c  a 3 +1≤ 5 32. Tìm hằng số k tốt nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi a, b, c > 0 (a + b + c)  1 a + 1 b + 1 c  ≥ 9+ k max{(a − b) 2 , (b −c) 2 , (c −a) 2 } (a + b + c) 2 33. Cho các số dương x, y, z có tích bằng 1, chứng minh rằng với mọi k ≥ 0,tacó 3  x y + k + 3  y z + k + 3  z x + k ≥ 3 3 √ k +1 34. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức b 2 + c 2 a(b + c) + c 2 + a 2 b(c + a) + a 2 + b 2 c(a + b) ≥ (a 2 + b 2 + c 2 )  3 abc(a + b + c) 35. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức 2  a 2 b + b 2 c + c 2 a  +3(a + b + c) ≥ 15(a 2 + b 2 + c 2 ) a + b + c 36. Chứng minh rằng với mọi số thực dương x, y, z có tích bằng 1 và với mọi k ≥ 0,tacó 4  x y + k + 4  y z + k + 4  z x + k ≥ 3 4 √ k +1 37. Chứng minh rằng với mọi số không âm a, b, c và với mọi k ≥ 3,tacó a(b k + c k ) a 2 + bc + b(c k + a k ) b 2 + ca + c(a k + b k ) c 2 + ab ≥ a k−1 + b k−1 + c k−1 38. Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a 4 a 3 + abc + b 3 + b 4 b 3 + abc + c 3 + c 4 c 3 + abc + a 3 ≥ a 3 + b 3 + c 3 a 2 + b 2 + c 2 39. Cho các số dương x, y, z, t thỏa 1 x +1 + 1 y +1 + 1 z +1 + 1 t +1 =1 Chứng minh rằng min  1 x + 1 y + 1 z , 1 y + 1 z + 1 t , 1 z + 1 t + 1 x , 1 t + 1 x + 1 y  ≤ 1 ≤ ≤ max  1 x + 1 y + 1 z , 1 y + 1 z + 1 t , 1 z + 1 t + 1 x , 1 t + 1 x + 1 y  40. Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a 2 √ 4a 2 + ab +4b 2 + b 2 √ 4b 2 + bc +4c 2 + c 2 √ 4c 2 + ca +4a 2 ≥ a + b + c 3 5 41. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a(b + c) a 2 + bc + b(c + a) b 2 + ca + c(a + b) c 2 + ab ≤ 1 2  (a + b + c)  1 a + 1 b + 1 c  +27 42. Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c =1, chứng minh bất đẳng thức a √ a +2b + b √ b +2c + c √ c +2a ≤  3 2 43. Cho các số không âm a, b, c, tìm hằng số k tốt nhất để bất đẳng thức sau đúng a b + c + b c + a + c a + b ≥ 3 2 + k max{(a − b) 2 , (b −c) 2 , (c −a) 2 } ab + bc + ca 44. Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức  a a + b  3 +  b b + c  3 +  c c + a  3 ≤ 3 8 ·  a 2 + b 2 + c 2 ab + bc + ca  2 45. Cho a, b, c, d là các số dương thỏa mãn a, b, c ≥ 1 và abcd =1, chứng minh rằng 1 (a 2 − a +1) 2 + 1 (b 2 − b +1) 2 + 1 (c 2 − c +1) 2 + 1 (d 2 − d +1) 2 ≤ 4 46. Với mọi số không âm a, b, c, chứng minh rằng  a 2 +4bc b 2 + c 2 +  b 2 +4ca c 2 + a 2 +  c 2 +4ab a 2 + b 2 ≥ 2+ √ 2 47. Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức (a −b)(13a +5b) a 2 + b 2 + (b −c)(13b +5c) b 2 + c 2 + (c −a)(13c +5a) c 2 + a 2 ≥ 0 48. Chứng minh rằng với mọi số dương a, b, c, n, ta có  a 2 + bc b + c  n +  b 2 + ca c + a  n +  c 2 + ab a + b  n ≥ a n + b n + c n 49. Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c =1. Tùy theo giá trị của n ∈ N, hãy tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P (a, b, c)=a(b −c) n + b(c −a) n + c(a −b) n 50. Cho các số dương a, b, c thỏa a + b + c =3, tìm hằng số k lớn nhất sao cho a 5 + b 5 + c 5 − 3 a 3 + b 3 + c 3 − 3 ≥ k 51. Cho các số không âm a, b, c thỏa a 2 + b 2 + c 2 =8, chứng minh bất đẳng thức 4(a + b + c − 4) ≤ abc 6 CHƯƠNG 1. PROBLEMS 52. Cho m, n (3n 2 >m 2 ) làcácsốthựcchotrướcvàa, b, c làcácsốthựcthỏamãna + b + c = m, a 2 + b 2 + c 2 = n 2 . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau P = a 2 b + b 2 c + c 2 a 53. Tìm hằng số k nhỏ nhất sao cho với mọi a, b, c ≥ 0 thì  a 3 ka 2 +(b + c) 2 +  b 3 kb 2 +(c + a) 2 +  c 3 kc 2 +(a + b) 2 ≤  3(a + b + c) k +4 54. Chứng minh rằng nếu a, b, c > 0 và a + b + c =3thì (ab + bc + ca)  a b 2 +9 + b c 2 +9 + c a 2 +9  ≤ 9 10 55. Cho các số dương a, b, c thỏa a + b + c =3, chứng minh bất đẳng thức ab √ c 2 +3 + bc √ a 2 +3 + ca √ b 2 +3 ≤ 3 2 56. Chứng minh rằng với mọi a, b, c dương thì  b + c a +  c + a b +  a + b c ≥  16(a + b + c) 3 3(a + b)(b + c)(c + a) 57. Tìm hằng số k lớn nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng 1 a(1 + bc) 2 + 1 b(1 + ca) 2 + 1 c(1 + ab) 2 ≤ k (1 + ab)(1 + bc)(1 + ca) + 3 4 − k 8 trong đó a, b, c là các số dương thỏa abc =1. 58. Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức sau với k = ln 3 ln 3−ln 2  a 2 b 2 + bc + c 2  1/k +  b 2 c 2 + ca + a 2  1/k +  c 2 a 2 + ab + b 2  1/k ≥ 2 59. Cho các số không âm a, b, c chứng minh bất đẳng thức  a 2 + bc b 2 + bc + c 2 +  b 2 + ca c 2 + ca + a 2 +  c 2 + ab a 2 + ab + b 2 ≥ √ 6 60. Chứng minh rằng với mọi x, y ∈ [0, 1],tacó 1 x 2 − x +1 + 1 y 2 − y +1 ≥ 1+ 1 x 2 y 2 − xy +1 61. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức  a a + b +  b b + c +  c c + a ≥ 3 √ 2 ·  ab + bc + ca a 2 + b 2 + c 2 62. Chứng minh rằng với mọi a, b, c ≥ 0,tacóbấtđẳngthức a 2 (b + c) (b 2 + c 2 )(2a + b + c) + b 2 (c + a) (c 2 + a 2 )(2b + c + a) + c 2 (a + b) (a 2 + b 2 )(2c + a + b) ≥ 2 3 [...]... các số dương a, b, c, chứng minh rằng với mọi k ≥ 2, ta có bất đẳng thức a+b+c √ ≥ 3 abc a+c + b+c k k c+b + a+b k b+a c+a 64 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức 3 a + b+c 3 b + c+a c ≥2 a+b 3 abc +1 (a + b)(b + c)(c + a) 65 Cho các số thực a, b, c, d thỏa a2 + b2 + c2 + d2 = 4, chứng minh bất đẳng thức 9(a + b + c + d) ≤ 4abcd + 32 66 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng. .. quyết hoàn toàn Đẳng thức ở cả 2 bất đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 2b = a + c ♥♥♥ 11 Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c = 1, đặt x = a2 + b2 + c2 , chứng minh bất đẳng thức 1 + 2a2 − x + 1 + 2b2 − x + 1 + 2c2 − x ≥ √ 11 − 9x Lời giải Bình phương 2 vế rồi thu gọn, ta có thể viết lại bất đẳng thức như sau (1 + a2 − b2 − c2 )(1 + b2 − c2 − a2 ) ≥ 8 cyc ab cyc Sử dụng bất đẳng thức GM-HM, ta có... c, chứng minh bất đẳng thức 1 1 1 1 + + ≥ (a + 2b)2 (b + 2c)2 (c + 2a)2 ab + bc + ca 157 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức b2 c2 ab + bc + ca a2 + 2 + 2 + 2 ≤2 a2 + ab + b2 b + bc + c2 c + ca + a2 a + b2 + c2 158 Cho các số không âm x, y, z thỏa x + y + z = 3, chứng minh bất đẳng thức 3 x2 y + y 2 z + xyz ≤ 4 2 159 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a2 1 1 3(a +... 4 Hay (t − 1)2 (t − 2)2 ≥ 0 Bất đẳng thức này hiển nhiên đúng Trường hợp 2 b ≥ 1 √ , 2 ta có 1 √ 2 f (a) + f (b) ≤ f +f 1 a+b− √ 2 Sử dụng bất đẳng thức Jensen, f 1 √ 2 c+ + f (c) ≤ 2f 2 1 √ 2 ⎛√ = 2f ⎝ 3− a+b− 1 √ 2 2 ⎞ ⎠ Như vậy, ta cần chứng minh ⎛√ 2f ⎝ 3− a+b− 1 √ 2 2 ⎞ ⎠+f 1 a+b− √ 2 √ 3 3 ≤ 2 Bất đẳng thức này đúng theo (2.1) Bất đẳng thức được chứng minh xong Đẳng thức xảy ra khi 1 và chỉ khi... 9abc⎠ ≤ 81 2 2 +3 cyc Đặt x = ab + bc + ca thì theo bất đẳng thức AM–GM và Schur, ta có x ≤ 3, 3abc ≥ 4x − 9, bất đẳng thức trở thành x((9 − 2x)2 + 3x2 − 9abc) ≤ 81 Như vậy, ta chỉ cần chứng minh x((9 − 2x)2 + 3x2 − 3(4x − 9)) ≤ 81 Hay (x − 3)(7x2 − 27x + 27) ≤ 0 Bất đẳng thức này hiển nhiên đúng do 3 ≥ x ≥ 0 Bất đẳng thức được chứng minh xong Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1 ♥♥♥ 8 Chứng... Cho các số không âm a, b, c chứng minh bất đẳng thức b2 c2 9(ab + bc + ca) a2 + 2+ 2+ ≥ 12 2 b c a a2 + b2 + c2 114 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a b c + + ≥3 b c a a2 + b2 + c2 ab + bc + ca 2/3 115 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a b 9(a3 + b3 + c3 ) c + + ≥23 b c a (a + b)(b + c)(c + a) 116 Cho các số không âm x, y, z thỏa x + y 2 + z 2 = 1, chứng minh bất. .. chứng minh bất đẳng thức bc cd da ab + + + ≤ a+b b+c c+d d+a (a + c)(b + d) 123 Chứng minh rằng với mọi số dương a, b, c ta có bất đẳng thức a b c + + ≥ b c a a2 + c2 + b2 + c2 c2 + b2 + a2 + b2 b2 + a2 c2 + a2 124 Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c = 5, chứng minh bất đẳng thức 16(a3 b + b3 c + c3 a) + 640 ≥ 11(ab3 + bc3 + ca3 ) 125 Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức 1 · a+b+c... 18 − 11 3 ≤ 0 √ Bất đẳng thức này hiển nhiên đúng do 3 ≥ t ≥ 1 2(t − 1) t − √ 3 Trường hợp 2 t ≤ 1, bất đẳng thức trở thành √ 3t4 − 14t2 + 27 ≤ 6 − 2t − 2 3 − 2 (t2 − 1) Hay 2(t − 1) √ √ √ √ 6 3 − 9 t3 + 2 3 − 3 t2 + 2 3 − 9 t + 6 3 − 3 ≤ 0 Bất đẳng thức này cũng đúng do 1 ≥ t ≥ 0 Bài toán được giải quyết hoàn toàn Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1 hoặc a = 1, b = c = 0 và các hoán vị 3 Nhận... 2c2 c2 c2 ≥1 + 6ca + 2a2 78 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a + b+c b + c+a c +3 a+b √ 3(ab + bc + ca) 7 2 ≥ a2 + b2 + c2 2 79 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức b c 16(ab + bc + ca) a ≥8 + + + b+c c+a a+b a2 + b2 + c2 80 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức 3(a3 + b3 + c3 ) + 2abc ≥ 11 a2 + b2 + c2 3 3/2 81 Cho các số không âm a, b, c, d thỏa... + ca c + ab 2(a 160 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức 4 2 (ab + bc2 + ca2 ) + a2 + b2 + c2 + 2 ≥ 3(ab + bc + ca) 3 161 Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức √ 1 4a2 + bc +√ 1 1 4 +√ ≥ 2 + ab a+b+c + ca 4c 4b2 162 Cho các số thực a, b, c, chứng minh bất đẳng thức 1 + a2 b2 1 + b2 c2 1 + c2 a2 3 + + ≥ 2 2 (a − b) (b − c) (c − a)2 2 163 Cho các số không âm a, b, c, . chứng minh bất đẳng thức 1 3 −abc + 1 3 −bcd + 1 3 −cda + 1 3 −dab ≤ 2 21. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a b + b c + c a ≥ 3  a 2 + b 2 + c 2 ab + bc + ca 22. Cho các số không. Cho các số không âm a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a 2 √ 4a 2 + ab +4b 2 + b 2 √ 4b 2 + bc +4c 2 + c 2 √ 4c 2 + ca +4a 2 ≥ a + b + c 3 5 41. Cho các số dương a, b, c, chứng minh bất đẳng thức a(b. c)  1 a + 1 b + 1 c  +27 42. Cho các số không âm a, b, c thỏa a + b + c =1, chứng minh bất đẳng thức a √ a +2b + b √ b +2c + c √ c +2a ≤  3 2 43. Cho các số không âm a, b, c, tìm hằng số k tốt nhất để bất đẳng thức sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các bài bất đẳng thức luyện thi đại học, Tuyển tập các bài bất đẳng thức luyện thi đại học, Tuyển tập các bài bất đẳng thức luyện thi đại học

Từ khóa liên quan