nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật mới để phát triển mô hình sản xuất hai nhóm hoa lan (dendrobium và mokara

137 979 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 08:54

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC BÁO CÁO TỔNG KẾT ðỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ðỂ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SẢN XUẤT HAI NHÓM HOA LAN ( Dendrobium và Mokara ) ( Báo cáo nghiệm thu tại Hội ñồng Khoa học - Sở KH CN TP. HCM ) CHỦ NHIỆM ðỀ TÀI: TS. DƯƠNG HOA XÔ CỘNG TÁC VIÊN: TS. Nguyễn ðăng Nghĩa Ths. Lê Văn Thành Ths. Hà Thị Loan KS. Bùi Nhã Trúc CN. Võ Ngọc Phương Tâm MỤC LỤC TRANG DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC HÌNH DANH SACH CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ðẦU 1 I- Thông tin chung về ñề tài 1 II- Mục tiêu ñề tài 1 III- Nội dung nghiên cứu 1 IV- Các sản phẩm của ñề tài 3 V- ðóng góp thực tế của ñề tài 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 I.1- Sơ lược về các yếu tố ảnh hưởng ñến sự sinh trưởng và phát triển của hoa lan 4 I.2- Các nhóm hoa lan Dendrobium và Mokara 6 I.3- Các nghiên cứu về kỹ thuật trồng hoa lan ở Việt nam 7 I.4- Sự cần thiết tiến hành ñề tài 10 CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 II.1 Nội dung 1: ðiều tra về hiện trạng sản xuất, tiêu thụ hoa lan tại TP. Hồ Chí Minh 12 II.2- Nội dung 2: Khảo nghiệm so sánh ñánh giá một số giống hoa lan thuộc hai nhóm Dendrobium và nhóm Mokara. 12 II.3- Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng cành hoa của 2 nhóm Dendrobium và Mokara. 16 II.4- Nội dung 4: Xác ñịnh một số thành phần bệnh hại và xây dựng biện pháp phòng trừ cho 2 nhóm lan Mokara và Dendrobium 22 II.5- Nội dung 5: Biện pháp bảo quản sau thu hoạch cho 2 nhóm lan Dendrobium và Mokara. 25 II.6- Nội dung 6: Xây dựng mô hình trình diễn kết hợp với huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất 26 II.7- Nội dung 7: Bước ñầu hỗ trợ việc tổ chức và hình thành hệ thống tiêu thụ sản phẩm hoa lan. 26 II.8- Nội dung 8- Tổng hợp, ñề xuất giải pháp phát triển sản xuất lan cắt cành tại TP. Hồ Chí Minh 27 II.9- Xử lý số liệu 27 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 III.1- Nội dung 1: ðiều tra hiện trạng sản xuất, tiêu thụ hoa lan tại TP. Hồ Chí Minh. 28 III.1.1- Diện tích và quy mô sản xuất 28 III.1.2- Sản xuất và cung cấp cây giống hoa lan 30 III.1.3- Tình hình tiêu thụ hoa lan, hiệu quả sản xuất 32 III.1.4- ðiều tra bổ sung năm 2007 34 III.1.5- Khả năng phát triển và nhu cầu ñầu tư vốn cho phát triển hoa lan ở TP. Hồ Chí Minh 35 III.1.6- Kết luận cho nội dung 1 37 III.2- Nội dung 2: Khảo nghiệm so sánh ñánh giá một số giống hoa lan thuộc hai nhóm Dendrobium và nhóm Mokara. 40 III.2.1- Kết quả khảo nghiệm bộ giống hoa lan Dendrobium 40 III.2.2- Kết quả khảo nghiệm bộ giống hoa lan Mokara 52 III.2.3- Một số nghiên cứu bổ sung: Nghiên cứu cải tiến phương pháp nhân giống hoa lan Mokara từ hom 63 III.2.4- Kết luận cho nội dung 2 65 III.3- Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng cành hoa của 2 nhóm Dendrobium và Mokara. 66 III.3.1- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cành hoa của nhóm Dendrobium 66 III.3.2- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cành hoa của nhóm Mokara 77 III.4- Nội dung 4: Xác ñịnh một số thành phần bệnh hại và xây dựng biện pháp phòng trừ cho 2 nhóm lan Mokara và Dendrobium 85 III.4.1- Xác ñịnh một số thành phần bệnh hại và xây dựng biện pháp phòng trừ cho nhóm lan Dendrobium 85 III.4.2- Xác ñịnh một số thành phần bệnh hại và xây dựng biện pháp phòng trừ cho nhóm lan Mokara 89 III.4.3- Kết luận cho nội dung 4 94 III.5- Biện pháp bảo quản sau thu hoạch cho 2 nhóm lan Dendrobium và Mokara 95 III.6- Nội dung 6: Xây dựng mô hình trình diễn kết hợp với huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất. 98 III.6.1- Xây dựng mô hình trình diễn trồng hoa lan Mokara và Dendrobium 98 III.6.2- Công tác tập huấn, huấn luyện 100 III.7- Bước ñầu hỗ trợ việc tổ chức và hình thành hệ thống tiêu thụ sản phẩm hoa lan. 104 III.8- Tổng hợp, ñề xuất giải pháp phát triển sản xuất lan cắt cành tại TP. Hồ Chí Minh 106 III.8.1- Quy trình kỹ thuật canh tác nhóm hoa lan Dendrobium 106 III.8.2- Quy trình kỹ thuật canh tác nhóm hoa lan Mokara 111 III.8.3- ðề xuất một số giải pháp phát triển hoa lan cắt cành tại TP. HCM 116 CHƯƠNG IV - KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 120 IV.1- Kết luận 120 IV.2- ðề nghị 123 TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng số 1: Diện tích trồng hoa lan các lọai tại TP. Hồ Chí Minh ( tính ñến cuối năm 2005 ) 28 Bảng số 2: Quy mô diện tích theo số hộ trồng hoa lan ñược ñiều tra 29 Bảng số 3: Tình hình sử dụng giống hoa lan trong các hộ ñược ñiều tra 29 Bảng số 4: Cơ cấu giống hoa lan ñược trồng trên ñịa bàn TP. HCM 29 Bảng số 5: Khả năng sản xuất cây giống hoa lan invitro tại TP. HCM ( Số liệu ñiều tra năm 2005 ) 31 Bảng số 6: Doanh thu bình quân của một số vườn trồng lan ( 1 ha ) 33 Bảng số 7: Kết quả ñiều tra nhanh một số vườn hoa lan mới trồng ở Củ Chi năm 2006 – 2007 ( ñiều tra tháng 12/2007 ) 34 Bảng số 8: Phương án 1 ñạt 200 ha hoa lan vào năm 2010 35 Bảng số 9: Phương án 2 ñạt 400 ha hoa lan vào năm 2010 35 Bảng số 10: Số lượng hộ và vốn ñầu tư trồng hoa lan theo phương án 1 - 200 ha ( tính bình quân 2.000 m2/hộ ) 36 Bảng số 11: Số lượng hộ và vốn ñầu tư trồng hoa lan theo phương án 2 - 400 ha ( tính bình quân 2.000 m2/hộ ) 36 Bảng số 12: Kết quả khảo sát ñặc tính các giống Dendrobium trong bộ giống 1 40 Bảng số 13: Tình hình sinh trưởng các giống trong bộ giống khảo nghiệm 1 43 Bảng số 14: Tình hình bệnh hại các giống trong bộ giống khảo nghiệm 1 43 Bảng số 15: Kết quả khảo sát ñặc tính các giống Dendrobium trong bộ giống 2 44 Bảng số 16: Tình hình sinh trưởng các giống trong bộ giống khảo nghiệm 2 46 Bảng số 17: Tình hình bệnh hại các giống trong bộ giống khảo nghiệm 2 47 Bảng số 18: Tính phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thị trường, giá bán tại các thời ñiểm. 48 Bảng số 19: ðặc tính các giống hoa nhóm Mokara trong bộ giống 1 52 Bảng số 20: Khả năng phát triển chiều cao của các giống trong bộ giống 1 ( cm ) 53 Bảng số 21: Tình hình sinh trưởng và sâu bệnh hại trên các giống Mokara trong bộ giống 1 54 Bảng số 22: Khả năng ra hoa của các giống hoa lan khảo nghiệm ( tháng thứ 7 - 18 ) 55 Bảng số 23: Khả năng ra hoa của các giống hoa lan ( tháng thứ 19 - 24 tháng tuổi) 56 Bảng số 24: Chất lượng cành hoa ( chiều dài phát hoa ) qua các thời ñiểm theo dõi 57 Bảng số 25: Khả năng tăng trưởng của 5 giống Mokara sau 18 tháng 58 Bảng số 26 : Tình hình sinh trưởng và sâu bệnh của 5 giống Mokara giai ñoạn 12 - 18 tháng 59 Bảng số 27: Khả năng ra hoa của 5 giống Mokara sau 18 tháng trồng ( Trung bình 10 cây theo dõi ) 60 Bảng số 28: Giá bán cành hoa Mokara bình quân tại vườn 60 Bảng số 29: Số lượng chồi thu họach sau 6 tháng cắt ñọt ( trung bình 10 cây ) 64 Bảng số 30: Ảnh hưởng của vật liệu giá thể ñến số chồi mới của hoa lan Dendrobium 66 Bảng số 31: Ảnh hưởng của vật liệu giá thể ñến tốc ñộ tăng trưởng của Dendrobium - số chồi mới và chiều dài thân chồi 67 Bảng số 32: Ảnh hưởng của vật liệu giá thể lên năng suất và chất lượng hoa ( sau 12 tháng) 67 Bảng số 33: Ảnh hưởng của phân bón ñến tăng trưởng chiều cao của cây lan Dendrobium 68 Bảng số 34: Ảnh hưởng của phân bón ñến sự phát triển giả hành trên lan Dendrobium 68 Bảng số 35: Ảnh hưởng của phân bón ñến năng suất & chất lượng hoa lan Dendrobium 69 Bảng số 36: Ảnh hưởng hỗ tương của phân bón lá & phân bón gốc ñến năng suất & chất lượng hoa lan Dendrobium 70 Bảng số 37: Ảnh hưởng của quy trình bón phân ñến năng suất và chất lượng hoa lan Dendrobium 70 Bảng số 38: Ảnh hưởng các quy trình bón phân ( VC + HC ) ñến số phát hoa 72 Bảng số 39: Ảnh hưởng của quy trình sử dụng phân bón ñối với năng suất & chất lượng hoa (số hoa/ phát hoa và chiều dài phát hoa). 72 Bảng số 40: Hiệu quả kinh tế các quy trình bón phân ñối với hoa lan Dendrobium ( Tính cho 1.000 m2/ năm) 73 Bảng số 41: Sự tăng trưởng chiều cao của cây hoa lan trong các công thức thí nghiệm ( 6 – 12 tháng SKT ) 77 Bảng số 42: Sự tăng trưởng chiều cao của cây hoa lan trong các công thức thí nghiệm ( 18 - 24 tháng SKT ) 78 Bảng số 43: Ảnh hưởng của các công thức phân bón ñến số lượng phát hoa thu họach của 2 giống Mokara ( SL phát hoa 10 cây/6 tháng ) 79 Bảng số 44: Hiệu quả các công thức bón phân ñến năng suất thu họach hoa Mokara 79 Bảng số 45: Ảnh hưởng các lọai phân bón lá ñến chất lượng hoa thu họach (Chiều dài phát hoa - cm ) 80 Bảng số 46: Hiệu quả kinh tế của việc bón phân gốc bổ sung cho hoa 81 lan Mokara ( 10 cây/24 tháng trồng ) Bảng số 47: Ảnh hưởng các lọai phân bón lá ñến số lượng phát hoa thu họach (SL phát hoa 10 cây/3 tháng ) 82 Bảng số 48: Ảnh hưởng các lọai phân bón lá ñến chất lượng hoa thu họach (Chiều dài phát hoa - cm ) 82 Bảng số 49: Một số lọai sâu bệnh chính gây hại trên nhóm lan Dendrobium 85 Bảng số 50: Kết quả thí nghiệm phòng trừ bệnh ñốm vàng của một số loại thuốc trên Dendrobium ( Thí nghiệm 1 ) 88 Bảng số 51: Kết quả thí nghiệm phòng trừ bệnh ñốm vàng của một số loại thuốc trên Dendrobium ( Thí nghiệm 2 ) 88 Bảng số 52: Thành phần bệnh hại trên nhóm hoa Mokara 89 Bảng số 53: Kết quả thí nghiệm phòng trừ bệnh khô ñầu lá (Colletotrichum sp.) trên hoa lan Mokara 91 Bảng số 54: Kết quả thí nghiệm phòng trừ bệnh ðốm lá (Cercospora sp.) trên hoa lan Mokara 91 Bảng số 55: Kết quả thí nghiệm phòng trừ bệnh Thối nhũn do vi khuẩn Erwinia carotova trên hoa lan Mokara 92 Bảng số 56: Hiệu lực các dung dịch bảo quản ñối với cành hoa Dendrobium sau thu họach 95 Bảng số 57: Hiệu lực của các dung dịch bảo quản ñối với cành Mokara sau thu hoạch 96 Bảng số 58: Các mô hình trình diễn trồng hoa lan Dendrobium và Mokara 98 Bảng số 59: Hiệu quả thực hiện 04 mô hình trình diễn trồng hoa lan Dendrobium và Mokara( năm 2007 ) 100 Bảng số 60: Danh sách các nhà vườn trồng lan tham gia hệ thống tiêu thụ sản phẩm hoa lan 104 DANH SÁCH CÁC ẢNH Trang Ảnh 1: Một số nhà vườn trồng hoa lan tại ngoại thành TP. Hồ Chí Minh - 39 Ảnh 2: Bộ giống khảo nghiệm Dendrobium 1 - 50 Ảnh 3: Bộ giống khảo nghiệm Dendrobium 2 - 51 Ảnh 4 Bộ giống Mokara khảo nghiệm tại xã Phước Hiệp - Củ chi - 62 Ảnh 5: Bộ giống Mokara khảo nghiệm tại ðồng Tiến - quận 12. - 63 Ảnh 6: Sơ ñồ nhân giống Mokara từ hom có cải tiến - 65 Ảnh 7: Thí nghiệm về sử dụng giá thể cho hoa lan Dendrobium - 75 Ảnh 8: Các thí nghiệm về phân bón trên hoa lan Dendrobium - 76 Ảnh 9: Thí nghiệm phân bón trên 2 giống hoa lan Mokara - 84 Ảnh 10: Thí nghiệm hiệu lực một số lọai phân bón lá - 84 Ảnh 11 Các lọai sâu bệnh hại chủ yếu trên Dendrobium - 86 Ảnh 12: Các lọai sâu bệnh thường gặp trên hoa Dendrobium - 87 Ảnh 13: Hình ảnh sâu bệnh hại nhóm hoa lan Mokara - 93 Ảnh 14: Thí nghiệm bảo quản hoa lan sau thu họach - 95 Ảnh 15: Các mô hình trình diễn tại quận 12 và Củ Chi - 102 Ảnh 16: Các lớp huấn luyện, buổi tập huấn tại mô hình vườn lan - 103 DANH SÁCH CÁC HÌNH ðồ thị 1: Ảnh hưởng các công thức bón phân ñến chiều dài phát hoa - 80 Hình 1: Sơ ñồ thiết kế nhà lưới trồng hoa lan - 112 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT - TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh - M. Mokara - Den. Dendrobium - BVTV Bảo vệ thực vật - HC Hữu cơ - VC Vô cơ - ðC ðối chứng - QT Quy trình - TC Than củi - VDCK Vỏ dừa chặt khúc - ðBBZ ðá bọt bazan - ThT Than trấu - SKT Sau khi trồng - NSP Ngày sau phun - KTST Kích thích sinh trưởng - CV Hệ số biến dị ( Coefficient of variation ) - LSD Sai số nhỏ nhất có ý nghĩa ( Least significant Difference) PHẦN MỞ ðẦU I – Thông tin chung về ñề tài: - Chủ nhiệm ñề tài: + TS. Dương Hoa Xô – Trung tâm Công Nghệ Sinh học TP. HCM - Cơ quan chủ trì: Trung Tâm Công Nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh ðịa chỉ : 176 Hai Bà Trưng, Q 1, TP Hồ Chí Minh, ðiện thoại: 08- 8233649 ; Fax: 08-8222567 - Cơ quan phối hợp chính: + Trung Tâm Nghiên cứu Chuyển giao TBKT Nông Nghiệp - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Nghiệp Miền Nam. + Trung Tâm Quản lý kiểm ñịnh giống cây trồng vật nuôi - Sở Nông Nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh + Trung Tâm Khuyến Nông TP. HCM; - Thời gian thực hiện: 36 tháng từ tháng 04/2005 ñến tháng 4/2008 - Tổng kinh phí ñược duyệt: 380.000.000 ñ ( Thu hồi 150.000.000 ñ ) - Kinh phí cấp ñợt 1: 200.000.000 ñ. Theo thông báo số 34/TB-SKHCN ngày 06/4/2005 của Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. - Kinh phí cấp ñợt 2: 140.000.000 ñ. Theo Thông báo số 215 /TB-SKHCN ngày 24/11/2006 của Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh - Kinh phí cấp ñợt 3: 40.000.000 ñ – Sau khi nghiệm thu ñề tài. II- Mục tiêu ñề tài: - Khảo sát so sánh một số giống hoa lan thuộc hai nhóm Dendrobium, Mokara ( giống ñã có trong sản xuất và giống mới nhập nội ). - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh ñối với hai nhóm hoa lan. - Bước ñầu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật mới ñể xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa lan. Từ ñó ñề xuất giải pháp phát triển sản xuất hoa lan thuộc hai nhóm với sản phẩm hoa cắt cành, hoa chậu phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. III- Nội dung nghiên cứu ñề tài: * Nội dung 1: ðiều tra chuyên sâu về hiện trạng sản xuất, tiêu thụ hoa lan tại TP. Hồ Chí Minh. ðiều tra chủng loại, thành phần cơ cấu các giống hoa lan ñang ñược trồng ở Thành phố. Khả năng cung ứng giống hoa lan. Quy mô và hiệu quả sản xuất của hộ, ñánh giá trình ñộ canh tác. Khảo sát hệ thống tiêu thụ hoa lan của Thành phố. * Nội dung 2: Khảo nghiệm so sánh ñánh giá một số giống hoa lan thuộc hai nhóm Dendrobium và nhóm Mokara. Trên cơ sở một số giống hoa lan thuộc hai nhóm hiện ñang ñược trồng tại Thành phố ( phát triển tốt, ñược ưa chuộng ) và một số giống mới nhập nội ñể khảo nghiệm so sánh chọn ra giống có ñặc tính phù hợp. * Quy mô thực hiện: - ðối với nhóm Dendrobium: Khảo nghiệm 10 giống ( Theo ñề cương ) Thực tế tiến hành khảo nghiệm 20 giống ( 2 bộ giống ) - ðối với nhóm Mokara: Khảo nghiệm : 10 giống ( Theo ñề cương ) Thực tế tiến hành khảo nghiệm: 15 giống ( 2 bộ giống ). * Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng cành hoa của 2 nhóm Dendrobium và Mokara. Xây dựng quy trình bón phân thích hợp cho 2 nhóm lan Mokara và Dendrobium - Nhóm Dendrobium: Xác ñịnh quy trình bón phân, lựa chọn giá thể thích hợp ñể nâng cao năng suất và chất lượng cành hoa. - Nhóm Mokara: Xác ñịnh quy trình bón phân phù hợp ñể nâng cao năng suất và chất lượng cành hoa * Nội dung 4: Xác ñịnh một số thành phần bệnh hại và xây dựng biện pháp phòng trừ cho 2 nhóm lan Mokara và Dendrobium Khảo sát, ñịnh danh một số bệnh hại chủ yếu, thử nghiệm một số lọai thuốc BVTV và ñưa ra biện pháp phòng trừ hiệu quả cho 2 nhóm lan Mokara và Dendrobium. * Nội dung 5: Nghiên cứu biện pháp bảo quản sau thu hoạch cho 2 nhóm lan Dendrobium và Mokara. Xác ñịnh công thức bảo quản tối ưu cho 2 nhóm lan Mokara và Dendrobium. Nội dung 6: Xây dựng mô hình trình diễn kết hợp với huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất tại Thành phố. * Nội dung 7: Bước ñầu hỗ trợ việc tổ chức và hình thành hệ thống tiêu thụ sản phẩm hoa lan * Nội dung 8- Tổng hợp, ñề xuất giải pháp phát triển sản xuất lan cắt cành tại TP. Hồ Chí Minh Ghi chú: Nội dung thực hiện số 7 có trong ñề cương nghiên cứu và ñã ñược Hội ñồng khoa học xét duyệt ñề cương ñề tài thông qua. Tuy nhiên khi xem xét cấp kinh phí thực hiện ñề tài, ý kiến của nhóm thẩm ñịnh kinh phí ( Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Tài Chính, Sở Kế họach ðầu tư ) ñã không ñồng ý cấp kinh phí cho mục này. IV- Các sản phẩm của ñề tài: Theo hợp ñồng số 43/Hð-SKHCN ngày 18/4/2005 của Sở Khoa học Công nghệ, ñề tài phải hòan thành và giao nộp các sản phẩm sau ñây: - Chọn ra một số giống lan ( 3 – 4 giống/nhóm ) thuộc 2 nhóm: Mokara, Dendrobium phù hợp cho giai ñọan hiện nay. - Quy trình kỹ thuật canh tác ( bón phân, phòng trừ sâu bệnh ) hai nhóm lan cắt cành Mokara và Dendrobium. - Mô hình trồng hai nhóm hoa lan cho năng suất cao, ñạt hiệu quả kinh tế, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng V- ðóng góp thực tế của ñề tài: - ðã ñiều tra hiện trạng, tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa lan TP. Hồ Chí Minh, góp phần tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT hòan thiện Chương trình phát triển hoa, cây kiểng ñến năm 2010 và Chương trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp TP. HCM ñến năm 2010. - ðã chuyển giao cây giống hoa lan có kết quả ñánh giá tốt, phù hợp thuộc hai nhóm Mokara và Dendrobium cho 2 Trung tâm giống cây trồng Bình Thuận và ðồng Tháp, Bình ðịnh và ðắc Nông. - ðã ñưa vào nhân giống invitro các giống ñã lựa chọn trong bộ giống khảo nghiệm của ñề tài ñể nhân nhanh cung cấp cho sản xuất. - Trên cơ sở kết quả ñề tài, xây dựng Quy trình kỹ thuật canh tác hoa lan Mokara và Dendrobium cho các lớp tập huấn về hoa lan tại TP. HCM và Tây Ninh. Sử dụng làm tài liệu bướm cho khuyến nông. - ðã xây dựng 04 mô hình canh tác hoa lan cắt cành tại quận 12 và Củ chi ( 2 mô hình trồng Mokara, 02 mô hình trồng Dendrobium ) - Từ kết quả nghiên cứu của ñề tài, ñã có 03 báo cáo khoa học tham gia 02 Hội thảo khoa học cấp Thành phố: + Hội thảo khoa học “ Ứng dụng các kỹ thuật mới trong nhân giống và nuôi trồng hoa lan tại Thành phố Hồ Chí Minh”, tháng 11/2007. [...]... 2 nhóm gi ng chi m đa s ( nhóm Dendrobium ho c nhóm gi ng Mokara … ), tương đương v i 39,7 và 41,6% trong t ng s các vư n tr ng Trong đó t l cây gi ng hoa lan nhóm Dendrobium đư c tr ng nhi u nh t – 56,9%, ti p theo là nhóm Mokara - t l 23,1% ðây là 02 nhóm hoa lan d tr ng, cho hoa liên t c quanh năm và đ u là nhóm cho hoa d ng c t cành Tuy nhiên, n u tính quy ra di n tích s d ng thì nhóm hoa lan Mokara. .. Chồi hoa có thể mọc ở cả giả hành cũ lẫn mới quanh năm nên là nhóm chủ lực của hoa cắt cành Hoa của Dendrobium cũng rất phong phú về hình dạng và màu sắc Có kiểu hoa kín, tròn như Hồ Điệp hoặc kiểu xoắn vặn và nhọn Hầu hết các loài thuộc nhóm Dendrobium đều có hoa lâu tàn, thời gian hoa nở trung bình 1 - 2 tháng I.2.2- Nhóm hoa lan Mokara Mokara là nhóm gi ng hoa lan đư c lai t o nhân t o t t h p lai... ng khi đư c coi là nhóm hoa Non – Dendrobium Vi c canh tác và nhân gi ng cũng tương t như nhóm gi ng Aranda Nhóm gi ng này có đ c đi m tương t như nhóm Vanda là lồi Lan đơn thân, thân hình tr dài ti p t c m c cao lên mãi, khơng có gi hành, lá dài hình lòng máng hay hình tr m c cách hai bên thân Phát hoa m c t nách lá gi a thân, phát hoa dài mang nhi u hoa thư ng khơng phân nhánh Hoa c trung bình đ... chú ý với nhóm Cymbidium (Đòa lan) khi rễ cây phát triển nhiều, không thoát nước chậu hoa dễ dẫn đến nhiễm bệnh Với nhóm lan Phalaenopsis cần chú ý bệnh thối lá vào mùa mưa Nhóm Dendrobium dễ bò thối nụ hoa I.2- CÁC NHÓM HOA LAN DENDROBIUM VÀ MOKARA I.2.1- Nhóm Dendrobium Dendrobium là gi ng lan (genus) đơng đ o nh t v i hơn 1.000 lòai (species) ngun th y đư c chia thành 40 nhóm (sections) thu c dòng... cánh đài c a hoa r t l n Hoa có nhi u màu s c phong phú t tr ng, tím, h ng đ , cam, vàng nâu, xanh trên cánh hoa thư ng có ch m, có đ m ho c hình carơ r t đ p Nhóm gi ng này r t thích h p v i vi c tr ng s n xu t hoa c t cành do siêng ra hoa, có th đ t 6 – 8 phát hoa/ năm I.3- CÁC NGHIÊN C U V K THU T TR NG HOA LAN VI T NAM Trên th c t có r t nhi u tài li u và sách vi t v k thu t tr ng hoa lan Vi t Nam... tiêu phát tri n hoa, cây ki ng có đ ra n i dung các chương trình nghiên c u, d án c th t i m c 2: “ Nghiên c u, nh p n i, kh o nghi m, nhân nhanh các gi ng lan ph c v s n xu t ” I.4- S Do đó, vi c tri n khai nhanh chóng đ tài Nghiên c u ng d ng m t s bi n pháp k thu t m i đ phát tri n mơ hình s n xu t hai nhóm hoa lan ( Mokara, Dendrobium ) ’’ s đáp ng đư c các u c u đã nêu trên CHƯƠNG II N I DUNG VÀ... cho 2 nhóm lan Dendrobium và Mokara M c tiêu: Xác đ nh cơng th c b o qu n t i ưu cho 2 nhóm lan Mokara và Dendrobium • Th i gian th c hi n 3 tháng • ð a đi m: Phòng thí nghi m Vi n KHKT NN Mi n Nam • Quy mơ thí nghi m: - V t li u thí nghi m: Các cành hoa c a 2 nhóm Mokara và Dendrobium thu ho ch t các thí nghi m thu c n i dung 2 và 3 Chi u dài cành hoa Dendrobium 45 – 50 cm; s hoa/ cành: 8 – 10 hoa Chi... nơi có di n tích hoa lan l n nh t ) + T ch c cu c h p đ th ng nh t phương th c thu mua, tiêu th II.8- N i dung 8- T ng h p, đ xu t gi i pháp phát tri n s n xu t lan c t cành t i TP H Chí Minh - ð xu t quy trình k thu t canh tác nhóm hoa lan Dendrobium - ð xu t quy trình k thu t canh tác nhóm hoa lan Mokara - Trên cơ s k t qu nghiên c u: + ði u tra kh o sát tính hình s n xu t hoa lan Thành ph + K... t i TP HCM * M c tiêu: N m đư c hi n tr ng v ch ng lo i, thành ph n và cơ c u các gi ng hoa lan đang đư c tr ng t i Thành ph N m đư c kh năng cung ng gi ng hoa lan và tình hình tiêu th hoa lan, đ c bi t là nhóm lan Dendrobium và Mokara III.1.1- Di n tích và quy mơ s n xu t: Qua k t qu đi u tra năm 2005 cho th y, di n tích tr ng hoa lan huy n C Chi chi m t l cao nh t trong t t c các qu n huy n ( 31,3%... TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOA LAN Tùy theo từng lòai lan mà các nhu cầu về nhiệt độ, ánh sáng, ẩm độ, chế độ khí, phân bón và giá thể nuôi trồng sẽ khác nhau I.1.1- Về ánh sáng : Người ta có thể xếp các lòai lan theo 3 nhóm chính với 3 mức độ yêu cầu khác nhau : nhóm ưa nắng, nhóm chòu nắng trung bình và nhóm ưa bóng râm Hiện nay, với các công nghệ mới, người ta có thể sử dụng các lưới che với các thông số . nhóm hoa lan. - Bước ñầu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật mới ñể xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa lan. Từ ñó ñề xuất giải pháp phát triển sản xuất hoa lan thuộc hai nhóm. số biện pháp kỹ thuật mới ñể phát triển mô hình sản xuất hai nhóm hoa lan ( Mokara, Dendrobium ) ’’ sẽ ñáp ứng ñược các yêu cầu ñã nêu trên. CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. cành hoa của 2 nhóm Dendrobium và Mokara. 66 III.3.1- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cành hoa của nhóm Dendrobium 66 III.3.2- Nghiên cứu một số biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật mới để phát triển mô hình sản xuất hai nhóm hoa lan (dendrobium và mokara, nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật mới để phát triển mô hình sản xuất hai nhóm hoa lan (dendrobium và mokara, nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật mới để phát triển mô hình sản xuất hai nhóm hoa lan (dendrobium và mokara

Từ khóa liên quan