Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

20 493 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 01:00

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG KiÓm tra bµi cò ThÕ nµo lµ bãng tèi bãng nöa tèi? Trả lời : Bóng tối là bóng nằm ở phía sau vật cản, hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Bóng nửa tối là bóng nằm ở phía sau vật cản , chỉ nhận được 1 phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Hãy quan sát TN sau và cho biết để thu đc một vệt sáng trên tường ta phải đặt đèn pin theo hướng nào?  A I. Gương phẳng: Quan sát: C1: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng? Mặt nước,mặt kim loại nhẵn bóng,thước nhựa . . . Hình vẽ biểu diễn gương phẳng Hàng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi. Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật qua gương. I. Gng phng: L 1 dng c quang hc cú 1 b mt bng phng, nhn búng. Hỡnh ca mt vt quan sỏt c trong gng gi l nh ca vt qua gng. II. nh lut phn x ỏnh sỏng: Thớ nghim: Dựng ốn pin chiu mt tia ti SI lờn mt gng phng t vuụng gúc vi mt t giy. Quan sỏt hin tng v rỳt ra nhn xột? -Hiện t ợng tia sáng sau khi tới g ơng bị hắt lại theo h ớng khác gọi là hiện t ợng phản xạ ánh sáng Tia sỏng b ht li c gi l tia phn x SI: tia tới IR: Tia phản xạ S I S I R II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? S I N II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với và đường tia tới pháp tuyến Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào? S I N R 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? NIR = i’: gọi là góc phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến II. Định luật phản xạ ánh sáng: Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn SIN = i gọi là góc tới Phương của tia phản xạ được xác định bằng góc nhọn S I N R i i’ 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm kiểm tra: Dùng thước đo góc để đo các giá trị của góc phản xạ i ’ ứng với các góc tới i khác nhau và ghi kết quả vào bảng Góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào? 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? II. Định luật phản xạ ánh sáng: Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o S I N R i i’ [...]...II Định luật phản xạ ánh sáng: 2 Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? Góc tới i 60o I 45 o i’ i R 30o S N Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: 2 Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? Góc tới i I 60o 45 o i’ i 30o S R N Góc phản xạ i’ II Định luật phản xạ ánh sáng: 2 Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? Góc tới i Góc phản. .. phản xạ i’ 60o 60o 45 o 45 o 30o 30o bằng Kết luận: Góc phản xạ ln ln góc tới II Định luật phản xạ ánh sáng: 3 §Þnh lt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới -Tia -Góc phản xạ bằng góc tới i’ = i II Định luật phản xạ ánh sáng: 4 Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ Quy íc: Gương phẳng được biểu C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR... 130 40 140 Tia ph¶n x¹: IR 30 150 i i’ 20 160 §iĨm tíi: I 10 170 0 180 I III Vận dụng: 120 130 140 150 160 170 180 I 40 30 20 10 0 50 R 90 100 70 80 110 N 60 S C4: Trên hình 4. 4 vẽ một tia sáng tới SI chiếu lên một gương phẳng M a Hãy vẽ tia phản xạ M C¸ch vÏ:Vẽ pháp tuyến IN với gương tại I Vẽ tia phản xạ IR với góc phản xạ bằng góc tới Ta có tia phản xạ IR III Vận dụng: N S R 0 0 0 10 12 13 140 0... 50 40 30 20 10 0 I C4: Trên hình 4. 4 vẽ một tia sáng tới SI chiếu lên một gương phẳng M b Giữ ngun tia tới SI muốn thu được tia phản xạ có hướng từ dưới lên thì phải đặt gương thế nào? Vẽ hình C¸ch vÏ: Vẽ tia phản xạ IR tại I từ dưới lên Vẽ phân giác IN của góc SIR Đặt gương vng góc với IN tại I Ta có vị trí của gương cần đặt Bµi tËp1: Chiếu tia tới SI tới gương và góc tới i = 40 0 Vẽ tia phản xạ IR... Bµi tËp1: Chiếu tia tới SI tới gương và góc tới i = 40 0 Vẽ tia phản xạ IR và nêu cách vẽ Cách vẽ: - Vẽ mặt gương N S R - Dựng đường pháp tuyến IN - Vẽ góc tới i = 40 0, thu được tia 40 40 0 0 tới SI - Vẽ góc phản xạ i’ = 40 0, thu I được tia phản xạ IR Bµi tËp2: Bµi tËp tr¾c nghiƯm Bµi 1: ChiÕu mét tia tíi lªn mét g¬ng ph¼ng víi gãc tíi i = 300 Trong c¸c c©u sau ®©y,c©u nµo ®óng,c©u nµo sai? § a/ Gãc ph¶n . tới? II. Định luật phản xạ ánh sáng: Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o S I N R i i’ Góc tới i Góc phản xạ i’ 60 o 45 o 30 o 60 o 45 o 30 o Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn góc tới bằng II. Định. bằng II. Định luật phản xạ ánh sáng: 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới? II. Định luật phản xạ ánh sáng: 3. §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng -Tia phản xạ nằm trong cùng. phản xạ SI: tia tới IR: tia phản xạ IN: pháp tuyến II. Định luật phản xạ ánh sáng: Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn SIN = i gọi là góc tới Phương của tia phản xạ được xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng, Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng, Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn