nghiên cứu sự biến đổi thành phần saponin của sâm việt nam (panax vietnamesnsis) trong quá trình chế biến

75 604 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 23:38

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG TRÌNH VƢỜN ƢƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ  *  B B Á Á O O C C Á Á O O N N G G H H I I Ệ Ệ M M T T H H U U ( ( Đ Đ ã ã c c h h ỉ ỉ n n h h s s ử ử a a t t h h e e o o g g ó ó p p ý ý c c ủ ủ a a H H ộ ộ i i đ đ ồ ồ n n g g n n g g h h i i ệ ệ m m t t h h u u n n g g à à y y 2 2 2 2 t t h h á á n n g g 0 0 6 6 n n ă ă m m 2 2 0 0 1 1 0 0 ) ) NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN SAPONIN CỦA SÂM VIỆT NAM (PANAX VIETNAMNSIS) TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN Chủ nhiệm đề tài: LÊ THỊ HỒNG VÂN Cơ quan chủ trì: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010 I PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN SAPONIN CỦA SÂM VIỆT NAM (PANAX VIETNAMNSIS) TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN Chủ nhiệm đề tài: DS. LÊ THỊ HỒNG VÂN Cơ quan chủ trì: TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRẺ Thời gian thực hiện đề tài: 12 Tháng Kinh phí đƣợc duyệt: 80.000.000 đồng Kinh phí đã cấp: theo TB số : TB-SKHCN ngày / / Mục tiêu: - Chế biến sâm Việt nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) bằng cách hấp có hơi nước ở nhiệt độ cao. - Khảo sát sự biến đổi thành phần hóa học bằng sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) của Sâm Việt Nam qua chế biến so với sâm Việt nam không chế biến. Thăm dò quy trình chiết tách các saponin mới tạo thành qua quá trình chế biến sâm Việt nam” Nội dung: Công việc dự kiến Công việc đã thực hiện - Chế biến sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt nam tươi theo cách chế biến hồng sâm từ nhân sâm. - Hấp những củ sâm Việt Nam tươi (>6 tuổi) ở nhiệt độ 105 o C trong những khoảng thời gian 2,4,6,8 giờ. - Phân tích thành phần hóa học của sâm Việt nam sau khi chế biến. - Sử dụng SKLM saponin toàn phần so sánh với chuẩn G-Rg1, MR2, G-Rb1, G-Rd. - Tiến hành sắc ký lớp mỏng để so sánh đối chiếu thành phần saponin của sâm Việt Nam qua chế biến và sâm Việt nam chưa chế biến. - SKLM đồng lượng các mẫu cao toàn phần và saponin toàn phần của các mẫu sâm Việt Nam trước khi chế biến và mẫu sau chế biến 2,4,6,8 giờ bằng hệ CHCl 3 -MeOH-H 2 O (65:35:10, lớp dưới). - Tiến hành sắc ký lỏng hiệu năng cao để so sánh đối chiếu thành phần saponin của sâm Việt Nam qua chế biến và sâm Việt nam chưa chế biến - Sử dụng HPLC với 4 điều kiện khác nhau trên hai máy sắc ký lỏng Shimadzu và Water với detector PDA phân tích mẫu saponin toàn phần - Thăm dò chiết tách các saponin mới tạo thành qua quá trình chế biến sâm Việt nam. - Sử dụng sắc ký cột cổ điển và sắc ký lỏng hiệu năng cao chế hóa tách được 2 đơn chất. II XÁC NHẬN CHỈNH SỬA BÁO CÁO NGHIỆM THU (Theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu ngày 22/06/2010) Tên đề tài: Nam (Panax vietnamnsis) . Chủ nhiệm đề tài: . Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TT Góp ý của Hội đồng Chỉnh sửa của chủ nhiệm đề tài Trang 1 Viết thêm phần đặt vấn đề Đã viết lại 1 2 Chỉnh sửa lại phần tổng quan Đã chỉnh sửa 9 3 Viết phần tóm tắt bằng Tiếng Việt và tiếng Anh Đã viết lại I 4 Viết lại quy trình chế biến Sâm Việt Nam Đã viết lại theo ý kiến hội đồng 31 5 Kết quả thăm dò điều kiện chiết tách chất mới Đã bổ sung theo ý kiến hội đồng 46 6 Chỉnh sửa một số lỗi chính tả Đã chỉnh sửa 28,33,34,. CƠ QUAN CHỦ TRÌ Giám đốc CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Ký tên) DS. LÊ THỊ HỒNG VÂN PHẢN BIỆN 1 (Ký tên) PHẢN BIỆN 2 (Ký tên) CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên) III IV Sâm Việt nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv. Araliaceae) là một loài Panax mới, cho đến nay chỉ mới phát hiện ở Việt nam. Hiện nay sâm Việt nam chỉ được dùng dưới dạng phơi sấy khô chứ chưa có nghiên cứu nào về bào chế dạng hồng sâm như Sâm Triều Tiên. biến. bằng (HPLC). Sau khi chế biến sâm Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt về thành phần hóa học saponin. THE EFFECT OF STEAMING ON SAPONIN COMPONENTS OF VIETNAMESE GINSENG PANAX VIETNAMESNIS HA ET GRUSHV. Vietnamse ginseng (VG), a wild Panax species, discovered in the Central Vietnam in 1973, has been used in Vietnam for many purpose as ginseng Panax ginseng (PG), i.e., for treatment of many serious diseases and for enhancement of physical strength. This study was carried out to investigate changes in the saponin composition of vietnamese ginseng Panax vietnamensis Ha et Grushv., Araliaceae induced by steaming. The raw VG root was obtained from Quang Nam province. Samples of the raw VG root were steamed for 2, 4, 6, and 8 h. The root was then dried at about 50 o C until constant weight. Dried VG were extracted with refluxing MeOH in a soxhlet extractor for 8 hours. After cooling the methanol was removed in vacuo. The residue was dissolved in water and then subjected to a column chromatography with Diaion HP-20. The total saponins was collected by evaporating to dryness in vacuo methanol fraction. Use a thin layer and high-performance liquid (HPLC) chromatographic pattern matching method to differentiate saponin fraction. No difference between the raw and steamed form indicated the steaming process did not affect the physical strengthening of VG in this paradigm. Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: Not Italic Formatted: Font: 13 pt Formatted: Font: 13 pt V In summary, using pattern matching analysis, the raw and steamed samples were successfully differentiated. The steamed form showed numerous peaks were not distinct in the chromatogram of the raw samples indicated a lot of newly formed derivatives. VI MỤC LỤC 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 17 2. TỔNG QUAN 21 2.1. Tổng quan cây sâm Việt Nam 21 2.1.1. Thực vật học 21 2.1.2. Thành phần hóa học 23 2.1.3. Tác dụng dược lý và công dụng 31 2.2. SÂM TRIỀU TIÊN 33 2.2.1. Thực vật học 33 2.2.2. Thành phần hóa học 34 2.2.3. Tác dụng dược lý, công dụng 35 2.3. Các phương pháp chế biến sâm 36 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 38 3.1. Đối tượng nghiên cứu 38 3.1.1. Nguyên liệu 38 3.1.2. Dung môi, hóa chất 38 3.2. Phương pháp nghiên cứu 39 3.2.1. Khảo sát dược liệu tươi 39 3.2.2. Chế biến sâm Việt Nam từ sâm Việt Nam tươi 39 3.2.3. Chiết xuất cao toàn phần 39 3.2.4. Phân lập saponin toàn phần 40 3.2.5. Tiến hành so sánh thành phần saponin trong các mẫu dược liệu. 40 3.2.6. 40 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1. Kết quả khảo sát sâm Việt Nam trước khi chế biến 41 4.1.1. Đặc điểm hình thái sâm Việt Nam tươi 41 4.1.2. Xác định độ ẩm 41 4.1.3. Định tính bằng sắc ký lớp mỏng 41 4.2. Chế biến sâm Việt Nam 42 4.3. Chiết xuất cao toàn phần 45 4.4. Chiết xuất saponin toàn phần 46 Formatted: BODY TEXT, Centered Formatted: Font: 14 pt, Bold VII 4.5. So sánh thành phần saponin của sâm Việt Nam đã chế biến và chưa chế biến 47 4.5.1. Sắc ký lớp mỏng 47 4.5.2. Sắc ký lỏng hiệu năng cao ( HPLC). 48 4.6. Phân lập saponin mới từ mẫu Sâm Việt Nam đã qua chế biến. 58 4.6.1. Phân lập các phân đoạn đơn giản 58 4.6.2. Phân lập các đơn chất bằng kỹ thuật HPLC chế hóa 59 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62 5.1. KẾT LUẬN 62 5.2. ĐỀ NGHỊ 63 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 VIII DANH MỤC HÌNH Hình 2.1.Bộ phận trên mặt đất của sâm Việt Nam 21 Hình 2.2.Sơ đồ phân loại các saponin trong thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam 25 Hình 3.1.Thân rễ và rể củ sâm Việt nam 38 Hình 4.1.Thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam tươi 41 Hình 4.2Sắc ký đồ SKLM định tính các saponin trong sâm Việt Nam 42 Hình 4.3Sơ đồ quy trình chế biến sâm Việt Nam 43 Hình 4.4.Sâm Việt Nam trước khi chế biến. 45 Hình 4.5.Sâm Việt Nam sau khi chế biến 45 Hình 4.6.Sơ đồ chiết xuất cao toàn phần và saponin toàn phần sâm Việt Nam 47 Hình 4.7.Sắc ký đồ SKLM so sánh cao methanol toàn phần và saponin toàn phần của sâm Việt Nam chưa chế biến và qua chế biến. 48 Hình 4.8.Sắc ký đồ HPLC saponin toàn phần của sâm Việt Nam chưa chế biến 50 50 . 50 Hình 4.11.Sắc ký đồ HPLC saponin toàn phần của các mẫu sâm Việt Nam 52 Hình 4.12.Sắc ký đồ HPLC của mẫu chuẩn M-R2 (a), mẫu sâm Việt Nam trước khi chế biến (b) và sau khi chế biến 6 giờ (c), 8 giờ (d). 53 Hình 4.13.Sắc ký đồ HPLC của sâm Việt Nam trước khi chế biến 55 Hình 4.14.Sắc ký đồ HPLC của mẫu Sâm Việt Nam sau khi chế biến (mẫu 2 giờ). 55 Hình 4.15.Sắc ký đồ HPLC của mẫu Sâm Việt Nam sau khi chế biến (mẫu 4 giờ). 55 Hình 4.16.Sắc ký đồ HPLC của mẫu Sâm Việt Nam sau khi chế biến (mẫu 6 giờ). 56 Hình 4.17.Sắc ký đồ HPLC của mẫu Sâm Việt Nam sau khi chế biến (mẫu 8 giờ). 56 sau khi chế biến. 57 Hình 4.19.Sắc ký đồ sắc ký lớp mỏng các phân đoạn qua cột sắc ký cổ điển 59 Hình 4.20.Sắc ký đồ SKLM phân đoạn 1 và 2. 61 IX DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Các saponin dẫn chất của 20 (S)-protopanaxdiol ở thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam 26 Bảng 2.2.Các saponin dẫn chất của 20 (S)-protopanaxtriol ở thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam 27 Bảng 2.3.Các saponin có cấu trúc ocotillol ở thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam 28 Bảng 2.4.Các saponin dẫn chất của acid oleanolic ở thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam 29 Bảng 2.5Thành phần saponin triterpen của nhân sâm 34 Bảng 4.1Khối lượng các mẫu sâm Việt Nam sau khi sấy khô 43 Bảng 4.2Kết quả chiết xuất cao toàn phần 46 47 [...]... thành phần hóa học và tác dụng dược lý của sâm Việt Nam hay không Do vậy, chúng tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu sự thay đổi thành phần hóa học saponin của Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) sau 19 Formatted: Space Before: 0 pt, After: 6 pt, Line spacing: 1.5 lines khi chế biến nhằm mục tiêu chế biến sâm Việt Nam với phương pháp chế biến tương tự Hồng sâm để có một dạng dùng mới của sâm Việt. .. đồng/kg sâm Triều tiên) OH 24(S) O OH 20(S) 12 17 3 6 HO O-glc2-xyl Majonosid-R2 (Saponin chủ yếu của sâm Việt Nam với cấu trúc ocotillol) Hiện nay, sâm Việt Nam chỉ mới được sử dụng dưới dạng phơi sấy khô như bạch sâm và chưa có nghiên cứu nào về dạng chế biến sâm Việt Nam tương tự hồng sâm từ nhân sâm 1.2.Tổng quan cây sâm Việt Nam Formatted: Bullets and Numbering 1.2.1.Thực vật học [1,2] Sâm Việt Nam. .. tiên về thành phần saponin của Sâm Việt Nam Tiếp theo là các công trình nghiên cứu của Nguyễn Minh Đức (1994, 1997) và Trần Lê Quan (2001) cho thấy trong thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam có chứa 52 hợp chất saponin, trong đó có 26 saponin đã biết và 26 saponin có cấu trúc mới được đặt tên là vina-ginsenosidR1-R25 và ginsenosid-Rh5 (hay 20-O-Me-G-Rh1) Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sâm Việt Nam là... tự sâm Triều Tiên như bổ, tăng lực, sinh thích nghi, chống viêm, giảm đau, chống stress, … Hiện nay, sâm Việt Nam chỉ mới được sử dụng dưới dạng phơi sấy khô như bạch sâm và chưa có nghiên cứu nào công bố chính thức về thành phần hóa học cũng như tác dụng dược lý của sâm Việt nam khi chế biến như hồng sâm Vấn đề đặt ra là liệu khi chế biến sâm Việt Nam theo kiểu hồng sâm thì có những thay đổi gì về thành. .. lần đầu tiên về thành phần saponin của Sâm Việt Nam Tiếp theo là các công trình nghiên cứu của Nguyễn Minh Đức (1994, 1997) và Trần Lê Quan (2001) cho thấy trong thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam có chứa 52 hợp chất saponin, trong đó có 26 saponin đã biết và 26 saponin có cấu trúc mới được đặt tên là vina-ginsenosidR1-R25 và ginsenosid-Rh5 (hay 20-O-Me-G-Rh1) Ngoài những saponin chính mà Sâm Triều Tiên... lần đầu tiên về thành phần saponin của Sâm Việt Nam Tiếp theo là các công trình nghiên cứu của Nguyễn Minh Đức (1994, 1997) và Trần Lê Quan (2001) cho thấy trong thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam có chứa 52 hợp chất saponin, trong đó có 26 saponin đã biết và 26 saponin có cấu trúc mới được đặt tên là vina-ginsenosid-R1-R25 và ginsenosidRh5 (hay 20-O-Me-G-Rh1) Ngoài những saponin chính mà Sâm Triều Tiên... VẤN ĐỀ Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv Araliaceae) một loài sâm mới trên thế giới được phát hiện ở núi Ngọc Linh (Kon Tum) vào năm 1973 Qua các công trình nghiên cứu cho thấy sâm Việt Nam là một loài sâm quý, có 17 nhiều điểm tương tự sâm Triều Tiên về thành phần hóa học và tác dụng dược lý Sâm Triều Tiên (nhân sâm) từ lâu đã được xem là vị thuốc hàng đầu trong 4 vị thuốc quý Sâm, nhung,... lượng saponin toàn phần) Về tác dụng dược lý, sâm Việt Nam có những tác dụng tương tự sâm Triều Tiên như bổ, tăng lực, sinh thích nghi, chống viêm, giảm đau, chống stress … nhưng tác dụng kháng khuẩn của sâm Việt Nam rõ rệt hơn nhân sâm Do giá trị trong điều trị cũng như nguồn sâm Việt Nam rất hiếm, chủ yếu dựa vào thu hái tự nhiên và trồng trọt chưa phát triển, giá của sâm Việt Nam hiện nay cao hơn sâm. .. G-Rb2, G-Rb3, G-Rc, G-Rd, G-Re, G-Rg1, … thì Sâm Việt Nam còn có những saponin của các loài sâm khác như: sâm Hoa Kỳ (P-F11, Q-R1), sâm Nhật Bản (M-R1, MR2), tam thất Trung Quốc (N-Fa, N-R6) Thành phần saponin trong sâm Việt Nam thuộc loại saponin triterpen, trong đó chủ yếu là các saponin thuộc nhóm dammaran và một lượng nhỏ thuộc nhóm oleanan Hầu hết các saponin đã biết được tìm thấy và phân lập từ... G-Rb2, G-Rb3, GRc, G-Rd, G-Re, G-Rg1, … thì Sâm Việt Nam còn có những saponin của các loài sâm khác như: sâm Hoa Kỳ (P-F11, Q-R1), sâm Nhật Bản (M-R1, M-R2), tam thất Trung Quốc (N-Fa, N-R6) Thành phần saponin trong sâm Việt Nam thuộc loại saponin triterpen, trong đó chủ yếu là các saponin thuộc nhóm dammaran và một lượng nhỏ thuộc nhóm oleanan Hầu hết các saponin đã biết được tìm thấy và phân lập từ . thành phần saponin của sâm Việt Nam qua chế biến và sâm Việt nam chưa chế biến. - SKLM đồng lượng các mẫu cao toàn phần và saponin toàn phần của các mẫu sâm Việt Nam trước khi chế biến và. hiệu năng cao (HPLC) của Sâm Việt Nam qua chế biến so với sâm Việt nam không chế biến. Thăm dò quy trình chiết tách các saponin mới tạo thành qua quá trình chế biến sâm Việt nam Nội dung: Công. SKLM định tính các saponin trong sâm Việt Nam 42 Hình 4.3Sơ đồ quy trình chế biến sâm Việt Nam 43 Hình 4.4 .Sâm Việt Nam trước khi chế biến. 45 Hình 4.5 .Sâm Việt Nam sau khi chế biến 45 Hình 4.6.Sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sự biến đổi thành phần saponin của sâm việt nam (panax vietnamesnsis) trong quá trình chế biến, nghiên cứu sự biến đổi thành phần saponin của sâm việt nam (panax vietnamesnsis) trong quá trình chế biến, nghiên cứu sự biến đổi thành phần saponin của sâm việt nam (panax vietnamesnsis) trong quá trình chế biến

Từ khóa liên quan