giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội tài chính ngân hàng

86 191 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 11:38

LI CM N Em xin chân thành cm n giáo viên hng dn là Thc s Nguyn Th Thúy đã giúp đ em tn tình, chu đáo. Em cng xin cm n s giúp đ quý báu ca các anh ch trong Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni đã giúp em rt nhiu trong quá trình thc tp cng nh thu thp tài liu, nghiên cu ti Chi nhánh, đ em có th hoàn thành bài khóa lun này. Em xin chân thành cm n! Sinh viên Nguyn Th Thu Huyn MC LC LI M U CHNG 1. LÝ LUN CHUNG V HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG 1 CA NGÂN HÀNG THNG MI. 1 1.1. Hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi. 1 1.1.1 Khái nim v Ngân hàng thng mi. 1 1.1.2 Khái nim cho vay tiêu dùng 2 1.1.3 c đim cho vay tiêu dùng 2 1.1.4 Phân loi cho vay tiêu dùng 4 1.1.4.1 Cn c vào mc đích vay 4 1.1.4.2 Cn c vào phng thc hoàn tr 4 1.1.4.3 Cn c theo ngun gc tr n 7 1.1.4.4 Cn c theo tình trng công tác hoc lao đng 10 1.1.5 Vai trò cho vay tiêu dùng 10 1.1.5.1 i vi ngi tiêu dùng 10 1.1.5.2 i vi nhà sn xut 11 1.1.5.3 i vi Ngân hàng thng mi 12 1.1.5.4 i vi nn kinh t 12 1.2 M rng hot đng cho vay tiêu dùng 13 1.2.1 Khái nim m rng cho vay tiêu dùng 13 1.2.2 Các ch tiêu phn ánh m rng cho vay tiêu dùng 14 1.2.2.1 Các ch tiêu đnh tính 14 1.2.2.2 Các ch tiêu đnh lng 15 1.2.3 Ý ngha ca m rng cho vay tiêu dùng 17 1.3 Các nhân t nh hng đn m rng cho vay tiêu dùng 18 1.3.1 Các nhân t có th kim soát đc. 18 1.3.2 Nhng nhân t không th kim soát đc. 20 CHNG 2. THC TRNG HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN QUC T - CHI NHÁNH HÀ NI 23 2.1 Khái quát v Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 23 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin 23 2.1.2 C cu t chc 23 2.1.3 Khái quát hot đng kinh doanh ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 27 2.1.3.1 Tình hình huy đng vn 28 2.1.3.2 Tình hình s dng vn (ch yu là cho vay) 30 Thang Long University Library 2.1.3.3 Hot đng kinh doanh khác 32 2.1.3.4 Kt qu kinh doanh 33 2.2 Thc trng hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc t - Chi nhánh Hà Ni. 34 2.2.1 Khái quát hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng Thng mi c phn Quc T. 34 2.2.2 Khái quát hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 35 2.2.2.1 i tng cho vay 35 2.2.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 37 2.2.2.3 Thc trng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 41 2.3 ánh giá hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc t - Chi nhánh Hà Ni 55 2.3.1 Kt qu đt đc 55 2.3.2 Mt s tn ti và nguyên nhân 57 2.3.2.1 Mt s tn ti: 57 2.3.2.2 Nguyên nhân: 58 CHNG 3. GII PHÁP M RNG HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN QUC T CHI NHÁNH HÀ NI 60 3.1 nh hng hot đng kinh doanh ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T 60 3.2 nh hng hot đng kinh doanh ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 61 3.3 nh hng hot đng cho vay ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 62 3.4 nh hng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 62 3.5 Gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 63 3.5.1 Phát trin các sn phm cho vay tiêu dùng 64 3.5.1.1 Hoàn thin và nâng cao cht lng sn phm cho vay tiêu dùng hin đang cung cp. 64 3.5.1.2. a dng hóa sn phm cho vay tiêu dùng theo mc đích vay vn. 66 3.5.1.3. Phát trin sn phm mi 67 3.5.1.4 M rng đi tng cho vay tiêu dùng 67 3.5.1.5 a dng hóa các hình thc cho vay tiêu dùng 68 3.5.1.6 Nâng cao cht lng thm đnh d án vay vn 69 3.5.2 Phát trin th trng 70 3.5.2.1 Hoàn thin chính sách khách hàng 70 3.5.2.2 Tng cng hot đng marketing Ngân hàng 71 3.5.3 Nâng cao cht lng đi ng cán b tín dng 72 3.6 Mt s kin ngh 73 3.6.1 Kin ngh vi c quan qun lý Nhà Nc. 73 3.6.2 Kin ngh vi Ngân hàng Nhà Nc Vit Nam. 75 3.6.3 Kin ngh vi Ngân hàng thng mi c phn Quc T. 75 KT LUN Thang Long University Library DANH MC CÁC T VIT TT Ký hiu vit tt Tên đy đ BS Bt đng sn CVTD Cho vay tiêu dùng GDV Giao dch viên KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nc NHTM Ngân hàng thng mi TCKT T chc kinh t TMCP Thng mi c phn TSB Tài sn đm bo USD ô la M VND Vit Nam đng DANH MC CÁC BNG Bng 2.1 Kt qu huy đng vn ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 29 Bng 2.2: D n tín dng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 31 Bng 2.3: Tình hình hot đng ngân qu ca Chi nhánh nm 2008-2010 33 Bng 2.4: Kt qu hot đng kinh doanh ca Chi nhánh Hà Ni 33 Bng 2.5: Doanh s cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 42 Bng 2.6: D n cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 43 Bng 2.7: C cu d n cho vay tiêu dùng theo mc đích 46 Bng 2.8: Tình hình n quá hn ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 51 Bng 2.9: Vòng quay vn tín dng cho vay tiêu dùng ti Chi nhánh VIB Hà Ni 53 Bng 2.10: Thu nhp t hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 54 Bng 3.1 Ch tiêu k hoch chính nm 2011 60 DANH MC CÁC S  VÀ BIU  S đ 1.1: Quy trình Cho vay tiêu dùng trc tip 7 S đ 1.2: Quy trình Cho vay tiêu dùng gián tip 8 S đ 2.1: S đ b máy t chc 24 Biu đ 2.1: Tng trng d n tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 44 Biu đ 2.2: D n cho vay tiêu dùng theo mc đích ca Chi nhánh 48 Thang Long University Library LI M U Trong điu kin nn kinh t nc ta ngày mt phát trin, đi sng ngi dân đang dn đc nâng cao, th trng hàng hóa cng ngày càng đa dng và phong phú vi nhiu mu mã và chng loi khác nhau đáp ng nhu cu ca ngi tiêu dùng. Tuy nhiên, không phi lúc nào và cng không phi ngi dân nào cng có th chi tr cho tt c các nhu cu mua sm, tiêu dùng ca mình. Nm bt đc thc t trên, các ngân hàng thng mi đã phát trin hot đng cho vay tiêu dùng nhm to điu kin cho khách hàng ca mình tha mãn các nhu cu mua sm trc khi có kh nng chi tr. Và sau mt thi gian sn phm này ra đi, s lng khách hàng tìm đn ngân hàng tng lên không ngng, to ra ngun thu nhp đáng k cho các ngân hàng. Hin nay, Ngân hàng thng mi c phn Quc T – Chi nhánh Hà Ni đang rt phát trin mt s sn phm cho vay tiêu dùng nh: Cho vay mua và sa cha nhà , cho vay mua xe ô tô, cho vay du hc… Tri qua mt thi gian khá dài t khi trin khai hot đng cho vay tiêu dùng, Chi nhánh Hà Ni đã thu đc nhng kt qu kh quan. Tuy nhiên, trong bi cnh các ngân hàng thng mi cnh tranh ngày càng khc lit nh hin nay, đ m rng hot đng cho vay tiêu dùng mt cách an toàn và hiu qu không phi là điu đn gin và d dàng. Trong quá trình hc tp ti i hc Thng Long và nghiên cu thc t ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T – Chi nhánh Hà Ni, em nhn thy đc tm quan trng ca vic m rng cho vay tiêu dùng, đng thi cng mong mun tìm hiu v thc trng và kh nng phát trin hot đng cho vay tiêu dùng trong tng lai ca Chi nhánh. Do đó, em đã la chn đ tài nghiên cu cho bài khóa lun tt nghip ca mình là: “Gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni”. Mc đích nghiên cu ca khóa lun là: - H thng li nhng vn đ c bn liên quan đn m rng hot đng cho vay tiêu dùng - Phân tích, đánh giá thc trng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T – Chi nhánh Hà Ni thi gian qua, t đó rút ra các vn đ còn tn ti. - Da trên quan đim, đnh hng và mc tiêu phát trin ca Chi nhánh và Ngân hàng TMCP Quc T, đa ra mt s gii pháp nhm m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng TMCP Quc T - Chi nhánh Hà Ni. Phm vi và đi tng nghiên cu: - i tng nghiên cu ca bài khóa lun là: Khóa lun nghiên cu nhng lí lun c bn, thc trng v hot đng cho vay tiêu dùng, gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. - Phm vi nghiên cu là: Hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni t nm 2008 đn nm 2010. Kt cu bài khóa lun: Bài khóa lun ngoài phn m đu, phn kt lun và danh mc tài liu tham kho, khóa lun đc kt cu thành ba chng: Chng 1: Lý lun chung v hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi. Chng 2: Thc trng hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. Chng 3: Gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. Thang Long University Library 1 CHNG 1. LÝ LUN CHUNG V HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG CA NGÂN HÀNG THNG MI. 1.1 Hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi. 1.1.1 Khái nim v Ngân hàng thng mi. Ngân hàng thng mi là t chc trung gian tài chính có v trí quan trng nht trong nn kinh t th trng, đóng vai trò là “cu ni” gia ngi d tha vn và ngi có nhu cu v vn. Nh s hin hu ca NHTM mà các doanh nghip, công ty đc cung ng, b sung vn khi cn nhm m rng sn xut, nâng cao cht lng sn phm, tng kh nng cnh tranh vi các đi th trên th trng. Không nhng th, NHTM còn giúp các doanh nghip tit kim chi phí, thi gian và bo đm vic thanh toán an toàn. Còn các cá nhân, h gia đình có th đi vay NH đ phc v cho các nhu cu nh mua nhà, đt, mua ô tô, sa cha, xây dng nhà ca hay trang tri chi phí du hc. i vi nn kinh t, NHTM đóng vai trò quan trng trong vic thúc đy tng trng kinh t thông qua vic cung ng vn đ đm bo quá trình tái sn xut thc hin liên tc vi quy mô ngày càng m rng. Ngoài ra, NHTM cng là mt đa ch tin cy đ các cá nhân, h gia đình, các doanh nghip, TCKT gi tin vi mc lãi sut phù hp. Vy NHTM là gì? Trên th gii có rt nhiu đnh ngha v NHTM vi nhng cách nhìn nhn khác nhau: -  M: NHTM là mt công ty kinh doanh chuyên cung cp dch v tài chính và hot đng trong ngành dch v tài chính. -  n : NHTM là c s xác nhn nhng khon tin gi đ cho vay, tài tr và đu t. - Theo nhà kinh t hc David Begg: NHTM là trung gian tài chính có giy phép kinh doanh ca Chính ph đ cho vay tin và m tài khon tin gi. -  Vit Nam: Theo lut Các T Chc Tín Dng nm 2010 có đnh ngha (Lut s: 47/2010/QH12): + Ngân hàng thng mi là loi hình ngân hàng đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác theo quy đnh nhm mc tiêu li nhun. + T chc tín dng là DN hot đng kinh doanh tin t, làm dch v ngân hàng vi ni dung nhn tin gi và s dng tin gi đ cp tín dng cung ng các dch v thanh toán. + Ngân hàng là loi hình t chc tín dng có th đc thc hin tt c các hot đng ngân hàng. + Hot đng ngân hàng là vic kinh doanh, cung ng thng xuyên mt hoc mt s nghip v sau đây: nhn tin gi, cp tín dng và cung ng dch v thanh toán qua tài khon. 2 Tuy các đnh ngha v ngân hàng thng mi có khác nhau v ngôn t, cách din đt, song vn có mt s ni dung v c bn cùng phn ánh hot đng ca ngân hàng thng mi là kinh doanh tin t - tín dng, dch v ngân hàng khác. T đó có th đnh ngha ngân hàng thng mi là mt doanh nghip kinh doanh tin t - tín dng, vi hot đng thng xuyên là nhn tin gi, cho vay và cung ng các dch v ngân hàng cho nn kinh t. 1.1.2 Khái nim cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là khon cho vay nhm tài tr cho nhu cu chi tiêu ca ngi tiêu dùng, bao gm các cá nhân, h gia đình. Các khon cho vay tiêu dùng là ngun tài chính quan trng giúp ngi tiêu dùng có th trang tri các nhu cu trong cuc sng nh: nhà , phng tin đi li, tin nghi sinh hot, hc tp, du lch, y t trc khi h có đ kh nng tài chính đ hng th. 1.1.3 c đim cho vay tiêu dùng - Quy mô hp đng vay thng nh nhng s lng vay ln Các khách hàng khi tìm đn ngân hàng vi mc đích vay tiêu dùng thng có nhu cu vn không cao, ví d nh vay đ mua ô tô, mua, sa cha nhà , nhu cu vay v y t, giáo dc, du lch, còn đi vi nhng tài sn có giá tr ln, thông thng thì ngân hàng s yêu cu ngi đi vay phi có tích ly t trc, dn đn quy mô ca tng hp đng cho vay thng nh. Mt khác, do cho vay tiêu dùng có đ ri ro cao hn lãi sut ca các loi cho vay trong lnh vc thng mi và công nghip nên ngân hàng cng thng thn trng hn trong vic quyt đnh s tin cho vay cn c vào kh nng tr n và tài sn đm bo ca khách hàng. Song nu xét v quy mô thì nhu cu vay tiêu dùng là khá ln do đi tng ca loi hình cho vay này là mi cá nhân trong xã hi, t nhng ngi có thu nhp cao đn nhng ngi có thu nhp trung bình và thp vi nhiu nhu cu phong phú và đa dng. - Cho vay tiêu dùng thng ph thuc vào chu kì kinh t Khi nn kinh t m rng, cht lng cuc sng và trình đ dân trí đc nâng cao, ngi dân lc quan hn v tng lai, a thích mt cuc sng hng th thì h s có nhu cu vay NH nhiu hn đ ci thin và nâng cao mc sng. Do đó, nn kinh t càng phát trin, s lng các khon vay tiêu dùng s càng nhiu. Ngc li, khi nn kinh t suy thoái, tình trng tht nghip gia tng, thu nhp ngi dân gim sút. Khi đó ngi tiêu dùng thng có xu hng tit kim hn đ có trang tri cuc sng, và h có xu hng hn ch đi vay NH. Hot đng CVTD ca ngân hàng t đó cng kém hiu qu hn do nn kinh t suy thoái. Thang Long University Library [...]... Lãi ình quân Cho vay tiêu dùng tr ngân hàng tr c àng và vi chính ngân hàng Là các kho àng c ình, th c êu dùng giá nhu ành tr ình Cho vay tiêu dùng tr Ngân hàng (1) (3) (5) Nhà cung c (2) êu dùng êu dùng ký h 7 (4) (2) êu dùng tr à cung c p m (3) Ngân hàng thanh toán s òn thi à cung c (4) Nhà cung c êu dùng êu dùng thanh toán kho àng - Cho vay tiêu dùng bao g + Cho vay tr và tr àng v cho vay + Th à nghi... chi tri òng tin c êu dùng c à ti àng phát ình 1.2.2.2 Các ch Các ch - Doanh s dùng c ánh t kho r T ngân hàng c êu dùng: Là ch êu ph hs tiêu à ch àng cho KH (bao g àm Doanh s T o vay tiêu dùng êu dùng: Là ch êu ph êu dùng t 15 êu tuy ph ình) vay trong m × 100 = vay tiêu dùng Doanh s vay tiêu dùng + - Doanh s cho vay tiêu dùng nay - êu dùng: Là ch êu ph ình cho vay tiêu dùng N ph cho th àng có s tr chi. .. ài s nhà, mua ô tô,… ài tr hình thành t l ài s -S ài s ày ài s Ngân hàng yêu c Ph òn l ngân hàng s o vay 4 Thang Long University Library S s ài s khách hàng không tr tài s ngân hàng h S ti êu th v ên s òr ph ài s ào các y , th ài chính c ãs - Chi phí tài tr Chi phí tài tr tài tr mang l +S m theo m NH ã qua s ài s ài s ngân hàng Ngoài ra, khi m NH cho vi ãi vay và các chi phí khác có liên quan Chi phí... trong nguyên t àng TMCP Qu 23 ên c TMCP Qu - Chi nhánh Hà N ã không ng ên nghi Ngân hàng às trình - (T kh - Phòng Khách hàng Doanh nghi - Phòng Khách hàng Cá nhân: 12 ng - Phòng D Phòng Khách hàng Doanh nghi (Ngu Phòng Khách hàng Cá nhân òng D Nhi òng, 3 ki ành chính, 10 giao d ên) Phòng D v hàng àng – T -Chi nhánh Hà N òng ban: + Xây d à qu c tiêu c à truy êu bán hàng t viên c + Th ch à phê duy à có trách... quá dài: Th ài tr ài tr ãi cho vay theo th ành phân b ài d ài thì thi àm giá tr ài ãi cho vay ã b ài chính Tuy nhiên, vi àng hàng áp d ãi cho vay -V ti à không b toán toàn b òn thi Tuy nhiên, n Vì theo ph khách hàng s ì th ti ãi ph ph ãi ành thì v à lãi vay c ngân hàng ìv ãi ên n àng ti khách hàng tr ày, ngâ ãi cho vay ãi th ên th Cho vay tiêu dùng phi tr thanh toán cho ngân hàng m góp ch Là hình th... lâu b àng tr êu dùng ình Cho vay tiêu dùng gián ti Ngân hàng (4) (5) (1) (6) Công ty bán l (2) (3) êu dùng 8 Thang Long University Library (1) Ngân hàng và công ty bán l ch à lo ài s (2) Công ty bán l à êu dùng kí k êu dùng ph (3) Công ty bán l ài s (4) Công ty bán l àn b (5) Ngân hàng thanh toán ti êu dùng thanh toán ti Cho vay tiêu dùng gián ti àng hoá ài s êu dùng àng hoá cho ngân hàng àng NH ti... CVTD gián ti hàng do ngân hàng không th c àng khi công ty bán l k khi tham gia vào ho àm NH d êu dùng, thi àng hóa Không nh à nh àng r Cho vay tiêu dùng gián ti - Tài tr òi toàn b các kho mua ch thanh toán cho ngân hàng toàn b n êu dùng không thanh toán cho ngân hàng - Tài tr òi h êu dùng mua ch h toán ch ã àng v bán l h ho ài tr òi h + Công ty bán l ã toán m êu chu + Công ty bán l i ngân hàn thu h àn... khách hàng t yêu c ình và chính xác,… àng T àng chú tr à cho vay có ch àng v àng i àng yêu c không t ì Ngân hàng không nh mà còn không có kh êm các khách hàng m àng c 13 ìm àng truy ì ho 1.2.2 Các ch êu ph êu dùng 1.2.2.1 Các ch - Th Th r êu dùng phát tri ãr ày Vì v êu dùng thì Ngân hàng à phát tri à chú ý nhi c tiên và quan tr d ình cho vay linh ho à chi phí giao d hàng thì Ngân hàng nh êu dùng N... ài chính c kh h l Khi ngân hàng có s các danh m th òng tin, s àng tìm - ình êu dùng, h ình ành th khác c ên tín d êm túc thì cho dù àng vì t à ên tín àng có t ên t àng có s v ài chính c àng là r ài chính, ngân hàng hoàn toàn có th à ngân hàng quan tâm Ho ài chính c ngân hàng do thi àng ài tr 18 Thang Long University Library - Chính sách tín d qu sách tín d àng: Là h ài tr ình và cá nhân M hình cho vay. .. - Ti i C) và lãi (Cn : vào cu Cn = C × i × n V m i là lãi su - Ti Ck n là k ào k C ùng c òn ti Ck = C × i Cho vay tiêu dùng tu hoàn: Là hình th cho vay tiêu dùng hàng cho phép khách hàng s ành lo th ên tài kho ãng lai Theo ph ày, trong th êu và thu nh KH m NH cho phép th Lãi ph - Lãi tính d n toán n ngân à tr àn, theo ên m ên s ãi là s àng - Lãi n ãi ã ùng c KH ã thanh ên s ãi là s - Lãi ình quân Cho . cho vay tiêu dùng, gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. - Phm vi nghiên cu là: Hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng. cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni 35 2.2.2.1 i tng cho vay 35 2.2.2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng thng mi c phn Quc T -. Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 37 2.2.2.3 Thc trng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi c phn Quc T - Chi nhánh Hà Ni. 41 2.3 ánh giá hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội tài chính ngân hàng, giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội tài chính ngân hàng, giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh hà nội tài chính ngân hàng

Từ khóa liên quan