giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ

84 321 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 11:38

B Giáo Dc Và ào To TRNG I HC THNG LONG KHÓA LUN TT NGHIP  Tài: GII PHÁP M RNG HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN QUÂN I – CHI NHÁNH IN BIÊN PH Giáo viên hng dn : TS. Châu ình Phng Sinh viên thc hin : Nguyn Th Phng Dung Mã sinh viên : A11340 Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng HÀ NI – 2011 LI CM N Li đu tiên, em xin gi li cm n chân thành đn thy giáo – TS Châu ình Phng, ngi đã trc tip hng dn em trong sut quá trình thc hin khóa lun tt nghip.  hoàn thin đc khóa lun này em đã nhn đc s giúp đ nhit tình, ch bo và hng dn ca thy, em đã tìm ra đc nhng đim thiu sót ca mình trong quá trình thc hin, giúp em có th kp thi sa cha đ hoàn thành khóa lun mt cách tt nht. Em xin gi li cm n ti ban lãnh đo trng i hc Thng Long, các thy cô giáo trong t b môn Kinh t trng i hc Thng Long đã to điu kin cho em đc thc hin khóa lun và giúp đ em hoàn thành đ tài ca mình. Em cng xin cám n các cô chú và các anh ch cán b nhân viên công tác ti Phòng tín dng – Ngân hàng Thng mi C Phn Quân i – chi nhánh in Biên Ph đã quan tâm và tn tình giúp đ, cung cp tài liu thc t cho em đ em có th hoàn thành khóa lun. Xin gi li cm n đn gia đình và bn bè đã đng viên, khích l em trong sut quá trình thc hin khóa lun. Thang Long University Library MC LC LI M U 2 CHNG 1: MT S VN  V C S LÝ LUN VÀ THC TIN CA CHO VAY TIÊU DÙNG 1 1.1. Cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi 1 1.1.1. C s thc tin hình thành cho vay tiêu dùng 1 1.1.2. Khái nim cho vay tiêu dùng 3 1.1.3. c đim ca cho vay tiêu dùng 3 1.1.3.1. Khách hàng vay và mc đích vay 3 1.1.3.2. Quy mô và s lng 3 1.1.3.3. Chi phí và ri ro 4 1.1.3.4. Lãi sut 4 1.1.3.5. Li nhun 4 1.1.3.6. Nhu cu vay 5 1.1.3.7. Ngun tr n 5 1.1.4. Phân loi cho vay tiêu dùng 5 1.1.4.1. Cn c vào phng thc hoàn tr 5 1.1.4.2. Cn c vào mc đích vay 7 1.1.4.3. Cn c vào ngun gc ca khon n 7 1.1.5. Mt s phng pháp cho vay tiêu dùng 11 1.1.6. Li ích ca cho vay tiêu dùng: 11 1.1.6.1. i vi ngi tiêu dùng: 11 1.1.6.2. i vi nhà sn xut – kinh doanh 12 1.1.6.3. i vi ngân hàng thng mi 12 1.1.6.4. i vi nn kinh t 13 1.2. Các nhân t nh hng đn kh nng m rng cho vay tiêu dùng ca NHTM 13 1.2.1 Nhóm nhân t thuc v bn thân ngân hàng 13 1.2.1.1. nh hng phát trin ca ngân hàng 13 1.2.1.2. Nng lc tài chính ca ngân hàng 13 1.2.1.3. Chính sách tín dng ca ngân hàng 14 1.2.1.4. S lng, trình đ cng nh đo đc ngh nghip ca các b tín dng 14 1.2.1.5. Trình đ khoa hc công ngh và kh nng qun lý ca ngân hàng 15 1.2.2. Nhóm nhân t thuc v khách hàng 15 1.2.2.1. Nng lc vay vn ca khách hàng 15 1.2.2.2. Kh nng đáp ng các điu kin khi vay ca khách hàng 16 1.2.3.Nhóm nhân t thuc v môi trng hot đng ca ngân hàng 16 1.2.3.1. Tình trng kinh t v mô 16 1.2.3.2. Quan đim thúc đy lnh vc tiêu dùng trong nc ca Chính ph 17 1.2.3.3. Môi trng pháp lut 17 1.2.3.4. Môi trng vn hoá - xã hi 17 CHNG 2: THC TRNG HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I – CHI NHÁNH IN BIÊN PH 19 2.1. Tng quan v Ngân hàng TMCP Quân i – chi nhánh in Biên Ph 19 2.1.1. Lch s hình thành và phát trin ca MB in Biên Ph 19 2.1.2. C cu t chc ca MB in Biên Ph 20 2.1.2.1. Ban giám đc 20 2.1.2.2. Phòng quan h khách hàng 21 2.1.2.3. Phòng k toán và dch v khách hàng 21 2.1.3. Tình hình hot đng kinh doanh ca MB in Biên Ph 22 2.1.3.1. Tình hình huy đng vn 22 2.1.3.2. Tình hình s dng vn 24 2.1.3.3. Mt s hot đng khác ca Ngân hàng: 27 2.1.3.4. Kt qu hot đng kinh doanh ca MB in Biên Ph 27 2.2. Hot đng cho vay tiêu dùng ti NH TMCP Quân i - chi nhánh in Biên Ph 28 2.2.1. Khái quát chung v cho vay tiêu dùng ti NHTMCP Quân i 28 2.2.2. Khái quát chung v cho vay tiêu dùng ti MB in Biên Ph 29 2.2.3. Quy trình cho vay 30 2.2.3.1. Cho vay mua chung c, đt d án 30 2.2.3.2. Cho vay mua xe tr góp 31 2.2.3.3. Cho vay du hc 33 2.2.3.4. Cho vay cá nhân tín chp 35 2.2.3.5. Quy trình nghip v 36 2.2.4. So sánh các hình thái cho vay tiêu dùng ca MB in Biên Ph vi các Ngân hàng TMCP khác 37 2.2.5. Thc trng hot đng cho vay tiêu dùng ti MB in Biên Ph 38 2.2.5.1. Doanh s và d n ca cho vay tiêu dùng 38 Thang Long University Library 2.2.5.2. C cu d n cho vay tiêu dùng 41 2.2.5.3. Thu lãi cho vay tiêu dùng: 43 2.2.5.4. N quá hn 45 2.3. ánh giá v hot đng cho vay tiêu dùng ti MB in Biên Ph 46 2.3.1. Nhng kt qu mà ngân hàng đã đt đc 46 2.3.2. Mt s tn ti và nguyên nhân 48 CHNG 3: GII PHÁP M RNG HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN I – CHI NHÁNH IN BIÊN PH 52 3.1. nh hng phát trin hot đng cho vay tiêu dùng ti MB in Biên Ph 52 3.2. Gii pháp đy mnh hot đng cho vay tiêu dùng ti MB in Biên Ph 53 3.2.1. Xây dng chin lc marketing ngân hàng 53 3.2.1.1. Phòng quan h khách hàng ca MB in Biên Ph cn xây dng mt chin lc khách hàng lâu dài. 54 3.2.1.2. y mnh chính sách giao tip – khuych trng 55 3.2.1.3. Hoàn thin chính sách thông tin, nghiên cu, tìm hiu, điu tra v các yu t có liên quan ti cho vay tiêu dùng. 57 3.2.2. Hoàn thin các sn phm cho vay tiêu dùng ca ngân hàng 58 3.2.3. Sn phm đ xut c th 61 3.2.3.1. Cho vay tiêu dùng theo th tín dng 62 3.2.3.2. Cho vay tr góp xây dng, sa cha nhà 62 3.2.3.4. Cho vay du hc ti ch 63 3.2.4. Nâng cao s lng cng nh cht lng ngun nhân lc 63 3.2.5. M rng mng li ca ngân hàng 65 3.2.6. Áp dng h thng tính đim tín dng đi vi khách hàng 65 3.2.7. Ngn chn s gia tng ca n quá hn 66 3.2.8. Tng cng công tác kim tra kim soát 66 3.2.9. Không ngng phát trin công ngh ngân hàng 67 3.2.10. Thu hp d n tín dng vay bt đng sn và chng khoán 68 3.3. Mt s kin ngh 69 3.3.1. Kin ngh đi vi s qun lý v mô ca Nhà nc 69 3.3.2. Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 70 KT LUN 73 DANH MC CH VIT TT Ký hiu vit tt Tên đy đ ACB Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu CBCNV Cán b công nhân viên DN Doanh nghip KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghip MB Ngân hàng Thng mi C Phn Quân i MB in Biên Ph Ngân hàng Thng mi C Phn Quân i- chi nhánh in Biên Ph NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn TG Tin gi Techcombank Ngân hàng Thng mi C phn K Thng Vit Nam USD United State Dolar VN Vit Nam ng Vietcombank Ngân hàng Ngoi Thng Vit Nam Thang Long University Library DANH MC BNG BIU Bng 2.1 : Tình hình huy đng vn 2007- 2009 23 Bng 2.2 : C cu d n cho vay 2007- 2009 25 Bng 2.3: Kt qu hot đng kinh doanh 28 Bng 2.4 : Doanh s cho vay tiêu dùng 38 Bng 2.5: D n cho vay tiêu dùng 39 Bng 2.6: D n cho vay tiêu dùng ngn hn, trung và dài hn 40 Bng 2.7: C cu d n cho vay tiêu dùng 41 Bng 2.8: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay khác 43 Bng 2.9: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay KHCN 44 Bng 2.10: T trng thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay KHDN 45 Bng 2.11: N quá hn cho vay tiêu dùng 45 DANH MC BIU  S đ 2.1: B máy t chc ca MB in Biên Ph 20 Biu đ 2.1: Tình hình huy đng vn 2007- 2009 23 Biu đ 2.2: Tc đ tng trng ca d n cho vay 26 Biu đ 2.3: T trng doanh s cho vay tiêu dùng và doanh s cho vay 39 Biu đ 2.4: T trng d n cho vay tiêu dùng và d n cho vay 40 Biu đ 2.5: C cu d n cho vay tiêu dùng 2007- 2009 42 Biu đ 2.6: T trng thu lãi t cho vay tiêu dùng so vi thu lãi t cho vay KHDN 45 Thang Long University Library LI M U 1. Tính cp thit ca khóa lun Cuc khng hong tài chính th gii khin cho nn kinh t toàn cu lâm vào tình trng suy thoái và khó có th hi phc trong mt vài nm. Trong n lc khôi phc li nn kinh t, các gói h tr tài chính cùng vi chính sách kích cu đang đc Chính ph Vit Nam cng nh các nc khác trin khai trên toàn th gii. Cùng vi chng trình h tr lãi sut, hot đng cho vay tiêu dùng đang đc các ngân hàng thng mi không ngng m rng và thu hút đc s quan tâm ca khách hàng. Ti Vit Nam hin nay, cho vay tiêu dùng là mt hot đng còn khá mi m, đang  giai đon đu phát trin và ha hn là mt mng th trng đy tim nng, mang li kh nng sinh li cao cho các t chc tín dng. Tiêu dùng là nhu cu tt yu ca con ngi. Trc kia, cuc sng còn nhiu khó khn thiu thn, nhu cu ca con ngi ch là nhng nhu cu thit yu nht: n no, mc m… thì ngày nay nhu cu ca con ngi đã không ch là nh vy na. Cuc sng ngày càng phát trin thì mc sng đc ci thin, thu nhp tng lên, ngi dân ngày càng có nhu cu sa sang, mua sm nhà ca, mua sm đ dùng “xa x” đt tin hay đi du lch… nhng nu ch cho đn khi có đ ngun tài chính đ tài tr cho nhng nhu cu tiêu dùng này thì s b l nhng c hi khác hoc h phi cht chiu dành dm trong nhiu nm mi có đ. Vì vy cho vay tiêu dùng xut hin là “v cu tinh” cho nhng ngi tiêu dùng mun tha mãn nhu cu tiêu dùng ngay mà không phi ch đi lâu. Sau mt thi gian thc tp, tìm tòi và hc hi ti Ngân hàng Thng mi C phn Quân đi – Chi nhánh in Biên Ph, em nhn thy ngân hàng đã bt đu quan tâm ti hot đng cho vay tiêu dùng nhng hot đng này vn cha thc s tr thành hot đng ln ca ngân hàng. Chính vì vy, vic tip tc nghiên cu và đa ra các gii pháp đ m rng nghip v cho vay tiêu dùng s có ý ngha ln đi vi s đa dng hóa hot đng ca ngân hàng. Do đó, em đã la chn đ tài: “Gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng Thng mi C phn Quân i – chi nhánh in Biên Ph” 2. Mc đích nghiên cu ca khóa lun Nghiên cu nhng lý lun c bn v hot đng cho vay tiêu dùng, li ích ca cho vay tiêu dùng và các nhân t nh hng đn hot đng cho vay tiêu dùng, t đó nêu bt đc vai trò quan trng ca cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng mi. i sâu tìm hiu nhng kt qu đt đc cng nh nhng hn ch trong hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng Thng mi C Phn Quân i – chi nhánh in Biên Ph cng nh nguyên nhân ca nhng kt qu, hn ch đó. a ra nhng gii pháp nhm hoàn thin nguyên nhân dn đn nhng hn ch trong hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng Thng mi C Phn Quân i – chi nhánh in Biên Ph, t đó đ xut mt s bin pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng. 3. i tng, phm vi nghiên cu  tài tp trung các vn đ c bn v hot đng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thng mi. Phân tích, đi sâu nghiên cu hot đng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng Thng mi C Phn Quân i – chi nhánh in Biên Ph t nm 2007 ti nm 2009. Trên c s lý lun và thc tin, đa ra mt s ý kin nhm phát trin hot đng này ti ngân hàng. 4. Phng pháp nghiên cu Khóa lun s dng phng pháp phân tích, so sánh, tng hp và đánh giá… S dng s liu thng kê làm lun chng. Khóa lun còn s dng các biu đ, bng s liu qua đó rút ra tng quát các vn đ nghiên cu. 5. Kt cu khóa lun Ngoài li m đu, danh mc ch vit tt, danh mc bng biu và biu đ, khóa lun bao gm 3 chng vi ni dung c bn nh sau: Chng 1: Mt s vn đ c bn v c s lý lun và thc tin ca cho vay tiêu dùng. Chng 2: Thc trng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng Thng mi C phn Quân đi – chi nhánh in Biên Ph. Chng 3: Gii pháp m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng Thng mi C phn Quân đi – chi nhánh in Biên Ph. Thang Long University Library [...]... - M - êu dùng Vay v àng và các ho àng khác Cho vay tiêu dùng gián ti - Ngân hàng không ti ã ìm hi hàng có th àng - Thi hàng hóa - K àng khi công ty bán l êu dùng gián ti Cho vay tiêu dùng tr Là các kho hàng c ình, th hàng vay c ành tr hình dung quy trình cho vay tiêu dùng tr 9 àng và cho khách àng Có th 3 Ngân hàng Công ty bán l 5 2 4 1 êu dùng (1) êu dùng ký k (2) êu dùng tr ài s (3) Ngân hàng thanh...À TH CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1 Cho vay tiêu dùng c 1.1 hình thành cho vay tiêu dùng Cho vay là m NHTM Tuy nhiên, t s n tr à là ho DN êu dùng c Trong l và h ình b nh o vay tiêu dùng nói chung có quy mô r chúng tr ên có m ày, các ngân hàng b tài tr giành gi g àr ngân hàng ph ã bu àng trung thành ti ình tín d à ngu thành m dùng v ngu Cu àt ày càng phát tri àng tiêu dùng lâu b li l c êu dùng ã tr êu... êu dùng êu dùng thanh toán ti So v - òn thi ngân hàng êu dùng gián ti êu dùng tr c ti Cho vay tiêu dùng tr ên tín d chuyên môn t Nhân viên tín d vay có ch vi th - àng ch b nó ào t àu kinh nghi à nh ên c ng ty bán l ho àng nên d àng và có Cho vay tiêu dùng tr êu dùng gián ti ngân hàng ti àng nên hi - Khi khách hàng có quan h phát sinh, có kh àm th ãn quy hàng S õ khách hàng gân hàng, có r àng l êu dùng. .. - xã h ãh ình ình th êu dùng v àm àng quen thu êu dùng Ch ên t ãh à thói êu dùng Các quan àn hay không an toàn, thói quen thanh à l à nh ngân hàng cung c êu dùng 17 K ã nêu khái quát các khái ni tiêu dùng, l êu dùng, c m vay tiêu dùng c cho vay tiêu dùng trên lý thuy tr êu dùng t N cho vay tiêu dùng t ngân hàng ìn t - õh ên Ph và 18 Thang Long University Library C 2: TH ÊU DÙNG T ÊN PH – 2.1 T – 2.1.1... dùng không thanh toán cho Tài tr òi h bán l ày, ch êu dùng mua ch thanh toán ch m hàng v ã Tài tr òi: ngân hàng, công ty bán l òn ch tr ày ch kho kho a ngân ày, sau khi bán các kho àn àng nên chi phí c ên và các k ài ra, ch àng tin c ày Tài tr : khi th òi ho òi h ngân hàng s ài s ì ngân hàng có th thanh toán êu dùng không tr ày, n ình ch ì Cho vay tiêu dùng gián ti - Cho phép ngân hàng d - Gi - M -. .. êu dùng trong ng tr à không ch NHTM quan tâm mà h ch ào ngu 7 Cho vay tiêu dùng gián ti nh Cho vay tiêu dùng gián ti h êu dùng Trong tr à hình th àng mua àng hóa hay d ã bán ch ày Công ty bán l à ngân hàng ký k n à lo ài s êu dùng ký k dùng ph tiêu dùng và bán b b êu ài s ài s bán ch àng hóa cho ngân hàng Ngân hàng d ho công ty bán l dùng thanh toán ti Có th ên êu àng ình dung ra qua các b 1 Ngân hàng. .. êu dùng (1) Ngân hàng và công ty bán l ch à lo ài s (2) Công ty bán l êu dùng ph (3) Công ty bán l ài s (4) Công ty bán l êu dùng kí k àn b àng hoá ài s êu dùng àng hoá cho ngân hàng (5) Ngân hàng thanh toán ti (6) êu dùng thanh toán ti àng Cho vay tiêu dùng gián ti sau: Tài tr kho òi toàn b ày, khi bán hàng cho ngân hàng các ã mua ch , công ty bán l 8 Thang Long University Library hàng toàn b ngân hàng. .. kinh doanh, NHTM chung Cho vay tiêu dùng vì th 1.2 Các nhân t kh cho vay tiêu dùng c 1.2.1 Nhóm nhân t HTM àng àng ên quy êu dùng N ho nc ình các ngân hàng không quan tâm ày thì các khách hàng có nhu c êu dùng c n àng mu êu dùng thì h chi út nh ình Và khi c à cho vay tiêu dùng s nhi ài chính c àng 13 S àm ra các quy tài chính c h à lãnh ên m t t ph ài s Khi ngân hàng có s phát tri cho các ho m àng có... ài àm cho th àng ph àng trung thành ti àng, m M luân chuy m àng p ph ào s ình thành cho vay tiêu dùng DN và cá nhân là m àng Quá trình s n ìt us àng hóa không tiêu th d DN b ình s trò c àng lúc này tr ên quan tr tiêu dùng vay v ãt toán cho h c àng có ti ìm DN mua hàng và DN tiêu th àng hóa T DN có ti ã tiêu th àng hóa, DN s m à s ìm t ti àng cho vay tiêu dùng s t êu dùng, DN và ngân hàng êu dùng có... ãh khách hàng àng ph c mà t ì ngân hàng m ình ho 1.2.1.5 Trình C ho công ngh êu dùng à kh àng àm êu dùng t ìh àng và các d àng thông qua m Internet… thì ngân hàng thông qua các tài kho cho vay th ngân hàng có th ki êu dùng c ên c ên ti ãs ình àng m ành d ì vi à cho khách hàng 1.2.2 Nhóm nhân t àng àng 15 quy c kh y àng Thu nh êu dùng c à quy ì, ngân hàng khi cho vay tiêu dùng s àng B có kho c có thi . CHO VAY TIÊU DÙNG 1 1.1. Cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thng mi 1 1.1.1. C s thc tin hình thành cho vay tiêu dùng 1 1.1.2. Khái nim cho vay tiêu dùng 3 1.1.3. c đim ca cho vay. cho vay tiêu dùng 41 Bng 2.8: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay khác 43 Bng 2.9: Thu lãi cho vay tiêu dùng so vi thu lãi cho vay KHCN 44 Bng 2.10: T trng thu lãi cho vay. hot đng cho vay tiêu dùng, li ích ca cho vay tiêu dùng và các nhân t nh hng đn hot đng cho vay tiêu dùng, t đó nêu bt đc vai trò quan trng ca cho vay tiêu dùng ti ngân hàng thng
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ, giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ, giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ

Từ khóa liên quan