xác định hàm lượng nitrit trong nước

14 787 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:00

    !""#$#%"& ' ( $&"")*  •  •  •  •  ! " • #$%&'()*'+,$-&.((/ *'01" • 2 34563378*,&9&(#:';<" " • *,&='>?'*&@6"3A6"BC&%=8$#D#'E FG" • H='/&-**I8$+BJ3'" $#D#'E " " • K& • E:' • L)'=M(C • G:"33N;'<O • PQO • GRKS J 3"3BT3"3:KUO PQ • @V:3$#D#E,733'<I8/:33'<@ W HS J 7BX" • ':AT:3&#UAE#EE'E,#,ETFGU" • H#,Y:#?ZI8/" • L%,%Z./,(#*" RKS J • .:"B7RKS J &,:<I8/" • [I\#*8,#T@ 6  6 S J U" 6 6 J 6 6 J J KMnO H C O H C O KMnO N V N V = G • H]P5]:"6W6S 6 &#,Y:333'<" • L%,%Z@ W #^,(#*" • HC$QM • [I\#*  • ,#I\IRKS J _3"BT : `63'<UT'aU" • ,?63'<[" • bcd3^e3 , " • ,#I\I,#f&%=!8#I\IRKS J " • #I\I@ 6  6 S J Z RKS J T 6 U [...]... độ dung dịch Nitrit Nồng độ nitrit sẽ được xác định bằng công thức − 2 mgNO − N / mL = ∑ VKMnO4 N KMnO − VH 2C2O4 N H 2C2O4 4 Vnitrit 7000 IV.Tiến hành • • • Lọc mẫu bằng giấy mọc 0.45micron Cố định pH của mẫu ở mức 5-9 , dùng HCl hoặc NH4OH Lấy 10mL mẫu , thêm 2mL thuốc thử và định mức thành 50mL Xây dựng đường chuẩn(540nm) Stt Vnitrit Nồng độ Nitrit Thuốc thử(mL) . 6 U  g$hIZ=" J 6 6 J 6 6 J J 6 ; e333 KMnO KMnO H C O H C O nitrit V N V N mgNO N mL V − ∑ − − =  "! • <i'jZ/'i3"JB'," • P&@('jc'=BA4^k@#,l@ J S@" • </:3'<'j^'6'<PQ'=B3'<" m.-InTBJ3'U +,,
- Xem thêm -

Xem thêm: xác định hàm lượng nitrit trong nước, xác định hàm lượng nitrit trong nước, xác định hàm lượng nitrit trong nước, I.Tổng quan về Nitrit, III.Công tác chuẩn bị

Từ khóa liên quan