Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống quản lí trong giảng dạy chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường thpt

56 1,028 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:21

Mở ĐầU 1. Lý do chọn đề tài Đất nớc ta đang trong thời kỳ CNH, HĐH, thời kỳ hội nhập, đòi hỏi sự phát triển vợt bậc của mỗi cá nhân và mỗi tập thể trong tất cả các lĩnh vực. Kết quả lao động của mỗi cá nhân và một tổ chức đựoc đánh giá thông qua năng suất lao động của cá nhân và tổ chức đó. Năng suất lao động là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự phát triển của mỗi tổ chức. Muốn có năng suất lao động đòi hỏi ngời quản lý phải có năng lực. Trong bất cứ thời đại nào, bất kỳ một tổ chức nào ngời quản lý đều có vai trò quyết định đến năng suất đến năng suất lao động của xã hội và của trong tổ chức. Vì vậy việc lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội là công việc quan trọng. ý thức đợc vấn đề này, công tác cán bộ đã đợc đã đợc đảng ta quan tâm chỉ đạo, trong cơ sở cũng có nhiều cố gắng để thực hiện hiệu quả. Đối với giáo dục và Đào tạo, nơi đào tạo nguồn nhân lực cho đất nớc thì đội ngũ cán bộ quản lý càng có vai trò quan trọng. Họ phải là những ngời có năng lực quản lý, có khả năng xốc lại ngành Giáo dục và Đào tạo để có những bớc tiến nhảy vọt theo kịp với sự phát triển của thời đại. Thực tiễn giáo dục ở nớc ta hiện nay, công tác cán bộ còn nhiều tồn tại bất cập, cha đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết hội nghị TW lần thứ 9 (khoá IX) đã xác định việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo là khâu đột phá để nâng cao chất lợng giáo dục hiện nay ở nớc ta. Chỉ thị 40 của Ban bí th TW Đảng về nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nghành giáo dục đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, căn bản nội dung và phơng pháp đào tạo, bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục. Nhận thức đợc vấn đề này chúng ta đã có những chủ trơng cụ thể trong công tác đào tạo, bồi dỡng và bổ nhiệm cán bộ của nghành Giáo dục và Đào tạo. Xu hớng đào tạo, bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục là hớng vào ngời học, ngời học phải là chủ thể tích cực của quá trình đào tạo, phát huy tối đa tiềm năng độc lập sáng tạo chủ động của ngời học. Nội dung chơng trình đào tạo và bồi dỡng cán bộ quản lý phải gắn với thực tiễn nhằm trang bị cho ngời học những kĩ năng cần thiết cho công việc. Trong thực tiễn chất lợng đào tạo 1 và bồi dỡng cán bộ quản lý cha đạt kết quả cao, việc sử dụng tình huống trong bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục sẽ tạo điều kiện cho học viên đợc tiếp xúc với những thực tiễn phong phú, tập cho họ bớc đầu có những kĩ năng giả quyết vấn đề trong quá trình quản lý. Đồng thời thông qua việc xử lý những tình huống QLGD và việc trao đổi những phơng án giải quyết sẽ giúp học viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình học tập. Vì vậy việc vận dụng những tình huống trong dạy học chong trình bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục nói chung và bồi dỡng cho cán bộ quản lý giáo dục trờng THPT nói riêng là một trong những hớng đổi mới phơng pháp nhằm nâng cao chất lợng bồi dỡng cán bộ quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo hiện nay . Trờng cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo là cơ sở hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý cho ngành, do vậy việc lựa chọn đề tài: Xây dựng một bài tập tình huống và vận dụng trong bồi dõng cán bộ quản lý giáo dục trờng trung học phổ thông là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lợng đầo tạo và bồi dõng CBQLGD của nhà trờng. 2 . Mục đích nghiên cứu Trên cở nghiên cứu thực trạng việc xây dung và sử dụng bài tập TH trong việc bồi dỡng CBQL trờng THPT, đề tài nêu các bớc xây dựng và sử dụng bài tập THQLG trong chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT nhằm nâng cao chất lọng bồi dỡng CBQLGD. 3 . Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 . Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về THQl giáo dục trong bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT 3.2. Tìm hiểu thực trạng việc xây dựng và sử dụng bài tập THQL của giảng viên trong dạy học chong trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT. 3.3. Nêu các bớc xây dựng và sử dụng bài tập THQL trong dạy học ch- ơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT. Bớc đầu vận dụng bài tập THQL để giảng dạy một số bài thuộc học phần đờng nối chính sách trong chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý truờng THPT. 4. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tợng nghiên cứu: Các bớc xây dựng và sử dụng THQL trong dạy học chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý THPT. 2 4.2. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục. 4.3. Khách thể điều tra : Cán bộ, giảng viên của 3 tròng Cán bộ quản lý giáo dục, học viên lớp bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT các khoá 47, 48, 49 của trờng Cán bộ quản lý giáo dục. 5. Phạm vi nghiên cứu Trong điều kiện và thời gian cho phép, đề tài nêu các bớc xây dựng và sử dụng một số tình huống trong quản lý theo chức năng quản lý của hiệu tr- ởng trờng THPT. Bớc đầu vận dụng một số bài tập THQLGD trong chơng trình dạy học một số bài thuộc học phần đờng lối chính sách, nhằm nâng cao chất lợng bồi dỡng năng lực quản lý cho hiệu trởng trờng THPT. 6. Phơng pháo nghiên cứu Để thực hiện nhiệm vụ của đề tài, chúng tôi sử dụng hệ thống các ph- ơng pháp nghiên cứu nh sau: 6.1 Phơng pháp nghiên cứu lý luận + Nghiên cứu các tài liệu tâm lý học, tâm lý học quản lý, giáo dục học để xác định cơ sở lý luận của vấn đề tình huống quản lý giáo dục nói chung và THPT của hiệu trởng trong THPT nói riêng. + Nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến việc sử dụng tình huống trong bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục trờng THPT. + Nghiên cứu các tài liệu chuyên khảo về tình huống trong bồi dỡng cán bộ quản lí giáo dục, trong quản lí của cán bộ quản lí trờng THPT. 6.2 Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn 6.2.1 Điều tra bằng phiếu hỏi: Để thu thập số liệu về việc sử dụng tình huống của giảng viên trong bồi dỡng cán bộ quản lí giáo dục trờng THPT Điều tra thực trạng việc xử lý THQLGD của cán bộ quản lí trờng THPT. 6.2.2 Điều tra bằng phỏng vấn: Nhằm thu thập số liệu bổ sung cho kết quả điều tra. Chúng tôi tiến hành phỏng vấn học viên là cán bộ quản lý trờng THPT, giảng viên trực tiếp giảng dạy các khoá học bồi dỡng cán bộ quản lí và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vục quản lý để có thêm t liệu bổ sung cho đề tài. 6.2.3 Phơng pháp tổng kết kinh nghiệm: 3 + Tổng kết kinh nghiệm việc sử dụng bài tập tình huống của giảng viên trong bồi dõng cán bộ quản lý trờng THPT. + Tổng kết kinh nghiệm của một số chuyên gia trong lĩnh việc xây dựng tình huống bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT . 6.2.4 Phơng pháp phân tích sản phẩm Phân tích những bài tập THQLGD mà GV và HV đã thu thập đợc để phục vụ đề tài nghiên cứu. 6.3 Phơng pháp thống kê toán học: Sử dụng thống kê toán học để tổng hợp số liệu thực tế điều tra 7. Tiến trình tổ chức và thực hiện nghiên cứu Đề tài đợc thực hiện trong 2 năm học ( Năm 2004 - 2005) 7.1. Từ tháng 5/2004 đến tháng 12/ 2004 - Tổ chức góp ý xây dựng đề cơng - Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đến các thành viên 7.2. Từ tháng 12/ 2004 đến tháng 5 năm 2005 - Nghiên cứu lý thuyết - Tổ chức khảo sát thực trạng - Xử lý kết quả nghiên cứu - Hội thảo nhóm nghiên cứu 7.3. Từ tháng 6/ 2005 đến tháng 12/ 2005 - Viết báo cáo kết quả nghiên cứu - Bảo vệ cấp cơ sở - Điều chỉnh sửa chữa báo cáo - Nhiệm thu cấp bộ 8. Báo cáo thực hiện chi phí Tổng kinh phí đợc cấp cho đề tài thực hiện trong 2 năm là 25 triệu đồng, đợc phân bổ cho việc tổ chức nghiên cứu nh sau: - Tổ chức họp xây dựng đề cơng và hội thảo: 4.500.000 đ - Chi phí cho các hợp đồng nghiên cứu: 7.500.000 đ - Chi phí cho thực tế và điều tra thực trạng: 4.920.000 đ - Chi cho chủ nhiệm và th kí đề tài trong 20 tháng: 3.400.000 đ - Chi cho đánh máy và in ấn báo cáo 2 cấp bảo vệ : 1.000.000 đ - Chi cho hoạt động bảo vệ 2 cấp: 2.680.000 đ - Chi cho quản lý của trờng: 1.000.000 đ 4 Nội dung chính của báo cáo A. Các kết quả đạt đợc theo thuyết minh nghiên cứu 1. Cơ sở lý luận về xây dựng và sử dụng bài tập THQL trong giảng dạy chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT. 1.1. Một số khái niệm và phạm trù làm công cụ nghiên cứu đề tài 1.1.1. Khái niệm về quản lý : Quản lý là một quá trình tác động có tổ chức, có hớng đích gây ảnh h- ởng của chủ thể quản lý lên đối tợng quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, các cơ hội của tổ chức để đạt mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến đọng của môi trờng . Nh vậy trong quá trình quản lý đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, những vấn đề này đợc thể hiện dới dạng những mâu thuẫn THQL đòi hỏi ngời quản lý phải giải quyết. 1.1.2. Chức năng quản lý: Về chức năng của quản lý có nhiều quan niệm khác nhau. Thông thờng ngời ta cho rằng quản lý có những chức năng cơ bản sau: - Chức năng kế hoạch: Là soạn thảo và thông qua những kế hoạch những quyết định chủ trơng quản lý quan trọng. Trong các chức năng của quản lý thì chức năng này có vai trò quan trọng, nó giúp các nhà quản lý hoạch định đợc kế hoạch phát triển của đơn vị, đồng thời thể hiện đợc tính khoa học trong quản lý tổ chức đơn vị. Muốn thực hiện đợc chức năng này có hiệu quả đòi hỏi ngời cán bộ quản lý phải có tầm nhìn về tơng lai phát triển của đơn vị, đánh giá đúng thực trạng đơn vị để đề ra kế hoạch phát triển cho phù hợp với thực tế - tức là đảm bảo kế hoạch có tính khả thi. - Chức năng tổ chức: Chức năng này thể hiện qua việc thực hiện các quyết định chủ trơng bằng cách xây dựng cấu trúc tổ chức của đối tợng quản lý, tạo dựng mạng lới quan hệ tổ chức tuyển lựa sắp xếp bồi dỡng cán bộ, làm mục tiêu trở lên có ý nghĩa, tăng tính hiệu quả về mặt tổ chức. - Chức năng chỉ đạo: Chỉ dẫn, động viên, điều chỉnh và phân phối các lc lợng giáo dục tích cực thực hiện công việc theo sự phân công và kế hoạch đã định. Chức năng này thể hiện năng lực tổ chức phân phối các tổ chức các cá nhân trông đơn vị để hoàn thành kế hoạch đặt ra. 5 - Chức năng kiểm tra, đánh giá: Là chức năng liên quan đến mọi cấp quản lý để đánh giá kết quả của hệ thống. Nó thực hiện việc xem xét tình hình thực hiện công việc đối chiếu với yêu cầu để có sự đánh giá đúng đắn. Qua kiểm tra đánh giá sẽ giúp cho nhà quản lý giám sát việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kịp thời những chỉ đạo cha đúng đắn. 1.1.3 Quản lý giáo dục: Giáo dục là một bộ phận quan trọng của xã hội, vì vậy quản lý giáo dục là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống quản lý xã hội. Theo chúng tôi: Quản lý giáo dục là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý nhằm đa hoạt động s phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết quản lý nhằm đa hoạt động s phạm của hệ thống giáo dục đạt tới kết qủa mong muốn có hiệu quả nhất. 1.1.4 Quản lý trờng THPT: 1.1.4.1. Mục tiêu quản lý trờng THPT. Trờng trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học, bậc học nối tiếp bậc học tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Mục tiêu quản lý trờng THPT là xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện mục tiêu giáo dục. Mục tiêu quản lý của nhà tr- ờng là những chỉ tiêu cho hoạt động của nhà trờng đợc dự kiến khi triển khai những hoạt động đó. Mục tiêu quản lý thờng đợc cụ thể hoá trong bản kế hoạch năm học của nhà trờng . Mục tiêu quản lý theo cách hiểu đó chính là mô hình t duy sẽ đạt tới của nhà trờng vào cuối năm học. Khi nói tới mục tiêu quản lý là nói tới các mong muốn, các dự kiến đó cũng là nhiệm vụ - chức năng phải thực hiện trong khi triển khai hoạt động và đồng thời đó cũng chính là cái đạt đợc (kết quả) khi kết thúc hoạt động. (32 trang 12) 1.1.4.2. Nội dung quản lý trờng THPT. Để đạt mục tiêu đó nội dung quản lý các trờng THPT là: Tập trung nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện, hiệu quả chất lợng quá trình giáo dục đào tạo trên cơ sở xây dựng kế hoạch phat triển giáo dục hợp lý. Thông qua ba hình thức tổ chức: giảng dạy trên lớp, ngoài giờ lên lớp, hoạt động lao động. - Xây dựng tập thể giáo viên và học sinh, các đoàn thể và tổ chức trong nhà trờng. Thực hiện hoạt động tổ chức đảm bảo chính sách, chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ và đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ giáo viên. 6 - Sử dụng, xây dựng và bảo quản cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trờng, quản lý tốt tài chính kết hợp thống nhất với hoạt động Giáo dục và Đào tạo. - Thu hút, tổ chức và phối hợp sự tham gia hỗ trợ của các lực lợng xã hội ngoài trờng và việc xây dựng nhà trờng (xã hội hoá giáo dục), tạo ra môi trờng giáo dục tốt đẹp, thống nhất. - Tiến hành kiểm tra nội bộ, kết hợp với thanh tra từ bên ngoài nhà tr- ờng nhằm đảm bảo mối liên hệ nghịch thờng xuyên và bền vững nhằm đánh giá khách quan chết lợng hiệu quả giáo dục trong nhà trờng. 1.1.4.3. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của ngời hiệu trởng trờng THPT. Trong quản lý trờng học, vai trò của hiệu trởng là vai trò của con chim đầu đàn. Ngời hiệu trởng là thủ trởng của trờng học, là ngời thay mặt cho nhà nớc chịu trách nhiệm trớc nhà nớc điều hành toàn bộ mọi mặt hoạt động giáo dục của trờng đạt mục tiêu đề ra với hiệu quả cao. Trong Điều lệ trờng THPT Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trởng trong điều 17: a. Tổ chức bộ máy nhà trờng. b. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. c. Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên. d. Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh. e. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trờng. f. Thực hiện các chế độ chính sách của nhà nớc đối với giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện quy chế trong hoạt động của nhà trờng. g. Đợc theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ và hởng các chê độ hiện hành (10 tr.13). 1.1.5 Khái niệm tình huống quản lý giáo dục. 1.1.5.1. Khái niệm vấn đề. Vấn đề là một phạm trù từng đợc bàn đến trong mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội. Theo các nhà Tâm lý học, con ngời chỉ tích cực t duy khi đứng trớc một vấn đề, một nhiệm vụ cần phải giải quyết. Vấn đề là gì? C.Mác viết: Vấn đề chỉ xuất hiện khi nào đã hình thành điều kiện để giải quyết chúng (VI.Lênin, bút ký triết học, NXBST, Hà Nội, tr.7). 7 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Khi có việc gì mâu thuẫn, khi phảI tìm ra cách giải quyết chúng. Tức là có vấn đề (XYZ, Sửa đổi lề lối làm việc, Ban Tuyên huấn tỉnh uỷ Thành phố hồ Chí Minh, tr.90). Theo Lêcn. I Iavấn đề: Là một câu hỏi nảy sinh hay đặt ra cho chủ thể mà chủ thể cha biết lời giải từ trớc và phải tìm tòi sánh tạo lời giải, nhng chủ thể đã có sẵn một số phơng tiện ban đầu để sử dụng thích hợp vào sự tìm tòi đó (21). Theo các tác giả thì vấn đề chỉ xuất hiện khi có một thách thức hay mâu thuẫn mà con ngời cần giải quyết và đã có cơ sở để giải quyết. Cũng đã có tác giả chỉ đề cập đến cách thức mà con ngời cần phải giải quyết trong vấn đề. Tác giả Hoàng Phê và các cộng sự trong từ điển tiếng Việt nêu vấn đề là: Điều, việc đã đợc đặt ra và cân phải nghiên cứu giải quyết (29 tr.78). Tác giả Nguyễn Bảo Ngọc lại xem xét vấn đề vừa là một phạm trù của logic biện chứng là một phạm trù của Tâm lý học. Theo logic học biện chứng, vấn đề là hình thức chủ quan của sự biểu thị tất yếu sự phát triển nhận thức khoa học, tức là vấn đề phản ánh mâu thuẫn biện chứng trong đối tợng đợc nhận thức( Mâu thuẫn giữa điều đã biết và điều cha biết nảy sinh một cách khách quan trong quá trình phát triển của xã hội). Còn vấn đề nh phạm trù của Tâm lý học nó phản ánh mâu thuẫn trong quá trình nhận thức khách thể bởi chủ thể( Nguyễn Ngọc Bảo 1995, Phát triển tính tích cực, tính tự lực của học sinh trong quá trình dạy học, Tài liệu bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ hè 1993 1996 cho GVTHPH-Bộ GD&ĐT). Nh vậy trong mỗi vấn đề phải chứa đựng cái mới đối với nhận thức của con ngời, cái mới đó không giảI quyết bằng vốn tri thức đã có. Hơn nữa trong mỗi vấn đề phải chứa những dữ kiện phù hợp với nhận thức của con ngời. Có thể nói vấn đề là mâu thuẫn( hay khó khăn) cần đợc xem xét giải quyết. Vấn đề thờng tồn tại trong đầu của chủ thể nhận thức, giải quyết dới dạng câu hỏi: Cái gì? Tại sao? Nh thế nào? Do đó việc giải quyết vấn đề hình thức của biểu hiện t duy sáng tạo và chính việc giải quyết vấn đề lại là động lực để thúc đẩy t duy sáng tạo phát triển. Vấn đề đợc coi là phạm trù cơ bản trong dạy học nêu vấn đề - dạy học giải quyết vấn đề hay học tập dựa trên vấn đề - học tập định hớng vấn đề. Trong dạy học nêu vấn đề Ôkôn.V(1976- Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề, NXBGD) đã nêu: vấn đề trong học tập hình thành từ một khó khăn về 8 lý luận hay thực tiễn mà việc giải quyết khó khăn đó là kết quả của tính tích cực nghiên cứu của bản thân ngời học. 1.1.5.2. Khái niệm tình huống: Theo từ điển tiếng Việt do trung tâm từ điển Ngôn ngữ học Hà Nội (1992): Tình huống là sự diễn biến của tình hình, về mặt cần phải đối phó. Trong từ điển tiếng Việt NXBKHXH: Tình huống là đoàn thể những sự việc xảy ra tại một nơi, trong một thời gian, buộc ngời ta phải suy nghĩ, hành động đối phó. Theo tác giả Trần Văn Hà: Tình huống là những mâu thuẫn diễn ra trong một hay nhiều yếu tố của hệ thống sinh thái, của hệ thống xã hội hoặc hệ thống sinh thái nhân văn. Ông cho rằng Đã là tình huống có mâu thuẫn, là có vấn đề cần giải quyết. Các tác giả Bùi Hiển, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo định nghĩa: Tình huống là tập hợp những quan hệ đang tồn tại ở một lúc nhất định, giữa con ngời với môi trờng của ngời đó. Trong định nghĩa này các tác giả đều không đề cập đến mâu thuẫn cần giải quyết trong hoạt động, trong quan hệ giữa con ngời với con ngời, giữa con ngời với tự nhiên đòi hỏi phải giải quyết, xử ký kịp thời để đa lại sự ổn định và tiếp tục phát triển. Trên cơ sở phân biệt một số khái niệm có những nét chung trong nội hàm nh tình hình, tình trạng. tình thế trong mối quan hệ với khái niệm tình huống, tác giả Phan Thế Sủng đã đa ra định nghĩa: Tình huống là những sự kiện, vụ việc, hoàn cảnh có vấn đề bức xúc nảy sinh trong hoạt động và quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, xã hội và giữa con ngời với con ngời buộc con ngời phải giải quyết, ứng phó, xử lý kịp thời nhằm đa các hoạt động và quan hệ có chứa đựng trạng thái có vấn đề đó trở lại ổn định và tiếp tục phát triển (36, tr.15). Chúng tôi cho rằng đây là định nghĩa phản ánh đầy đủ bản chất của khái niệm. Nh vậy nói đến tình huống là nói đến mâu thuẫn, đến vấn đề trong tình huống. Tình huống tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý nghĩ chủ quan của con ngời, nhng nhận thức để thấy đợc những mâu thuẫn nảy sinh trong tình huống và giảI quyết tình huống thì mang lại tính chủ quan. Nói đến tình huống là nói đến môi trờng chứa đựng những mâu thuẫn. Vì vậy, có những vấn đề đặt trong tình huống này thì phải giải quyết theo cách này nhng đặt trong tình huống khác thì phải giải quyết theo cách khác. Vì vậy tình huống 9 mang tính khách quan là những yếu tố bên ngoài do đó có chủ thể nhận thức đợc song có những chủ thể không nhân thức đợc nó, vì vậy dẫn đến cách xử lý là khác nhau. 1.1.5.3. Thế nào là tình huống có vấn đề: Tình huống có vấn đề là khái niệm chủ yếu, là điểm khởi đầu của dạy học giảI quyết vấn đề. Có nhiều ý kiến khác nhau về THCVĐ. Sau đây là một số ý kiến thờng gặp: Macmutov. M.I. Tình huống có vấn đề là một trở ngại về mặt trí tuệ của con ngời, xuất hiện khi anh ta cha biết giải thích hiện tợng, sự kiện, quá trình của thực tế, khi cha thẻ đạt tới đích bằng cách thức hoạt động quen thuộc. Tình huống kích thích con ngời tìm tòi cách giải thích hay hành động mới (36,tr.12). Pêtropski. A.V: Tình huống có vấn đề là tình huống đặc trng bởi trạng thái tâm là xác định của con ngời, nó kích thích t duy trớc khi con ngời nảy sinh những mục đích và những điều kiện hoạt động mới, trong đó có những phơng tiện và những phơng thức hoạt động trớc đây mặc dù là cần thiết nhng cha đủ để đạt đợc mục đích mới này (28). Lecne. I.Ia Tình huống có vấn đềlà một khó khăn đợc chủ thể ý thức rõ ràng hay mơ hồ, muốn khắc phục thì phảI tìm tòi những tri thức mới, những phơng thức hành động mới (21). Nguyễn Bảo Ngọc Tình huống có vấn đề là trạng thái tâm lý của sự khó khăn về trí tuệ, xuất hiện ở con ngời khi họ ở trong tình huống có vấn đề mà họ phải giải quyết, không thể giải thích một sự kiện mới bằng tri thức đã có hoặc không thể thực hiện hành động bằng cách thức đã có trớc đây mà họ phải tìm một cách thức hành động mới. Theo tác giả Bùi Hiển và cộng sự: Tình huống có vấn đề là tập hơp những sự kiện và hoàn cảnh cùng nhau tạo nên một tình thế, một vấn đề cần đợc xem xét, cân nhắc và đề ra một phơng pháp hợp lý (13,tr.395). Tình huống có vấn đề là tình huống xuất hiện khi ngời ta thấy không có khả năng giải thích bản chất của sự vật, hiện tợng mới bằng những tri thức hiện có, khi ngời ta nhận thấy chúng nằm ngoài điều mình đã biết, thấy trình độ tri thức hiện có của mình cha đủ cần phải vợt qua phạm vi những tri thức ấy và đi tìm cái mới. Trong thực tế vấn đề là rất nhiều, nhng cá nhân phải có nhu cầu phải giải quyết thì nó mới thành tình huống có vấn đề. 10 [...]... nhau để biên tập và sử dụng trong bài giảng của mình đạt kết quả 2.2.5 : Những khó khăn của GV và HV trong dạy học chơng trình bồi dỡng cán bộ QL trờng THPT 2.2.5.1 : Những khó khăn của GV khi sử dụng THQLGD trong dạy học chơng trình bồi dỡng cán bộ QL trờng THPT 3: Xây dựng và sử dụng bài tập THQLGD trong chơng trình bồi dỡng CBQL trờng THPT 3.1 Chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT 3.1.1... tình trạng, tình thế Tình huống nằm trong cả tình hình, tình trạng và tình thế 1.1.5.4 Khái niệm THQL Đối với lĩnh vực quản lý, nhiều tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu THCVĐ trong quản lý nói chung và trong quản lý giáo dục, quản lý nhà trờng nói riêng Các thờng sử dụng cụm từ tình huống trong quản trị, tình huống trong quản lý, tình huống quản lý thay cho kháI niệm THCVĐ trong quản lý Theo chúng tôi,... đức ở trờng THPT; Một số vấn đề phát triển giáo dục THPT; Tình huống và xử lí tình huống trong quản lý giáo dục; ĐI thực tế; Hớng dẫn và viết tiểu luận 32 3.2 Xây dựng THQL giáo dục để dạy học chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT Xây dựng hệ thống các THQL trong quá trình dạy học chơng trình bối dỡng cán bộ quản lý trờng THPT là quá trình sử dụng tổng hợp những cách thức, những biện pháp để... sự, xây dựng tập thể - Tình huống trong chỉ đạo hoạt động quản lí - Tình huống trong kiểm tra đánh giá Dựa theo nội dung quản lí đã đợc nhà nớc quy định trong các văn bản pháp quy Các loại tình huống trong huấn luyện đào tạo : - Tình huống đóng và tình huống mở - Tình huống có thật và tình huống giả định Đi sâu vào THQL giáo dục và nhà trờng,tác giả Bùi Quang Tú chia ra 4 loại THQL : - Tình huống quản. .. số giảng viên(77,89%) cho rằng tình huống QLGD rất có tác dụng trong dạy học chong trình bồi dỡng cán bộ QLGD rất có tác dụng trong dạy học chơng trình bồi dỡng cán bộ QL trờng THPT; (89,82%)HV cho rằng các tình huống QL có tác dụng trong bồi đỡng năng lực quản lí cho họ Nh vậy cả đội ngũ giảng viên và HV đều nhận thức tốt về vai trò trong đó số lợng HV nhận thức về tác dụng của THQL trong chơng trình. .. quá trình xây dựng THQL giáo dục Bớc 8: Ra quyết định điều khiển, điều chỉnh xây dựng THQLGD Quá trình xây dựng trên đợc thực hiện theo trình tự nh sau: Giai đoạn 1: Giai đoạn xây dựng kế hoạch Bớc 1: Xác định mục đích, nội dung xây dựng THQLGD - Xác định mục đích xây dựng THQLGD: Xây dựng THQLGD để sử dụng trong quá trình giảng dạy chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục trờng THPT là nhằm bồi. .. loại tình huống khác nhau Các tính huống diễn ra giữa cán bộ quản lý và đối tợng là rất phong phú và đa dạng Việc đa ra nhiều loại tình huống khác nhau vào trong hệ thống THQL là để hệ thống THQL đợc xây dựng phản ánh đúng thực tế về sự phức tạp trong công tác quản lý 35 3.2.2 Các bớc xây dựng THQL giáo dục Quá trình xây dựng hệ thống THQL giáo dục trong bồi dỡng cán bộ quản lý giáo dục trờng THPT. .. lí trong giáo dục đạo đức - Tình huống quản lí trong dạy học - Tình huống quản lí trong xây dựng đội ngũ và quan hệ với các lực lợng trong nhà trờng và ngoài xã hội - Tình huống xây dựng trong cơ sở vật chất và cành quan s phạm Nh vậy có thể nói ranừg các THQL là rất đa dạng và việc phân loại các THQL đợc căn cứ vào nhiều tiêu chí khác nhau Trong quá trình nghiên cứu đề tài,dựa vào các chức năng và. .. chung xây dựng và sử dụng THQLGD trong bồi dỡng cán bộ quản lí trờng THPT 1.3.1 : Quan điểm để xây dựng THQLGD Xây dựng THQLGD phải là một quá trình hợp lí, có cơ sở khoa học.Những THQLGD đợc xây dựng phải xuất phát từ nhữung quản điểm sau xuất phát từ mục đích và nội dung dạy học chơng trình bồi dỡng THQLGD trờng THPT THQLGD đựoc xây dựng nhằm mục đích nâng cao chất lợng bồi dỡng kiến thuc và kĩ năng... năng và thái độ cần thiết phù hợp với công tác quản lý ở trờng THPT Thứ hai: THQL đợc xây dựng phảI gắn liền với thực tiễn công tác quản lý giáo dục ở trờng THPT Yêu cầu này đợc xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa lí luận và thực tiễn trong quá trình dạy học chơng trình bồi dỡng cản bộ Quản lý Giáo dục Đào tạo Yêu cầu này đòi hỏi THQL cần đợc xây dựng từ thực tiễn quản lý ở trờng THPT Có thể sử dụng . giáo dục trong bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT 3.2. Tìm hiểu thực trạng việc xây dựng và sử dụng bài tập THQL của giảng viên trong dạy học chong trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT. 3.3 bớc xây dựng và sử dụng bài tập THQL trong dạy học ch- ơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý trờng THPT. Bớc đầu vận dụng bài tập THQL để giảng dạy một số bài thuộc học phần đờng nối chính sách trong chơng. trong chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý truờng THPT. 4. Đối tợng và khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tợng nghiên cứu: Các bớc xây dựng và sử dụng THQL trong dạy học chơng trình bồi dỡng cán bộ quản lý THPT. 2 4.2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống quản lí trong giảng dạy chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường thpt, Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống quản lí trong giảng dạy chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường thpt, Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống quản lí trong giảng dạy chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường thpt

Từ khóa liên quan