nghiên cứu phát triển một số vấn đề về mạng nơron phương pháp wavelet, hệ học tập và ứng dụng

267 303 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan