SKKN Phương pháp giải bài tập điện phân

25 382 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 10:00

Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy   !"# "!$$%&'(#)* +,!'-."#/+,(#)+ #0'(,!'-)"1234 5167!!(! # "#+8#829+8:'; ''/& <7&)= >'?)!:"# ##@A"!: (#B"C'!(&,24 C?#"!(?(,!'-.@D+E"! F(++6@?/)?6(#)GB  #0'!'-&'$:,45(0)'  #!'-H">>(!';'' 'I:'4 J@+6,BK!3  #0'!'-.(#';'' #0' $/LFL(0M:=">>$"8(# -)?)N4+;$,#O Phương php gii bi tp đin phân dung dchP"#$)?)! 451(,##$Q"#/#"!)'M(M(! 0'2H$RS(#2 E !'4 Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 R Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy   !"#"$"%&!'()'*+,- / 0 TU(?:';!'-V(#DH';4 TU ?'M6W(# #0'!'-4 TU(?: '6X!C4 12#"$ T$D$YM/34/)5%/6787+7-79: ; +7,(<=F  #!'-4 T*$3 #0'!'-DH '6! C$Z(?';!'-V(#H4 T$">>)X.:' S [ 78!'- !C\) 78$2 )D)'2.)V]4 T$8"^X!C4 T$(?$6C '6X!C_D$4 T$ %'6'MFX=$'` #a!'-.bc")#B1de(H(#)D  S 96=X.(1)" +4 >?@A@BCDEF@GH@GI JKLMN"O)P QMR()'* 0=SR()'*T!5O+U,V#7W"XV%9+7Y&QPZ/O/()/R/ "/,-[()PL/Q(57'/\#/%9],Z/- //\ () 1=+,^&.()'* WJ,:J=(_/N `/R/-_a/67PL/Q]Y(*9V%9+7MR,V#7 W7,:2=(_/N `/R/*P/67b()PL/Q]Y(*9V%9+7MR "X O/5O+U()'* 0 Đin phân dung dch muối: 1.1 Đin phân cc dung dch muối ca Kim loại kiềm, kiềm thổ, Nhôm Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 S Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy 7c/7,:/R/*P= c)"),)"),V(#b) .!'-( >DX?; S [9 S [ .!'-H';a S S [fSH_ S fS[ e 4 &c7,:/R/-_a= Tb?"#U ST c" T g T h T > .!'-1 S [H6CD)Ya U ST ih T ig T ic" T i S [\W T ) .!'-] ;!'-VaU ST _UfSH9Sj T _j S fSH U)???'M!'- S [$Q!'-H';a S S [_[ S fk f fkH Tb?"#ab[ l T U[ k ST c[ l ST [ k lT 444>) .!'-#  S [ .!'-4 Ví dụ 1:Viết PTHH xảy ra khi điện phân dung dịch NaCl : bc"_b f fc" T  c\T]m\f] b f ) .!'-Sc" T _c" S fSH S S [fSH_ S fS[ T  _;aSc" T fS S [_c" S f S fS[ T Sbc"fS S [_Sb[fc" S f S  * Xy ra tương tự khi đin phân cc dung dch : NaCl , CaCl 2 , MgCl 2 , BaCl 2 , AlCl 3 → Không thể điều chế kim loại từ : Na → Al bằng phương php đin phân dung dch . Ví dụ 2 : Viết PTHH xảy ra khi điện phân dung dịch Na 2 SO 4 : b S U[ k _Sb f fU[ k ST c\T]ab f  S [m\f]aU[ k ST   S [ b f ) .!'-U[ k ST ) .!'- S S [fSH_ S fS[ T S S [_[ S fk f fkH _;!'-aS S [_S S f[ S * Xy ra tương tự khi đin phân cc dung dch: NaNO 3 , K 2 SO 4 , Na 2 CO 3 , MgSO 4 , Al 2 (SO 4 ) 3 Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 l Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy Ví dụ 3: Điện phân 100ml dung dịch chứa NaCl với điện cực trơ ,có màng ngăn, cường độ dòng điện I = 1.93A. Tính thời gian điện phân để được dung dịch pH = 12, thể tích dung dịch được xem như không thay đổi, hiệu suất điện phân là 100%. A. 50s B. 100s C. 150s D . 200s _`-d% 5.nRS_o),4 'nRS_p f qnRr TRS _p[ T qnrrR_U3"[ T nrrrR" bc"_b f fc" T  c\T]m\f] b f ) .!'- S S [fSH_ S fS[ T c" T _c" S fSH rrrRsrrrR _U3"HV"#anrrrR" t'M6WanhuW_nWuh _c'm  Áp dụng tương tự để gii bi tp V.7 01. Đin phân cc dung dch muối ca cc kim loại đứng sau Al trong dãy đin hóa 7c/7,:/R/*P= T   c    )  "  .  )Y  H  ';  a   o f  f  H  _  o  U)???'M!'- S [$Q!'-H';a S S [fSH_ S fS[ e 4 &c7,:/R/-_a=\j;CM4h4R ] Ví dụ 1 : Viết PTHH xảy ra điện phân dung dịch CuSO 4 : cU[ k _c Sf fU[ k ST  c\T]ac Sf m\f]aU[ k ST  S [ U[ k ST ) .!'-4 c Sf fSH_cS S [_k f f[ S fkH _;!'-ac Sf f S [_cfS f fv[ S cU[ k f S [_cf S U[ k fv[ S  Xy ra tương tự khi đin phân cc dung dch muối ca kim loại từ Zn → Hg với cc gốc axit NO 3 - , SO 4 2- : Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O → Cu + 2HNO 3 + ½ O 2 Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 k Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy Ví dụ 2 : Viết PTHH xảy ra điện phân dung dịch ZnCl 2 : wc" S _w Sf fSc" T  c\T]m\f] w Sf fSH_wSc" T _c" S fSH _;!'-awc" S _wfc" S  Ví dụ 3: Điện phân 100ml dung dịch CuSO 4 0,1M với các điện cực trơ cho đến khi vừa bắt đầu sủi bọt bên catot thì ngừng điện phân. Tính pH dung dịch ngay khi ấy với hiệu suất là 100%. Thể tích dung dịch được xem như không đổi. Lấy lg2 = 0,3 A. pH = 0,1 B.pH = 0,7 C.pH = 2,0 D. pH = 1,3 _`-d% *?)(x 78$2 )D +c Sf (x?4 *!'-.acU[ k a cU[ k _c Sf fU[ k ST  c\T]m\f] U[ k ST ) .!'- c Sf fSH_cS S [_k f f[ S fkH rrR→rrSrrSsrrS _U3"Hn$3"H0_ f nrrS" _pfqnrrSurRnrS_'nT"rSnry_c'g  Áp dụng tương tự để gii cc bi tp: V.3, V.4, V.5 1.3. Đin phân hỗn hợp cc dung dch muối ec/7,c)" .)YH6CK?!C` \    D  X      ;  .  )Y  1]a   o f  f  H  _  o  ec7, : \j;CMh4R ] Ví dụ 1: Viết PTHH xảy ra điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và Cu(NO 3 ) 2 : bc"_b f fc" T c\b[ l ] S _c Sf fSb[ l T Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 z Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy c\T]ab f c Sf  S [m\f]ab[ l T  c" T  S [ b f ) .!'-b[ l T ) .!'- c Sf fSH_cSc" T _c" S fSH S S [fSH_ S fS[ T S S [_k f f[ S f kH ;!'-aSbc"fS S [_Sb[f S fc" S c\b[ l ] S f S [_cfv[ S fSb[ l ;!'-Va Sbc"fc\b[ l ] S _cfc" S fSbb[ l Ví dụ 2(Trích Đại học khối A- 2010) Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO 4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là A. khí Cl 2 và O 2 . B. khí H 2 và O 2 . C. chỉ có khí Cl 2 . D. khí Cl 2 và H 2 . _c'am Ví dụ 3: Điện phân hoàn toàn dung dịch hỗn hợp gồm a mol Cu(NO 3 ) 2 và b mol NaCl với điện cực trơ , màng ngăn xốp . Để dung dịch thu được sau khi điện phân có khả năng phản ứng với Al 2 O 3 thì A.b = 2a B.b > 2a C. b <2a D. b < 2a hoặc b>2a _`-d% c\b[ l ] S _c Sf fSb[ l T   bc"_b f fc" T     c\T]m\f] b f ) .!'-b[ l T ) .! '-4 c Sf fSH_cSc" T _c" S fSH _;ac Sf fSc" T _cfc" S \R]   Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 { Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy b?c Sf $\R]ai uS\Si ]'6a c Sf fS S [_cfk f f[ S _|.:X+'6(1m" S [ l  b?c" T $\R]a} uS\ iS]_'6aS S [fSc" T _S[ T f S f c" S  _|.: ~;_c'6(1m" S [ l ab[fm" S [ l _bm"[ S f S [_c'|4  Áp dụng tương tự để gii bi tp V.2. Ví dụ 4(Trích Đại học khối A- 2010) Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO 4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là A.2,240 lít. B.2,912 lít. C.1,792 lít. D.1,344 lít. _`-d% bc"_b f fc" T  cU[ k _c Sf fU[ k ST   H V]nhuWnrS" c\T]m\f] \c Sf 9b f  S []\U[ k ST c" T  S [] b f )!'-U[ k ST )!'- c Sf fSH_cSc" T _c" S fSH rrSrRSrr{srRS S S [_k f f[ S fkH rrSsrr• 5 )D n\rr{frrS]4SSknRy€S"D_*'c  Áp dụng tương tự để gii bi tp V.8. Ví dụ 5 Điện phân 100 ml dung dịch CuSO 4 0,2M và AgNO 3 0.1M với cường độ dòng điện I = 3.86A.Tính thời gian điện phân để được một khối lượng kim loại bám bên catot là 1.72g ? A. 250s B.1000s C.500s D. 750s _`-d% Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 y Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy U3)"m3:#arrR4Rr•nRr• U3c3#arrS4{knRS• 5Rr•}RyS}Rr•fRS•_*!'-?mb[ l  5#@/'8cU[ k  _•3":c:#aRySeRr•nr{k_ c nrrR" t'M6Wa cmarrRnl•{4 R u€{zrr4R_ R nSzr$ ccarrRnl•{4 S u€{zrr4S_ S nzrr$ _VaSzrfzrrnyzr$_c*'|4  Áp dụng tương tự để gii bi tp V.9 Ví dụ 6(Trích Đại học khối B– 2009) Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl 2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là A. 4,05 B. 2,70 C. 1,35 D. 5,40 _`-d% U3"HV)!'-a"  cc"S nrR4rznrrz"9 bc" nrz4rznrSz" _ cSf nrrz" c"T nrSzfrrz4Snrlz"_50c" T c Sf ?+ $Q'6!'-1\$2$3"H0"#rS] a a c Sf fSH_c Sc" T _c" S fSH rrz_rR rSsrS S S [fSH_ S fS[ T rR_\rSTrR]_rR |.$)!'-rR"[ T  )B'6(1m"H ';am"f[ T f S [_m"[ S T fluS S  rRsrR  m"X nrR4SynSy\]_c*'g Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 • Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy Ví dụ 8: Mắc nối tiếp hai bình điện phân: bình (1) chứa dung dịch MCl 2 và bình (2) chứa dung dịch AgNO 3 . Sau 3 phút 13 giây thì ở catot bình (1) thu được 1,6 gam kim loại còn ở catot bình (2) thu được 5,4 gam kim loại. Cả hai bình đều không thấy khí ở catot thoát ra. Kim loại M là: A. Zn B. Cu C. Ni D. Pb _`-d% |      7  3  ?'  +    a  Jnh4n_on{k_c_c'g  Áp dụng tương tự để gii bi tp V.10, V.11. 1DAGH@GIJf ec/7,c f \X]L .)Y; f \ S []a S f fSHg S • f \X]???'M!'- S [$Q!'-H';a S S [fSH_ S fS[ e 4 ec7,a\j;CMS4R ] Ví dụ 1: Viết PTHH xảy ra điện phân dung dich HCl: c"g f fc" T  c\T]m\f] S f fSHg S Sc" T _c" S fSH ;!'-ac"_ S fc" S Ví dụ 2: Viết PTHH xảy ra điện phân dung dịch H 2 SO 4  S U[ k gS f fU[ k ST c\T]m\f] S f fSHg S U[ k ST •!'- S S [_k f f[ S fkH _;!'-a S [_ S fv[ S  hDAGH@GIJi? ec/7, Tb? )"x‚ f _m" lf  S [$Q .!'-a Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 € Phương php gii bi tp đin phân dung dch Trn Th Thy             S S [  f  SH  _   S  f  S[ e  Tb? )"$m"K!a"# ~;)_ !"?_)Xƒ!'-4 • c7,[ T !'-H';$a k[ T _S S [f[ S fkH b??'M!'- S [$Q!'-aS S [_k f f[ S fkH Ví dụ 1 : Viết PTHH xảy ra điện phân dung dịch NaOH: b[_b f f[ T c\T]m\f] b f ) .!'- S S [fSH_ S fS[ e k[ T _S S [f[ S fkH _;!'-a S [_ S fv[ S  Ví dụ 2: Tiến hành điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10 % đến khi dung dịch NaOH trong bình có nồng độ 25 % thì ngừng điện phân. Thể tích khí (ở đktc) thoát ra ở anot và catot lần lượt là: A.149,3 lít và 74,7 lít B. 156,8 lít và 78,4 lít C. 78,4 lít và 156,8 lít D. 74,7 lít và 149,3 lít Hướng dẫn giia  b[ \1!'-]nSr *!'-.b[C&"#!'-1 ;!'-aa S [_RuS[ S \]f S \] _ b[ )V_ $!'- n•r_ S[ .!'- nSrre•rnRSr _ S[!'- nSrul"_5 [S nyky"D(#5 S nRk€l"D_c'| jDklAGH@GIT: PN]7V] &7ma= ec/7,6C!'-aDX; .!'-1a Ph Bnh ngy 15 thng 5 năm 2012 Rr [...]... ngày 15 tháng 5 năm 2012 19 Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch Trần Thị Thủy I Những thuận lợi và khó khăn khi giải bài tập về điện phân 2 II Phương pháp giải bài tập điện phân trong dung dịch 2 A Một số khái niệm về sự điện phân B.Các quá trình điện phân 2 1 Điện phân dung dịch muối 3 1.1 Điện phân dung dịch muối kim loại kiềm, kiềm thổ, Nhôm 3 1.2 Điện phân các dd muối của các kim... loại đứng sau Nhôm trong dãy điện 4 1.3 Điện phân hỗn hợp các dung dịch muối 5 2 Điện phân các dung dịch axit 9 3 Điện phân các dung dịch bazơ 9 4 Điện phân hỗn hợp các dung dịch điện li ( muối, axit, bazơ) III Định lượng trong quá trình điện phân 13 IV Các bước thông thường giải một bài tập điện phân 14 V Một số kinh nghiệm giải bài tập trắc nghiệm điện phân dung dịch 14 Bài tập áp dụng 16 Phần C: Kết... Thủy - Sắp xếp một cách có hệ thống các dạng bài tập điện phân dung dịch - Đưa ra được các dạng bài tập cơ bản nhất và hướng dẫn giải chi tiết, ngắn gọn các dạng bài tập đó Trong các năm giảng dạy và ôn luyện thi với việc áp dụng phương pháp trên tôi thấy khả năng giải bài tập điện phân dung dịch của học sinh đã được nâng cao ; các em hứng thú hơn trong học tập Ở các lớp luyện thi với đối tượng là học... mỗi điện cực rồi thay vào công thức (*)để tính I hoặc t (9) Nếu đề bài yêu cầu tính điện lượng cần cho quá trình điện phân thì áp dụng công thức: Q = I.t = ne.F (10) Có thể tính thời gian t’ cần điện phân hết một lượng ion mà đề bài đã cho rồi so sánh với thời gian t trong đề bài Nếu t’ < t thì lượng ion đó đã bị điện phân hết còn nếu t’ > t thì lượng ion đó chưa bị điện phân hết (11) Khi điện phân. .. điện phân: + Dung dịch sau điện phân có môi trường axit nếu điện phân muối tạo bởi kim loại sau Al (trong dãy điện hóa) và gốc axit có oxi như: CuSO4, FeSO4, Cu(NO3)2 + Dung dịch sau điện phân có môi trường bazơ nếu điện phân muối tạo bởi kim loại đứng trước Al (Al, Kim loại kiềm, kiềm thổ) và gốc axit không có oxi như: NaCl, AlCl3, KBr + Dung dịch sau điện phân có môi trường trung tính: điện phân. .. đầu xuất hiện bọt khí hoặc khối lượng catot không đổi nghĩa là các ion kim loại bị điện phân trong dung dịch đã bị điện phân hết + Khi pH của dung dịch không đổi có nghĩa là các ion âm hoặc dương (hay cả hai loại) có thể bị điện phân đã bị điện phân hết Khi đó tiếp tục điện phân sẽ là H 2O bị điện phân (2) Khi điện phân các dung dịch: + Hiđroxit của kim loại hoạt động hóa học mạnh (KOH, NaOH, Ba(OH)2,…)... V.9: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO 3 0,1 M và Cu(NO3)2 0,2 M với điện cực trơ và cường độ dòng điện bằng 5A Sau 19 phút 18 giây dừng điện phân, lấy catot sấy khô thấy tăng m gam Giá trị của m là: A 5,16 gam gam C 2,58 gam B 1,72 D 3,44 gam V.10 Có hai bình điện phân mắc nối tiếp nhau Bình 1 chứa dung dịch CuCl 2, bình 2 chứa dung dịch AgNO 3 Tiến hành điện phân điện cực trơ, kết thúc điện phân. .. tháng 5 năm 2012 13 Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch Trần Thị Thủy Bước 1: Viết phương trình điện li của tất cả các chất điện phân; Xác định các ion ở mỗi điện cực Bước 2: Viết các PTHH của các bán phản ứng (Viết phương trình cho, nhận e của các ion tại các điện cực); Tính số e trao đổi ở mỗi điện cực (Nếu giả thiết cho cường độ dòng điện và thời gian điện phân) : ne (cho ở anot)... thành sau điện phân bám vào - Độ giảm khối lượng của dung dịch: Δm = (mkết tủa + mkhí) Phú Bình ngày 15 tháng 5 năm 2012 14 Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch Trần Thị Thủy (6) Viết bán phản ứng (thu hoặc nhường electron) xảy ra ở các điện cực theo đúng thứ tự, không cần viết phương trình điện phân tổng quát và sử dụng CT: - Viết phương trình điện phân tổng quát (như những phương. .. và phương pháp giải một số dạng bài toán cơ bản về điện phân dung dịch Quá trình tìm tòi nghiên cứu tôi đã giải quyết được những vấn đề sau: - Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của điện phân dung dịch; các quá trình xảy ra trong đó - Từ đó rút ra các bước thông thường để giải một bài toán điện phân Phú Bình ngày 15 tháng 5 năm 2012 18 Phương pháp giải bài tập điện phân dung dịch Trần Thị Thủy . học khối A- 2010) Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO 4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm. Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl 2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện. khối A- 2010) Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO 4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là A.2,240
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phương pháp giải bài tập điện phân, SKKN Phương pháp giải bài tập điện phân, SKKN Phương pháp giải bài tập điện phân

Từ khóa liên quan