Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội

91 625 0
  • Loading ...
1/91 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 22:46

Đậu tương (Glycine max (L) Merrill) là một loại cây trồng kết hợp được nhiều giá trị kinh tế lớn. Trên thế giới, đậu tương được phát triển mạnh mẽ, đó trở thành một trong bốn loại cõy trồng chớnh trong nụng nghiệp (lỳa mỡ, lỳa nước, ngô, đậu tương). Bốn cây này đó gúp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của con người về chất bột và Protein.Cây đậu tương đó được trồng ở nước ta từ lâu đời, theo tài liệu cổ nhất cũn lại là của Lờ Quý Đôn viết về cây đậu tương, trong đó ông cho rằng cách làm cho đất tốt lên không gỡ bằng cày bừa rồi vói đậu tương, khi cây tốt lên thỡ cày dập xuống để trồng lúa, trồng màu tốt không kém được bón phân tằm (Cây đậu tương, Trường Đại học NNII, 1980).Nước ta không những có lịch sử trồng đậu tương lâu đời, mà cũn cú điều kiện thiên nhiên thích hợp với cây đậu tương, và thường trồng 3 vụ trong một năm. Do đó, đây là một loại cây trồng có thể xen canh, gối vụ trong nhiều công thức luân canh ở nhiều vùng của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay đậu tương vẫn là cây trồng phụ với diện tích và sản lượng còn rất khiêm tốn và chưa tương xứng được với vị trí và giá trị của nó. Mặc dù trong những năm gần đây, do áp dụng một số giống đậu tương mới có tiềm năng, năng suất cao, kết hợp với việc ỏp dụng các biện pháp thâm canh mới, nên năng suất bỡnh quân của cả nước đó tăng từ 12,6 tạ ha lên 18 tạ ha. Nhưng nếu so với năng suất bỡnh quõn của thế giới và ở Mỹ thỡ năng suất đậu tương của nước ta cũn quỏ thấp. Đó cũng là lý do tại sao trong những năm qua diện tích và sản lượng đậu tương ở nước ta tăng chậm. 1. M U 1.1. T VN u tng (Glycine max (L) Merrill) l mt loi cõy trng kt hp c nhiu giỏ tr kinh t ln. Trờn th gii, u tng c phỏt trin mnh m, ó tr thnh mt trong bn loi cõy trng chớnh trong nụng nghip (lỳa mỡ, lỳa nc, ngụ, u tng). Bn cõy ny ó gúp phn quan trng trong vic ỏp ng nhu cu tiờu dựng ca con ngi v cht bt v Protein. Cõy u tng ó c trng nc ta t lõu i, theo ti liu c nht cũn li l ca Lờ Quý ụn vit v cõy u tng, trong ú ụng cho rng cách lm cho t tt lờn khụng gỡ bng cy ba ri vói u tng, khi cõy tt lờn thỡ cy dp xung để trồng lúa, trồng màu tt khụng kộm c bún phõn tm (Cây đậu tơng, Trờng Đại học NNII, 1980)[]. Nc ta khụng nhng cú lch s trng u tng lõu i, m cũn cú iu kin thiờn nhiờn thớch hp vi cõy u tng, và thờng trng 3 v trong mt nm. Do đó, đây l một loại cây trng có thể xen canh, gối vụ trong nhiều công thức luân canh ở nhiều vùng của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay u tng vẫn là cây trồng phụ với diện tích và sản lợng còn rất khiêm tốn và cha tơng xứng đợc với vị trí và giá trị của nó. Mc dự trong nhng nm gn õy, do ỏp dng mt s ging u tng mi có tiềm năng, nng sut cao, kt hp vi vic ỏp dng cỏc bin phỏp thõm canh mi, nờn nng sut bỡnh quõn ca c nc ó tng t 12,6 t/ ha lên 18 tạ/ ha. Nhng nu so vi nng sut bỡnh quõn ca th gii v M thỡ nng sut u tng ca nc ta cũn quỏ thp. ú cng l lý do ti sao trong nhng nm qua din tớch v sn lng u tng nc ta tng chm. cõy u tng phỏt trin mnh m, nhm tng ngun Protein cho ngi, b sung mt ngun Protờin r tin vo thc n gia sỳc v gúp phn ci to t 1 trng trt. Ngoi vic ng dng cỏc bin phỏp canh tỏc mi cn phải gii quyt tt khõu ging tng nng sut u tng, đặc biệt là các giống u tng cho nng sut cao,có khả năng thích ứng rộng và chống chịu sâu bệnh để có thể thớch hp với tng vựng sinh thỏi. Bi vỡ ch cú trờn c s ging tt, kết hợp với các biện pháp thâm canh, nõng cao nng sut và đa lại hiu qu kinh t và lãi thuần cao cho ngi sn xut u tng. Trên cơ sở đó cây đâụ tơng từng bớc phát triển, đủ sức cạnh tranh với các cây trồng nông nghiệp khác cũng nh hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản lợng phục vụ cho nhu cầu hiện nay đang còn rất thiếu. Vi sn lng hng nm 292,70 ngn tn (FAO2006) nh hin nay thỡ cũn thiu rt nhiu mi ỏp ng c nhu cu u tng cho ch bin thc phm, nc gii khỏt ( sa u nnh) v nhu cu cho ch bin thc n cho chn nuụi. D tớnh nhu cu u tng nc ta đến nm 2010 lờn ti 1.000.000 tn (Nguyn Tin Mnh. 1995) [28]. ỏp ng nhu cu ngy cng tng v u tng, gúp phn gii quyt nn thiu Protein v cũn l ngun nguyờn liu a chn nuụi thnh ngnh sn xut chớnh, thỡ chỳng ta cn phỏt trin sn xut u tng c v hai mt din tớch v nng sut. trong ú nõng cao nng sut cú vai trũ hng u, vỡ nng sut tng s gim c giỏ thnh ca mt n v sn phm, t ú mi thỳc y sn xut u tng phỏt trin. Do ú, chn to cỏc ging cho nng sut cao thớch hp cho tng vựng sinh thỏi cú ý ngha ln i vi ngnh sn xut u tng nc ta trong công tác chọn tạo giống. Nhiu tỏc gi ó chng minh l cn nghiờn cu sinh lý cỏc ging u tng làm cơ sở chn ra các ging cú nng sut cao hn (Plachon, C,.1980) [45]. Vụ đậu tơng Đông của miền Bắc Việt nam là vụ có nhiều thuận lợ để mở rộng diện tích, đặc biệt là trồng sau vụ lúa mùa sớm. Song có hạn chế do điều kiện hạn, rét vào thời kỳ ra hoa, làm quả mà năng suất thấp và không ổn định. Do đó, để cú c s ịnh hng trong chn to ging u tng Đụng, thớch 2 hp với các điều kiện khí hậu thời tiết cụ thể, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu một số c im về sinh lý, hỡnh thỏi và nng sut ca một số dòng, ging u tng trong iu kin v ụng ti Thanh Trỡ H Ni. 1.2. MC CH V YấU CU CA TI Mc ớch: * Nghiờn cu một số đặc điểm sinh lý hỡnh thỏi, khả năng sinh trởng, khả năng chống chịu và năng suất của một số dòng, giống đậu tơng Đông. * Trên cơ sở đó xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu sinh lý, hình thái với năng suất đậu tơng, Từ đó đề xuất các giống đậu tơng có tiềm năng, năng suất cao phục vụ cho sản xuất đậu tơng vụ Đông trong điều kiện tại Thanh Trì và một vài các vùng khác tơng tự của Việt Nam. Yờu cu: * Tỡm hiu c im hỡnh thỏi, sinh lý ca cỏc ging u tng. * Tỡm hiu cỏc ch tiờu v sinh trng v phỏt trin, cu thnh nng sut v nng sut ca cỏc ging u tng. * ỏnh giỏ s b kh nng chng chu, vi iu kin ngoi cnh, sõu bnh ca cỏc ging u tng. * Trên cơ sở đó, ban đầu đề xuất các giống đậu tơng tiềm năng phù hợp phục vụ cho sản xuất đậu tơng vụ Đông. 1.3.í NGHA KHOA HC V THC TIN CA TI: - Kt qu nghiờn cu ca ti gúp phn xỏc nh kh nng thớch ng ca cỏc ging u tng trong iu kin v ụng, nhằm xõy dng c s khoa hc cho chn to ging u tng đông. - Cung cp cỏc thụng tin v c im sinh lý, hỡnh thỏi ca mt s ging u tng, lm phong phỳ vt liu khi u phc v cụng tỏc chn to ging. - ỏnh giỏ c mt s ging u tng trin vng cú th gieo trng trong iu kin v ụng. 3 2. TNG QUAN TI LIU V C S KHOA HC CA TI 2.1. NGUN GC V S PHN B CA CY U TNG Cây đu tng thuc b Fabales, h Fabaceae, họ ph Leguminoceae, chi Glycine L. u tng trng trớc đây mang nhiều tên khác nhau, sau này cú tờn khoa hc l Glycine max (L) Merill do Ricker v Morse ngh nm 1948 v l tờn chớnh thc. Tên khoa học này đợc chấp nhận và đã đợc dùng hầu nh duy nhất để chỉ đậu tơng trồng trong các tài liệu khoa học. Glycine c chia lm 2 h ph l Glycine v Soja. Glycine Soja l tờn gi chớnh thc cho cỏc loi u tng hoang di t nm 1977 (Verdcourt,1979) [67]. Chi ph Glycine cú 16 loi, a s phõn b Australia, mt s o Nam Thỏi Bỡnh Dng, Papua Newguinea, Philippine, i loan. a s cỏc loi cú s lng nhim sc th 2n= 40 (cú mt s loi 2n = 38; 78 v 80). Chi ph Soja (Moech)F.J.Herm cú 2 loi: Loi G.Soja Sieb v Zucc, phõn b Trung Quc, Nga, i Loan, Nht Bn, Triu Tiờn. Loi Glycine max (L) Merill l u tng trng hin nay trờn th gii, chỳng cú s lng nhim sc th 2n = 40. u tng l cõy trng c nht ca nhõn loi, cú ngun gc t Món Chõu (Trung Quc) vo khong th k 11 trc cụng nguyờn. T th k th nht sau cụng nguyờn, u tng mi c phỏt trin khp Trung Quc v bỏn o Triu Tiờn. T th k th 1 n th k th 16, u tng c di thc ti Nht Bn, ụng Nam v Trung (Hymowitz v Newell, 1981) [46]. T nm 1790, cõy u tng ó c cỏc nh truyn giỏo mang t Trung Quc v trng vn thc vt Pari v Hong gia Anh. Vo nm 1875 v nhng nm sau, Frienrich Haberland Viờn (o) ó hụ ho mnh m vic s dng u tng lm thc n cho ngi v gia sỳc nhng mói ti nm 1909 u tng mi cú tm quan trng ln (Morse, 1950) 4 [48]. Nm 1765, Samuel Bowen a u tng t Trung Quc sang M và đến nm 1940, u tng mi tr thnh cõy trng ly ht ng th hai sau ngụ v giỏ tr sn lng. M, do iu kin thi tit, khớ hu v t ai thớch hp, u tng đợc mở rộng rt nhanh v tr thnh vựng sn xut u tng chớnh trờn th gii. T M u tng lan rng sang cỏc nc chõu M khỏc, ỏng chỳ ý nht l Braxin v Achentina (Ngụ Th Dõn và cộng sự, 1999) [4]. 2.1.1. Cõy u tng mt s nc Chõu á v min bc vit nam cỏc nc Chõu thì Trung Quc l nc cú din tớch gieo trng cng nh sn lng đậu tơng ln nht Chõu , din tớch trng u tng hng nm l 9,593,14 ha, sn lng 15 16 triu tn/nm (FAO,2006). Australia cõy u tng c chỳ ý phỏt trin c trong lnh vc nghiờn cu v trong sn xut. Din tớch gieo trng v sn lng u tng tng nhanh. u tng Australia thng c gieo vo cui thỏng 11 n u thỏng giờng, thu hoch vo thỏng 4, thỏng 5(Lawn, R.J., v cng s.1992) [63]. Inụnờxia cũng là mt nc trng nhiu u tng Chõu . Din tớch gieo trng t 6,1triu ha/nm, cỏc cụng thc luõn canh u tng Inụnờxia l: Lỳa Lỳa - u tng v Lỳa - u tng - u tng. u tng Min Bc nc ta c gieo trng 3 v / nm. u tng ụng c gieo t 20/9 (cú ni gieo sm t 10/9) n 5/10 thu hoch vo cui thỏng 12, còn đu tng Xuõn c gieo t 10/2 n u 10/3 (cú ni gieo sm t thỏng giờng) thu hoch vo thỏng 6. Và đu tng Hố gieo t 20/5 n 10/6 thu hoch vo cui thỏng 7 (u tng gia 2v lỳa) v thỏng 8 Cỏc ging c gieo trồng ph bin trong vụ Đông là VX 93, V74, VX92, DT 12vv. 5 2.1.2. Yờu cu v t ai v dinh dng ca cõy u tng u tng cú th gieo trng c nhiu loi t khỏc nhau, t t sột, sột pha tht, t tht, tht pha cỏt, cho n cỏt nh. t trng thớch hp ph thuc ln vo iu kin khớ hu. Vớ d t tht nh hoc pha cỏt cho nng sut cao iu kin nhit cao, ma nhiu nhng t nng thỡ đậu tơng li yờu cu khớ hu khụ hn. pH thớch hp cho u tng sinh trng l 5,2 6,5; nhng vi khun nt sn u tng li yờu cu pH: 6,5 7,5; pH: 6,0 6,8 c coi l thớch hp cho cõy sinh trng v hỡnh thnh nt sn tt (Whigham.D.K.1983) [70]. Thnh phn cỏc cht trong thõn lỏ, qu cõy u tng lỳc chớn bao gm 51% Oxi, 38% cỏcbon, 6% hidro, 4% nit, v 1% cỏc cht khoỏng (% so vi cht khụ). có mt sn lng 3000kg/ha, cõy u tng hỳt 285kg N, 85kg P 2 O 5, 170kg K 2 O, 65kg CaO, 52kg MgO, 1,01kg Zn, v nhiu cỏc cht vi lng khỏc nh Bo, Molipden, Cu vv Nhu cu v Nit ca cõy u tng c ỏp ng ch yu bi s c nh nit ca nt sn b r. Đây là loại vi khuẩn cố định đạm hảo khí, do đó để khai thác khả năng cố định đạm của đậu tơng đông là vụ thờng trồng trên đất lúa ngập nớc, thì cần phải làm khô đất cũng nh xử lý vi khuẩn cố định đạm từ hạt trớc khi gieo để cây tăng cờng khả năng cố định đạm sinh học và thông qua đó cây sinh trởng phát triển tốt, tăng năng suất đậu tơng đông. Ngoài ra, cỏc kt qu nghiờn cu ca nhiu tỏc gi còn cho thy u tng cú th sng c t cha tng i nghốo cht dinh dng, chng hn vi khong 45kg N, 51kg P 2 O 5 , 95kg K 2 O, u tng vẫn cú th cho nng sut trung bỡnh từ 25 - 27t/ha (Oblogge, A.J.1977) [68]. 2.1.3. Điu kin thi tit khớ hu ca v Đụng min bc vit nam Cõy trng núi chung chu s tỏc ng rt ln ca iu kin ngoi cnh, nht l cỏc yu t khớ tng: nhit khụng khớ, m, lng ma v ch nng vv 6 Nc ta nm vựng nhit i giú mựa, iu kin khớ hu li cng phc tp. Nú nh hng trc tip n quỏ trỡnh sinh trng, phỏt trin v nng sut ca cõy trng núi chung v cõy u tng núi riờng. Do ú, khi gieo trồng đậu tơng đặc biệt là vụ đậu tơng Đông là vụ có điều kiện thời tiết rất biến động, rất cần thiết phải nghiên cứu những im chung v s din bin ca các yu t khớ tng ch yu nh hng n s sinh trng, phỏt trin ca cõy u tng Đụng. Mt s yu t khớ tng ch yu nh: Nhit khụng khớ, m khụng khớ, lng ma, v s gi nng c trỡnh by bng 2.1. Bng 2. 1: Mt s yu t khớ tng ch yu trung bỡnh thỏng ca v ụng(2006)* Thỏng Nhit khụng khớ ( o C) Cao nht Trung bỡnh Thp nht 9/2006 28.2 36.0 22.8 72 183.5 169.9 10 33.4 27.4 22.8 76 28.3 124.7 11 32.3 24.7 17.0 76 116.2 151.7 12 29.5 28.3 11.9 75 1.2 111.0 1/2007 26.9 16.9 10.9 69 3.0 68.6 2/2007 29.9 21.9 12.0 81 25.0 74.6 (*)Ngun: S liu do i khớ tng Lỏng cung cp 2007 Qua s liu khớ tng trờn cho thy: Nhit khụng khớ tng dn t thỏng 9 n thỏng 10 nhng li gim dn thỏng 11 v thỏng 12. Nhit trung bỡnh thỏng 9 l 28,2 o C thỏng 12 l 29,5 o C. Trong khi đó nhit thớch hp cho s sinh trng v phỏt trin ca cõy u tng ó c nhiu tỏc gi nghiờn cu: Nhit thớch hp nht cho cõy u tng mc nhanh l khong 30 0 C. Phm vi nhit ti thiu v ti a cho thi k ny mm l t 5 40 o C. iu kin nhit t khong 20 0 C, u tng mc chm t 5 7 ngy, 7 nhng nhit t khong 30 0 C u tng mc nhanh trong vũng 3- 5 ngy sau khi gieo. Thi k cõy con t lỏ n n 3 lỏ kộp, u tng chu rột khỏ hn Ngụ. thi k lỏ n u tng cú th chu ng nhit di 0 0 C, lỏ kộp cú th phỏt trin t 12 o C, nhng h s din tớch lỏ tng theo nhit (t 18 o C 30 o C). S sinh trng ca cõy giai on trc ra hoa liờn quan cht ch vi nhit . Nhit thớch hp nht cho s sinh trng l t 22 o C 27 o C (Whigham. D.K,1983)[70]. Nhit thp nh hng xu n s ra hoa, kt qu. Nhit di 10 o C ngn cn s phõn hoỏ mm hoa. Nhit di 18 o C cú th lm qu khụng u. Nhit trờn 40 o C nh hng xu n tc hỡnh thnh t, sinh trng lúng v phõn hoỏ mm hoa. Nhit t nh hng rừ rt n s c nh nit ca vi khun nt sn r u tng. S phỏt trin ca vi khun Rhizobium Japonicum b hn ch bi nhit trờn 33 o C. 27 o C nt sn u tng hỡnh thnh, phỏt trin v c nh nit tt nht. Nhit thớch hp cho quang hp ca u tng l t 25 40 o C. S vn chuyn cỏc cht trong cõy cng chm khi nhit xung thp v ngng li nhit 2 3 o C ( theo tài liệu dẫn của Lờ Song D, 1999) [3]. Nh vy, so sánh giữa nhit trung bỡnh ca cỏc thỏng trong v Đụng và yêu cầu nhiệt độ của cây đậu tơng là tng i thớch hp cho s sinh trng v phỏt trin ca cõy u tng. + m khụng khớ: m khụng khớ cỏc thỏng khỏc nhau khụng nhiu bin ng t 72- 75%. m ú khụng lm nh hng xu n s thoỏt hi nc ca cõy, nhng m khụng khớ cao, cựng vi nhit cao cng l iu kin thun li cho sõu bnh phỏt sinh gõy hi cho cây đậu tơng. Tuy nhiên điều kiện vụ Đông do ẩm độ giảm dần nên ít nhiều mức độ sâu bệnh trên cây đậu tơng 8 giảm hơn so với các thời vụ khác. + Lng ma: Lng ma l mt yu t khớ tng thay i nhiu theo cỏc thỏng trong nm. T thỏng 9 lng ma mc 183,5mm gim xung 28.3mm thỏng 10, li tng lờn 116.2mm thỏng 11 v tip tc gim xung 1.2mm - 3.0mm thỏng 12 v thỏng 1, yếu tố hạn ở các tháng 11, 12 đã ảnh hởng đến sinh trởng cũng nh các dòng vật chất và các sản phẩm quang hợp tích luỹ vào quả và hạt.Tỷ lệ quả lép thờng gia tăng trong điều kiện vụ đậu tơng Đông, đặc biệt là vụ đậu tơng trồng muộn (sau mùng10/tháng 10). Tng lng ma c 5 thỏng trong vụ Đông năm 2006 l 332,20mm. u tng l cõy s hn, s ỳng, a m ng rung hp lý 70- 80%. Nhu cu nc ca cõy u tng thay i phụ thuộc vào iu kin khớ hu, k thut trng trt v thi gian sinh trng. Cõy u tng cn khong 300mm nc trong c thi k sinh trng, phỏt trin, nu lng nc thp hn s gõy hn v lm gim nng sut. Thi k ny mm t cn m cõy mc u. Khụ hn kộo di lỳc ny s lm ht thi. nh hng ca khụ hn ở thi k mc cú hi hn l quỏ m, m thớch hp l t 75- 80%. Nhu cu nc tng dn khi cõy ln lờn. Nhng ngy cú nhit cao, giú khụ, lm cõy hộo tm thi cú th lm gim hot ng ng hoỏ v nh hng ti nng sut ht. Chiu cao cõy, s t, ng kớnh thõn, s hoa, t l u qu, s ht, trng lng ht u cú tng quan thun vi m t. Thi k lm ht u tng cú yờu cu cao nht v nc, nu hn lỳc ny lm gim nng sut ln nht , m thớch hp l t 70 - 80%. Hn ở thi k hoa v bt u qu s gõy rng hoa, rng qu nhiu, nhng trng lng ht gim nhiu hn khi hn xy ra thi k qu my. m thớch hp thi k ny l t 70 80% (Theo tài liệu dẫn Lờ Song D.1999) [3]. 9 Như vậy, tổng lượng mưa của vụ §ông như trên là đáp ứng đủ cho nhu cầu về nước của cây đậu tương đông, tuy nhiên, lượng mưa trong các tháng chênh lệch nhau rất lớn, và trong cùng một vụ đậu tương là không đều. Điều đó dễ gây hại và ảnh hưởng đến các thời kỳ sinh trëng ph¸t triÓn cña c©y. + Số giờ nắng: Số giờ nắng trung bình/tháng cũng biến đổi nhiều giữa các tháng. Từ tháng 9 cho đến tháng 1 số giờ nắng tăng rồi lại giảm, rồi lại tăng (từ 169.9h/tháng 9 giảm xuống 124.7h/tháng 10, từ 151.7h/tháng11 xuống 68.6h/tháng 1). Ánh sáng là yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến hình thái cây đậu tương vì nó làm thay đổi thời gian nở hoa và chín, do đó nó ảnh hưởng đến chiều cao cây, diện tích lá, và nhiều đặc tính khác của cây, bao gồm cả năng suất hạt. Ánh sáng là yếu tố quyết định quang hợp, cố định nitơ, sản lượng chất khô, năng suất hạt và các đặc tính khác cũng phụ thuộc vào quang hợp. Đậu tương là cây ngày ngắn điển hình, độ dài của thời gian chiếu sáng là yếu tố quyết định sự ra hoa. Cây sẽ ra hoa khi độ dài ngày ngắn hơn trị số giới hạn của giống. Cây đậu tương mẫn cảm với độ dài ngày ở thời kỳ cây non lúc cây có hai lá kép. Độ dài ngày cũng ảnh hưởng tới tỷ lệ đậu quả, tốc độ quả lớn lên. Đậu tương rất nhạy cảm với cường độ ánh sáng, cường độ ánh sáng của hoàng hôn từ 2 -200 lux đã có thể ảnh hưởng đến đậu tương. Đậu tương trồng có thể bão hoà ánh sáng ở 23680 lux ( bằng khoảng 20% ánh sáng mặt trời buổi trưa). Mức bão hoà ánh sáng đối với quang hợp của lá đậu tương phụ thuộc vào cường độ ánh sáng của môi trường trồng trọt. Trong điều kiện nhà kính là 20.000 lux, thế nhưng ở ngoài đồng trị số bão hoà ánh sáng lên tới trên 150.000 lux. Lá ở tầng ngọn thu nhận được toàn bộ ánh sáng, những lá ở giữa thu nhận được rất ít ánh sáng. Cường độ ánh sáng giảm 50% so với bình thường là giảm số cành, số đốt, số quả, năng suất hạt có thể giảm 60%, ở mức 10 [...]... việc nghiên cứu mối quan hệ về đặc điểm sinh lý, hình thái và năng suất của các giống đậu tơng trong điều kiện sinh thái và vụ trồng cụ thể, sẽ nhanh chóng chọn tạo đợc các giống đậu tơng mới thích hợp, cho năng suất và chất lợng tốt Đặc biệt là với vụ đậu tơng Đông là vụ có nhiều khả năng phát triển đậu tơng trên diện tích rộng Song đã có những hạn chế về năng suất do điều kiện khí hậu là rét và hạn... truyn Nụng nghip Vin nghiờn cu Ngụ Vin nghiờn cu Ngụ Trung tõm u Vin di truyn Nụng nghip 3.2.1 Tìm hiểu về đặc điểm sinh lý, hình thái của các dòng, giống đậu tơng nghiên cứu 3.2.2 Đánh giá khả năng sing trởng, khả năng chống chịu (sâu bệnh, chống đổ ) và năng suất của các dòng, giống đậu tơng nghiên cứu ... vy, trong v Đụng giai on cõy con, cõy sinh trng trong iu kin s gi nng cao, ỏp ng c nhu cu v ỏnh sỏng ca cõy u tng Song ở thời kỳ ra hoa và làm quả ánh sáng giảm làm hạn chế khả năng sinh trởng, quang hợp và thông qua đó tới năng suất đậu tơng Do đó, chọn các giống đậu tơng có khả năng quang hợp mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu là hết sức cần thiết trong điều kiện vụ Đông T nhng yờu cu v iu kin sinh. .. xuống thấp, cũng nh ẩm độ và lợng ma vào thời gian này giảm dần Tổng hợp các điều kiện khí hậu đó cho thấy, tiềm năng về năng suất của vụ đậu tơng Đông so với các vụ khác là hạn chế hơn các vụ đậu tơng khác( vụ Hè, vụ Xuân) ở miền Bắc Việt nam 2.2 MT S KT QU NGHIấN CU V CHN TO GING U TNG TRấN TH GII V VIT NAM 2.2.1.Tỡnh hỡnh sn xut v nghiờn cu u tng trờn th gii Cõy u tng cú mt trong c cu cõy trng rt... hoa và làm quả Vì vậy, những nghiên cứu về các yếu tố sinh lý hình thái và năng suất đậu tơng nói chung sẽ làm cơ sở cho việc lai tạo, chọn lọc, trên cơ sở cải tiến các chỉ tiêu sinh lý theo hớng có lợi cho năng suất 36 3 VT LIU, nội dung V PHNG PHP NGHIấN CU 3.1 VT LIU NGHIấN CU Vt liu nghiờn cu bao gm 18 dũng, ging u tng cú ngun gc khỏc nhau, thuộc các nhóm chín sớm, và trung bình ( thời gian sinh. .. Thi gian sinh trng: thi k sinh trng sinh dng quyt nh din 33 tớch lỏ, thi k sinh trng sinh thc quyt nh kh nng vn chuyn Do ú cn chn ging cú thi gian sinh trng thớch hp, cõn i gia hai thi k nc ta trong thi gian qua, rt nhiu cỏc nh khoa hc cỏc c quan nghiờn cu, cỏc trng i hc ó cú rt nhiu cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v c im sinh lý cõy trng núi chung v cõy u tng núi riờng, vi mc ớch l s ng dng chỳng trong cụng... Với diện tích và sản lợng đậu tơng trồng đợc nhiều vụ và tăng nhiều qua các năm, thì cây đậu tơng ngày càng đợc chú ý và tham gia vào các công thức luân canh khác nhau Góp phần đa dạng hoá cây trồng, phá thế độc canh lúa, nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị cải tạo đất u tng cú th phỏt trin tt trong iu kin sinh thỏi nụng nghip nhit i v Vit Nam l mt trong nhng nc thớch hp cho sn xut u tng Tuy nhiờn,... ging ny ó c ỏnh giỏ cú trin vng trong tp on nghiên cứu của Trung tâm Đậu đỗ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam, đã n nh c v hỡnh thỏi v nng sut Bng 3: Cỏc dũng, ging u tng tham gia thớ nghim TT Tờn ging, dòng 1 D229 2 D36 3 E018 4 E016 5 250 6 D321 7 T4.33 8 T4.31 9 T4.10 10 T4.21 11 2501 12 T24 13 DT2006 14 VN10 15 VN11 16 Tp hon 4 17 VX93 18 DT96 3.2 Nội dung nghiên cứu Ngun gc DT84 x T2000 DT84 x... trọt , cây đậu tơng đã có diện tích, năng suất và sản lợng tăng dần qua các năm 16 Bng 2.3: Din tớch, nng sut v sn lng u tng Vit Nam Nm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Din tớch Nng sut Sn lng (nghỡn ha) 124,10 140,30 158,60 165,60 183,80 204,10 (t/ha) 12,031 12,381 12,963 13,267 13,379 14,341 (Nghỡn tn) 149,30 176,70 205,60 219,70 245,90 292,70 Ngun FAO STAT, July 2007 Với diện tích và sản lợng đậu tơng... ũi hi phi nghiờn cu sõu rng v mt sinh lý, sinh vt hc v di truyn hc Cho nờn, hin nay trong cỏc chng trỡnh chn ging, ngoi nhim v truyn thng l to ra nhng ging cú t l Prụtein cao v thp cõy, ngi ta cũn a vo ú 22 vn cng quang hp ca cõy u tng (Harman,1971) [55] Nghiờn cu v cỏc yu t sinh lý nh hng n nng sut, trc ht l quỏ trỡnh quang hp to ra cht khụ ca cõy Hin nay, các nhà khoa học ó t ti giai on nghiờn . một số đặc điểm sinh lý h nh thỏi, khả năng sinh trởng, khả năng chống chịu và năng suất của một số dòng, giống đậu tơng Đông. * Trên cơ sở đó xác định mối quan h giữa một số chỉ tiêu sinh lý,. lý, h nh thái với năng suất đậu tơng, Từ đó đề xuất các giống đậu tơng có tiềm năng, năng suất cao phục vụ cho sản xuất đậu tơng vụ Đông trong điều kiện tại Thanh Trì và một vài các vùng khác. h p cho từng thời vụ gieo trồng khác nhau: miền Nam chọn bộ giống thích h p cho 2 vụ : mùa khô và mùa mưa. Ở các tỉnh phía Bắc, chọn bộ giống thích h p cho vụ Xuân, H và vụ Đông. - Xác định các
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội, Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội, Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm về sinh lý, hình thái và năng suất của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ Đông tại Thanh Trì – Hà Nội, 3 NHNG NGHIấN CU V YU T SINH Lí - HèNH THI V NNG SUT U TNG, VT LIU, nội dung V PHNG PHP NGHIấN CU, 1 Đánh giá một số C IM HèNH THI CA CC DềNG, GING U TNG nghiên cứu (V ễNG NM 2006)., 2 Các thời kỳ sinh trưởng, phát triển của các dòng, giống đậu tương trong vụ Đông (2006)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn