Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên

126 783 2
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2015, 14:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    NGUYỄN VĂN TRƯỞNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM Xà HỘI BẮT BUỘC CỦA BẢO HIỂM Xà HỘI HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    NGUYỄN VĂN TRƯỞNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM Xà HỘI BẮT BUỘC CỦA BẢO HIỂM Xà HỘI HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. TRẦN HỮU CƯỜNG HÀ NỘI, 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà nội, ngày tháng năm 2013 Người cam ñoan NGUYỄN VĂN TRƯỞNG Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và thực hiện ñề tài luận văn tốt nghiệp, ñến nay tôi ñã hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với ñề tài “Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên” Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Kế toán & Quản trị Kinh doanh, Trường ðại học Nông Nghiệp – Hà Nội ñã tận tình giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện ñề tài nghiên cứu khoa học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Hữu Cường người ñã ñịnh hướng, chỉ bảo và hết lòng tận tụy, dìu dắt tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu ñề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn ñến những người thân trong gia ñình, bạn bè và ñồng nghiệp ñã ñộng viên, cổ vũ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Nếu không có những sự giúp ñỡ này thì chỉ với sự cố gắng của bản thân tôi sẽ không thể thu ñược những kết quả như mong ñợi. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Người cảm ơn NGUYỄN VĂN TRƯỞNG Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục hình, ñồ thị viii PHẦN I: MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ñề tài 2 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4 2.1 Cơ sở lý luận 4 2.1.1 Khái niệm chung về Bảo hiểm xã hội 4 2.1.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 7 2.1.3 Nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 11 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc 22 2.2 Cơ sở thực tiễn 25 2.2.1 Quản lý thu BHXH ở một số nước trên thế giới 25 2.2.2 Quản lý thu BHXH ở Việt Nam 28 2.2.3 Bài học rút ra từ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thu BHXH 34 PHẦN III ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 37 3.1.1 Vị trí ñịa lý 37 3.1.2 Tài nguyên, khí hậu, Văn hóa- xã hội 38 3.1.3. Khái quát tình hình Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm 43 3.2 Phương pháp nghiên cứu 50 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 50 3.2.2 Phương pháp phân tích 53 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 53 3.24 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 53 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55 4.1 Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc huyện Văn Lâm 55 4.1.1 Lập kế hoạch thu BHXH bắt buộc 55 4.1.2 Tổ chức thực hiện thu BHXH 58 4.1.3 Kiểm tra ñánh giá tổ chức thực hiện thu BHXH 72 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Văn Lâm 74 4.2.1 Ảnh hưởng của chính sách pháp luật 74 4.2.2 Yếu tố liên quan 79 4.2.3 Ảnh hưởng từ dịch vụ thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 83 4.2.4 Ảnh hưởng từ hoạt ñộng tuyên truyền 85 4.2.5 ðánh giá chung về việc quản lý thu BHXH giai ñoạn vừa qua 87 4.3 ðịnh hướng và giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 90 4.3.1 ðịnh hướng phát triển 90 4.3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH huyện Văn Lâm 91 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIỄN NGHỊ 104 5.1 Kết luận 104 5.2 Kiến nghị 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 111 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên 40 3.2 Cơ cấu lao ñộng trong các ngành nghề 42 3.3 Cơ sở vật chất và trình ñộ chuyên môn của BHXH huyện Văn Lâm năm 2012 47 3.4 Số lượng Cán bộ, viên chức công tác tại BHXH huyện Văn Lâm từ 2010 – 2012 48 3.5 Trình ñộ Cán bộ, viên chức của BHXH Văn Lâm từ năm 2010 – 2012 50 3.6 Thu thập dữ liệu và thông tin thứ cấp 51 3.7 Số lượng mẫu ñiều tra, phỏng vấn 52 4.1 Tình hình lập kế hoạch thu BHXH của BHXH huyện Văn Lâm 56 4.2 Ý kiến ñánh giá của cán bộ BHXH huyện Văn Lâm và các ñơn vị tham gia ñóng BHXH bắt buộc về lập kế hoạch thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 57 4.3 Số lao ñộng tham gia BHXH bắt buộc theo khối năm 2012 59 4.4 Tỉ lệ doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc trên doanh nghiệp ñăng kí kinh doanh 62 4.5 Cơ cấu ñơn vị tham gia BHXH tại BHXH huyện Văn Lâm 63 4.6 Tổng hợp mức tiền lương ñóng BHXH từ năm 2010 – 2012 66 4.7 Ý kiến nhận xét của các doanh nghiệp về mức ñóng BHXHBB 67 4.8 Tiền thu BHXH theo khối loại hình quản lý của BHXH huyện Văn Lâm 2010 – 2012 68 4.9 Tình hình nợ ñọng BHXH từ năm 2010 – 2012 70 4.10 Ý kiến của người sử dụng lao ñộng về thủ tục tham gia và thanh toán bảo hiểm xã hội bắt buộc 75 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii 4.11 Ý kiếncủa người lao ñộng về thủ tục tham gia, thủ tục hưởng và kết quả thực hiện BHXH 76 4.12 Ảnh hưởng của mức xử phạt vi phạm với công tác quản lý thu BHXHBB tại BHXH huyện Văn Lâm 77 4.13 Ảnh hưởng mức ñóng ñến kết quả thu BHXHBB của NSDLð 78 4.14 Ảnh hưởng mức ñóng ñến kết quả thu BHXHBB của NLð 79 4.15 Mức ñộ hiểu biết về quản lý thu BHXHBB của NSDLð 80 4.16 Mức ñộ hiểu biết về quản lý thu BHXHBB của NLð 81 4.17 ðánh giá của doanh nghiệp ñối với BHXH 84 4.18 Ảnh hưởng hoạt ñộng tuyên truyền và kết quả thực hiện BHXHBB của NLð 86 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii DANH MỤC HÌNH, ðỒ THỊ Hình 3.1: Bản ñồ huyện Văn Lâm- tỉnh Hưng Yên 37 Biểu ñồ 3.1: Cơ cấu kinh tế huỵên Văn Lâm năm 2011 39 Biểu ñồ 3.2: Cơ cấu kinh tế huỵên Văn Lâm năm 2012 39 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 1 PHẦN I: MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết Trong quá trình xây dựng và phát triển ñất nước, hệ thống an sinh xã hội ñóng vai trò hết sức quan trọng luôn ñược ðảng và nhà nước quan tâm. Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách nằm trong hệ thống an sinh xã hội, vấn ñề bảo tồn và phát triển ñể ñảm bảo khả năng chi trả của quỹ BHXH là vấn ñề cấp thiết ñòi hỏi chính phủ phải có những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng mất cân ñối quỹ. Quỹ bảo hiểm xã hội hoạt ñộng dựa trên nguyên tắc lấy số ñông bù số ít, không vì mục tiêu lợi nhuận; nên việc mở rộng ñối tượng tham gia BHXH là một trong những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng mất cân ñối quỹ bảo hiểm xã hội. Trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế cùng phát triển phải sử dụng số lượng lao ñộng lớn cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dich vụ, nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội cuả những người trong ñộ tuổi lao ñộng là rất lớn. Trong khi ñó loại hình BHXH bắt buộc mới chỉ áp dụng cho các ñối tượng lao ñộng làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan, ñơn vị của ðảng, Nhà nước, hội ñoàn thể còn số lượng lớn lao ñộng làm việc tại các hộ gia ñình nông nghiệp, các làng nghề, những người làm nghề tự do chưa thuộc ñối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch và các chính sách hợp lý ñể tăng cường thu BHXH bắt buộc ñảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng ñang là vấn ñề cấp bách Quản lý thu BHXH là một hoạt ñộng do nhà nước tổ chức thực hiện và quản lý, không vì mục ñích sinh lợi. Vì vậy, yếu tố quản lý luôn ñược xem là vấn ñề quan trọng khi thực hiện thu bảo hiểm xã hội. Nó không chỉ quyết ñịnh tới sự hình thành, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội như thế nào mà còn ñảm bảo quyền lợi thụ hưởng cho người lao ñộng khi tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, vấn ñề tồn tại hiện nay là vẫn còn nhiều tổ chức, các doanh [...]... tr xã h i Xu t phát t th c tr ng qu n lý thu BHXH b t bu c c a BHXH huy n Văn Lâm, t nh Hưng Yên, tôi nghiên c u ñ tài “Gi i pháp tăng cư ng qu n lý thu B o hi m xã h i b t bu c c a B o hi m xã h i huy n Văn Lâm t nh Hưng Yên 1.2 M c tiêu nghiên c u ñ tài 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u th c tr ng qu n lý thu BHXH b t bu c c a BHXH huy n Văn Lâm; t ñó ñ xu t gi i pháp ch y u ñ tăng cư ng qu n lý thu. .. dung v tăng cư ng qu n lý thu b o hi m xã h i b t bu c t i B o hi m xã h i huy n Văn Lâm 13.2 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi n i dung ð tài nghiên c u gi i pháp tăng cư ng qu n lý thu b o hi m xã h i b t bu c t i B o hi m xã h i huy n Văn Lâm Trên cơ s , phân tích th c tr ng qu n lý thu BHXH b t bu c và các y u t nh hư ng ñ n qu n lý thu BHXH b t bu c, t ñó ñưa ra gi i pháp nh m tăng cư ng qu n lý thu BHXH... m xã h i b t bu c c a BHXH huy n Văn Lâm Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 2 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa cơ s lý lu n và th c ti n v qu n lý thu b o hi m xã h i b t bu c - Phân tích th c tr ng qu n lý thu b o hi m xã h i b t bu c c a B o hi m xã h i huy n Văn Lâm - ð xu t m t s gi i pháp ch y u nh m tăng cư ng qu n lý thu BHXH b t bu c t i BHXH huy n Văn Lâm. .. n Văn Lâm - Ph m vi không gian: ð tài nghiên c u gi i pháp tăng cương qu n lý thu b o hi m xã h i b t bu c t i b o hi m xã h i huy n Văn Lâm - Ph m vi v th i gian: + Th i gian nghiên c u: T4/2012 – T5/2013 + Th i gian l y s li u: T 2010 – 2012 Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 3 PH N II: CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N 2.1 Cơ s lý lu n 2.1.1 Khái ni m chung v B o hi m xã. .. ch c có thu mư n lao ñ ng 2.1.3.2 T ch c th c hi n thu B o hi m xã h i b t bu c * Qu n lý ti n thu BHXH - B o hi m xã h i t nh và B o hi m xã h i qu n không ñư c s d ng ti n thu b o hi m xã h i, b o hi m y t vào b t c m c ñích gì (tr trư ng h p ñ c bi t ph i ñư c Giám ñ c B o hi m xã h i Vi t Nam ch p thu n b ng văn b n) - Hàng quý, B o hi m xã h i t nh (Phòng K ho ch – Tài chính) và B o hi m xã h i... trình thu BHXH ñòi h i ph i ñ m b o m t s y u t nh t ñ nh V i ch c năng c a mình, qu n lý thu BHXH s ñ m b o ho t ñ ng thu BHXH n ñ nh, b n v ng và hi u qu n thông qua: Th nh t:Qu n lý s giúp ñ nh hư ng công tác thu BHXH m t cách ñúng ñ n, phù h p v i ñi u ki n kinh t - xã h i c a m i qu c gia trong m i th i kì trên cơ s xác ñ nh m c tiêu chung c a ho t ñ ng thu BHXH ñó là :thu ñúng, thu ñ , thu không... n lý và ngư i s làm gi m chi phí, ti n c a và công s c cho các cơ quan BHXH Như v y, thông qua ho t ñ ng qu n lý nh ng n i dung quan tr ng c a ho t ñ ng qu n lý thu, bi u m u, h sơ thu, quy trình thu n p BHXH… ð ng th i giúp cho cơ quan BHXH n m ch c ñư c các ngu n thu, t các ñ i tư ng khác nhau ñ ñưa ra các bi n pháp nâng cao hiêu qu các ngu n thu ñó * ð m b o thu BHXH n ñ nh, b n v ng và hi u qu Thu. .. tác xã Khi ch s d ng lao ñ ng ñăng kí tham gia BHXH,cơ quan BHXH c n ñưa ra nh ng yêu c u sau: + Tên ch s d ng lao ñ ng + Gi y phép ñăng kí kinh doanh theo quy ñ nh c a pháp lu t + S lư ng lao ñ ng thu c ñơn v qu n lý, qu lương, ñóng BHXH t tháng nào … Vi c quy ñ nh như trên s giúp cơ quan BHXH th ng nh t trong công tác qu n lý thu BHXH b) Xác ñ nh m c thu và phương th c thu B o hi m xã h i - M c thu. .. qu n lý Nhưng xét v m t b n ch t, qu n lý chính là s tác ñ ng có k ho ch, s p x p, t ch c, ch huy, ki m tra các ch th qu n lý, các quá trình xã h i và ho t ñ ng c a con ngư i ñ chúng phát tri n phù h p v i quy lu t, ñ t t i m c ñích ñ ra c a t ch c và ñúng v i ý chí c a nhà nư c qu n lý v i chi phí th p nh t Qu n lý thu BHXH là s tác ñ ng có t ch c c a ch th qu n lý ñ ñi u ch nh các ho t ñ ng thu S... Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 24 2.1.4.4 Trình ñ năng l c cán b qu n lý thu c a ngành B o hi m xã h i Hi n nay công tác thu và h th ng qu n lý thu BHXH r t ph c t p, kh i lư ng công vi c nhi u, ña ph n là quá t i ñ i v i m i cán b , các văn b n lu t, ngh ñ nh, hư ng d n t các c p ban ngành ñư c c p nh t thư ng xuyên, liên t c ñòi h i ngư i cán b ph i chuyên tâm nghiên c u, c n . giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm. Trên cơ sở, phân tích thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc và các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý thu. hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với ñề tài Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên Trước hết,. của BHXH huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, tôi nghiên cứu ñề tài Giải pháp tăng cường quản lý thu Bảo hiểm xã hội bắt buộc của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên 1.2. Mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên, Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên, Giải pháp tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của bảo hiểm xã hội huyện văn lâm tỉnh hưng yên, Phần I: Mở đầu, Phần II: Cơ sở lý luận và thực tiễn, Phần III: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Phần IV: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Phần 5: Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn