kế hoạch hoạt động đội tháng 4 năm 2013

3 753 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 22:00

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI Tháng 04 năm học 2012 – 2013 Chủ điểm : “Mừng đất nước nở hoa – Hòa bình và hữu nghị” TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời Gian Điều Chỉnh Tuần 1 từ 01/04 đến 06/04 - Sinh hoạt đội đầu tuần triển khai kế hoạch tháng 04.    ! !"#$%%& - Tiếp tục phát động phong trào giúp nhau trong học tập “ đôi bạn cùng tiến”. '()*& - Phát động phong trào thi đua đăng ký "giờ học tốt","tuần học tốt" hoa điểm 9,10  m+,-."/0122 3430/4/1975 - 30/4/2013  qu15 '6789:6,& - Kiểm tra phong trào “ Học tiếng việt – Nói tiếng việt “  h#;bảng cửu chương” <=> ?@A01?34& <?B“ Đơi bạn cùng tiếnC"#1D0(0-0E& <*/F  G 2013. Thứ 2 Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong  Thứ 2 Tuần 2 từ 08/04 đến 13/04 - Sinh hoạt đội đầu tuần. - Phát động phong trào “ Học tiếng việt - Nói tiếng việt “ “ học bảng cửu chươngCH#$%%#9:699:6,& - Thi đua chăm sóc các công trình măng non giữa các chi đội. - Tập chung ôn luyện kiến thức chuẩn bò cho kỳ thi học kì II đạt kết quả cao.    ! !"#$%%& '()*& - Kiểm tra phong trào “ Học tiếng việt – Nói tiếng việt “  h#;bảng cửu chương”. - KiIJK#J“ học bảng cửu chươngCL8#$%% #9:69M9:6,& - Phát động phong trào thi đua đăng ký "giờ học tốt","tuần học tốt" hoa điểm 9,10  m+,-."/0122 3430/4/1975 - 30/4/2013  Qu1<5 '678 9:6,& <=>J ! !"?34G!JN,-. "/01223430/4/1975 - 30/4/2013. Thứ 2 Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong tuần Thứ 2 Trong tuần Trong tuần GVCN + 4EO6 'P%<Q<RSTSUV%QS CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐẠ LONG W1X:-7YSS<5'<S'5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Đạ long, ngày 31 tháng 03 năm 2013 Tuần 3 từ 15/04 đến 20/04 Sinh hoạt 'LL& -<F trào;Học tiếng việt - Nói tiếng việtC“ học bảng cửu chương”. - Tập chung ôn luyện kiến thức chuẩn bò cho kỳ thi học kì II đạt kết quả cao. '()*& - Phát động phong trào thi đua đăng ký "giờ học tốt","tuần học tốt" hoa điểm 9,10  m+,-."/0122 3430/4/1975 - 30/4/2013  Qu1<5 '678 9:6,&    ! !"#$%%& <?B;Đơi bạn cùng tiếnC"#1D0(0-0E& <=> ?@A01?34& <=>J ! !"?34G!JNZ1<5  ':67:879:6,& - KiIJK#J“ học bảng cửu chươngCL8#$%% #9:69M9:6,& Thứ 2 Trong tuần Trong tuần Trong tuần Trong tuần W thứ 6 Trong tuần Thứ 2 Trong tuần Trong tuần Trong tuần - GVCN + 4EO9 Trong tuần Tuần 4 từ 22/04 đến 27/04 - Sinh hoạt đội 'LL& - Tập chung ôn luyện kiến thức chuẩn bò cho kỳ thi học kì II đạt kết quả cao. - Tổng kết đánh giá các phong trào thi đua trong tháng. <"#[ @G;Đơi bạn cùng tiếnC\  #141D(& - KiIJK#J“ học bảng cửu chươngCL8# 9:69M9:6,& <?B;'G!]C"#1-E& <*/=/F;O  GC 9:69& <=> ! !"“Rung chng vàng” G!> #J& <=>J ! !"?34J10@G! /1,-."/012234 30/4/1975 - 30/4/2013  Qu1<5 '6789:6,& Thứ 2 Trong tuần Thứ 2 /thứ 5 W thứ 2 Trong tuần Trong tuần W 987:^79:6, / 987:^79:6, - GVCN + 4-O6 Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội tháng 04 của Liên đội Trường THCS Đạ Long Kính mong Giáo viên phụ trách chi và các bạn Đội viên theo dõi thực hiện./ Nơi nhận TM/ LIÊN ĐỘI - BGH Trường THCS Đạ long(b/c) S''S'_G`7a - Rbcde'<S'_G`7a - CĐ, ĐTN phối hợp thực hiện.  5*'`7a - Lưu: LĐ GV/ TPT Đoàn Khoa Vònh DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG . KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI Tháng 04 năm học 2012 – 2013 Chủ điểm : “Mừng đất nước nở hoa – Hòa bình và hữu nghị” TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC Thời Gian Điều Chỉnh Tuần 1 từ 01/ 04 đến 06/ 04 - Sinh hoạt. GVCN + 4 -O6 Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội tháng 04 của Liên đội Trường THCS Đạ Long Kính mong Giáo viên phụ trách chi và các bạn Đội viên theo dõi thực hiện./ Nơi nhận TM/ LIÊN ĐỘI -. tuần - GVCN + 4 EO9 Trong tuần Tuần 4 từ 22/ 04 đến 27/ 04 - Sinh hoạt đội 'LL& - Tập chung ôn luyện kiến thức chuẩn bò cho kỳ thi học kì II đạt kết quả cao. - Tổng kết đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch hoạt động đội tháng 4 năm 2013, kế hoạch hoạt động đội tháng 4 năm 2013, kế hoạch hoạt động đội tháng 4 năm 2013

Từ khóa liên quan