Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4 PGS TS nguyễn thị xuân hương

29 576 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 18:04

11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 4Chương 4 Kỹ năng giao tiếp đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương lễ nghi trong giao dịchvà lễ nghi trong giao dịch 33 Chương 4Chương 4 Kỹ năng giao tiếp đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương lễ nghi trong giao dịchvà lễ nghi trong giao dịch I.I. Kỹ năng giao tiếp theo Kỹ năng giao tiếp theo nhóm tổ chứcnhóm tổ chức II.II. LLễễ nghi trong giao dnghi trong giao dịịchch III.III. NhNhữững ng đđiiềều cu cầần bin biếết khi giao dt khi giao dịịchch 44 I.I. K nng giao tip theo nhúm K nng giao tip theo nhúm v t chcv t chc 1.1. Cỏc loi hỡnh giao tipCỏc loi hỡnh giao tip GiaoGiao tiếptiếp vớivới chínhchính bảnbản thânthân mmììnhnh ĐĐâyây làlà hhììnhnh thứcthức giaogiao tiếptiếp tựtự kỷkỷ ởở đâyđây chúngchúng tata xửxử lýlý thôngthông tintin vớivới tt cáchcách vừavừa làlà ngờingời gửi,gửi, vừavừa làlà ngờingời nhậnnhận GiaoGiao tiếptiếp vớivới chínhchính bảnbản thânthân cócó thểthể làlà sựsự đánhđánh giágiá bảnbản thânthân mmììnhnh hoặchoặc cảmcảm nhậnnhận riêngriêng cácá nhânnhân vớivới môimôi trờngtrờng xungxung quanhquanh SựSự giaogiao tiếptiếp nàynày hhììnhnh thànhthành thếthế giớigiới riêngriêng biệtbiệt củacủa mỗimỗi cácá nhânnhân NgờiNgời nàonào quáquá phátphát triểntriển hhììnhnh thứcthức GiaoGiao tiếptiếp nàynày sẽsẽ khókhó gầngần gũigũi vớivới mọimọi ngời,ngời, khôngkhông hoàhoà đồngđồng trongtrong tậptập thểthể 55 I.I. K nng giao tip theo nhúm K nng giao tip theo nhúm v t chcv t chc 1.1. Cỏc loi hỡnh giao tip (tip)Cỏc loi hỡnh giao tip (tip) GiaoGiao tiếptiếp songsong phơngphơng LoạiLoại hhììnhnh nàynày đợcđợc tiếntiến hànhhành gigiữữaa haihai cácá nhânnhân NgờiNgời gửigửi vàvà ngờingời nhậnnhận thôngthông tintin trongtrong trờngtrờng hợphợp nàynày làlà haihai chủchủ thểthể kháckhác nhaunhau HHììnhnh thứcthức giaogiao tiếptiếp nàynày diễndiễn rara gigiữữaa cáccác chủchủ thểthể cócó quanquan hệhệ thờngthờng xuyênxuyên vớivới nhaunhau hoặchoặc cócó nhunhu cầucầu traotrao đổiđổi ĐĐâyây làlà cáchcách giaogiao tiếptiếp rấtrất phổphổ biến,biến, diễndiễn rara hànghàng ngàyngày ThếThế giớigiới riêngriêng củacủa cácá nhânnhân mởmở cửacửa giaogiao thoathoa vớivới cácá nhânnhân kháckhác vàvà cócó thểthể hhììnhnh thànhthành thếthế giớigiới mớimới củacủa haihai chủchủ thểthể 66 I.I. K nng giao tip theo nhúm v t K nng giao tip theo nhúm v t chcchc 1.1. Cỏc loi hỡnh giao tip (tip)Cỏc loi hỡnh giao tip (tip) GiaoGiao tiếptiếp trongtrong cáccác nhómnhóm:: ĐĐâyây làlà sựsự giaogiao tiếptiếp diễndiễn rara khikhi cócó từtừ 33 chủchủ thểthể trởtrở lênlên TínhTính chấtchất đađa phơngphơng trongtrong giaogiao tiếptiếp làlà đặcđặc trngtrng chủchủ đạođạo CácCác nhómnhóm đợcđợc hhììnhnh thànhthành dodo tínhtính chấtchất côngcông việcviệc hayhay nhunhu cầucầu chungchung củacủa mộtmột tậptập hợphợp ngờingời cócó quanquan hệhệ vớivới nhaunhau (cùng(cùng lớplớp học,học, cùngcùng đơnđơn vịvị côngcông tác,tác, cùngcùng địađịa bànbàn dândân cc )) CácCác nhómnhóm tồntồn tạitại phụphụ thuộcthuộc vàovào nỗnỗ lựclực chungchung củacủa cáccác thànhthành viênviên thamtham giagia hoặchoặc hiệuhiệu quảquả củacủa quáquá trtrììnhnh côngcông táctác XuXu hớnghớng phânphân côngcông laolao độngđộng hiệnhiện đạiđại làlà từtừ cácá nhânnhân chuyểnchuyển sangsang phốiphối hợphợp hoạthoạt độngđộng theotheo nhómnhóm BiếtBiết phongphong cáchcách vàvà kỹkỹ nnăăngng giaogiao tiếptiếp trongtrong nhómnhóm làlà yếuyếu tốtố quanquan trọngtrọng bảobảo đảmđảm thànhthành côngcông củacủa mỗimỗi ngờingời 77 I.I. K nng giao tip theo nhúm K nng giao tip theo nhúm v t chcv t chc 1.1. Cỏc loi hỡnh giao tip (tip)Cỏc loi hỡnh giao tip (tip) GiaoGiao tiếptiếp trongtrong tổtổ chứcchức TổTổ chứcchức làlà mộtmột hệhệ thốngthống đợcđợc thiếtthiết chếchế theotheo cáccác mụcmục tiêutiêu vàvà nguyênnguyên tắctắc nhấtnhất địnhđịnh TrongTrong hệhệ thốngthống tổtổ chứcchức ấyấy cáccác cácá nhân,nhân, nhómnhóm ngờingời đợcđợc tậptập hợphợp theotheo nguyênnguyên tắctắc chứcchức nnăăngng hoặchoặc chuyênchuyên mônmôn NhNh vậy,vậy, trongtrong tổtổ chứcchức cócó cáccác quanquan hệhệ dọcdọc vàvà quanquan hệhệ ngangngang DoDo đóđó giaogiao tiếptiếp trongtrong hệhệ thốngthống tổtổ chứcchức cócó điểmđiểm kháckhác giaogiao tiếptiếp gigiữữaa cáccác cácá nhânnhân thôngthông thờngthờng vàvà giaogiao tiếptiếp trongtrong nhómnhóm độcđộc lậplập 88 I.I. K nng giao tip theo nhúm K nng giao tip theo nhúm v t chcv t chc 1.1. Cỏc loi hỡnh giao tip (tip)Cỏc loi hỡnh giao tip (tip) PhõnPhõn tớchtớch:: MỗiMỗi loạiloại hhììnhnh giaogiao tiếptiếp đềuđều cócó nhnhữữngng điểmđiểm chungchung đồngđồng thờithời cócó điểmđiểm kháckhác biệtbiệt MỗiMỗi loạiloại giaogiao tiếptiếp ấyấy dùdù cócó điểmđiểm kháckhác biệtbiệt nhngnhng đềuđều cócó chungchung haihai nhómnhóm mụcmục tiêutiêu:: mụcmục tiêutiêu côngcông việcviệc vàvà mụcmục tiêutiêu duyduy trtrìì TừTừ loạiloại hhììnhnh thứthứ haihai đếnđến thứthứ tt làlà giaogiao tiếptiếp liênliên nhânnhân cáchcách 99 I.I. K nng giao tip theo nhúm v t chcK nng giao tip theo nhúm v t chc 1.1. Cỏc loi hỡnh giao tipCỏc loi hỡnh giao tip Phõn tớch: Phõn tớch: (tip)(tip) Bằng cách trao đổi thông tin qua lại với nhau con ngời Bằng cách trao đổi thông tin qua lại với nhau con ngời mới có thể biết về chính bản thân mmới có thể biết về chính bản thân mìình về ngời khác. nh về ngời khác. TínhTính nguyênnguyên tắctắc trongtrong giaogiao tiếptiếp liênliên nhânnhân cáchcách phảiphải đợcđợc từngtừng cácá nhânnhân tuântuân thủthủ đểđể duyduy trtrìì quanquan hệhệ lâulâu dàidài MỗiMỗi ngờingời cầncần cócó ýý thứcthức vàvà tráchtrách nhiệmnhiệm trongtrong việcviệc tựtự giácgiác chấpchấp hànhhành nguyênnguyên tắctắc vàvà hớnghớng tớitới mụcmục tiêutiêu củacủa cộngcộng đồngđồng giaogiao tiếptiếp HạtHạt nhânnhân cơcơ bản,bản, nềnnền tảngtảng củacủa giaogiao tiếptiếp liênliên nhânnhân cáchcách làlà lònglòng tintin PhẩmPhẩm chấtchất quanquan trọngtrọng củacủa nhànhà kinhkinh doanhdoanh làlà tintin vàovào bảnbản thânthân mmìình,nh, tạotạo dựngdựng niềmniềm tintin ởở ngờingời kháckhác vàvà biếtbiết đặtđặt niềmniềm tintin vàovào đúngđúng đốiđối tợngtợng LòngLòng tintin sẽsẽ giúpgiúp chocho tata cởicởi mởmở tấmtấm lònglòng vớivới ngờingời kháckhác vàvà ngợcngợc lạilại ngờingời kháckhác mớimới bộcbộc bạchbạch hếthết mọimọi điềuđiều vớivới tata MốiMối quanquan hệhệ gigiữữaa concon ngờingời vớivới concon ngờingời dựadựa trêntrên lònglòng tintin ththìì baobao giờgiờ cũngcũng bềnbền vvữững,ng, phátphát triểntriển vàvà dễdễ thôngthông cảmcảm vớivới nhaunhau 1010 I.I. K nng giao tip theo nhúm v t K nng giao tip theo nhúm v t chcchc 2. K nng giao tip trong nhúm:2. K nng giao tip trong nhúm: các nhóm đợc hcác nhóm đợc hìình xuất phát từ nhu cầu chung của nh xuất phát từ nhu cầu chung của nhiều ngời hoặc do tính chất công việcnhiều ngời hoặc do tính chất công việc Các nhóm cùng có lợi ích chung lợi ích riêng của Các nhóm cùng có lợi ích chung lợi ích riêng của từng cá nhân tham gia. Do đó vấn đề điều phối lợi từng cá nhân tham gia. Do đó vấn đề điều phối lợi ích giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong nhóm ích giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong nhóm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhóm có thủ lĩnh do mọi ngời suy tôn hoặc tự Nhóm có thủ lĩnh do mọi ngời suy tôn hoặc tự nhiên do tính nổi trội của một ngời nào đó. Ngời nhiên do tính nổi trội của một ngời nào đó. Ngời lãnh đạo nhóm có vai trò quan trọng trong việc tạo lãnh đạo nhóm có vai trò quan trọng trong việc tạo đồng thuận trong công việc duy trđồng thuận trong công việc duy trìì sự tồn tại của sự tồn tại của nhóm. nhóm. Một nhóm có đông ngời tham gia không cùng Một nhóm có đông ngời tham gia không cùng trong một hệ thống tổ chức thtrong một hệ thống tổ chức thìì tính btính bìình đẳng nh đẳng dân chủ chi phối bầu không khí giao tiếp, xu hớng dân chủ chi phối bầu không khí giao tiếp, xu hớng thoải mái, tự do trong giao tiếp sẽ tthoải mái, tự do trong giao tiếp sẽ tăăng lên. ng lên. . 11 Giao dịch và đàm phán Giao dịch và đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch và đàm phán Giao dịch và đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 4Chương 4 Kỹ năng giao. đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịchvà lễ nghi trong giao dịch 33 Chương 4Chương 4 Kỹ năng giao tiếp đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịchvà. đa phương Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịchvà lễ nghi trong giao dịch I.I. Kỹ năng giao tiếp theo nhóm và Kỹ năng giao tiếp theo nhóm và tổ chứctổ chức II.II. Lễ nghi trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4 PGS TS nguyễn thị xuân hương, Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4 PGS TS nguyễn thị xuân hương, Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Từ khóa liên quan