bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)

21 705 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 03:00

[...]... B¸o tríc sù sơp ®ỉ tÊt u cđa triỊu ®×nh phong kiÕn nhµ Ngun TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n d©n díi triỊu Ngun : - §êi sèng nh©n d©n ta ngµy cµng khỉ cùc do : + §Þa chđ cêng hµo cíp rng, quan l¹i tham nhòng + T« th nỈng nỊ, dÞch bƯnh, ®ãi kÐm 2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833... cùc cđa nhiỊu nho sü Cao B¸ Qu¸t TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN 1, §êi sèng cđa nh©n d©n díi triỊu Ngun : 2, C¸c cc nỉi dËy cđa nh©n d©n: Häc sinh th¶o ln nhãm - C©u 1 : V× sao c¸c cc khëi nghÜa ®Ịu thÊt b¹i ? - C©u 2 : C¸c cc khëi nghÜa trªn chøng tá ®iỊu g× ? Nguyªn nh©n thÊt b¹i - C¸c cc khëi nghÜa ®Ịu thÊt b¹i do : - Phong trµo ®Êu tranh diƠn ra rÇm ré nh ng...2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833 – 1835 ) c, Khëi nghÜa Lª V¨n Kh«i ( 1833 – 1835 ) : - Lª V¨n Kh«i lµ Thỉ nÐt ë Em h·y giíi thiƯu ®«i hµo vỊCao B»ng, sau vµo Nam ( Con nu«i Lª V¨n kh«i ? Tỉng trÊn... ) Tù xng B×nh Xiªm xem Nam §¹i nguyªn so¸i… - N¨m 1834, Lª V¨n Kh«i qua ®êi, con trai «ng lªn thay - N¨m 1835, khëi nghÜa bÞ dËp t¾t Gia §Þnh 2, C¸c cc nỉi dËy : a, Khëi nghÜa Phan B¸ Vµnh ( 1821 – 1 827 ) S¬n T©y b, Khëi nghÜa N«ng V¨n V©n ( 1833 – 1835 ) c, Khëi nghÜa Lª V¨n Kh«i ( 1833 – 1835 ) d, Khëi nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) -Mét h·y nªu lçi l¹c, mét vỊ Em nhµ th¬ mét vµi nÐt nhµ nho yªu... nghÜa Cao B¸ Qu¸t ( 1854 – 1856 ) Cđng cè kiÕn thøc -Hoµn thµnh b¶ng sau : Nh÷ng cc nỉi dËy cđa nh©n d©n chèng v¬ng triỊu Ngun nưa ®Çu TK XIX Tªn khëi nghÜa Thêi gian §Þa bµn ho¹t ®éng Phan B¸ Vµnh 1821-1 827 Nam §Þnh, Th¸i B×nh, H¶i D¬ng, Qu¶ng Yªn - Cao B»ng vµ c¸c tØnh miỊn nói ViƯt B¾c ThÊt b¹i - Gia §Þnh vµ c¸c tØnh Nam K× ThÊt b¹i S¬n T©y, Hµ Néi, B¾c Ninh ThÊt b¹i N«ng V¨n V©n 1833-1835 Lª V¨n Kh«i . )' /HI V/0#W *X*G8BE ,XC )/H TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN Phản ứng của dân chúng về chế độ lao dòch khắc nhiệt dưới triều của Vua Tự Đức Bắt. chøng tá ®iỊu g× ? TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II. CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN Nguyên nhân thất bại ý nghĩa Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại do : - Phong trào đấu tranh diễn. : `6bcdReS1241>124fU *`6b/&e0eS12TT>12T;U `6bZ8e0`&S12TT>12T;U `6bldRARS12;3>12;@U  TiÕt 60 : CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN II . CÁC CUỘC NỔI DẬY CỦA NHÂN DÂN Hoàn thành bảng sau : Những cuộc nổi dậy của nhân dân chống v ơng triều Nguyễn nửa đầu TK XIX Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2), bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2), bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN (T2)