Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài có đáp án

50 4,635 4
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2015, 23:22

Trắc nghiệm sinh12 theo bài   ! "#$%&'"()*+,-. /#01234565782849:;< ;/2=.48>?42@8249AB2=;CD/2=.AE 5/2=.>?42@8249#=;>8@492F2GC.AE 4.4849#A@449HC42I.AEJA@44K<@2IAL2M N#=;OCD/2=.482@8;492F2GC.AE /P0QO7DRA8O;>/N8SAT9; ;.8U4DL21 5.8U4D8<DSD22 4.8U4DL21 N.8U4. /V0 BS4W;XYRZA[4\2]48 ;. 5<;OA2 4.N@XK N.2^ /_0Q>8@YLAT9;;`2;A21S>?4a< ;bY22]4 52L 4bY[>c N&`L /d084645BVO;5BV8e>!;`2;AS2L ;.% 5 4.% N%. /f0%;>8@2g?D.Ah28e62F2657.4!OG>Yi 4W;SjA8 ;.kSO242;j; 5.kD8<AS;j; 4.k<;j; N.k8D8O8AS;j; /l0 ;j243Xh>M>1L`5L284bAB24<1L22[X!2m4;458OC ;_n 5Vn 4#n NPn /o0,U4>iA4W;464XK`8328.< ;9OC4UD4<1L22Y64; 5pL4q;AB2<8@>D/\2>! 4pUD><UD<@A;2m4Yr N94N2>Xh4N4W;Ps4<1L22 /t082Dc4W;4<1L2228D/2=.YL494q;4\28O; >/ ; ;j24<8@2A 5 ;j24<8@;` 4,M>1L`5L N.`2DL2D84 /#s0B2S494q;##to<1Y2862!Q;4644<1L222F49YC<?5Z 5;81 ;fP#sss>X!4;458 5lPssss>X!4;458 4_ossss>X!4;458 NVfssss>X!4;458 /##01AB2A@44W;S49Pds;>1XVds2AXS49Vsu`2Lj vC<?4W;S5Z ;d_ssss>X!4;458 5lPssss>X!4;458 4Vfssss>X!4;458 Ntsssss>X!4;458 /#P0625i8Nh>/YL>] ;64<1Y29;2!Q;464284wDL<<464<1Y25XQN8>9464 264/>B25D7494M>BA@Ah492i<A7[>4\2]44W; . 54/>L4W;.>U24O[48OG2G/>L4W;xAO342i 4/2=.>9X268`83492m4YF28e62FD/581xA Ny4<3DzD4644<18222S812345gO28e62F/>L>7A578 482L2N2>?4O;84zD<@AB24644m`64 /#V0B2S/>L#<cX>TO=N{4W;AL2MP_ss4<1L22J28>9 49Psu;>1|C<1Y2>L4928AwS48>?42@8;< ;P#Vs<1Y2 5V#Ps<1Y2 4PV#s<1Y2 N#PVs<1Y2 /#_0Dc12C4\2@81.5;8HA ;JJ}J| 5JJ}JJ| 4JJ}JJ NJJ}J /#d0{4>m44W;2G/>L.< ;R5!48OG2g?DDL2128258 5pA2~<?2584\228258 4R5!48OGD/4;258 N@8;258Ah /#f0v2<•8O;>/X.<>]2S812345gO ;.€%49OC<?5Z€• 5.€49OC<?m2%€• 4.‚‚%‚• N.€%49OC<?€• /#l0.YL2G4y4q4~8O;>/ ; 78e72L2N2 5q;xAO342i 42L2N2e;4642y Nq;SA;2L2N2 /#o0,D/4W;.X>D/4W;.YLC;[2Dc8 O;>/ ;p8@5;j24;>1 5p8@;`228>D/ 4p8@5;j24; N/2=>M28>D/ /#t0.49282Dc8O;>/4W;258 ;ƒ49[58e; 5ƒ49[28/ 4c<h[28/XAB2m2[58e; N258 /Ps08258OCJS492i49[X!2m8 ;„5\2Yr>/49. 5ƒ[2584\2 4%321A7O4\2 Nƒ[| /P#08258/2G4SYL49[ ;2i 5xAO342i 42i Np{4<@D /PP0%SD/A749>U42m< ;;2A7JAwA7AB2 58464>8@-Y;j;Y3<@ 49QXbAT9;`SY…Q>8@YLAT9; N%HA464>8@4<1822YLC;<12{4 /PV04b4q;2L24W;dss;`2;A;J2FS[258/ 2G4X258/OJS8N ;„258/ON 5„258/2G4N 45Z; Np]4J<]4YzA2b<8 /P_0TN2< ;Dc464;`2;Ae>!2m2@ 5F2GAT9;48;`2;A 4|C<?AT9;48;`2;A N85B464X;`2;A[258 /Pd0 BVA[>c4W;OX•2/2G4< ;.%% 5%. 4.% N.% /Pf0m2869;4W;ATN22iy[>iA ;#5B5;4ƒAT9;48AB2<8@;`2;A 5,?4>a4<12{4#4YLC<1; 4a<8OX•2>Nb4#5BAT N#<8@;`2;A2M>?4AT9;5[5B5; /Pl0\y>i•52A@4C4< ;@45126J4V†kd† 5@4[Dm;21J4d†kV 4948N8A[>c<V†•.d† N948N8A[>c<d†•.V† /Po01.JATN2>?4>a428 ;I#>iA`64>!2S82I5BV[PA@4 5IQ;SO;P>cJ2S82I5BV 4I>iA5\2YFJ2S82I5BV21A@4C4 NI#>iA`64>!J2S82I5BV[AwA@4 /Pt0,cd†XV†4W;4w.49‡:;Fˆ ;,cd†49>MdJ4K>cV†YL49 5,cd†49d2GN8J>cV†49V2GN8 4d†<d4W;>M3Xh9A2GN8JV†<V3Xh}2GN8 Nd†<d4W;D82D;23Xh>M2GN8JV†<V3Xh}2GN8 /Vs0%S49PA@4>CO8O82FA@45gOXhA@4C4< ;@4494V†kd† 5@449ATY[>c<d†.%V† 4@449ATY[>c<V†.%d† N@4494d†kV† "P$‰'"Š' /V#0(62F2g?D4wD8<DSD22Nx;2@>/ ;/258 5584\2 4A. N58O8AS /VP0aD625iO;28464D625iO; ;2g?D4W;SjA.kD8<AS;j;<4dnkVn 5„258/OJO;YD1AT464>8@28O…5!<8@5‹ 4„258/4RA.XI;>?42g?Da<A.OY; N8D1ATJA@4>?44a<AYL<A@4Vnkdn /VV08<`LA< ;B2<8@5L`LA4ƒ49[OX•2/O 5B2<8@5L`LA4ƒ49[OX•2/4R 4B29A5L`LA4b8@2>B21AB2D/2=A.X84b#2M>iA NB2<8@SjA49X;2K`]4264e62FO2L?DDL21 /V_0,U4>iA4W;DL215•4_Y645y2XhDL214645•44K<@< ;\2@82IPA@4DL<DSD22 59464<1Y2>L 4\2@82IP;A@4DL<DSD22 N9464<1Y2DSD22Q;464>D/ /Vd0w;`2;A>?44\2@85[V2Dc8O;>/ ;,M5LJ;`2DL2D84J5;j24 5.`2DL2D84J9A;AJ9AC4 4,M>1L`5LJ;`2DL2D84J5;j24 N9A;AJ9A4;45L`<J9AC4 /Vf08@2>B8O;>/4W;S4\2]4>?4`SA<4R5!48e62F 2g?DDL21 ;!4AT 5|;8AT 4GO;8 NG/>L /Vl0,U4>iA49284\2]44W;DL21AYL49284\2]44W;.X .< ;1A@44\2@849464XK`83 59464<1Y2DSD22Q;464;`2;A 492m>;N@X2m>U42 N94\2@8#A@4 /Vo0(62F2g?DDL21>?4a< ;GO;85%7AT 4vhDATN|;8AT /Vt082g?DDL21J;`2;AYL2;A;X;84\2]44W;D/2= DL21JNb2h4>9>T>?42g?D< ;.`2;A2q\2 5.`2;A4C4b 4.`2;A2q; N.`2;AA[>c /_s0g?DDL21`7;[ ;584\2 5xAO342i 4/258 N\24746458e; /_#08@2>B8O;>/28258A[>c48e62F7AT2g?D DL21 ;p3D>U2464;`2;AX85L`LA 5F2<1Y2DSD22Q;464;`2;A 4g?DA. N8@286;`2;A /_P01/4mNŒ>OG`\2y}Y;j;Y< ;.kDL<AS;j;4ƒ2?42S84d†kV† 5123456578284DC.2GO;8 4L<4<1822Ah4ƒ2@822S84d†kV† N12345gO4DCOG<3D6D4<1822 /_V08e62FO2g?DDL21J4\2]48<AyAX{X•4i ;`2;A ;.5. 4A.N2. /__0/2=A;A•2AT2G42D485L`LAN!4AT< ;A.5. 4.N2. /_d0/2=849X!2m>i5L`LA•52X3X8YN!4AT ;A.5. 42.N. /_f092iaA.< ; 7N!4AT 5 7ATO;8 4 7AT>C N 7ATC4 /_l0G44\24W;e62FN!4AT< ;i2F2G4<1L2222F2G;`2;A28821 5@8;4w5L4<1L2m22I4w4<1L2m2 4i2F2G5L4<1L2m222F2G4<1L2m2 N@8;D/2=L21494\2]45•44;8 /_o01AT?4<y2? ;I.2g?D. 5IL212g?D. 4I.2g?D. NI.2g?DDL21 /_t0/2=>9X;2K7AT282g?DD821< ;2. 5A. 4. N. /ds0aD625iO;28464D625iO; ;„258/OJO;YD1AT464>8@28O…5!<8@5‹ 5„258/4RA.XI;>?42g?Da<A.OY; 48D1ATJA@4>?44a<AYL<A@4Vnkdn N2g?D4W;SjA.kD8<AS;j;<4dnkVn "V$,•.}Ž,•%%& /d#0,K;8@2>BS[4\D>BN!4AT4W< ;p8@5‹DL214;4c 5•>!OC<?S28yS 4,Yi<?A.>?42@8; N,K;2M;2H2@4W;A. /dP0vAB2S8>95!>9JYL8@2>BJ>9<5iy>K;8@2 >BS[4\D>B ;h4D1AT 5|;N!4AT 41AT N|;D1AT /dV08A828k‘’k< ;{AS4\2]4<1e;;X4q4~ 5%S>K;2g?DD82Sq44 4bY[>B>cS532>cD1AT NbX•4DC4{AS4\2]4 /d_0}DS;28‘}’< ;%S>K;2g?DDL21q44 5{AS4\2]4<1e;;X4q4~ 4b>K;>cSY[>cD1AT NbX•492i<1Y2DL21q44 /dd0S<;28‘’< ;bX•4DC4{AS4\2]4 5b>K;>cSY[>cD1AT 4{AS4\2]4<1e;;X4q4~ NbAT9;[S>K;2@8DL21q44 /df08AB2}DS8J>c21.kD8<AS;OS56AX8< ;b>K; 5bX• 4b4ƒ NbY[>B /dl0,CXh8@2>B4W;}DS8J4\247Aq49X;2K ;Ly9;DL21q44 58@29;.kD8<AS;OS 48@29;XbY[>B N“44S>K; /do0S8ALF}DS8p;4[&48<JY8S>K;8@2>B ;vAL2M<;428OS 57Y498U4YL49>M<;428OS28AL2M 4vAL2M49<;428OS NvAL2MYL49<;428OS /dt0,CXh}DS8p;4[&48<2F<;428OS49X;2KF ;\2Ym42m4 5\25\28@2 4\247Aq N\2q44 /fs0B2-D1L< ;{AS4ƒ8@2>B4W;464S4\2]4 5y2CS<AyAX{YiAO8622g?DDL21q44 4y2CS4bDC?D>K;8@2>B2g?DDL21 N{A464S4\2]4YiAO862Xy42g?D464D8<DSD22 "_$,• ”%& /f#0645;j2N@82MY24UDYL>]282657<AD62O >B25 ;@A 5@%k• 4@.k N@2M /fP0,B255>g5BV.2 a<N@>B25F ;,B25XL:; 5,B25cA:; 4,B25>H:; N,B25O;:; /fV08464264/O;264/8YL/;>B25 ;64<8@X2/5y 564<8@864\2`DKJ2C42mAJ4\2O622b 464264/X•2<m2;•J2;4G42mA N64264/86a44L``J4L2 /f_0625i8O;>/<>]X2i>B25 ;p42iA;5N!2g?D>?45iy;YiF 5p42iA;>B25>T5iy2YiF 4p42iA;>B25S2B Np42iA;>B25[N@2AR /fd0v2;2AB24UD5Z4UDY;2F ;ƒ495BV495!2;2Ah2;>g 585B4645BV4W;S5!2;>g 4645BV2IX!2m5!2;22[>O…2;>g N5BV28S5!2;>g /ff0C<8@D/<4W;285BxAO342i‘|’281D/O…<A `\2yNK258 ;P5_ 4dNV /fl0,B25S<Q5>g ;84\2]4|`7;28e62FD/4;258 584\2]44W;S<1e;>AB28U4AB2OC4UD 4•24\2N2[4\D>BD/2=8U4258 N84\2]4S<1e;>AB2X>U45y221S /fo0B2S O;>B25>T;•e7<<A48D82S2qY64# ;`2;AO8XhD82S5F2M•>B2521S492i<$ ;1A#5BVAT5\2YFX8X!2m5\2YF 51A#5BVATvX84CS 41A#5BVAT,X8>cS N;2#4UD‚#4UDY64 /ft0,B25S<Q5>g ;p1e;>#8U4#OC4UDJ`7;2@#>iA8>94W;D/2=. 5viFN87[4W;AL2M 48X•24\2N2[4\D>B258 NviS4W;42iN8<;C /ls0@>B25S8<A5>g4\2]44W;D/2=D82S2q \2ˆ ;\2#4UD[5BAT<O;AT, 5\2#4UD[5BAT<2h4ATv 4\2V4UD[P5BAT<Y; N;2#4UD[5BAT<O;AT, /l#0@>B25S4\2]48<A5>gX•24\2N22 DcJOC<?X2F2G464;`2;A4W;D/2=D82SN8S>9e>!YL 2;>gˆ ;8464N@,B25N!4Y<A464AT5BV>?4>a4AB8U4OhAO8Xh 5;>c 582;>gV4UD214b#AT5BV 4vL2i`7;N@,B25AD/2=D82SYL492;>g8 N8464N@,B25>iA2@8;,B25>H:; /lP01//5y2A6N8H4cF<AYL49>U4>iA 8O;>/ ;;2;`2<2;A42;`2;AX;< 5,B25S2;#4UD 4,B25`7;[5BV2qf21S N,B25A\2#4UD /lV0\29;a4dk58A;`49264N{/>B25SN@8 ;;2%J5>g4UD%k•2.k 5;2.J5>g4UD.k2%k• 4;2•J5>g4UD%k•2.k N;2J5>g4UD.k2%k• /l_08>8@S492F2GO;$..••%%.% •495;81 ;;>?4e>!5[>8@S21 ;_5V 4dNP /ld08>8@S$.•.%•.•%•.%@>B258O;>/< 1A2a\2 ;,B25%4C4b2 5,B25.2q_2 4,B25%2qd2 N,B25%4C4b2. /lf0,B25S5;8HAQN@8 ;\2J2;J>78X4i4UD4<1L22 5\2J2;J/X<UD4UD4<1L22 4\2J2;J21AX>784UD4<1L22 N\2J/J21AX>784UD4<1L22 /ll0@>B25Nh>//•e7<h\2< ;\2V4UD4<1L22>c214W;S 51A#4UD4<1L22X82h44UD4<1L22>c214W;S 4\2V4UD4<1L22O;4b4W;S N;#4UD4<1L22>c214W;S /lo02CNh8>/YLD744D62O4W;>B25S< ;64264//>B25<A>q2D/2=. 5|G2;8>g4z8YL5F2M4W;4644LA;22 4C<a;28e62F2G/>L. N.5!>q2X>a;>q2;>?4CX8X!2mY644W;. /lt0,B25S8U4>B25>iA< ;;>gAB2X2Dc9;a44W;S 5;>gOC<?#;XS[258 4;>gX!2mAB2XS21| N;>g4\2]4S<1e;>#4UD4<1L22 /os0cOC>B25S[2G1N;8>B28Y87 ;#sk_>#skf 5#sk#>#skV 4#skP>#skf N#skd>#skl "d$•|–—",• ”˜™| /o#0O[4W;OG/>LxAO342i< ;|G2g?D4W;464xAO342i28D/58 5|G2g?DD82128258 4|48`83X268`83A;2m4Yr4W;464xAO342i28D/58 N|G/>L4W;.28xAO342i /oP0xAO642i4W;< ;<;OA2 5.XK 4.2^ N. /oV0w|4W;M2G44\2< ;#D/2=.PA@42^ 5#D/2=. 4#D/2=.A@4> N#D/2=.A@4XK /o_0|CD/2=.28#258XYR&48<< ;_5P 4PVN# /od0|CD/2=.2822b4W;M< ;PD/2= 5_fD/2= 4#D/2= NPVD/2= [...]... NST b Có thể trao đổi chéo c NST đứt đoạn hoặc chyển đoạn d Phát sinh hoán vị gen Câu 239 / Trong thí nghiệm của Morgan, nếu gọi B > thân xám; b > thân đen; V > cánh dài; v > cánh cụt Thì cơ sở tế bào học cho thí nghiệm là a Sự hoán vị giữa B với B và giữa V với V b Sự hoán vị giữa b với b và giữa v với v c Sự hoán vị giữa B với b và giữa V với v d Sự hoán vị giữa B với V và giữa B với v Câu 240... gen tăng gấp 3 b Tế bào của thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh c Các thể đa bội không có khả năng sinh giao tử bình thường d Thể đa bội chỉ được nhân lên nhờ sinh sản sinh dưỡng Câu 121 / Các cơ thể thực vật đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được là do a Thường không có hoặc hạt rất bé b Có thể sinh sản sinh dưỡng bằng hình thức giâm, chiết,... khuyết nhiễm Câu 124 / Loại biến dị nào dưới đây có thể di truyền qua sinh sản hữu tính a Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng b Đột biến xôma c Thường biến d Thể đa bội chẵn ở thực vật Câu 125 / Thể đa bội trên thực tế được gặp chủ yếu ở a Cả động vật và thực vật b Vi sinh vật c Thực vật d Động vật Câu 126 / Ứng dụng của thể đột biến đa bội là gì? a Gây đa bội ở TV để thu hoạch cơ quan sinh dưỡng và... thuộc về một ADN c Có lôcut khác nhau d Thường cùng biểu hiện Câu 234 / Trong thí nghiệm của Morgan, khi ông thu được F2: 50% xám, dài : 50% đen, cụt Cơ sở để ông cho rằng có hiện tượng liên kết gen là a F2 không có hiện tượng phân li b F2 có 2 kiểu hình nên ruồi cái F1 chỉ cho 2 loại giao tử c F2 có tỉ lệ phân li đúng như lai phân tích d Rg đực thân đen, cánh cụt chỉ có 1 loại giao tử Câu 235 / Cho các... phần cơ thể c Di truyền lại cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính d Biểu hiện ngay thành kiểu hình và di truyền cho thế hệ sau Câu 153 / Đột biến giao tử là a Phát sinh trong nguyên phân, ở 1 tế bào sinh dưỡng b Phát sinh trong giảm phân, ở 1 tế bào xôma c Phát sinh trong lần nguyên phân đầu của hợp tử d phát sinh trong giảm phân, ở 1 tế bào sinh dục nào đó Câu 154 / Thể mắt dẹt xuất hiện ở ruồi giấm do... d Mất đoạn NST Câu 155 / Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về đột biến gen phát sinh trong nguyên phân a Sẽ phát triển thành thể khảm b Chỉ được truyền lại cho thế hệ sau bằng sinh sản sinh dưỡng c Chỉ được truyền lại cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính d Được nhân lên thông qua quá trình tự nhân đôi của ADN Câu 156 / Dạng đột biến nào ở cây trồng có thể tạo ra những cây có cơ quan sinh dưỡng to,... ghép cành c Rối loạn quá trình hình thành giao tử d Không có cơ quan sinh sản Câu 122 / Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n-1-1) và (n-1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử có bộ NST là a (2n-2-1) và (2n-1-1-1) b (2n-2-1) hoặc (2n-1-1-1) c (2n-3) hoặc (2n-1-1-1) d (2n-3) và (2n-2-1) Câu 123 / Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp của 2 giao tử (n-1) có thể phát triển thành a Thể 1 nhiễm b Thể khuyết nhiễm... li ở lần phân bào I của giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn d Các cromatit ở mỗi NST kép không phân li ở những tế bào non của đỉnh sinh trưởng Câu 129 / Điều nhận xét nào là không đúng khi nói về thể đa bội chẵn? a Thể 4n có thể hình thành từ hợp tử 2n bị tác dụng bởi consixin b Thể tứ bội chỉ có thể di truyền qua thế hệ sau bằng sinh sản sinh dưỡng c Thể 4n có thể được hình thành do bố, mẹ (2n) bị Đột... xác suất có cháu trai mắc bệnh là a 25% b 0% c 50% d 1/8 Câu 261 / Một giống tằm có gen quy định màu trứng ở NST giới tính X: gen B > màu sẫm trội hoàn toàn so với gen > màu sáng Cho tằm đực nở từ trứng màu sáng lai với tằm cái nở từ trứng màu sẫm, được F1 Trứng F2 do F1 tạp giao sinh ra là: a 100% trứng sẫm màu b 75% trứng sẫm : 25% trứng sáng c 50% trứng sẫm : 50% trứng sáng d 75% trứng sáng : 25%... 0,25 d A : a = 0,8 : 0,2 Câu 295 / Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên, không có chọn lọc, không có đột biến, tần số tương đối của các alen thuộc gen nào đó: a Không có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể b Chịu sự chi phối của các quy luật di truyền liên kết và hoán vị gen c Có tính ổn định và đặc trưng cho từng quần thể d Chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen Câu 296 / Ý nghĩa nào . Trắc nghiệm sinh1 2 theo bài   ! "#$%&'"()*+,-. /#01234565782849:;< ;/2=.48>?42@8249AB2=;CD/2=.AE 5/2=.>?42@8249#=;>8@492F2GC.AE 4.4849#A@449HC42I.AEJA@44K<@2IAL2M N#=;OCD/2=.482@8;492F2GC.AE /P0QO7DRA8O;>/N8SAT9; ;.8U4DL21 5.8U4D8<DSD22 4.8U4DL21 N.8U4. /V0
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm Sinh Học 12 theo từng bài có đáp án

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn