THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI

88 857 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2013, 23:26

THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ,DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY, CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨUHUỲNH MAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẨM ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ĐOÀN THỊ CẨM VÂN LÊ YẾN XUÂN MSSV: 4031301 LỚP: Tài Chính – K29 Cần Thơ - 2007 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ Sau bốn năm được sự truyền đạt kiến thức tận tình của các thầy, các cô trong trường Đại Học Cần Thơ đặc biệt là các thầy các cô Khoa KT – QTKD, em thành thật biết ơn. hơn thế nữa em được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Đoàn Thị Cẩm Vân đã hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Chi nhánh Vĩnh Long đã giúp em rất nhiều trong việc hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Ngân hàng đặc biệt là sự giúp đỡ của các anh chị phòng tín dụng đã tạo cho em có cơ hội tiếp xúc thực tế. Ngày… tháng….năm… Sinh viên thực hiện www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu nhập kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày… tháng….năm… Sinh viên thực hiện (ký ghi họ tên) www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày …. tháng…. năm … Thủ trưởng đơn vị (ký tên đóng dấu) www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày …. tháng…. năm… Giáo viên hướng dẫn (ký ghi họ tên) www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày…tháng … năm… Giáo viên phản biện (ký ghi họ tên) www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU .1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn .2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 1.2.1. Mục tiêu chung 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3.1. Không gian 3 1.3.2. Thời gian 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .4 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .5 2.1.1. Các khái niệm 5 2.1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 5 2.1.1.2. Các loại dự án đầu tư .5 2.1.1.3. Lãi suất chiết khấu .6 2.1.2.Thẩm định ngân lưu của dự án 8 2.1.2.1. Mục đích của việc xây dựng ngân lưu cho dự án 8 2.1.2.2. Các công cụ tài chính dùng để phân tích ngân lưu của dự án 8 2.1.2.3. Một số biến số cơ bản trong kế hoạch ngân lưu 9 2.1.3.Các chỉ tiêu quyết định đầu tư 10 2.1.3.1. Hiện giá ròng (NPV) .10 2.1.3.2. Suất sinh lời nội bộ (IRR) .11 2.1.3.3. Thời gian hòa vốn .11 2.1.3.4. Điểm hòa vốn .11 2.1.3.5. Khả năng thanh toán nợ (DCSR) 12 2.1.3.6. Các chỉ số tài chính .13 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net 2.1.4. Mục tiêu thẩm định tín dụng .13 2.1.5. Những yêu cầu của một dự án .14 2.1.6. Ý nghĩa của việc thẩm định dự án .14 2.1.7. Nguyên tắc cho vay .15 2.1.8. Điều kiện vay vốn .15 2.1.9. Quy trình thẩm định dự án .16 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 Chương 3: TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHI NHÀNH VĨNH LONG 21 3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN .21 3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG - ĐƠN VỊ CHO VAY .22 3.2.1.Cơ cấu 23 3.2.2. Chức năng nhiệm vụ .24 3.3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH THANH HÙNG - ĐƠN VỊ ĐI VAY .28 Chương 4: THẨM ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI .29 4.1. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁ TRA, CÁ BASA ĐÓNG GÓI HUỲNH MAI .29 4.1.1. Đánh giá chung về hoạt động doanh nghiệp 29 4.1.2. Phân tích tình hình tài chính công ty .30 4.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI 33 4.2.1. Thẩm định hồ sơ pháp lý .33 4.2.1.1. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp .33 4.2.1.2. Hồ sơ pháp lý của dự án 34 4.2.2. Đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án .34 4.2.2.1. Mục tiêu của dự án .34 4.2.2.2. Sự cần thiết phải đầu tư 35 4.2.2.3. Quy mô đầu tư 36 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net 4.2.2.4.Quy mô vốn đầu tư 36 4.2.3. Đánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm của dự án 37 4.2.3.1. Nhu cầu thị trường thế giới về mặt hàng cá tra, cá basa 37 4.2.3.2. Nhu cầu của thị trường về sản phẩm .38 4.2.4. Đánh giá về cung cấp nguyên liệu các yếu tố đầu vào của dự án .39 4.2.5. Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật .40 4.2.5.1. Địa điểm xây dựng .40 4.2.5.2. Quy mô sản xuất sản phẩm của dự án .40 4.2.5.3. Công nghệ thiết bị 41 4.2.5.4. Giải pháp xây dựng .41 4.2.5.5. Khả năng tác động đến môi trường, PCCC, biện pháp phòng ngừa xử lý 42 4.2.6.1. Dự toán tổng kinh phí đầu tư cho dự án 44 4.2.6.2. Thẩm định về vốn đầu tư 45 4.2.7. Đánh giá về mặt tài chính của dự án 45 4.2.7.1. Tình hình kinh doanh 45 4.2.7.2. Ước lượng ngân lưu của dự án 54 4.2.7.3. Thẩm định các chỉ tiêu quyết định đầu tư 60 4.2.7.4. Các chỉ tiêu về khả năng trả nợ .66 4.2.8. Phân tích rủi ro của dự án 67 4.2.8.1. Rủi ro kinh doanh .67 4.2.8.2. Rủi ro kinh tế vĩ mô 68 4.3.TÀI SẢN ĐẢM BẢO NỢ VAY .68 4.4. RA QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN .68 4.4.1. Các quan hệ giao dịch giữa chủ đầu tư ngân hàng 68 4.4.1.1. Với ngân hàng đầu tư phát triển Vĩnh Long 68 4.4.1.2. Với các tổ chức tín dụng khác .69 4.4.2. Kết quả thẩm định về mặt tài chính .69 4.4.3. Nhận xét về khách hàng 69 Chương 5: GIẢI PHÁP 70 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 72 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 4.1: Các chỉ số tài chính của công ty .30 Bảng 4.2: Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án 36 Bảng 4.3: Thành phần dinh dưỡng của cá tra 38 Bảng 4.4: Thành phần dinh dưỡng của cá basa .38 Bảng 4.5: Tổng chi phí sản xuất của nhà máy .47 Bảng 4.6: Chi phí sản xuất điện cho mỗi kg thành phẩm .48 Bảng 4.7: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay 49 Bảng 4.8: Tổng nhu cầu vốn lưu động của nhà máy 50 Bảng 4.9: : Doanh thu của nhà máy 51 Bảng 4.10: Chi phí hoạt động của nhà máy .52 Bảng 4.11: Tính chi phí lãi vay .53 Bảng 4.12: Hạch toán lãi (lỗ) của dự án 53 Bảng 4.13: Kế hoạch khấu hao .56 Bảng 4.14: Tính các khoản phải thu 57 Bảng 4.15: Tính các khoản phải trả 58 Bảng 4.16: Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 58 Bảng 4.17: Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng vốn đầu tư 59 Bảng 4.18: Bảng tính hiện giá thuần .60 Bảng 4.19: Tính suất thu hồi nội bộ 61 Bảng 4.20: Thời gian hoàn vốn không chiết khấu .62 Bảng 4.21: Tính tổng chi phí, định phí, biến phí .64 Bảng 4.22: Tính điểm hòa vốn 65 Bảng 4.23: Bảng cân đối nguồn trả nợ 66 Bảng 4.24: Bảng tính khả năng thanh toán 66 www.kinhtehoc.net http://www.kinhtehoc.net [...]... xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Như vậy để NH Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Long quyết định cho vay hay không thì thẩm định dự án khâu rất quan trọng, quyết định đến lợi ích cho nhà đầu tư, cho NH, cho nông dân lợi ích cho xã hội 1.1.2 Căn cứ khoa học thực tiễn Cho vay dự án đầu tư là một dạng cho vay trung dài hạn chủ yếu nhất của các Ngân Hàng, mà thẩm định dự án đầu tư là một mắc xích... gian Dự án của công ty TNHH Thanh Hùng vay vốn để xây dựng xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Huỳnh Mai ở khu công nghiệp Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vay vốn Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Long 1.3.2 Thời gian Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 05/03/2007 đến ngày 11/06/2007 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Hồ sơ xin vay vốn đầu tư cho dự án xây dựng xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Huỳnh. .. chính xác ít rủi ro Vì vậy ở đây em chỉ nghiên cứu về tài chính của dự án 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong quá trình nghiên cứu, thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Huỳnh Mai chủ yếu là sử dụng mô hình thẩm định của Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Long cùng với lý thuyết được học Vì đây là dự án đang trong thời gian giải ngân cho nên có... dạng tránh sai lầm trong quyết định cho vay, thẩm định tín dụng cần đạt được các mục tiêu sau: - Đánh giá được mức độ tin cậy của dự án đầu tư mà khách hàng đã lập nộp cho ngân hàng khi làm thủ tục vay vốn - Phân tích đánh giá được mức độ rủi ro của dự án khi quyết định cho vay 13 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net - Giảm xác suất của hai loại sai lầm khi quyết định cho vay: cho vay. .. hoặc thị trường hiện có sang sản phẩm hoặc thị trường mới - Dự án an toàn lao động bảo vệ môi trường - Dự án khác 5 http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net Để đáp ứng nhu cầu về tăng sản lượng nhập khẩu cá tra, cá basa của các đối tác trong thời gian tới, Công ty TNHH Thanh Hùng quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Huỳnh Mai vậy đây là dự án đầu tư mở rộng của công... chính, Tr.144-164 Chương 6: Thẩm định tín dụng quyết định cho vay dự án, Tr.177- 208 2 Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan (2007) “Thiết lập thẩm định dự án đầu tư”, Chương 6: Phân tích tài chính dự án, Tr.117- 197 3 Nguyễn Quốc Ấn, Phạm Thị Thu Hà, Phan Thị Thu Hương, Nguyễn Quang Thu (2005) “Thiết lập thẩm định dự án đầu tư”, Chương 6: Xây dựng kế hoạch ngân lưu dự án đầu tư, Tr 87- 100 http://www.kinhtehoc.net... Với nghịch lý người nông dân được mùa thì lại mất giá, điều đó không làm tăng thêm thu nhập những hộ nuôi cá mà trái lại làm cho người nuôi không an tâm trong việc nuôi cá Do đó, để cân đối giữa nguồn cung cầu thì việc xây dựng thêm nhà máy chế biến thủy sản là rất cần thiết Trong bối cảnh này thì Công ty TNHH Thanh Hùng đã lập dự án xin vay vốn NH Đầu Tư Phát Triển để xây dựng nhà máy chế biến. .. lãi suất chiết khấu trong dự án: về khả năng sinh lời, lãi suất chiết khấu của dự án biểu thị tỷ lệ sinh lời (chi phí cơ hội) mong muốn của nhà đầu tư Về khả năng thanh toán lãi suất chiết khấu của dự án biểu thị mức lãi suất vay vốn mà dự án có khả năng thanh toán theo nguồn vốn 2.1.2 Thẩm định ngân lưu của dự án 2.1.2.1 Mục đích của việc xây dựng ngân lưu cho dự án là: - Dự kiến những thành quả đạt... giá trị tài sản cho nhà đầu tư, gia tăng của cải cho xã hội Thẩm định dự án giúp cho NH xem xét các thành phần của dự án có phù hợp với bối cảnh chung của khu vực mà dự án đang đầu tư hoặc mục tiêu mà dự án đang hướng đến hay không ? xu hướng phát triển của ngành, của địa phương, của thị trường Bên cạnh đó thẩm định dự án còn giúp cho NH nhận dạng những rủi ro có thể xuất hiện khi dự án được triển khai... năm của thị trường nội địa khả năng xuất khẩu sản phẩm của dự án đầu tư c) Đánh giá về cung sản phẩm d) Thị trường mục tiêu khả năng cạnh tranh của sản phẩm Để đánh giá về khả năng đạt được các mục tiêu thị trường, cán bộ thẩm định cần thẩm định khả năng cạnh tranh của sản phẩm phương án đối với: - Thị trường nội địa: + Hình thức, mẫu mã, chất lượng sản phẩm so với các sản phẩm cùng loại trên thị . LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI Giáo. đầu tư cho dự án xây dựng xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Huỳnh Mai. Thẩm định dự án là phải thẩm định về tất cả các mặt của dự án như thẩm định:
- Xem thêm -

Xem thêm: THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI, THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI, THẨM ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU HUỲNH MAI, ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Sự cần thiết nghiên cứu, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, Suất sinh lợi nội bộ IRR Thời gian hồn vốn PBP Điểm hòa vốn Khả năng thanh tốn nợ DCSR Debt servia ratio, Mục tiêu thẩm định tín dụng Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư Nguyên tắc cho vay Điều kiện vay vốn, Các phương pháp được sử dụng trong bài viết., Chức năng nhiệm vụ Ban Giám Đốc:, GIẢI PHÁP CHO NGÂN HÀNG.

Từ khóa liên quan