Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình

107 1,252 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 08:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN    KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP II QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Huyền Lớp: : KTĐT K33B Giáo viên hướng dẫn : ThS. Sử Thị Thu Hằng Bình Định, Tháng 5/2014 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Huyền Lớp: Kinh tế đầu tư B Khóa: 33 Tên đề tài: Hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II Quảng Bình I. Nội dung nhận xét: 1. Tình hình thực hiện: ……………………………………………… 2. Nội dung của đề tài: ……………………………………………… − Cơ sở lý thuyết: …………………………………………… − Cơ sở số liệu: ……………………………………………… − Phương pháp giải quyết các vấn đề: ……………………… 3. Hình thức của đề tài: ………………………………………………. − Hình thức trình bày: ………………………………………… − Kết cấu của đề tài: ………………………………………… 4. Những nhận xét khác: ……………………………………………… II. Đánh giá cho điểm: − Tiến trình làm đề tài: ……. − Nội dung đề tài: ……. − Hình thức đề tài: ……. Tổng cộng: ……. Ngày … tháng … năm……. Giáo viên hướng dẫn Sử Thị Thu Hằng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thu Huyền Lớp: Kinh tế đầu tư B Khóa: 33 Tên đề tài: Hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II Quảng Bình I. Nội dung nhận xét: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… II. Hình thức của đề tài: − Hình thức trình bày: ……………………………………………… − Kết cấu của đề tài: …………………………………………………. III. Những nhận xét khác: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… IV. Đánh giá cho điểm: − Nội dung đề tài: ……. − Hình thức đề tài: ……. Tổng cộng: ……. Ngày … tháng … năm……. Giáo viên phản biện MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 1 1.1.Khái niệm, bản chất của đấu thầu và đấu thầu xây dựng 1 1.1.1.Khái niệm, bản chất về đấu thầu 1 1.1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đấu thầu 1 1.1.1.2. Bản chất đấu thầu 2 1.1.2 Khái niệm, bản chất về đấu thầu xây dựng 4 1.1.2.1. Khái niệm đấu thầu xây dựng 4 1.1.2.2. Bản chất đấu thầu xây dựng 4 1.2. Mục tiêu của đấu thầu 5 1.3. Vai trò của đấu thầu 8 1.4. Nguyên tắc của đấu thầu 10 1.5. Các hình thức lựa chọn thầu 11 1.6. Các phương thức đấu thầu 14 1.7. Quy trình cơ bản thực hiện công tác đấu thầu xây dựng 15 1.8. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu của công ty 19 1.8.1.Những nhân tố chủ quan 19 1.8.2.Nhân tố khách quan 26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP II QUẢNG BÌNH 30 2.1.Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình 30 2.1.1.1. Tên, địa chỉ của công ty 30 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 30 2.1.1.3. Quy mô hiện tại của công ty 31 2.1.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 32 2.1.2. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 33 2.1.2.1. Các loại hình kinh doanh, dịch vụ công ty hiện đang KD 33 2.1.2.2.Tình hình về vốn và huy động vốn của công ty giai đoạn 2011 -2013 33 2.1.2.3. Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của công ty 35 2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuát kinh doanh và tổ chức quản lí tại công ty 37 2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty 37 2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức quản lí của công ty 38 2.2.Thực trạng công tác tham dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình 40 2.2.1.Đặc điểm chung của các gói thầu công ty tham dự 40 2.2.2.Công tác tổ chức tham gia dự thầu 41 2.2.3.Quy trình tham dự thầu của công ty 43 2.2.4.Nội dung cơ bản của HSDT công ty lập 49 2.2.4.1. Nội dung pháp lí 49 2.2.4.2. Nội dung kinh nghiệm và tài chính 50 2.2.4.3. Nội dung kỹ thuật 55 2.2.4.4. Phân tích giá dự thầu 58 2.2.4.5. Thư giảm giá( nếu có) 59 2.2.5.Phương pháp tính giá dự thầu của công ty 59 2.3. Đánh giá hoạt động tham dự thầu 65 2.3.1.Những kết quả đạt được 65 2.3.2.Hạn chế 68 2.3.3.Nguyên nhân 71 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 71 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 72 CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DỰ THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP II QUẢNG BÌNH 74 3.1. Định hướng hoạt động đấu thầu của công ty trong thời gian tới 74 3.2. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hôi, thách thức của công ty trong hoạt động dự thầu 75 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng Tổng Hợp II Quảng Bình 77 3.2.1 Giải pháp từ phía công ty 77 3.2.1.1. Tìm kiếm cơ hội, xây dựng kế hoạch tham dự thầu 77 3.2.1.2. Hoàn thiện công tác xây dựng hồ sơ dự thầu 86 3.2.1.3. Tăng hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào 90 3.2.1.4. Giải pháp mở rộng quan hệ liên danh, liên kết trong tham gia đấu thầu. 91 3.2.2. Kiến nghị đối với nhà nước 92 KẾT LUẬN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BMT Bên mời thầu BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BTCT Bê tông công trình BTXM Bê tông xi măng CĐT Chủ đầu tư CPXD Cổ phần xây dựng GTVT Giao thông vận tải HSMT Hồ sơ mời thầu KH-KT Kế hoạch – kỉ thuật KQĐT Kết quả đấu thầu QLDA Quản lý dự án TSNH Tài sản ngắn hạn TC-HC Tổ chức – hành chính TNHH Trách nhiệm hữu hạn NN&PT Nông nghiệp và phát triển UBND Ủy ban Nhân Dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Quy trình cơ bản đấu thầu xây dựng Sơ đồ 2.1 Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức quản lí của công ty Sơ đồ 2.3 Quy trình thực hiện đấu thầu của công ty CPXDTH II Quảng Bình Bảng 2.1 Chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của công ty Bảng 2.2 Tình hình vốn của công ty giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.3 Tình hình huy động vốn của công ty giai đoạn 2012-2013 Bảng 2.4 Cơ cấu lao động Bảng 2.5 Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản của công ty qua một số năm Bảng 2.6 Danh sách trang thiết bị của công ty Bảng 2.7 Bảng kê các phương tiện vận tải, truyền dẫn của công ty Bảng 2.8 Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.9 Tính đơn giá xây dựng của lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn Bảng 2.10 Kết quả công tác tham dự thầu Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II Quảng Bình Bảng 2.11 Bảng tổng hợp ma trận SWOT công ty áp dụng LỜI MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Do vậy chúng ta đã, đang đầu tư vào mọi ngành sản xuất của nền kinh tế. Trong đó đầu tư vào ngành xây lắp chiếm một tỷ trọng lớn nhất, muốn phát triển nền kinh tế thì hệ thống cơ sở hạ tầng được ưu tiên hàng đầu. Nhưng vấn đề đặt ra hiện nay đối với các dự án xây lắp đó là việc đáp ứng tốt nhất yêu cầu về chất lượng thời gian, chi phí. Đối với các nhà đầu tư thì muốn hoàn thành dự án với mức chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất và chất lượng tốt nhất còn đối với các nhà kinh doanh thì họ mong muốn đạt được mức lợi nhuận nhất định khi họ thực hiện công việc. Có một phương thức được coi là kết hợp tốt nhất đối với các yêu cầu đó cho cả nhà đầu tư và nhà kinh doanh đó là đầu thầu. Việc sử dụng phương pháp đầu thầu ngày càng tỏ ra có hiệu quả đối với cá dự án thuộc tất cả các thành phần kinh tế, dự án thuộc khu vực Nhà nước, dự án được sự tài trợ của các định chế tài chính quốc tế,… Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình, đường, sá giao thông … ngày càng gia tăng, mà nguồn vốn đầu tư cho các dự án này rất lớn. Các công ty xây dựng ngày càng nhiều, Các Nhà thầu muốn giành thắng lợi trong đấu thầu thầu thì cần phải nâng cao khả năng về tài chính, biện pháp kỹ thuật, tiến độ thi công, chất lượng công trình, và cần phải hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác tham dự thầu. Nhận thức được vai trò quan trọng của đấu thầu và thấy được những tồn tại, khó khăn mà các doanh nghiệp còn đang gặp phải trong công tác đấu thầu, em quyết định chọn đề tài:“Hoàn thiện công tác dự thầu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng tổng hợp II Quảng Bình”để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Hệ thống hóa lý luận cơ bản về đấu thầu xây dựng, phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng công tác dự thầu đối với doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu xây dựng đối với doanh nghiệp trong giai đoạn tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Công tác dự thầu của doanh nghiệp bao gồm từ căn cứ, phương pháp đến tổ chức công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II Quảng Bình đã và đang thực hiện.  Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích thực trạng và giải pháp của công tác dự thầu của công ty, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác đấu thầu xây lắp. Thời gian nghiên cứu là từ năm 2011 đến năm 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng phương pháp như so sánh, phân tích SWOT, tổng hợp vấn để nghiên cứu. Ngoài ra, còn vận dụng thực tế công tác phân tích tính toán, đánh giá một dự án cụ thể trong quá trình nghiên cứu đề tài. 5. Dự kiến đóng góp của đề tài - Khái quát hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đấu thầu và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách của doanh nghiệp trong những năm vừa qua. Từ đó đưa ra những đánh giá nhận xét, nêu lên những mặt được và chưa được, những tồn tại cần giải quyết. - Đưa ra một số biện pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu xây dựng trong những năm sắp tới. 6. Kết cấu của đề tài Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 phần chính Chương I: Lý luận chung về đấu thầu xây dựng Chương I: Thực trạng công tác dự thầu của Công Ty Xây Dựng Tổng Hợp II Quảng Bình. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác dự thầu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp II Quảng Bình Em xin cảm ơn cô Sử Thị Thu Hằng cùng các cô, chú, anh, chị trong Công ty đã giúp đỡ, hướng dẫn tận tình để em có thể hoàn thành luận văn này. Tuy nhiên do còn nhiều hạn chế nhất định nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy, cô và các cô, chú, anh, chị trong Công ty để báo cáo được hoàn thiện hơn Em xin chân thành cảm ơn! Quy nhơn, ngày 19 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thu Huyền 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 1.1. Khái niệm, bản chất của đấu thầu và đấu thầu xây dựng 1.1.1. Khái niệm, bản chất về đấu thầu 1.1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đấu thầu Để thực hiện hoạt động mua sắm (hàng hóa, dịch vụ hay công trình) thì bên mua có thể tiến hành theo hai cách khác nhau. Cách thứ nhất, mua tự do trao đổi với bên bán (tổ chức hoặc cá nhân) về nhu cầu mua sắm để đạt được thỏa thuận về chất lượng và giá cả dựa vào quyết định chủ quan của cả hai bên. Trong trường hợp này, bên mua thường đồng thời là chủ sở hữu khoản tiền giành cho việc mua sắm. và cách thứ hai là bên mua tiến hành lựa chọn bên bán theo một quy trình nhất định dưới sự kiểm soát của các cơ quan quản lý khác. Quy trình này được áp dụng cho tất cả các hoạt động mua sắm của bên mua trong một thời gian dài. Bên mua thường không phải chủ sở hữu khoản tiền được sử dụng. Cách thức mua sắm thứ hai ở Việt Nam gọi là đấu thầu. Như vậy, đấu thầu có thể được hiểu là một cách thức mua sắm (hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ) mà trong đó bên mua và bên bán phải tuân theo các quy định do tổ chức quản lý nguồn vốn sử dụng cho việc mua sắm này ban hành. Theo luật đấu thầu ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 thì một số khái niệm trong đấu thầu được hiểu như sau: - Đấu thầu: Có thể hiểu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. - Dự án: Là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định. - Vốn nhà nước: Bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý. - Chủ đầu tư: Là người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý và thực hiện dự án. - Bên mời thầu: Là chủ đầu tư hoặc tổ chức chuyên môn có đủ năng lực và kinh nghiệm được chủ đầu tư sử dụng để tổ chức đấu thầu theo các quy định của pháp luật về đấu thầu. [...]... ảnh hưởng đến công tác dự thầu của Công ty Để có một môi trường pháp lý cạnh tranh lành mạnh nhằm đảm bảo một sân chơi công bằng cho hoạt động dự thầu và thực hiện hợp đồng xây lắp của Công ty thì Nhà nước cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật: luật Xây dựng, luật Đầu tư, luật Đấu thầu và các văn bản có liên quan đến hoạt động xây dựng Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật được hoàn thiện còn tác động gián... khác nhau về đấu thầu trong xây dựng cơ bản - Đứng ở góc độ của chủ đầu tư : Đấu thầu xây dựng là một phương thức cạnh tranh trong xây dựng nhằm lựa chọn người nhận thầu đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật đặt ra cho việc xây dựng công trình - Đứng ở góc độ các nhà thầu: Đấu thầu là một hình thức kinh doanh mà thông qua đó nhà thầu giành cơ hội nhận thầu khảo sát, thiết kế, xây dựng và cung ứng máy móc... bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu, là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng - Hồ sơ dự thầu : Là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu - Giá dự thầu: Là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc HSDT Trường hợp nhà thầu có thư... nâng cao chất lượng công trình Bên cạnh đó, kinh nghiệm của công ty trong thi công xây dựng các công trình cũng ảnh hưởng lớn tới công tác tham dự thầu Một công ty có dày dặn kinh nghiệm chứng tỏ công ty đó sẽ đảm bảo được chất lượng, tiến độ thi công cũng như các yêu cầu của công trình trong hợp đồng kinh tế, do đó Chủ đầu tư sẽ rất an tâm và sẽ chấm điểm cao cho HSDT của công ty đó Vì vậy, Để nâng... kí kết hợp đồng Nhận thức được điều đó công ty luôn cố gắng xây dựng hình ảnh của mình bằng cách nâng cao chất lượng công trình đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của chủ đầu tư Kinh nghiệm của công ty được đúc rút từ quá trình xây dựng các công trình Ngoài ra công ty cũng không ngừng học hỏi các công ty bạn để từ đó đưa ra các giải pháp thi công hợp lý nhất luôn cố gắng đảm bảo tiến độ thi công và... nhà nước : Đấu thầu xây dựng là một phương thức quản lý thực hiện dự án đầu tư của Nhà nước mà thông qua đó lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu trên cở sở cạnh trạnh giữa các nhà thầu 1.1.2.2 Bản chất đấu thầu xây dựng Bản chất đấu thầu xây dựng thể hiện qua việc tổ chức hoạt động cạnh tranh đấu thầu trên 2 phương diện : - Cạnh tranh giữa bên mời thầu và các nhà thầu - Cạnh tranh... tư thiết bị phục vụ các công việc như thi công xây dựng đường giao thông ,công trình thủy lợi , xây dựng dân dụng Công ty đã mạnh dạn đầu tư nhiều tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác thi công  Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng đảm bảo sự thành công của một doanh nghiệp Các doanh nghiệp muốn thành công ngoài đầu tư về máy móc đầu tư vào các dự án thì doanh nghiệp cũng... Chuẩn bị đấu thầu Bước 2: Tổ chức đấu thầu Bước 3: Bước 4: Bước 5: Bước 6: Bước 7: Đánh giá HSDT Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu Thông báo KQĐT Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng Ký hợp đồng Sơ đồ 1.1: Quy trình cơ bản đấu thầu xây dựng Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu Trong giai đoạn chuẩn bị đấu thầu thì bao gồm các công việc phải làm như sơ tuyển nhà thầu, lập HSMT và mời thầu  Sơ tuyển nhà thầu : Việc... thầu niêm phong trước khi đóng dấu Đến giờ mở thầu, trước sự chứng kiến của hội đồng mở thầu hồ sơ dự thầu mới được bóc niêm phong Mục đích của nguyên tắc này là sẽ nhằm tránh thiệt hại cho chủ đầu tư trong trường hợp giá thầu thấp hơn giá dự kiến hay gây thiệt hại cho một bên dự thầu nào đó do thông tin bị tiết lộ tới một bên khác, đảm bảo được tính công bằng trong đấu thầu xây dựng  Nguyên tắc công. .. trường cạnh tranh hiện nay, Công ty luôn phải đối đầu với sự cạnh tranh quyết liệt từ phía các Nhà thầu xây dựng khác đang cùng hoạt động trên thị trường Việt Nam Hiện nay, số công ty cạnh tranh trên thị trường xây lắp có rất nhiều, tạo nên cường độ cạnh tranh lớn và là áp lực khó khăn cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác tham dự các gói thầu xây lắp  Chủ đầu tư Chủ đầu . quan 26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM DỰ THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP II QUẢNG BÌNH 30 2.1.Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình3 0 2.1.1 3 phần chính Chương I: Lý luận chung về đấu thầu xây dựng Chương I: Thực trạng công tác dự thầu của Công Ty Xây Dựng Tổng Hợp II Quảng Bình. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác dự thầu tại. đơn giá xây dựng của lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn Bảng 2.10 Kết quả công tác tham dự thầu Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II Quảng Bình Bảng 2.11 Bảng tổng hợp ma trận SWOT công ty áp dụng LỜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình, Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình, Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng tổng hợp II quảng bình

Từ khóa liên quan