Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng

183 388 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2015, 20:31

Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng Góp phần xây dựng và mở rộng lý luận về TTK và điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi dựa vào BTCN. Lý luận về đặc điểm HVNN của TTK được mở rộng qua nghiên cứu về đối tượng TTK với những điểm tương đồng và có những đặc trưng riêng. Thiết kế được bộ công cụ đánh giá HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi và xây dựng quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK dựa vào BTCN. BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO VINăKHOAăHCăGIỄOăDCăVITăNAM ĨOăTHăTHUăTHU IUăCHNHăHĨNHăVIăNGỌNăNGăCHOăTRăTăK 3 ậ 6ăTUIăDAăVĨOăBĨIăTPăCHCăNNG LUNăỄNăTINăSăKHOAăHCăGIỄOăDCăHC HĨăNIă- 2014 BăGIỄOăDCăVĨăĨOăTO VINăKHOAăHCăGIỄOăDCăVITăNAM ĨOăTHăTHUăTHU IUăCHNHăHĨNHăVIăNGỌNăNGăCHOăTRăTăK 3 ậ 6ăTUIăDAăVĨOăBĨIăTPăCHCăNNG ChuyênăngƠnh:ăLíălunăvƠălchăsăgiáoădc Mƣăs : 62.14.01.02 LUNăỄNăTINăSăKHOAăHCăGIỄOăDCăHC Ngiăhngădnăkhoa hc: 1. GS.TSăNGUYNăTHăHOÀNGăYN 2. PGS.ăTSăNGUYNăCăMINH HÀăNIă- 2014 LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanăđơyălƠăcôngătrìnhănghiênăcuăcaăriêngătôi.ăCácăsăliu, kt quă nghiênăcuănêuătrongă lunăánălƠătrungăthcăvƠ chaătngăđcăaiăcôngăbătrong btăkìă côngătrìnhănghiênăcuănƠoăkhác. Tácăgiălunăán ƠoăThăThuăThy LIăCMăN Vi s trân trng và bit n sâu sc nht, em xin gi ti tp th các thy cô giáo hng dn là GS.TS Nguyn Th Hoàng Yn và PGS.TS Nguyn c Minh li cm n vì nhng đnh hng khoa hc, s hng dn tn tâm ca các thy cô trong quá trình hc tp, nghiên cu thc hin lun án này. Tôi xin trân trong cm n ti Ban lãnh đo Vin Khoa hc Giáo dc Vit Nam, phòng T chc cán b, Trung tâm ào to - Bi dng, Trung tâm Thông tin – Th vin đã to điu kin cho tôi trong thi gian hc tp và nghiê cu lun án. Tôi cng xin đc trân trng cm n Ban lãnh đo Trung tâm Nghiên cu Giáo dc đc bit – Vin khoa hc Giáo dc Vit Nam, Phòng Nghiên cu Phát trin trí tu - ni tôi đang công tác và nhng ngi đng nghip đã luôn ng h, to điu kin cho tôi trong sut quá trình công tác và nghiên cu. Tôi xin cm n Trung tâm Sao Mai, Trung tâm Khánh Tâm, Trung tâm Ánh Sao, Trung tâm Newstar, Trung tâm Nghiên cu T vn Giáo dc và các vn đ Xã hi, đây là các đn v đã cng tác và tn tình giúp tôi thc hin kho sát đánh giá giáo viên, tr t k và thc nghim nghiên cu ca mình. c bit, tôi cng xin bày t lòng bit n sâu sc đn các giáo viên, ph huynh hc sinh Phòng h tr Giáo dc Sen Hng đã h tr tôi trong quá trình tôi thc hin lun án. Tôi xin dành tình cm yêu thng ca mình ti các tr t k và đc bit 3 tr t k đc la chn nghiên cu thc nghim. Trong thi gian làm lun án, tôi đc tip xúc vi các em, vi nhng ngi thân ca các em, quá trình này đã cho tôi nhng tri nghim ngh nghip quý giá, tip thêm s yêu ngh và là đng lc đ tôi hoàn thành nghiên cu ca mình. Tôi xin dành tình cm bit n ti gia đình, nhng ngi thân yêu, nhng ngi bn đã luôn bên tôi trong quá trình hc tp, công tác và nghiên cu lun án. Tácăgiălunăán ƠoăThăThuăThy MCăLC MăU: 1 1.ăLỦădoăchnăđătƠi 1 2.ăMcăđíchănghiênăcu 2 3.ăKháchăthăvƠăđiătngănghiênăcu 2 4.ăGiăthuytăkhoaăhc 2 5.ăNhimăvănghiênăcu 3 6.ăPhmăviănghiênăcu 3 7.ăPhngăphápănghiênăcu 3 8.ăóngăgópămiăcaălunăán 5 9.ăCuătrúcălunăán 5 CHNGă1:ăCăSăLụăLUNăVăVICăIUăCHNHăHĨNHăVIăNGỌNăNGă CHOăTRăTăKă3ậ 6ăTUIăDAăVĨOăBĨIăTPăCHCăNNG 6 1.1.ăTNGăQUANăNGHIểNăCUăVăHVNNăCAăTTKă3ăậ 6ăTUI 6 1.1.1.ăTrênăthăgii 6 1.1.2.ăăăVităNam 10 1.2.ăTRăTăK 12 1.2.1ăKháiănimăvăTTK 12 1.2.2.ăTiêuăchí,ăquyătrìnhăvƠăcôngăcăchnăđoánăTTK 14 1.3.ăăHÀNHăVIăNGỌNăNGăVÀăCăIMăHÀNHăVIăNGỌN NGăCAăTRăTă Kă3ăậ 6ăTUI 21 1.3.1.ăKháiănimăHVNN 21 1.3.2.ăcăđim HVNNăcaăTTKă3- 6ătui 26 1.4.ăIUăCHNHăHVNNăCHOăTTKă3ăậ 6ăTUIăDAăVÀOăBTăCHCăNNG 30 1.4.1.ăiuăchnhăHVNNăchoăTTK 30 1.4.2.ăBƠiătpăchcănngăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătui 36 1.4.3.ăPhngătinăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătui 40 1.4.4. CácăyuătănhăhngăđnăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6 tui 41 KTăLUNăCHNGă1 42 CHNGăII:ăCăSăTHCăTINăVăIUăCHNHăHĨNHăVIăNGỌNăNGăCHOă TRăTăKă3ăậ 6ăTUIăDAăVĨOăBĨIăTPăCHCăNNG 44 2.1. QUỄăTRỊNHăTăCHCăKHOăSỄTăTHCăTRNGăIUăCHNHăHVNN CHO TTK 3 ậ 6ăTUIăDAăVÀOăBÀIăTPăCHCăNNG 44 2.1.1.ăMcăđíchăkhoăsát 44 2.1.2.ăNiădung 44 2.1.3.ăPhngăphápăkhoăsát 44 2.1.4.ăCôngăcăkhoăsátăHVNNăcaătrătăkă3ă-6ătui 45 2.1.5.ăaăbƠnăvƠăkháchăthăkhoăsát 50 2.2.ăKTăQUăKHOăSỄTăTHCăTRN 52 2.2.1.ăHƠnhăviăngônăngăcaătrătăkă3ă-6ătui 52 2.2.2.ăThcătrngăGVăsădngăcácăBPăvƠăBTCNăđiuăchnhăHVNN cho TTK 3 -6ătui 60 KTăLUNăCHNGă2 68 CHNGă3.ăXỂYăDNGăQUYăTRỊNHăIUăCHNHăHĨNHăVIăNGỌNăNGă CHOăTRăTăKăă3ăậ 6ăTUIăDAăVĨOăBĨIăTPăCHCăNNG 70 3.1. NGUYểNăTCăăXUTăQUYăTRỊNHăIUăCHNHăHVNNăCHOăTRăTăKă 3 ậ 6ăTUIăDAăVÀOăBÀIăTPăCHCăNNG 70 3.2.ăXỂYăDNGăQUYăTRỊNHăIUăCHNHăHÀNHăVIăNGỌNăNGăCHOăTRăTă Kă3ăậ 6 TUIăDAăVÀOăBÀIăTPăCHCăNNG 71 3.2.1.ăXơyădngăvƠăthităkănhómăBTCNăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătui 72 3.2.2.ăThcăhinăcácăhotăđngăGDătrongăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6 tui 90 3.2.3.ăXơyădngănhómăBP hătrăGVăvƠăPHăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătuiă 99 3.2.4.ăMiăquanăhăgiaăcácăbcătrongăquyătrìnhăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătui 105 KTăLUNăCHNGă3 105 CHNGăIV.ăTHCăNGHIMăQUYăTRỊNHăIUăCHNHăHĨNHăVIăNGỌNă NGăCHOăTRăTăKă3ăậ 6ăTUIăDAăVĨOăBTCN 107 4.1.ăQUỄăTRỊNHăTHCăNGHIM 4.1.1.ăMcăđíchăthcănghim 107 4.1.2.ăNiădungăthcănghim 107 4.1.3.ăaăbƠnăvƠăkháchăthăthcănghim 107 4.1.4.ăQuyătrìnhăthcănghim 108 4.2.ăTHCăNGHIMăSăPHMăVÀăKTăQUăTHCăNGHIM 110 4.2.1.ăTrngăhpă1 110 4.2.2.ăTrngăhpă2 117 4.2.3.ăTrngăhpă3 125 4.2.4.ăMtăsăỦăkinăbìnhălunăvă3ătrngăhpănghiênăcu 132 KTăLUNăCHNGăIV 133 KTăLUNăVÀăKHUYNăNGH 134 1.ăKTăLUN 134 2.ăKHUYNăNGH 135 DANHăMCăCỌNGăTRỊNHăCAăTỄC GI 136 TÀIăLIUăTHAMăKHO 137 - 147 DANHăMCăCỄCăCMăTăVITăTTă ABA Applied Behavior Analysis BP Binăpháp BT BƠiătp BTCN BƠiătpăchcănng CARS Childhoo Autism Rating Scale Phơnăloiătheoăthangăđánhăgiáămcăđătăkăătrăemă DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders SătayăchnăđoánăvƠăthngăkêăcácăriănhiuătinhăthn GV Giáoăviên HV HƠnhăvi HVNN HƠnhăviăngônăng IQ Chăsăthôngăminh KHGDCN Kăhochăgiáoădcăcáănhơn NN Ngônăng PECS Picture Exchang Communication System Hăthngăgiaoătipătraoăđiătranh TEACCH Treatment Education Autism Children Communication Handicape PhngăphápătrăliuăvƠăgiáoădcătrătăkăcóăkhóăkhnăvăgiaoătipă TQH TrcăquanăhƠnhăđng TN Thcănghim TTK Trătăk PHăLC Cácăphălcăthamăkho Trang Phălcă1:ăPhiuăđánhăgiáăHVNNăcaăTTKă3ăậ 6ătui 1 Phălcă2:ăPhiuăhiăGVăvăvicăsădngăcácăbinăphápăđiuăchnhăHVNNăchoăTTK 9 Phălcă3:ăPhiuăquanăsátătităhătrăcáănhơn 13 Phălcă4:ăThangăđánhăgiáătăkăătrăemă(CARS) 14 Phălcă5a.ăKăhochăchiătităđiuăchnhăHVNNăchoăH.B 19 Phălcă5b.ăKăhochăchiătităđiuăchnhăHVNNăchoăH.M 21 Phălcă5c.ăKăhochăchiătităđiuăchnhăHVNNăchoăP.A 24 DANHăăMCăBNG Tênăbng Trang Bngă2.1.ăKtăquăđánhăgiáăHVNNăcaăTTK 52 Bngă2.2.ăPhơnăbătnăsăđimăđánhăgiáăHVăyêuăcuăbngăNNăcaăTTKă 53 Bngă2.3.ăPhơnăbătnăsăđimăđánhăgiáăHVăbtăchcăNNăcaăTTKă 54 Bngă2.4.ăPhơnăbătnăsăđimăđánhăgiáăHVăghiănhăhìnhănhăNNăcaăTTK 55 Bngă2.5.ăPhơnăbătnăsăđimăđánhăgiá HVăbiuăhinăthôngăquaăthăgiácăcaăTTK 56 Bngă2.6.ăPhơnăbătnăsăđimăđánhăgiáăHVăhiuăNNăcaăTTK 57 Bngă2.7.ăPhơnăbătnăsăđimăđánhăgiáăHVăniătipăliănóiăcaăTTK 58 Bngă2.8.ăPhơnăbătnăsăđimăđánhăgiáăHVădinăđtăNNăcaăTTK 59 Bngă2.9.ăNhnăđnhăcaăGVăvăHVNNăcaăTTK 60 Bngă2.10.ăMcăđăsădngăcácăbinăphápăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă 62 Bngă2.11.ăYuătănhăhngăđnăvicăđiuăchnhăHVNNăchoăTTK 63 Bngă4.1ăăKtăquăđánhăgiáătrcăTNăcaăH.B 111 Bngă4.2.ăMcătiêuăđiuăchnhăHVNNăca H.B 113 Bngă4.3.ăKtăquăđánhăgiáătrcăTNăcaăH.M 118 Bngă4.4.ăMcătiêuăđiuăchnhăHVNNăcaăH.M 120 Bngă4.5.ăKtăquăđánhăgiáătrcăTNăcaăP.A 126 Bngă4.6.ăMcătiêuăđiuăchnhăHVNNăcaăP.A 128 DANHăMCăSă Tênăsăđ Trang Săđă3.1.ăQuyătrìnhăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătui 72 Săđă3.2.ăNhómăcácăbƠiătpăchcănngăđiuăchnhăHVNNăchoăTTK 72 Săđă3.3.ăCácăhotăđngăgiáoădcăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătui 90 Săđă3.4.ăBinăphápăhătrăGVăvƠăPHăđiuăchnhăHVNNăchoăTTKă3ăậ 6ătui 99 [...]...Trang 64 65 66 67 114 1 16 1 16 1 16 122 1 23 124 124 124 129 130 131 131 131 1 97 NN 2 12 8 2 - - 6 3 - - - TTK 3 - Th - - TTK 3 - t 4 - (hay TTK 3 HVNN cho TTK 3 - - - HVNN cho TTK 3 5 o BTCN - 8 - - - BTCN : BTCN 6 1 3- Behaviorism John Watson (1878-1958), Clark L Hull (1884-19 53) , Eduard C Tolman (18 86- 1959), Brerhus F Skinner (1904), Robert Gragne (1985) [14][15][ 16 - - - 7 - - Theo... (Verbal behavior Michael, Mark Sundb 63 ] [64 ] [68 ][95][ 96] [97][122][ 131 ], 1.1.1.2 Nghi y 99 9 [120] [120][121] [1 16] HVNN The Assessment of Basic [ 63 ] [64 ] 94][95][108] of verbal behavior for children with autism [120] 10 NN [ 63 ] [ 63 ] [64 ] [45][ 46] [47] 2] 11] 11 12] 2] 8] 2] 1] 54 12 [55] Kanner (1894[45][58][59][71][70 71 Autism Disturbance of Effective Contract 84][105][1 06] [108 13 84] Ti 60 [80][90]... Disorders 55] IV: sau: 15 khoe kh 13] [38 ][41[42] 16 V [55 A 1 2 3 B 1 17 2 u 3 ao 4 C D (WHO) uan 18 R (The Autism Diagnostic Interview The Autism Diagnostic Observation Schedule/, ), GARS (Gilliam Childhood Autism (Treatment education autistic children communication handicap TEACCH 19 - - 12 Na Uy): - - - Kh 20 K - TTK c - chung - 21 vi Behaviorism Behavior - "Behavior -"Behaviorism John Watson (1878-1958),... - "Behavior -"Behaviorism John Watson (1878-1958), Clark L Hull (1884- 19 53) , Eduard C Tolman (18 86- 1959), Brerhus F Skinner (1904), Robert Gragne 15] S- sai - - -Pavlov&Skinner [24] 22 - ?" chung Verbal behavior 110 ara M.L & Rasmussen T [ 63 ] [64 ], Boe R & Winokur [66 ], Jack Michael [ 96] , Mark 1 16] [119][120][121][124] [108] 23 [108][109][110] 24 - - 25 quan, c t NN
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng, Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng, Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng

Từ khóa liên quan