Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân.doc

78 421 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 11:06

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTBHTN Bảo hiểm thất nghiệpBHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tếCC- DC Công cụ dụng cụCPSX Chi phí sản xuấtCT Công trìnhDN Doanh nghiệpKPCĐ Kinh phí công đoànNCTT Nhân công trực tiếpNSNN Ngân sách Nhà nướcNVLTT Nguyên vật liệu trực tiếpSX Sản xuấtSXC Sản xuất chungSXKD Sản xuất kinh doanh TP Trưởng phòng TSCĐ Tài sản cố định1DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TrangSơ đồ:Sơ đồ 1.1: Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp… .12Sơ đồ 1.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .14Sơ đồ 1.3: Kế toán chi phí sử dụng máy thi công .15Sơ đồ 1.4: Kế toán chi phí sản xuất chung 17Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 18Sơ đồ 2.1: Quy trình công nghệ của doanh nghiệp .24Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức SXKD của doanh nghiệp 25Sơ đồ 2.3: Bộ máy quản lý của doanh nghiệp .27Sơ đồ 2.4: Bộ máy kế toán của doanh nghiệp .39Bảng biểu:Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp đóng góp vào ngân sáchNhà nước qua các năm .232PHẦN MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường hiện nay mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là lợi nhuận, đây là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Để khẳng định vai trò chỗ đứng của mình trên thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản xuất để tạo uy tín mà còn tìm mọi giải pháp để hạ giá thành sản xuất sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn đạt được như vậy thì doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản xuất sản phẩm thông qua bộ phận tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm.Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm giúp cho nhà quản lý nắm bắt thông tin kịp thời nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh. Nó là công việc quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh hiệu quả hay không hiệu quả. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp nhân Nam Ngân, được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, kết hợp với những nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm, em đã tìm hiểu lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp nhân Nam Ngân” làm khóa luận tốt nghiệp.Nội dung khóa luận ngoài phần mở đầu phần kết luận được chia làm ba chương như sau:Chương 1: Những lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp tại DNTN Nam Ngân.Chương 3: Một số nhận xét, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp tại DNTN Nam Ngân.3CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN.1.1. KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP.1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán.XDCB là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Thông thường, công tác XDCB do các đơn vị xây lắp nhận thầu tiến hành. Ngành sản xuất này có các đặc điểm đó là:- Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc… có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài. Do vậy, việc tổ chức quản lý hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế, thi công.- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu từ trước, do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm thể hiện không rõ ràng.- Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm.- Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nước ta hiện nay phổ biến theo phương thức “khoán gọn” các công trình, hạng mục công trình, khối lượng hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (đội, xí nghiệp…). Trong giá khoán gọn, không chỉ có tiền lương mà còn có các chi phí về vật liệu, công cụ- dụng cụ thi công, chi phí chung của các bộ phận nhận khoán.1.1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp.Kế toán chi phí sản xuất nhất thiết được phân theo từng khoản mục chi phí từng hạng mục công trình cụ thể. Qua đó thường xuyên so sánh, kiểm tra thực hiện dự toán chi phí, xem xét nguyên nhân vượt hụt dự toán đánh giá hiệu quả kinh doanh.4- Việc lập dự toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm phải theo từng khoản mục hay giai đoạn của hạng mục.- Giá thành công trình lắp đặt không bao gồm giá trị bản thân thiết bị do chủ đầu đưa vào lắp đặt mà chỉ bao gồm những khoản chi phí do doanh nghiệp xây lắp bỏ ra có liên quan đến xây lắp công trình. Vì vậy khi nhận thiết bị được chủ đầu bàn giao để lắp đặt giá các thiết bị được ghi vào bên Nợ TK 002 “Vật hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công”- Giá thành xây dựng xây lắp kết cấu bao gồm giá trị vật kết cấu giá trị thiết bị kèm theo như thiết bị vệ sinh, thông gió, điều hòa nhiệt độ…1.2. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT.1.2.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là toàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hóa đã chi ra để tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời kỳ nhất định, được biểu hiện bằng tiền.Chi phí sản xuất của doanh nghiệp kinh doanh xây lắp phát sinh thường xuyên trong quá trình sản xuất nhưng để phục vụ cho quản lý hạch toán chi phí sản xuất phải được tính toán, tập hợp theo từng thời kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo. Trong đội xây lắp chi phí sản xuất gồm nhiều loại có tính chất kinh tế, công dụng khác nhau yêu cầu quản lý đối với cùng loại cũng khác nhau. Về việc quản lý chi phí sản xuất không chỉ căn cứ vào số liệu tổng số chi phí sản xuất mà phải theo dõi dựa vào số liệu của từng loại chi phí.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp1.2.2.1. Phân loại theo yếu tố chi phíToàn bộ chi phí SXKD của doanh nghiệp được chia thành các yếu tố sau:- Chi phí nguyên vật liệu: Gồm toàn bộ chi phí về đối tượng lao động như NVL chính, NVL phụ, nhiên liệu, vật liệu thiết bị xây dựng.- Chi phí nhân công: Là toàn bộ tiền công, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN các khoản khác phải trả người lao động5- Chi phí khấu hao TSCĐ: Là toàn bộ phải trích khấu hao, trích trước chi phí sữa chữa lớn trong tháng đối với tất cả các loại TSCĐ có trong doanh nghiệp.- Chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình SXKD trong kỳ ( trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi)- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ cho việc sản xuất như chi phí thuê máy, tiền nước, tiền điện…- Chi phí khác bằng tiền: Là chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất ngoài các yếu tố chi phí nói trên như chi phí bằng tiền mặt, chi phí tiếp khách…1.2.2.2. Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản xuất sản phẩm.- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Toàn bộ chi phí NVL chính, phụ, nhiên liệu…tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thi công, xây lắp chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ dịch vụ.- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN.- Chi phí sử dụng máy thi công: là chi phí vật liệu, tiền lương các khoản phụ cấp theo lương, tiền lương của công nhân trực tiếp điều khiển máy, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy thi công.- Chi phí sản xuất chung: là chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất.1.2.2.3. Phân loại theo cách thức kết chuyển của chi phí- Chi phí sản phẩm: là chi phí gắn với sản phẩm được sản xuất ra hay sản phẩm được mua về- Chi phí thời kì: là chi phí làm giảm lợi tức của một kì nào đó1.2.2.4. Phân loại theo mối quan hệ của chi phí với khối lượng công việc hoàn thành, sản phẩm hoàn thành.- Biến phí: là chi phí thay đổi về tổng số khi khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành thay đổi.- Định phí: là chi phí không đổi về tổng số khi khối lượng sản phẩm hoặc công việc hoàn thành thay đổi.6- Chi phí hỗn hợp: là những chi phí bao gồm các yếu tố biến phí lẫn định phí như: chi phí điện nước ở mức độ hoạt động căn bản.1.3. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP.1.3.1. Khái niệm Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí về lao động sống lao động vật hóa chi phí khác biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra để hoàn thành khối lượng xây lắp, công trình, hạng mục công trình hoàn thành toàn bộ, giá thành xây lắp mang tính chất cá biệt, mỗi công trình, hạng mục công trình hay khối lượng xây lắp khi đã hoàn thành đều có giá thành riêng. 1.3.2. Phân loạiTheo thời điểm nguồn số liệu tính giá thành, chỉ tiêu giá thành trong xây lắp được chia ra:- Giá thành dự toán xây lắp: Do đặc điểm hoạt động xây lắp, thời gian sản xuất thi công dài, mang tính chất đơn chiếc nên mỗi công trình, hạng mục công trình đều phải dự toán trước khi sản xuất thi công. Giá thành dự toán xây lắp là chỉ tiêu giá thành được xác định theo định mức khung giá để hoàn thành khối lượng xây lắpGiá thành dự toán được tính theo công thức:Z Dự toán = T + C + TLTrong đó: T: Chi phí trực tiếpC: Chi phí chungTL: Thu nhập chịu thuế tính trướcMặt khác, đơn giá về vật liêu, nhân công, máy của các cơ quan có thẩm quyền ban hành dựa trên mặt bằng giá cả thị trường. Chính vì vậy Z dự toán không theo sát được sự biến động thực tế, không phản ánh được thực chất giá trị công trình. Do vậy doanh nghiệp phải lập giá thành kế hoạch để dự kiến chỉ tiêu hạ giá thành.- Giá thành kế hoạch: là giá thành được xây dựng từ những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp trên cơ sở phấn đấu hạ giá thành dự toán bằng các biện pháp quản lý kỹ 7thuật tổ chức thi công, các định mức đơn giá áp dụng trong doanh nghiệp xây lắp.Z Kế hoạch = Z Dự toán - Mức hạ Z Dự toán- Giá thành thực tế: Là chỉ tiêu giá thành được xác định theo số liệu hao phí thực tế liên quan đến khối lượng xây lắp hoàn thành bao gồm chi phí định mức, vượt định mức các chi phí khác.Giá thành thực tế là các khoản chi phí thực tế theo khoản mục quy định thống nhất cho phép tính vào giá thành. Nó được xác định vào cuối kỳ kinh doanh. Việc so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán cho phép đánh giá trình độ quản lý sử dụng chi phí của doanh nghiệp xây lắp này với doanh nghiệp xây lắp khác. Nếu so sánh giá thành kế hoạch với giá thành thực tế, ta có thể đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất trình độ quản lý. Từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Ngoài ra sản phẩm xây lắp còn có các loại giá thành sau:+ Giá đấu thầu xây lắp: Là một loại giá thành dự toán mà chủ đầu đưa ra để các đơn vị xây lắp làm căn cứ xác định giá đấu thầu của mình với nguyên tắc giá đấu thầu công tác xây lắp nhỏ hơn hoặc bằng giá dự toán, đáp ứng tiết kiệm nguồn vốn đầu tư.+ Giá hợp đồng xây lắp: là loại giá thành dự toán xây lắp ghi trong hợp đồng kinh tế được ký kết giữa đơn vị xây lắp chủ đầu sau khi thỏa thuận giao nhận thầu. Về nguyên tắc giá hợp đồng xây lắp phải nhỏ hơn hoặc bằng giá đấu thầu công trình xây lắp.1.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮPGiữa chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm xây lắp. Chúng là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí của quá trình sản xuất còn giá thành sản xuất sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Chi phí sản xuất 8và giá thành sản xuất sản phẩm đều bao gồm các hao phí về lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra trong q trình sản xuất. Khi giá trị sản phẩm dở dang đầu kì cuối kì bằng nhau thì tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.Tổng giá thành sản xuất sản phẩm=Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ+Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ-Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳNhư vậy, chi phí sản xuất ln gắn với từng thời kỳ phát sinh chi phí còn giá thành sản xuất lại đồng thời liên quan tới cả chi phí phát sinh trong kỳ chi phí kỳ trước (chi phí dở dang đầu kỳ) chuyển sang. Giá thành sản xuất sản phẩm gắn với khối lượng sản phẩm, cơng việc, lao vụ đã sản xuất hồn thành trong kỳ mà khơng tính đến chi phí đó phát sinh ở kỳ nào. Còn chi phí sản xuất bao gồm tồn bộ chi phí bỏ ra trong một kỳ sản xuất kinh doanh mà khơng tính đến chi phí đó liên quan đến khối lượng sản phẩm đã hồn thành hay chưa.1.5. NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP1.5.1. Cơng tác kế tốn chi phi sản xuất.1.5.1.1. Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất:Đối tượng tập hợp chi phí sản xuấtphạm quy, giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp theo đó. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có thể là nơi phát sinh chi phí đội sản xuất xây lắp hoặc chịu chi phí cơng trình hay hạng mục cơng trình xây lắp.Để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp phù hợp với u cầu quản lý chi phí cung cấp số liệu để tính giá thành sản phẩm xây lắp cần phải căn cứ vào: - Cơng dụng của chi phí- Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp- u cầu quản lý chi phí sản xuất trong từng doanh nghiệp- Đối tượng tính giá thành trong từng doanh nghiệp9- Trình độ của các nhà quản lý doanh nghiệp trình độ của các cán bộ kế toán trong doanh nghiệp.Đối với các doanh nghiệp xây lắp do đặc điểm của sản phẩm xây lắp mang tính đơn chiếc, đặc trưng kỹ thuật thi công, tổ chức sản xuất phức tạp, quá trình thi công chia làm nhiều giai đoạn nên đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất thường được xác định là từng công trình, hạng mục công trình hay theo từng đơn đặt hàng.1.5.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuấtVì đối tượng hạch toán chi phí nhiều khác nhau do đó có nhiều phương pháp hạch toán chi phí sản xuất khác nhau. Thông thường kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện theo hai phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp trực tiếpĐược áp dụng với những chi phí trực tiếp, là những chi phí chỉ liên quan đến một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Khi có chi phí phát sinh thì căn cứ vào các chứng từ gốc ta tập hợp từng chi phí sản xuất cho từng đối tượng sản xuất.Trường hợp doanh nghiệp xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuấtcông trình hay hạng mục công trình thì hàng tháng căn cứ vào các chi phí phát sinh có liên quan đến công trình hay hạng mục công trình nào thì tập hợp cho công trình đó.Phương pháp này đảm bảo tập hợp chi phí sản xuất cho đối tượng một cách chính xác, cung cấp số liệu chính xác cho việc tính giá thành của từng công trình, hạng mục công trình tác dụng tăng cường kiểm tra giám sát chi phí sản xuất theo các đối tượng áp dụng phương pháp này với công tác hạch toán ban đầu phải thực hiện chặt chẽ, phản ánh ghi chép cụ thể rõ ràng chi phí sản xuất theo từng đối tượng chịu chi phí. Phương pháp phân bổ gián tiếpTheo phương pháp này chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, hạch toán ban đầu không thể ghi chép riêng cho từng đối tượng phải lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí sản xuất cho từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp được tiến hành theo các bước sau:- Tập hợp chi phí liên quan đến nhiều đối tượng10[...]... tổng giá thành sản phẩm bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ+ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ- Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳNhư vậy, chi phí sản xuất ln gắn với từng thời kỳ phát sinh chi phí cịn giá thành sản xuất lại đồng thời liên quan tới cả chi phí phát sinh trong kỳ chi phí kỳ trước (chi phí. .. sang. Giá thành sản xuất sản phẩm gắn với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ đã sản xuất hồn thành trong kỳ mà khơng tính đến chi phí đó phát sinh ở kỳ nào. Cịn chi phí sản xuất bao gồm tồn bộ chi phí bỏ ra trong một kỳ sản xuất kinh doanh mà khơng tính đến chi phí đó liên quan đến khối lượng sản phẩm đã hoàn thành hay chưa.1.5. NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT... XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP1.5.1. Cơng tác kế toán chi phi sản xuất. 1.5.1.1. Đối ng kế tốn chi phí sản xuất: Đối ng tập hợp chi phí sản xuấtphạm quy, giới hạn mà chi phí sản xuất cần tập hợp theo đó. Đối ng tập hợp chi phí sản xuất có thể là nơi phát sinh chi phí đội sản xuất xây lắp hoặc chịu chi phí cơng trình hay hạng mục cơng trình xây lắp.Để xác định đối ng tập hợp chi phí sản xuất. .. đương1.5.2. Cơng tác kế tốn tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp.1.5.2.1. Đối ng tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắpXác định đối ng tính giá thànhcơng việc đầu tiên trong tồn bộ cơng tác tính giá thành sản xuất sản phẩm của kế tốn. Trong kinh doanh xây lắp do tính chất sản xuất đơn chi c mỗi sản phẩm có lập dự tốn riêng nên đối ng tính giá thành thơng thường là hạng mục cơng... trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm xây lắp. Chúng là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí của q trình sản xuất cịn giá thành sản xuất sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Chi phí sản xuất 8 + Tài khoản 6231 Chi phí nhân cơng”;+ Tài khoản 6232 “ Chi phí vật liêu”;+ Tài khoản 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất ; + Tài khoản 6234 “ Chi phí khấu hao... lý chi phí cung cấp số liệu để tính giá thành sản phẩm xây lắp cần phải căn cứ vào: - Cơng dụng của chi phí - Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp - Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất trong từng doanh nghiệp - Đối ng tính giá thành trong từng doanh nghiệp 9 Sơ đồ 2.3: Bộ máy quản lý của doanh nghiệp Qua sơ đồ bộ máy quản lý ở doanh nghiệp nhân Nam Ngân ta thấy bộ máy quản lý tại doanh. .. Tài sản cố định1 - Chi phí hỗn hợp: là những chi phí bao gồm các yếu tố biến phí lẫn định phí như: chi phí điện nước ở mức độ hoạt động căn bản.1.3. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP.1.3.1. Khái niệm Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp là tồn bộ chi phí về lao động sống lao động vật hóa chi phí khác biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp xây lắp đã bỏ ra để hoàn thành. .. hợp đồng xây lắp: là loại giá thành dự toán xây lắp ghi trong hợp đồng kinh tế được ký kết giữa đơn vị xây lắp chủ đầu sau khi thỏa thuận giao nhận thầu. Về nguyên tắc giá hợp đồng xây lắp phải nhỏ hơn hoặc bằng giá đấu thầu cơng trình xây lắp.1.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮPGiữa chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản phẩm có mối quan hệ chặt... Như vậy cơng trình này chính là đối ng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm. Thơng thường đối với các cơng trình xây dựng thì chi phí ngun vật liệu là loại chi phí chi m tỷ trọng lớn, thường 70% đến 80% (tính theo kết cấu cơng trình) trong giá thành sản xuất sản phẩm. Từ thực tế phải địi hỏi tăng cường cơng tác quản lý vật tư, cơng tác kế tốn vật liệu nhằm góp phần đảm... các đội, tổ thi công là các trung cấp kỹ thuật cơng nhân bậc cao có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất tổ chức thi công. 2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý tại doanh nghiệp 26CHỦ DOANH NGHIỆP giá thành sản xuất sản phẩm đều bao gồm các hao phí về lao động sống lao động vật hóa mà doanh nghiệp bỏ ra trong q trình sản xuất. Khi giá trị sản phẩm dở dang đầu kì cuối kì bằng . tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm, em đã tìm hiểu và lựa chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính. chẽ chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản xuất sản phẩm thông qua bộ phận tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm .Kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân.doc, Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Nam Ngân.doc, Khái niệm Phân loại, Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản xuất sản phẩm. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất, Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất a, Kế tốn chi phí NVL trực tiếp, Kỳ tính giá thành Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp, Nhiệm vụ của doanh nghiệp: Cơ cấu tổ chức SXKD của doanh nghiệp cho một cơng trình nói chung:, Hình thức kế tốn mà doanh nghiệp áp dụng