Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giang

75 1,266 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2015, 13:29

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn này là sản phẩm nghiên cứu của riêng cá nhân tôi. Các số liệu và kết quả trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chưa được ai công bố trong tất cả các công trình nào trước đây. Tất cả các trích dẫn đã được ghi rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Thị Lưu 2 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tác giả đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Xuân Phú, và những ý kiến về chuyên môn quý báu của các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Quản lý cũng như sự giúp đỡ của Ban quản lý Dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Trường Thủy lợi đã hướng dẫn và Ban quản lý Dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang cung cấp số liệu trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Do trình độ, kinh nghiệm cũng như thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô và độc giả. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2013 Tác giả luận văn Vũ Thị Lưu 3 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ÐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 9 1.1 Tổng quan về dự án và quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư 9 1.1.1.Tổng quan về dự án 9 1.1.2. Quản lý dự án thuỷ lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư 14 1.2 Nội dung công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư 19 1.2.1 Lập kế hoạch đấu thầu dự án 20 1.2.2 Quản lý việc lập thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán 20 1.2.3 Quản lý công tác giải phóng mặt bằng 20 1.2.4 Công tác chọn nhà thầu thi công 21 1.2.5 Quản lý quá trình thi công bao gồm 21 1.2.6 Công tác nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng 22 1.2.7 Quản lý thanh quyết toán vốn đầu tư 23 1.3 Các quy định hiện hành về quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư 23 1.4 Ðặc điểm của dự án thủy lợi có ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án 24 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư 25 1.6 Một số kinh nghiệm quản lý các dự án thủy lợi giai đoạn thực hiện đầu tư 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28 CHƯƠNG 2: ÐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG 29 2.1. Giới thiệu chung về Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 29 2.1.1 Giới thiệu chung 29 2.1.2 Nhiệm vụ 29 2.1.3 Quyền hạn 30 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 31 2.2 Tình hình đầu tư xây dựng thủy lợi của Tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2007- 2012 34 2.3. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 40 4 2.4. Thực trạng công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 41 2.4.1 Thực trạng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý dự án 41 2.4.2. Thực trạng công tác quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư 42 2.5. Đánh giá thực trạng quản lý dự án thủy lợi tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn thực hiện đầu tư 45 2.5.1 Những ưu điểm 46 2.5.2 Những tồn tại, hạn chế 47 2.5.3 Nguyên nhân của những tồn tại 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 53 CHƯƠNG 3: ÐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG 54 3.1 Phương hướng phát triển dự án thủy lợi của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2013-2017 54 3.2 Những thuận lợi, khó khăn và những cơ hội, thách thức trong hoạt động quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 55 3.2.1 Thuận lợi 55 3.2.2 Khó khăn 56 3.2.3 Cơ hội 57 3.2.4 Thách thức 57 3.3 Cơ sở và nguyên tắc đề xuất giải pháp tăng cường quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 59 3.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp tăng cường quản lý dự án thủy lợi 59 3.3.2 Nguyên tắc đề xuất giải pháp tăng cường quản lý dự án thủy lợi 59 3.4. Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 60 3.4.1. Các giải pháp chủ yếu 60 3.4.2 Các giải pháp hỗ trợ 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 1. Kết luận 73 2. Kiến nghị 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 5 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ phân tách công việc 16 Hình 1.2: Biểu đồ Grantt 17 Hình 1.3: Đường chi phí cơ sở 18 Hình 2.1: Mô hình hoạt động của Ban 31 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp tình hình đầu tư xây dựng thủy lợi của Tỉnh 40 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PTNT Phát triển nông thôn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân TT – BXD Thông tư – Bộ Xây dựng NĐ – CP Nghị định – Chính phủ TT – BTC Thông tư – Bộ Tài chính QH Quốc hội QĐ Quyết định HĐLS: XD – TC Hợp đồng Liên sở: Xây dựng – Tài chính NXB Nhà xuất bản XD Xây dựng PIM (Participatory Irrigation Management) Quản lý tưới có sự tham gia của người dân ODA (Official Development Assistance) Viện trợ phát triển chính thức ADB (The Asian Development Bank) Ngân hàng phát triển châu Á 6 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Mỗi năm có hàng ngàn công trình được xây dựng trên toàn quốc. Tuy nhiên còn rất nhiều công trình xây dựng dở dang vì thiếu vốn, hoặc công trình đang xây dựng thì sập do bị rút ruột. Thực tế, những công trình có vốn ngân sách nhà nước không đảm bảo chất lượng, nhiều công trình trọng điểm quốc gia chất lượng cũng chưa cao. Thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện ĐakMek 3, tháp truyền hình Nam Định… là những công trình tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng của ngân sách quốc gia nhưng lại trở thành “biểu tượng” cho tình trạng xây dựng kém chất lượng. Hàng năm, có thêm rất nhiều công trình được xây dựng tại các tỉnh miền núi để cải tiến hạ tầng kỹ thuật của địa phương. Đặc biệt các công trình về giao thông và thủy lợi được chú trọng hơn cả. Không nằm ngoài định hướng phát triển trên, tỉnh Bắc Giang đang được các ban ngành quan tâm đầu tư xây dựng chủ yếu là các công trình thủy lợi phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp vì 85% người dân trong tỉnh sống dựa vào thu nhập từ nông nghiệp. Các công trình về thủy lợi ở tỉnh chủ yếu là Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên trong quá trình đầu tư và quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc như: - Do vị trí địa lý và xuất phát điểm cơ sở hạ tầng yếu kém nên việc thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị vào các địa phương rất hạn chế. Bắc Giang là tỉnh nghèo, vốn đầu tư xây dựng ít, các dự án lớn chủ yếu do trung ương đầu tư. Còn những dự án quy mô vừa và nhỏ chủ yếu là do Tỉnh và một số nhà đầu tư cung cấp vốn. - Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hiệu quả của dự án. - Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, quy hoạch chưa được đi trước và chưa có đủ để phục vụ công tác quản lý. - Công tác tham mưu, đề xuất và việc vận dụng chính sách nhà nước vào tình hình cụ thể của địa phương còn hạn chế. - Công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu do năng lực, kinh nghiệm của cán bộ trong Ban quản lý, bộ máy quản lý của Ban quản lý chậm đổi mới…. 7 - Trong quá trình thi công công trình còn gặp một số vướng mắc như chưa có sự phối hợp tốt giữa cơ quan quản lý và các nhà thầu để khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra, giá của nguyên vật liệu liên tục tăng khiến việc quản lý giá rất vất vả…. Những vấn đề trên đang gây nhức nhối cho các cơ quan quản lý. Để đảm bảo chất lượng các công trình cũng như khả năng phục vụ của công trình xây dựng nói chung và các công trình thuỷ lợi nói riêng, vấn đề cần giải quyết là thực hiện tốt các công tác quản lý từ giai đoạn đấu thầu đến giai đoạn công trình được đưa vào sử dụng, đặc biệt là giai đoạn thực hiện đầu tư. Để làm rõ vấn đề này tác giả luận văn chọn đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang” 2. Mục đích của đề tài: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý dự án thuỷ lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang. 3. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn dựa trên cách tiếp cận cơ sở lý luận về khoa học quản lý dự án và những quy định hiện hành của hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực này. Luận văn đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế; Phương pháp thống kê; Phương pháp phân tích, so sánh. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: a. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang. b. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang trong thời gian gần đây. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 8 a. Ý nghĩa khoa học của đề tài Luận văn góp phần hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về dự án đầu tư, công tác quản lý dự án thuỷ lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý này. b. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Kết quả phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thuỷ lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư là những gợi ý thiết thực có thể vận dụng vào công tác quản lý các dự án tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang. 6. Kết quả dự kiến đạt được: Để đạt được mục đích nghiên cứu đặt ra, luận văn cần phải giải quyết được những kết quả sau đây: - Hệ thống cơ sở lý luận về dự án và quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư. - Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang; - Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang; 7. Nội dung của luận văn: - Tổng quan về dự án đầu tư và công tác quản lý dự án đầu tư trong giai đoạn thực hiện đầu tư. - Đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang. - Nghiên cứu giải pháp và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ÐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 1.1 Tổng quan về dự án và quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư 1.1.1.Tổng quan về dự án 1. Khái niệm về dự án: - Theo Ngân hàng thế giới: “Dự án là tổng thể những chính sách, hoạt động và chi phí liên quan với nhau được thiết kế nhằm đạt được những kết quả nhất định trong thời gian nhất định”. - Theo Luật đấu thầu số 61/2005: “Dự án là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định” - Theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN ISO 9000:2000): “Dự án là một quá trình đơn nhất, gồm một tập hợp các hoạt động có phối hợp và kiểm soát, có thời hạn bắt đầu vào kết thúc, được tiến hành để đạt được mục tiêu phù hợp với các yêu cầu quy định, bao gồm cả các ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực” - Theo luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. 2. Phân loại dự án đầu tư a) Theo thẩm quyền quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư - Đối với dự án đầu tư trong nước: Để tiến hành quản lý và phân cấp quản lý, tuỳ theo tính chất của dự án và quy mô đầu tư, các dự án đầu tư trong nước được phân theo 3 nhóm A, B và C. Có hai tiêu thức được dùng để phân nhóm là dự án thuộc ngành kinh tế nào? Dự án có tổng mức đầu tư lớn hay nhỏ ? Trong các nhóm thì nhóm A là quan trọng nhất, phức tạp nhất, còn nhóm C là ít quan trọng, ít phức tạp hơn cả. Tổng mức vốn nêu trên bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, thềm lục địa. - Đối với các dự án đầu tư nước ngoài: gồm 3 loại dự án đầu tư nhóm A, B và loại được phân cấp cho địa phương. b) Phân theo trình tự lập và trình duyệt dự án: 10 Theo trình tự (hoặc theo bước) lập và trình duyệt, các dự án đầu tư được phân ra hai loại: - Nghiên cứu tiền khả thi: Hồ sơ trình duyệt của bước này gọi là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. - Nghiên cứu khả thi: Hồ sơ trình duyệt của bước này gọi là báo cáo nghiên cứu khả thi. c) Theo nguồn vốn: Dự án đầu tư bằng vốn trong nước (vốn cấp phát, tín dụng, các hình thức huy động khác) và dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài (nguồn viện trợ nước ngoài ODA và nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài). 3. Thuộc tính của dự án: - Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng: Mỗi dự án gồm tập hợp các nhiệm vụ cần thực hiện, mỗi nhiệm vụ này khi thực hiện sẽ thu được kết quả độc lập và tập hợp các kết quả tạo thành kết quả chung của dự án. Các kết quả này có thể theo dõi, đánh giá bằng hệ thống các tiêu chí rõ ràng. Nói các khác, dự án bao gồm nhiều hợp phần khác nhau được quản lý, thực hiện trên cơ sở đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu về thời gian, nguồn lực (chi phí) và chất lượng. - Thời gian tồn tại của dự án có tính hữu hạn: dự án trải qua các giai đoạn: hình thành, phát triển và kết thúc. Khi dự án kết thúc hoàn thành, kết quả dự án được chuyển giao, đưa vào khai thác sử dụng. - Sản phẩm của dự án mang tính đơn chiếc, độc đáo: Mỗi dự án sau khi hoàn thành thì kết quả là duy nhất. - Dự án liên quan đến nhiều bên và có sự tương tác phức tạp: Mỗi dự án có sự tham gia của chủ đầu tư, các nhà tư vấn, nhà thầu thi công, cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án dử dụng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. - Dự án bị hạn chế bởi các nguồn lực: Chủ yếu là nguồn lực về chi phí điều này tác động rất lớn đến tiến độ của dự án. Hiện nay rất nhiều dự án bị bỏ hoang, dừng thi công do thiếu vốn. - Dự án luôn có tính bất định và rủi ro: Thời gian xây dựng của mỗi dự án kéo dài trung bình từ 3 năm đến 5 năm nên chịu ảnh hưởng của các yếu tố thị trường như giá nhân công, giá vật liệu. [...]... Ban quản lý dự án Sở nông nghiệp và PTNT và đề xuất một số giải pháp để nâng cao công tác quản lý dự án trong xây dựng công trình giúp các cơ quan quản lý tốt các công trình đang xây dựng và đạt hiệu quả cao trong khai thác công trình khi bàn giao đưa vào sử dụng 29 CHƯƠNG 2: ÐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ... quy định trong công tác quản lý xây dựng để thực hiện tốt công việc quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư Việc áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn phải thống nhất trong một dự án Quản lý tốt chi phí, tiến độ của dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư là công việc chính để kiểm soát và quản lý tốt chi phí đầu tư của dự án Kiểm soát tổng mức đầu tư, tổng dự toán để chi phí đầu tư xây dựng công trình... triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, tự chủ 100% về kinh phí hoạt động; thực hiện quản lý, điều hành các dự án đầu tư xây dựng do Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang làm Chủ đầu tư; thực hiện tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng các dự án khi có yêu cầu của các Chủ đầu tư khác theo quy định của Pháp. .. dự án xây dựng nói chung và quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư là một vấn đề đặc biệt quan trọng và được nhiều ban ngành nhà nước quan tâm Thực trạng công tác quản lý dự án còn nhiều bất cập và các chính sách các quy định hiện hành, cách quản lý còn chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ Việc quản lý tốt các dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư cần đòi hỏi các ban ngành, chủ đầu tư, ban quản. .. NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG 2.1 Giới thiệu chung về Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang 2.1.1 Giới thiệu chung Căn cứ Quyết định số 200/UB ngày 28/01/1997 của UBND Lâm thời tỉnh Bắc Giang về việc thành lập lại Ban quản lý dự án chuyên ngành Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang Ban quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát... nhằm tăng cường công tác quản lý các dự án một cách hiệu quả nhất Chương 1 tác giả luận văn chỉ nêu một số vấn đề chung về dự án và quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư, một số nghị định, thông tư của Chính phủ dùng để quản lý dự án đặc biệt là quản lý chất lượng công trình Giúp hiểu khái quát về một số khái niệm chung – là tiền đề nghiên cứu thực trạng quản lý dự án hiện nay cụ thể xem xét tại. .. mà Ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện Ban quản lý dự án được làm một số hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, gồm: tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng phù hợp với năng lực hoạt động xây dựng theo quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 30 trình, phù hợp với quy mô, tính chất của dự án Trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn quản lý dự án hoặc tư. .. quản lý dự án cần nắm rõ các chủ chương của nhà nước, áp dụng đúng những quy định hiện hành về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà nước Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo được các yếu tố chất lượng, tiến độ thời gian và chi phí Vấn đề quản lý chất lượng các dự án xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đang được quan tâm và nghiên cứu để đưa ra các giải pháp. .. của dự án thay đổi - Thời gian: Dự án được khống chế bởi các mức thời gian, thông thường dự án chia ra làm ba thời kỳ: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc dự án và đưa dự án vào khai thác sử dụng 5 Tác dụng của quản lý dự án Quản lý dự án là công việc quan trọng thực hiện trong chu trình của dự án Quản lý dự án bao gồm các tác dụng sau: - Liên kết tất cả các hoạt động, các công việc của dự án. .. trình tự trong quá trình thực hiện dự án: Một dự án xây dựng đi theo ba bước: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu tư, giai đoàn kết thúc đưa dự án vào khai thác sử dụng 4 Các phương diện chính của dự án: a) Phương diện thời gian: Chu trình của một dự án bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau, thường bao gồm ba giai đoạn chính sau: - Giai đoạn xác định, nghiên cứu và lập dự án: Đây là giai đoạn . tắc đề xuất giải pháp tăng cường quản lý dự án thủy lợi 59 3.4. Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp. trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang. - Nghiên cứu giải pháp và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai. dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư. - Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giang, Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giang, Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án sở nông nghiệp và ptnt tỉnh bắc giang, DỰ ÁN ÐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, 1 Tổng quan về dự án và quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư, 2 Nội dung công tác quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư, - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, 6 Một số kinh nghiệm quản lý các dự án thủy lợi giai đoạn thực hiện đầu tư, CHƯƠNG 2: ÐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG, 2 Tình hình đầu tư xây dựng thủy lợi của Tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2007-2012, CHƯƠNG 3: ÐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH BẮC GIANG, 2 Những thuận lợi, khó khăn và những cơ hội, thách thức trong hoạt động quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, 3 Cơ sở và nguyên tắc đề xuất giải pháp tăng cường quản lý dự án thủy lợi trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm