Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại.doc.DOC

99 410 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 10:45

Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại Lời mở đầuTrong những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đối mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành nghiệp vụ Có thể nói hoạt động của hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế đất nớc. Bên cạnh những kết quả đạt đợc, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ những yếu kém trong điều hành hoạt động nghiệp vụ, đặc biệt là việc quản lý hoạt động của các ngân hàng Thơng mại với các loại hình sở hữu khác nhau. Những yếu kém đó là khó tránh khỏi khi các lý thuyết cũng nh kinh nghiệm về quản lý các ngân hàng thơng mại trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trờng ở nớc ta cha đợc nghiên cứu đầy đủ.Hoạt động kinh doanh ngân hàng là loại hình kinh doanh có rất nhiều rủi ro, dễ bị tổn thơng khi có gian lận sai sót, việc bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại không những đợc các nhà kinh doanh ngân hàng quan tâm mà còn là mối quan tâm của ngời gửi tiền, của các cơ quan quản lý Nhà nớc, của toàn xã hội về sự phá sản của một ngân hàng có thể gây nên đổ vỡ dây chuyền trong hệ thống tài chính ngân hàng, ảnh hởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Để ngăn ngừa những tổn thất các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt đông kinh doanh ngân hàng, ngoài các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nớc, trớc hết đòi hỏi ngân hàng thơng mại phải có những biện pháp hữu hiệu. Mà biện pháp quan trọng nhất là ngân hàng th-ơng mại phải thiết lập đợc hệ thống kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ hiệu quả.Trong thời gian thực tập tại Công ty Kiểm toán Vaco, đợc nghiên cứu thực tế quy trình kiểm toán. đặc biệt là quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Thơng mại, kết hợp lý luận thực tiễn đồng thời nhận thức đợc tầm quan trọng của việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nói chung đối với Ngân hàng thơng mại nói riêng, em đã chọn đề tài: Tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với Ngân hàng Thơng mại do Công ty Vaco thực hiện . Chuyên đề bao gồm 3 phần :Phần I: Cơ sở lý luận về quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ.Phần II: Thực trạng về quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các Ngân hàng Thơng mại do Công ty Vaco thực hiện.Phần III: Nhận xét quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Kiểm toán Vaco đối với Ngân hàng Thơng mại.Để hoàn thành đợc Chuyên đề này em đã nhận đợc sự hớng dẫn rất nhiệt tình của thầy giáo Chu Thành, anh Nguyễn Thơng- Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Vaco, sự giúp đỡ của các anh chị của Công ty cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên, do phạm vi đề tài rộng, thời gian nghiên cứu có hạn, cùng với sự thiếu kinh nghiệm thực tế của sinh viên đang học nên trong Chuyên để không tránh khỏi những sai sót hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận đợc sự đóng góp, bổ sung ý kiến của các thầy cô giáo, phía Công ty các bạnPhần I cơ sở lý luận về quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộI. Hệ thống kiểm soát nội bộ.1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ (KSNB):Kiểm tra,kiểm soát luôn là một chức năng quan trọng của quản lý đợc thực hiện bởi một công cụ chính yếu là hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Việc xác lập duy trì một hệ thống kế toán thích hợp, kết hợp với quy chế kiểm soát nội bộ khác để mở rộng kinh doanh mở rộng loại hình kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Các nhà quản lý cần cung cấp cho các cổ đông( hoặc Chính phủ) một sự bảo đảm thích hợp về công việc kinh doanh đợc kiểm soát chính đáng. Đồng thời, bộ phận quản lý còn có trách nhiệm cung cấp cho các cổ đông, Chính phủ những ngời đầu t tiềm tàng(ngân hàng, chủ đầu t, ngời liên doanh ) những thông tin tài chính trên cơ sở hợp thời. Một hệ thống bao gồm rất nhiều chế độ thể thức đặc thù đợc thiết kế để cung cấp cho các nhà quản lý sự bảo đảm hợp lý là các mục tiêu mục đích quan trọng đối với doanh nghiệp. Những chế độ thể thức này đợc gọi là các quá trình kiểm soát, kết hợp lại hình thành nên cơ cấu kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.Nh vậy hệ thống kiểm soát nội bộ là toàn bộ các chính sách, các thủ tục kiểm soát do đơn vị thiết lập duy trì nhằm điều hành toàn bộ các hoạt động của đơn vị đảm bảo các mục tiêu sau:- Bảo vệ tài sản sổ sách kế toán.- Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin.- Bảo đảm duy trì kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp lý, các chính sách có liên quan đến hoạt động của đơn vị.- Bảo đảm hiệu quả hoạt động hiệu năng quản lý.Cụ thể là :* Bảo vệ tài sản sổ sách kế toán.Tài sản của đơn vị hiểu theo nghĩa rộng bao gồm:- Các tài sản ghi trên bảng cân đối kế toán( tài sản cố định, hàng tồn kho, tiền mặt, tiền gửi, các khoản đầu t ngắn hạn, dài hạn, các khoản công nợ phải thu ).- Các tài sản phi vật chất không có hình thái cụ thể nhng có vai trò quan trọng, tích cực trong việc nâng cao chất lợng hoạt động của đơn vị nh uy tín doanh nghiệp, số lợng quan hệ khách hàng, lợi thế thơng mại, bầu không khí làm việc, quan hệ công tác, quan hệ trong bộ máy lãnh đạo, giữa lãnh đạo với cán bộ công nhân viên, chính sách thống nhất trong công tác điều hànhTài sản vật chất của đơn vị có thể bị trộm cắp, lạm dụng hoặc bị h hại tình cờ nếu không đợc bảo vệ bởi các hệ thống kiểm soát thích hợp. Điều này cũng đúng đối với tài sản phi vật chất nh các khoản công nợ phải thu, các tài liệu quan trọng sổ sách. Các thủ tục, quy trình, nghiệp vụ nội quy bảo vệ phải dự kiến các phơng tiện bảo vệ vật chất chống lại mất mát, h hao, ăn cắp, lãng phí Các phơng tiện hoặc biện pháp này sẽ bảo vệ trực tiếp hoặc gián tiếp các tài sản vật chất nh hàng tồn kho, thiết bị, tiền Các tài sản vô hình cần đ ợc bảo vệ giữ gìn bằng các biện pháp tổ chức, quy chế va những biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ.* Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin.Thông tin kinh tế tài chính do kế toán tổng hợp xử lý trình bày là căn cứ quan trọng cho việc hình thành lựa chọn các quyết định kinh tế của các nhà quản lý. Nhà quản lý phải có các thông tin chính xác để điều hành các mặt của hoạt động kinh doanh. Một lợng lớn thông tin đợc sử dụng để đề ra các quyết định kinh doanh then chốt, do vậy thông tin phải bảo đảm không đợc lạm dụng sử dụng sai mục đích. Các thông tin đợc cung cấp phải bảo đảm:- Độ tin cậy của các tài liệu tài chính, kế toán do bộ phận kế toán chuẩn bị, do Giám đốc ký duyệt hoặc báo cáo với Ban Giám đốc, với Hội đồng Quản trị.- Tính thích đáng, phù hợp của các thông tin tài chính, kế toán. Các thông tin này phải phản ánh đầy đủ, đúng khách quan các nội dung chủ yếu của hoạt động kinh tế.* Bảo đảm duy trì kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp lý, các chính sách có liên quan đến hoạt động của đơn vị.Nhà quản trị xây dựng các thể thức nguyên tắc để thoả mãn các mục tiêu của Doanh nghiệp. Cơ cấu kiểm soát nội bộ đợc thiết kế để mang lại sự bảo đảm chắc chắn các quyết định chế độ quản lý đợc thực hiện đúng thể thức, đồng thời giám sát mức hiệu quả của các chế độ các thể thức đó. Nhân viên trong công ty phải tuân thủ các chính sách, quyết định nội bộ, cụ thể là:- Phát hiện kịp thời những rắc rối trong kinh doanh để hoạch định thực hiện các biện pháp đối phó.- Ngăn chặn, phát hiện các sai phạm các gian lận trong kinh doanh.- Ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác đúng thể thức về các nghiệp vụ của hoạt động kinh doanh.- Lập các báo cáo tài chính kịp thời, hợp lệ tuân theo các yêu cầu pháp định có liên quan.* Bảo đảm hiệu quả hoạt động hiệu năng quản lý.Các quá trình kiểm soát trong mọi tổ chức nhằm ngăn ngừa sự lặp lại không cần thiết các nỗ lực sự lãng phí trong mọi lĩnh vực kinh doanh, nhằm ngăn cản việc sử dụng kém hiệu quả các nguồn tiềm năng. Định kỳ, nhà quản lý đánh giá kết quả hoạt động để nâng cao hiệu năng quản lý, đảm bảo cơ cấu bộ máy đơn vị có đủ năng lực điều khiển, chỉ huy đơn vị.* Các mục tiêu chi tiết nguyên tắc của hệ thống kiểm soát nội bộ.Đối với bất kỳ loại hình nghiệp vụ kinh tế nào trong một doanh nghiệp đều có thể xảy ra một vài loại sai sót của quá trình ghi sổ. Có bảy mục tiêu mà một cấu trúc kiểm soát nội bộ phải thoả mãn để ngăn ngừa các sai sót nh vậy.Cụ thể là:stt Các mục tiêu chi tiết của hệ thống kiểm soát nội bộ1 Các nghiệp vụ kinh tế phải có căn cứ hợp lý( tính có căn cứ hợp lý).2 Các nghiệp vụ kinh tế phải đợc phê chuẩn đúng đắn( mục tiêu về sự phê chuẩn).3 Các nghiệp vụ kinh tế phải đợc ghi sổ một cách đầy đủ( mục tiêu về tính đầy đủ).4 Các nghiệp vụ kinh tế phải đợc đánh giá đúng đắn( mục tiêu về sự đánh giá).5 Các nghiệp vụ kinh tế phải đợc phân loại đúng đắn( mục tiêu về sự phân loại).6 Các nghiệp vụ kinh tế phải đợc phản ánh đúng hạn( mục tiêu về tính đúng kỳ).7 Các nghiệp vụ kinh tế phải đợc ghi đúng đắn vào sổ phụ đợc tổng hợp chính xác( mục tiêu về tính chính xác cơ học).Bảy mục tiêu trên đợc áp dụng cụ thể cho từng nghiệp vụ trọng yếu trong cuộc kiểm toán.Cùng với mục tiêu trên, hệ thống kiểm soát nội bộ phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc sau:stt Các nguyên tắc trong kiểm tra, kiểm soát nội bộ1 Nguyên tắc phân công phân nhiệm2 Nguyên tắc bất kiêm nhiệm3 Nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩnTóm lại, kiểm tra- kiểm soát là những hệ thống có chức năng xác minh, đánh giá, nhận xét về đối tợng kiểm tra- kiểm soát. Hoạt động kiểm tra kiểm soát nảy sinh phát triển từ chính nhu cầu của quản lý. Các yếu tố của hệ thống kiểm tra- kiểm soát bao gồm tất cả các yếu tố đối chiếu, xem xét, xác minh đối t-ợng của quản lý. Tổ chức kiểm tra- kiểm soát thể hiện cả tính khoa học tính nghiệp vụ kỹ thuật về việc thực hiện các chiến lợc bớc đi cụ thể trong hoạch định chính sách tổ chức bộ máy kiểm tra- kiểm soát ở cả tầm vĩ mô vi mô của nền kinh tế.1.2. Các nội dung của hệ thống kiểm soát nội bộ.Hệ thống kiểm soát nội bộ trong một doanh nghiệp thờng đợc xem gồm 4 yếu tố cấu thành nên, đó là: (1)Môi trờng kiểm soát (2)Hệ thống kế toán (3)Hoạt động kiểm soát (4)Giám sát độc lập hoạt động kiểm soát.Môi trờng kiểm soát (MTKS): Là thái độ, khả năng, sự nhận biết các hoạt động của ngời quản lý, các chính sách, thủ tục kiểm soát, tính trung thực giá trị đạo đức, cơ cấu tổ chức, sự phân công trách nhiệm, phân chia quyền lực, chính sách về nhân sự. MTKS là thành phần quan trọng nhất trong bốn thành phần của hệ thống KSNB, nếu thiếu MTKS hữu hiệu thì chắc chắn hệ thống KSNB sẽ không có hiệu quả, kể cả khi ba thành phần khác của hệ thống KSNB có chất lợng tốt. Hiệu quả của hệ thống KSNB luôn phụ thuộc vào quan điểm của ngời quản lý cao cấp. Nếu ngời quản lý cao nhất coi trọng công việc kiểm toán thì các nhân viên trong đơn vị sẽ tuân thủ nghiêm túc thận trọng quy chế quản lý của đơn vị đã đợc xây dựng ngợc lại. Do vậy kết quả đánh gía về MTKS nói chung quan điểm của ngời lãnh đạo nói riêng có ảnh hởng lớn đến đánh gía toàn bộ hệ thống KSNB. KTV phải nhận biết đợc từng nội dung, yếu tố của MTKS đợc thiết lập thực hiện theo các phơng pháp sau:Cập nhật đánh giá đúng mức tài liệu ( báo cáo khảo sát, báo cáo kiểm toán ) kinh nghiệm của các KTV đã thực hiện kiểm toán trớc đó. Bởi vì hệ thống công việc kiểm soát thờng không thay đổi liên tục, thông tin này có thể đợc cập nhật đợc áp dụng phù hợp cho công việc kiểm toán những năm tiếp theo.Tiến hành trao đổi, phỏng vấn ngời quản lý cấp cao các nhân viên quản lý của đơn vị đợc kiểm toán về các nội dung của KSNB. Nội dung trao đổi cần đợc chuẩn bị chu đáo, có thể dới dạng các nội dung hoặc bằng câu hỏi trả lời có, không, hoặc không sử dụng. Cần đặc biệt chú ý đến các nội dung:- Đối với thái độ của ngời quản lý: Thể hiện bởi quá trình đào tạo việc nắm bắt các nội dung kiểm soát. nếu những ngời quản lý cao cấp đợc đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành, kết quả phỏng vấn cho thấy họ hiều biết công việc kiểm soát cùng với hệ thống chính sách thủ tục kiểm soát đợc ban hành đầy đủ, đó là biểu hiện của ngời quản lý có năng lực, quan tâm coi trọng công tác kiểm soát thì hệ thống KSNB hoạt động có hiệu quả.- Tính trung thực giá trị đạo đức: Thông qua việc đối chiếu kết quả trao đổi với ngời quản lý cấp cao kết quả trao đổi với các nhân viên kết hợp những xem xét, quan sát khác để đánh giá tính trung thực đạo đức của ngời lãnh đạo đơn vi. Đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hởng đến hành vi ứng xử, tính trung thực của nhân viên trong công việc độ tin cậy của các thông tin thu thập đợc cũng nh độ tin cậy của hệ thống KSNB báo cáo tài chính.- Chính sách về nhân sự: Một chính sách đối đãi, thăng chức đào tạo tốt sẽ đảm bảo cho các hoạt động kiểm soát đợc thực hiện nghiêm túc hiệu lực.- Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, ghi chép có liên quan đến MTKS : gồm các chính sách, quy chế, thủ tục về KSNB đợc thiết lập: nh quy định về quy trình, thủ tục, quan hệ giữa các bộ phận trong quản lý thu chi, sử dụng bảo quản tài sản . Một hệ thống các chính sách, quy chế, thủ tục về KSNB đầy đủ là biều hiện của một MTKS có hiệu lực.Quan sát: KTV có thể lựa chọn một số công việc kiểm soát xuyên suốt mọi hoạt động của đơn vụ để quan sát thực tế, ví dụ: nghiệp vụ mua vật t, từ khi lập kế hoạch, phê duyệt, thực hiện, thủ tục kiểm tra chất lợng hàng nhập kho, bảo quản xuất dùng.Tổng hợp kết quả của bốn phơng pháp trên sẽ cho phép KTV sự hiều biết đầy đủ về MTKS nội bộ của đơn vị đợc kiểm toán.Hệ thống kế toán: Thực hiện nghiêm túc công tác kế toán đó chính là một trong những điều kiện phát huy đợc tác dụng tự kiểm tra của kế toán. Nghiên cứu hệ thống kế toán cần xem xét việc chấp hành quy định của Nhà nớc ở các nội dung: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán quá trình kiểm tra kế toán. Tơng tự nh phơng pháp để nhận biết môi trờng kiểm soát. Tuỳ điều kiện cụ thể KTV có thể sử dụng một số hoặc tất cả phơng pháp đã nêu ở trên để xem xết, xác định:(1)các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của đơn vị; (2)các nghiệp vụ về kinh tế này đợc bắt đầu nh thế nào;(3)hiện đợc ghi vào những sổ sách kế toán nào bản chất của chúng là gì; (4)các nghiệp vụ kinh tế đợc xử lý nh thế nào từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành; (5) quá trình lập các báo cáo của kế toán. Thông thờng việc nghiên cứu này đợc thực hiện bằng cách theo dõi một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu xuyên suốt hoạt động của đơn vị. Bằng chứng thu thập đợc từ việc tìm hiểu nghiên cứu tài liệu sẽ có độ tin cậy cao.Hoạt động kiểm soát: Hoạt động kiểm soát là những chính sách thủ tục để đảm bảo những hoạt động cần thiết sẽ đợc thiết lập thực hiện nhằm đạt đựơc các kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Có ba loại hoạt động kiểm soát cơ bản sau:(1)Sự cách ly thích hợp về trách nhiệm, (2)sự phân chia quyền lực đúng dắn trong quản lý hoạt động, (3)bảo quản tài sản tài liệu, sổ sách giữ bí mật các thông tin.Sự cách ly thích hợp về trách nhiệm (trớc đây ta thờng gọi là bất năng kiêm nhiệm) là việc phân chia nhiệm vụ đảm bảo tách rời việc thực hiện những công việc mà nếu cùng một ngời làm dễ xảy ra những sai sót gian lận vì mu lợi cá nhân.+ Cách ly việc bảo quản tài sản với kế toán, nh thủ quỹ phải tách rời kế toán thanh toán.+ Cách ly quyền phê chuẩn các nghiệp vụ với việc bảo quản tài sản có liên quan. Ví dụ kế toán trởng phải tách rời việc giữ kho hàng hoá.+ Cách ly trách nhiệm điều hành với trách nhiệm ghi sổ nh: quá trình ghi sổ tại các phân xởng thờng giao cho một bộ phận riêng biệt thuộc quyền kế toán tr-ởng.- Sự phân chia quyền lực đúng đắn trong quản lý hoạt động: Hoạt động kiểm soát chỉ có nề nếp khi quyền phê chuẩn các nghiệp cụ kinh tế phải đợc quy định rõ ràng. Ví dụ: việc bán hàng phải có bảng giá cố định đợc niêm yết, quy định giới hạn đối với nợ của khách hàng .- Bảo quản tài sản, tài liệu sổ sách giữ bí mật các thông tin.Bảo vệ quản lý tài sản, tài liệu sổ sách sẽ giữ bí mật các thông tin là những nội dung quan trọng của công việc kiểm soát. Một hệ thống kiểm soát tốt phải có các nội dung, biện pháp cụ thể để bảo vệ an toàn, quản lý khoa học tài sản những ghi chép, nh nơi cất trữ an toàn, quy chế về sử dụng .Giám sát độc lập hoạt động kiểm soát: Là sự xem xét lại cẩn thận liên tục hoặc theo giai đoạn ba nội dung trên của hệ thống KSNB . Để hoạt động này có hiệu quả đòi hỏi nó phải độc lập với các hoạt động kiểm soát. Nhu cầu giám sát này phát sinh do cơ cấu kiểm soát nội bộ có khuynh hớng thay đổi qua thời gian, nhân viên có khả năng quên hoặc vô ý không tuân theo các thủ tục kiểm soát, hoặc trở nên cẩu thả gian lận trừ khi có ngời giám sát đánh giá việc thực hiện của họ. Việc giám sát độc lâp hoạt động đảm bảo công việc kiểm soát đang đợc tiến hành theo đúng quy định có mục đích; có thể hạn chế đợc rủi ro thay đổi bổ sung kịp thời những khiếm khuyết của hệ thống KSNB thích hợp với sự thay đổi họat động của đơn vị theo điều kiện cụ thể. Đối với những công ty lớn hoạt động giám sát do phòng kiểm toán nội bộ thực hiện. Việc nhận biết hoạt động kiểm soát giám sát độc lập hoạt động kiểm soát có thể sử dụng các phơng pháp nhận biết MTKS đã trình bày ở trên.Khi đã có đợc sự hiểu biết về hệ thống KSNB của đơn vị từ các bằng chứng thu thập đợc.KTV tiến hành đánh giá những mặt mạnh, yếu kém, hiệu quả hoạt động độ tin cậy của hệ thống KSNB . Những yếu kém đợc nhận ra chính là sự thiếu hụt hoạt động kiểm soát phù hợp mà có thể dẫn tới sai lệch thông tin có liên quan trọng báo cáo tài chính. Có bốn bớc tiếp cận có thể sử dụng để nhận thức đợc những yếu kém quan trọng.(1)KTV trớc tiên cần phải biết những hình thức kiểm soát nào đang tồn tại; (2) những hoạt động kiểm soát mấu chốt thiếu hụt; (3)hậu quả có thể đem lại do thiếu hoạt động kiểm soát quan trọng, mức độ quan trọng của yếu kém;(4) xem xét liệu có các biện pháp bổ sung để bù lại sự yếu kém. Khi nhận ra đợc yếu kém của kiểm soát có thể đánh giá rủi ro kiểm tra ở các mức độ thấp, trung bình, hoặc cao cho từng nội dung kiểm toán. Từ đó có thể xác định trọng yếu kiểm toán, là nơi rủi ro kiểm soát đợc đánh gía là cao các sai sót, gian lận có nhiều khả năng xảy ra.Việc nghiên cứu hệ thống KSNB thực hiện tuỳ thuộc vào quy mô của đơn vị đợc kiểm toán. Đối với những đơn vị nhỏ, việc thiêt lập một hệ thống KSNB đầy đủ là tốn kém không hiệu quả. Do vậy KTV chỉ nên nhận biết một số nội dung của hệ thống KSNB đủ để xác định báo cáo tài chính có thể kiểm toán đợc hay không. Việc thực hiện kiểm toán trên phải dựa cơ sở đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro kiểm soát. Mặt khác, tuỳ vào nội dung loại hình kiểm toán mà nghiên cứu hệ thống KSNB ở một mức độ phơng pháp phù hợp. Không nhất thiết phải dùng cả bốn phơng pháp cho mọi trờng hợp. Tuy nhiên, đánh giá hệ thống KSNB phải đợc thực hiện cả trong giai đoạn khảo sát tiến hành kiểm toán.Nghiên cứu đầy đủ hệ thống KSNB của đơn vị đợc kiểm toán để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán phù hợp là vấn đề rất khó; song để có một báo cáo khảo sát kết quả kiểm toán đảm bảo chất lợng nhất thiết phải thực hiện tốt công việc này, qua đó mới có thể giúp đơn vị đợc kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý nâng cao hiệu quả trong các hoạt động kinh tế.[...]... hiểu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đánh giá rủi ro kiểm soát việc liên hệ kết quả với các cuộc khảo sát số d trên Báo cáo tài chính ( Sơ đồ :Khái quát việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng quá trình đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán Báo cáo tài chính).Trong sơ đồ này, các bớc (1), (2), (3) là các bớc của quá trình thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát. .. luận về quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ. Phần II: Thực trạng về quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các Ngân hàng Thơng mại do Công ty Vaco thực hiện.Phần III: Nhận xét quy trình đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Kiểm toán Vaco đối với Ngân hàng Thơng mại.Để hoàn thành đợc Chuyên đề này em đà nhận đợc sự hớng dẫn rất nhiệt tình của thầy giáo Chu Thành,... nghiệp khi tiến hành kiểm toán. Trong đoạn 2 của ISA400 -Đánh gía rủi ro kiểm soát nội bộ yêu cầu: Kiểm toán viên phải có hiểu biết đầy đủ về hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội bộ để lập kế hoạch kiểm toán triển khai kiểm toán có hiệu quả. Các thủ tục kiểm soát chủ yếu bao gồm :ã Lập, kiểm tra, so sánh phê duyệt các số liệu, tài liệu liên quan đến đơn vị;ã Kiểm tra tính chính... tiêu trên, hệ thống kiểm soát nội bộ phải đảm bảo thực hiện các nguyên tắc sau:stt Các nguyên tắc trong kiểm tra, kiểm soát nội bộ 1 Nguyên tắc phân công phân nhiệm2 Nguyên tắc bất kiêm nhiệm3 Nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩnTóm lại, kiểm tra- kiểm soát là những hệ thống có chức năng xác minh, đánh giá, nhận xét về đối tợng kiểm tra- kiểm soát. Hoạt động kiểm tra kiểm soát nảy sinh phát triển... bảng đánh giá kiểm soát nội bộ. 2.1. Thu thập hiểu biết về HTKSNB mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ trên các giấy tờ làm việc.2.1.1. Tìm hiểu về những bộ phận của HTKSNB.Đạt đợc sự hiểu biết về HTKSNB của khách hàng đủ để lập kế hoạch kiểm toán BCTC Đánh giá xem liiêụ các BCTC có kiểm toán đợc hay không?ý kiến từ chối hoặc rút ra khỏi hợp đồngQuy trình đánh giá rủi ro kiểm soát Lập... lý hoạt động của ABC. (1) Không thể kiểm (2)toán đợc Có thể kiểm toán(3) 3 khả năng(4) Không thể giảm(5)(7) (6)(1). Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ trên các giấy tờ làm việc.(2). Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho từng khoản mục.(3). Thực hiện thử nghiệm kiểm soát( thử nghiệm tuân thủ).(4). Lập bảng đánh. .. Tìm hiểuđánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với Ngân hàng Thơng mại do Công ty Vaco thực hiÖn .” động của đơn vị theo điều kiện cụ thể. Đối với những công ty lớn hoạt động giám sát do phòng kiểm toán nội bộ thực hiện. Việc nhận biết hoạt động kiểm soát giám sát độc lập hoạt động kiểm soát có thể sử dụng các phơng pháp nhận biết MTKS đà trình bày ở trên.Khi đà có đợc sự hiểu biết về hệ. .. dự kiến về thời gian lực lợng nhân sự cần thiết trong kế hoạch chơng trình kiểm toán.2. Trình tự đánh giá HTKSNB.Trong kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ rủi ro kiểm soát không chỉ để xác minh tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ mà còn làm cơ sở cho việc xác định phạm vi thực hiệc các thử nghiệm cơ bản trên số d nghiệp vụ của đơn vị.Sơ... thống kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ hiệu quả.Trong thời gian thực tập tại Công ty Kiểm toán Vaco, đợc nghiên cứu thực tế quy trình kiểm toán. đặc biệt là quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Thơng mại, kết hợp lý luận thực tiễn đồng thời nhận thức đợc tầm quan trọng của việc đánh gi¸ hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé cđa c¸c doanh nghiệp nói chung đối với Ngân hàng. .. không?Không Không Không đánh giá khái quát rủi ro kiểm toánRủi ro kiểm toán đợc đánh giá là :Trung bình Cao hơn trung bình Rủi ro rất cao Xử lý đối với rủi ro kiểm toán đợc xác địnhĐây có phải là cuộc kiểm toán lần đầu hay không? Không đánh giá môi trờng kiếm soát Kết luậnMôi trờng kiểm soáthệ thống kế toán đáng tin cậy kiểm soát nội bộ hiƯu qu¶ của nhân viên trong công việc độ tin cậy của . nhất là ngân hàng thơng mại phải thiết lập đợc hệ thống kiểm soát nội bộ. 1.3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Thơng mại. Là một Ngân hàng nên. giáo, phía Công ty và các bạnPhần I cơ sở lý luận về quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộI. Hệ thống kiểm soát nội bộ. 1.1. Khái niệm về kiểm soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại.doc.DOC, Tình hiểu và đánh giá kiểm soát hệ thống nội bộ ngân hàng Thương mại.doc.DOC, C¸c néi dung cđa hƯ thèng kiĨm so¸t néi bé., HƯ thèng kiĨm so¸t néi bé trong NHTM ë ViƯt Nam., Phòng KSNB : Hệ thống kiểm soát nội bộ. 1.1. Khái niệm về kiểm soát nội bộ KSNB:, Trình tự đánh giá HTKSNB., Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho từng khoản mục:, Thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát trong chơng trình kiểm toán., Quy trình hoạt động của công ty kiểm toán Việt Nam:, Kết quả hoạt động của công ty trong một số năm gần đây:, Tìm hiểu về chu trình kế toán áp dụng tại NHTM., Cơ sở lập BCTC. áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam., Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của NHTM:, Thu dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 20,222,840,215 25,829,905,458 Thu từ các hoạt động khác 30,717,646,250 Chi dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 740,639,962 1,273,569,105 Chi hoạt động khác 6,717,602,802 Chi về tài sản 5,346,284,848