bài tập dài - vi xử lý

40 438 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 19:28

ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 §Ò tµI THIÕT KÕ HÖ VI Xö Lý 8 BIT Y£U CÇU   …   !"#$%&'()*+, - ./01#2%34()*+156 7 89: ;3<=>010('?@  40('?( A=B./019:'9B>CDB>C D&EF)./01.GC9"FHIJ CKC  L>01:BMBNO9.' !"L>01.' 3PQB  R6>01'3<(:!/!:G#2% - S*1CT(6>U!)!1"V*0(93W X1Y!*8F)ZIJ 7  !.'NU:(Z[W1YO!*C\E (K130\*1 ]^U!)!1"_:`aU!)C:`C*  :!UU!)C*bC9O(c(`d!:e #2%   ]473<(:cX1U:`H U!)N: BMB\:U!)!1" Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt  Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 phần I Thiết kế mạch phần cứng Chơng I định hớng thiết kế LW3WC0*:fCY0W3W8B9 WBCKC:KBC9*W3W@0gCM/*8 B9 !"BCKC:CW3W9CQ(KBY hi@"38B9BNB94K1j T!c:O<11W3W"BCKC9(cYC9.k.9; 0N(PO*:U9B>:BlB>Y:!" AcNCBEF1NO<11C !"BCKC BNB :90 mN:BMBY:!"0E.k.9 l 0BU!F>jV*0E'(44F(*!*UN !*(c L'O<119=()!<*4/()\ :W3W \*1 1. Chọn bộ vi xử lý: L'O<11.G@nI*.;3W.GUB(K13F1 6%S]V*ogC9pFd(hO9.GB"/.:\*1 q 2L 1 6%S]9B(K13F>( >B %$S401\1Q*:e\1Q1f<1pQB947& #$%r*\:U(c=B!"(c>B9O(c\Y1Q.;*g:e0 3eCQ.14(>cB*:V*2C*g q2L4U(`!1P\*17&r*\Og#2%-(] s1Q=B()st(WCDCQ1!ui*C1<9 1O<hiCB:!EWB\:\:eCN.*:(9 CN.*:(9CNN:1!<>B @"/.:!<C90;*6(K13F9CY BUB:9:9BGcB:W3W 2. Tổ chức ngoại vi: qn>019:*.GW)1OF(8 ;t\E2J4 3<9: ;3WE>01(:0('ữ@ 0(' : ữ : qn0F)3WX1Y0(!1"*.G-IvJw* (FF) U0(!:.Yữ qL>01:BMBNO(cZU.GCuQ#g\g0 E Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 qL>01U:((cZC[U:(3WEC 8Q35Bpp:9:t!* qAW14O<11.GUB>C(F()UC:.g:N(l (`NU!)%2n9%oA"9B>ClBY(c3WEU8 *:WB9:t!*d(hOO<11.G LQYUW)BY(c3WE*1eX1*U1\W fC1\./011\()*+91\(K13F Sơ đồ khối cho thiết kế phần cứng của hệ thống nh sau: Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít - @nI &E9: x ; 3< &E F) Control Bus Address Bus %N *: WB Data Bus #$% #2% Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chơng II Nội dung thiết kế I. tổ chức phần cứng hệ VXL89C51. 1. Hệ vi xử lý AT89C51: 1.1 Sơ đồ chân hệ vi xử lý AT89C51: Port 0 :!9B:!1Q=B*K1;Jd :![(cQ1"9C1\()*+OgQB91\./01(* cB!:3!1O1Q./01:99yz!":9 :!l=UOgC{!:3=B!":r*\9UOg C{!:33FC!* !" Port 1 :!9B:!1Q=B> :!l9Og()*+QB!:'*=B!":r*\9 3FC!* !" Port 2 :!9B:!1Q=B*K1 :!N:!*Og*:V*()*+!:s*"CNB0' !":99!:s*!1O1Q./01:9\.p ()*+D :!l=U()*+*:9>01(K13F!:s* =B!":r*\93FC!* !" Port 3 P:!-9B:!1Q=B*K1 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 7 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 :!-l[(c.G9Cj3UV*2LU j(c03<\*1 hV*B:! j - #J|9:V*B:!EWB - LJ|!*V*B:!EWB - 0oAL |9i:9 -- 1oAL |9:i:9 -7 L$|9:<:9V*()s - L|9:<:9V*()s -D #} (K13F./01:9 -w #J (K13F(6./01:9 :!-l=C9>01(K13F:0=B!"r*\9 (K13F !" RST A|9:!g\g 2Ivt #$^ 1V*|!*:BMBE()*+2Iv:BMBE OgQBV*()*+!:s*!1O1Q:9h9Ol(] c.G9C|9:1=B!" #$^ !:s*=B!"r*\ SvA  h:BMB !":9(K13F!1O1Q  !":9 BB @tv2  h:BMB!1O=B:9 v2 BY(cE^AJ(F :BMB>B(K13F"CNB0sU)!>eV*  !":9 h v2 E@  (F;0 !"<!:>B BB @tv2  [=(0UB:BMB=B!"@   !:s*=B !":r*\(0UB9OQB:B=4O<11(0UB@ XTAL1 A|9:(WCN31OW(N.Y:V*CN.*:(9|(W CN1:3<!:>B XTAL2 A|!*'CN31OW(N(Y:V*CN.*:( 1.2 Tæ chøc bé nhí: Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt  Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 1.2.1 Cấu trúc chung của bộ nhớ: LQYU(K13F16%S](K1Bh*9 *G()*+:./019 !"S;Bh*: /*./019 !":BMB!1O=B./01 Z()*+uB:01!/9*:U./01* L1O< u*4F\.p()*+./01DeX1** JL# !"9:N+:BMB(63e:BMB %\E(K13F(c>cB\~ !"<!: .1c3:Y73Og*O3Og\E[NBY\.p !" Cd!C9X1U!"!1O=B(c;0eX1*\;(K13FZ >01SvA!:*CS!:gv*g L1O<(K13F:BMB*\.p(WD73Og !"ZU\.pY !"<!:9<:9 \E01WC/G()*+Bh*V* !"J1cV*./014FCd!<D73OgL!: X1U!"!1O=B\E01BU!*U>01(69>01 W\E01eX1*Uh#J9}# u*4F3WcB !"Cd!\E01 Cd!ZU:*>01#J9SvAX1*C8:2AJE !*V*82AJ9O\N:>01(6:Cd! 1.2.2 Bộ nhớ chơng trình: S*13#g\gi(1;0 !"'()*+, @G(1V* !"9G*Ug:!iCTi(c Bh*CG()*+E()!:!: !"&1Q Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít D , , Bộ nhớ Ch*ơng trình B ộ nhớ Số liệu Cd ! m ở ! SvA }# #J rr, v2 Bộ nhớ trong v2 Bộ nhớ ngoài rrrr, Hình 2.3Cấu trúc bộ nhớ của họ MCS-51. ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 0i•\€YO()*+9O(hOl9()*+(1V*  !":BppiUg:!iU*1Og"=OW1  !":BppiX1U.9aOg"Ng:!i*BY(`C0 YO3e(K130G()*+3U* !":Bpp i 1.2.3 Bé nhí sè liÖu: >*<BYV*H×nh 2.3F1.k3e*./01V* %S]u*4F\.pD7&Og\E01:NR !1\()*+V*\E01:94F9:`D1\()* +!s(c\.p(F<3WC:`K1(s9:!* 3U(F()()*+:#2%g:!*L!:!scB1\()*+!D 8\€BU!*()*+*:[8\€BU!*()*+  QBZU9O*4F!1O=B!;WB<./01:9 (E(*9D7&Og \E01!:(c*!*9C-G  qOg*: qOgQB q@G.9:U*j(`0Sr# R)*+V*\E01!:1e994FX1Y(c DOg 2. Tæ chøc bé nhí (Memory Map): L'Q1!uV*(K13F01d o9O<11W 3W*W9Bh8UG\*1   !"&#$%*9C*G #$%!:$]B4()*+= ,÷rrr,  ./01(cCd!<C&#2%:9()*+= ,÷-rrr,  %NMBE9:t!*\.po()*+V*'Q1" \*1 R)*+827, R)*+87, R)*+87, R)*+V*'(K13FS}7-,  R)*+V*2J3<9: ;D,÷Dw, 3. Khèi hiÓn thÞ : &EF)fCIvJw(:N(c8g:3F1\U1hB< C\CIvJ\U(c6dX1*(s(K13F'8 ]a-J/01(cF)..NC{w*l(c Bµi tËp dµi: ThiÕt kÕ hÖ Vi xö lý 8 bÝt w Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 IvJX1*(s.**RFBGcB/*\E01(*!*8V*d.N J\E01F)!*IvJw(:N*\.pCNB@"=O !:3EF)*\.pCNSAw77w(FYC{\EJ!*C{w *9(F(K13F(F) 4. Khối các thiết bị giao tiếp/ghép nối. 89:!* ;t\E.G2JSE019: ;'YCW 0(\(c3WE9:89:V*2J2J(c(K13Fd @nI;001OF(8\E01\*.N\E91!/9:C G9:(4!:#2%!: 89:t!*\E.GCNo43Yj=B!";0 X1U!"BEcB!*:(8./01mpFd(hO9\E019:/*2J @nI9\E01'@nI!*IvJ Giới thiệu linh kiện và tổ chức phối ghép. 1. Thiết kế bộ nhớ: ngCMQ1!uV*9O<11&: !"* W3W<CG !".G<C&#$%(`d:9RE O<11:./01"({4Og\#2%!:9O<11 W3W./0197&<(F.k.9:W3W*\.p<C &#2%:9(FCd!./01:0E Bộ nhớ ROM ngoài L;!*"*4F.G#$%:99U>Bv#$% 4.1c7&:`&4U!<)!s(FCd!L1O< (F:( Y*;*6YBUB9.G#$%3!<>B (K13FSA=O\( Y !QK1:W3WC9BG cB.1BNC:BMBV* !" Bộ nhớ RAM ngoài RE#2%:9*\.p:NS#2%CN.G!:W3W 9DD7l4-(s()*+(s./01A44()*+ữ-rrr ()*+9O(c6!*!:G()*+V*(K13FdhtSV* YC{()*+A:9!*[4(s6H3U9tS(cE>;9 4*(s>01O<11(6W9t$vt}v Sơ đồ chân của RAM 6264: Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 2. Vi mạch ADC0809: 2J9CW)%$S>cBC1OF (8 \*\E63<9C=:(K13F > 1OF(8 ;\E9O\.pB BUB1OF(8QB+6 3<4F6!*3<1OF(8Z-h6()*+LW) 9O:N!'3YjW(K1+(FCg!:<:993Yj (K1++\E9C:2J(k.9*:WBU U(`(FC YV*2J - A1f1e( @01\1Q*: - JY>01E9: ;@31f1e9q@4FCd !*(:ZUYBUB31=:'CNpF - Jk.9*:WB"(1!*4(0C-!NU< 4FMB!;WB9:3<./01V*0@nI - L8\*\E*+ tIS - Ls*1OF(8à\ - L\E1:33,?3, - RYCY:\*\E1OW>!:.Y0('?7 ữ $ a. Bảng chân lý và sơ đồ chân của vi mạch ADC0809. 2 n - 7 D w n n n *Uh ]oA?oAw(19: ; - 2U>0163< - Uh]w9U(1!*\E - 2Iv:BMBE\E01(19: - S*!1:BMBi(11OF(8 - 3(19:1:3 - #gq(0UB9:1Pq - #g](0UB9:1P - @1f1QB b. Cấu trúc bên trong của ADC 0809 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Cấu trúc bên trong của ADC0809 đợc thể hiện ở hình vẽ dới: ,:N(1OF(8 U()*+dE9:2'YC{()*+\E9U() 3< (19: 9: (c6 &C 3<(c 6(f s O<1 1 SL2#L2Iv(c>;O<11(!1SL2#L3eH \^U!)(0UB(c1OF(8\(cENd89: 1S*!i(11OF(8S*11SL2#L3:Y\(1!*v$ g.::g!u9O1EQB;\;i(1X1U!"1OF(8 L!:\1EX1U!"1OF(8v$1edC>;QB(fs(1 !*-!NUV*2J)Y8S*13:Yà\2J; 001OF(8:./01(19:(c(*(W(0C(1!**!N U(fsh>01v$1OF<C*:U::@nIW(F (63WX1Y9: c. Ghép ADC0809 với VXL8051. qU3<9:2*:(cE9:U(19: V*2J%T 3<(44()*+!<.:8cB-()*+2X1O()U(19: ()*+9O3WE(s()*+2 2 2 V*1\()*+V*0EU (s()*+*:V*0E(c.G(FN:>016BtS: 2J qL>01tS(c(*(19:V*CN$#(F3d(2J S*!34>01t}#(fsE()*+2IvV*3<09 4U!)9U!)-2L>01tSl(c(*(19:V*CN $#*(FN:>01$vGt#JZCE./01({W(8 :d(1!* Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít [...]... bình - n phím chọn kênh -Hiển thị to kênh đó Đ có chọn kênh? Đợi 20s S S Có đk báo động? Đ Báo động STOP Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 23 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 1.2 Chơng trình đọc dữ liệu 8 kênh từ ADC: Start R2=j=8 - ợi chuyển đổi xong - ọc kênh thứ i Chờ đọc xong Đọc xong ? N Y j=j-1 N j=0 Y End Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 24 Thiết kế hệ vi xử lý 8... trình hiển thị đèn LED qua các cổng của 8255 hết kênh Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Đ Đưa R4 ra PA,R5 ra PB S 26 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 27 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chơng trình phần mềm vi t bằng ngôn ngữ Assembly: ; - READS51 generated header -; module : C:\thang45\thang45.asm ; created : 10:37:23,... liệu trên thanh ghi bên trong 8255A đều bị xóa, 8255A trở về trạng thái ban đầu săn sàng làm vi c Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 12 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chân 6 (CS\): tín hiệu ngõ vào chip select (CS\) đợc điều khiển bởi vi xử lý, dùng để lựa chọn 8255A làm vi c khi vi xử lý giao tiếp với nhiều thiết bị Chân 5 (RD\): ngõ vào đọc dữ liệu (Read Input) Chân 36 (WR\)... - Màn hình đang dần có giá thành hạ - Khả năng hiển thị số, ký tự và đồ họa tốt hơn nhiều so với đèn LED - Sử dụng thêm bộ điều khiển làm tơi LCD và nh vậy giải phóng CPU khỏi công vi c này Còn đối với LED luôn cần CPU hoặc bằng cách nào đó để duy trì vi c hiển thị dữ liệu - Dễ dàng lập trình các kí tự ,đồ họa Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 17 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47... D a te : Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 0 measure the degree D ocum ent N um ber R ev Bui Duc Thang- Automation1-K47-hut P a g e M o d if y D a t e S heet 21 1 of 1 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 phần II Thiết kế phần Mền phần 1 Lu đồ thuật toán 1.Lu đồ của chơng trình: 1.1 Chơng trình chính: START S ấn start? Đ - Khởi tạo chế độ của 8255A - Cho phép ngắt ngoài - Nhập giá... của vi mạch 8255A Hoạt động của vi mạch 8255A: Từ sơ đồ khối cấu trúc bên trong của vi mạch 8255A ta thấy các cổng của 8255A đợc chia thành 2 nhóm: Nhóm A gồm cổng A và 4 bit cao của cổng C Nhóm B gồm cổng B và 4 bit thấp của cổng C Cấu hình làm vi c của 2 nhóm sẽ do nội dung của thanh ghi điều khiển quyết định Vi mạch 8255 giao tiếp với vi xử lý thông qua các đờng sau : Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử. .. -TBC/10 -A=phần nguyên -B=phần dư 1.3 Chơng trình tính giá trị trung bình của 8 kênh đọc -Hàng chục =A -Hàng chục =B đợc từ ADC: 1.4 Chơng trình tách số trung bình cộng ra hàng chục, đơn vị End 1.5 Chơng trình con quét phím Bắt đầu Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 25 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Đọc tất cả các hàng Nối đất hàng tiếp theo Đọc tất cả các hàng Đọc tất cả các cột... làm vi c khác nhau tuỳ thuộc vào Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 15 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 nội dung của hai bit D6D5, cụ thể là: + Chế độ 0(Vào ra cơ sở): D6D5 = 00,ở chế độ này 8255A cho khả năng xuất/nhập dữ liệu đơn giản qua cả 3 cổng A, B, C một cách độc lập + Chế độ 1 : D6D5 =01, đây là chế độ vào ra có chốt (Strobe), nghĩa là có sự đối thoại giữa ngoại vi và... CUA KENH ACALL HETCHUONGTRINH ; -TINHTB: ACALL TINHTOAN ACALL XOAMANHINH MOV A,38H MOV B,#10 DIV AB ADD A,#48 MOV R1,A ACALL HIENTHI MOV A,B ADD A,#48 MOV R1,A ACALL HIENTHI RET ; -NHAPGIATRI: MOV R0,#ONHOMIN ACALL XOAMANHINH; DAU TIEN XOA HET MAN HINH Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 28 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít LAP1: ACALL NHAPMIN Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 ;goi gia tri max ACALL BANPHIM... MOV A,#00 MOVX @DPTR,A MOV DPTR,#CONGC MOVX A,@DPTR ANL A,#00001111B CJNE A,#00001111B,K1 RET ; -ORG 400H Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 32 Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 MA0: DB '7' DB '8' DB '9' DB ':' MA1: DB '4' DB '5' DB '6' DB '*' MA2: DB '1' DB '2' DB '3' DB '-' MA3: DB 'A' DB '0' DB 'C' DB 'D' PBPC_VAO: MOV A,#10000001B MOV DPTR,#4003H MOVX @DPTR,A RET DELAY: . IJ9=OYB4 3He09O[(EIvJ1e:`ZU9:(4(F .1O!"0F)./01 ]Jk.9=B!"U3>;(f6* Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít w J]Jw 2 2 2 #J }# CS 2 2J]2Jw R0C S StI w77 E Rt LQB w7-w- ^Y C{ (t -t #J }# 2Ivt 8051 - - 27 2 -w -D Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Chức. 3(19:1:3 - #gq(0UB9:1Pq - #g](0UB9:1P - @1f1QB b. Cấu trúc bên trong của ADC 0809 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít Thiết kế hệ vi xử lý 8 bít Bùi Đức Thắng-TĐH1-K47 Cấu trúc bên trong. !":99!:s*!1O1Q./01:9.p ()*+D :!l=U()*+*:9>01(K13F!:s* =B!":r*93FC!* !" Port 3 P: !-9 B:!1Q=B*K1 Bài tập dài: Thiết kế hệ Vi xử lý 8 bít 7 ThiÕt kÕ hÖ vi xö lý 8 bÝt Bïi §øc Th¾ng-T§H1-K47 :! - l[(c.G9Cj3UV*2LU j(c03<*1 hV*B:!
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập dài - vi xử lý, bài tập dài - vi xử lý, bài tập dài - vi xử lý