nghiên cứu chiết trắc quang sự tạo phức đa ligan trong hệ 1-(2-pyridylazo)-2naphthol(pan)-cu(ii)và ứng dụng trong phân tích_luận văn thạc sĩ hóa học

118 422 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan