chăm sóc người bệnh tăng huyết áp

34 540 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 13:00

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC THNG LONG CHUYÊN  TT NGHIP CHM SÓC NGI BNH TNG HUYT ÁP Sinh viên thc hin: Nguyn Th Hng Hnh Mã sinh viên: B00005 Chuyên ngành: C nhân iu dng Hà Ni, 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC THNG LONG CHUYÊN  TT NGHIP CHM SÓC NGI BNH TNG HUYT ÁP Ging viên hng dn: ThS.BS Tng Th Bích Thu Sinh viên thc hin: Nguyn Th Hng Hnh Mã sinh viên: B00005 Chuyên ngành: C nhân iu dng Hà Ni, 2011 Thang Long University Library LI CM N Trong quá trình hc tp hoàn thành khóa lun tt nghip, tôi đã nhn đc s dy bo, giúp đ và s đng viên ht sc nhit tình ca các thy cô, gia đình và bn bè. Vi lòng kính trng và bit n sâu sc, tôi xin chân thành cm n ThS.BS Tng Th Bích Thu - Ngi đã tn tình hng dn, trc tip giúp đ tôi trong quá trình hc tp và hoàn thành khóa lun. Tôi xin bày t lòng bit n ti các thy cô trong Ban giám hiu, phòng ào to, khoa iu dng Trng i hc Thng Long đã tn tình ch bo, dìu dt, trang b kin thc, giúp đ tôi trong quá trình hc tp và hoàn thành khóa lun. Vi lòng kính trng và bit n sâu sc, tôi xin chân thành cm n ThS.BS.Li Lan Phng - Trng khoa Ni II, cùng tp th cán b trong khoa Ni II Bnh vin Y hc C Truyn B Công An đã to điu kin cho phép, giúp đ, đng viên tôi trong quá trình hc tp và hoàn thành khóa lun. Tôi vô cùng bit n B M và nhng ngi thân yêu, nhng ngi bn đã luôn  bên tôi, đng viên và giúp tôi hoàn thành khóa lun. Tôi xin chân thành cm n! Hà Ni, tháng 02 nm 2011 Nguyn Th Hng Hnh MC LC Trang LI M U 4 CHNG 1. GII PHU VÀ SINH LÝ H TUN HOÀN 5 1.1 Gii phu sinh lý tim 5 1.2 Sinh lý tun hoàn đng mch 5 1.2.1 c đim cu trúc - chc nng ca đng mch 6 1.2.2 Các đc tính sinh lý ca đng mch 6 1.2.3 Huyt áp đng mch 7 1.2.4 iu hoà tun hoàn đng mch 10 CHNG 2. BNH HC TNG HUYT ÁP 12 2. 1 nh ngha tng huyt áp 12 2.2 Phân đ tng huyt áp 12 2.3 Bnh nguyên ca tng huyt áp 12 2.3.1 Tng huyt áp nguyên phát 12 2.3.2 Tng huyt áp th phát: 12 2.3.3 Các yu t thun li làm tng huyt áp 13 2.4 C ch sinh bnh ca tng huyt áp 13 2.4.1 C ch sinh bnh ca tng huyt áp nguyên phát 13 2.4.2 C ch sinh bnh ca tng huyt áp th phát 14 2.5 Du hiu ca tng huyt áp 14 2.6 Tin trin và bin chng 15 2.6.1 Tim 15 2.6.2 Não 15 2.6.3 Thn 16 2.6.4 Mt. 16 2.6.5 Mch máu. 17 2.7 iu tr. 17 2.7.1 Nguyên tc điu tr 17 2.7.2 Áp dng phác đ điu tr theo cá nhân. 17 CHNG 3 CHM SÓC NGI BNH TNG HUYT ÁP. 18 Thang Long University Library 3.1 Nhn đnh 18 3.1.1 Các thông tin chung v ngi bnh 18 3.1.2 Hi bnh 18 3.1.3 Quan sát 19 3.1.4 Thm khám 19 3.1.5 Thu thp thông tin 19 3.2 Chn đoán điu dng. 19 3.3 Lp k hoch chm sóc. 20 3.3.1 m bo chm sóc c bn tt. 20 3.3.2 Can thip y lnh. 20 3.3.3 Theo dõi. 20 3.3.4 Giáo dc sc kho. 20 3.4 Can thip điu dng. 21 3.4.1 Thc hin chm sóc c bn. 21 3.4.1.1 Ch đ n cho ngi bnh tng huyt áp 21 3.4.1.2 Ch đ ngh ngi đi vi ngi bnh tng huyt áp. 26 3.4.1.3 Ch đ v sinh đi vi ngi bnh tng huyt áp. 26 3.4.2 Theo dõi ngi bnh tng huyt áp 27 3.4.3 Giáo dc sc kho. 27 3.5 ánh giá 28 DANH MC CÁC BNG BIU, HÌNH V,  TH, CÔNG THC Trang Bng 2.1 Xp loi tng huyt áp theo JNC VII (2003) 12 Bng 3.1 Thc đn cho ngi bnh tng huyt áp . 25 Bng 3.2 Thc đn cho ngi bnh tng huyt áp . 26 Hình 1.1 Cu to tim. 5 Hình 2.1 Bin chng ti tim 15 Hình 2.2 Bin chng ti não. 16 Hình 2.3 Bin chng ti thn. 16 Hình 2.4 Bin chng ti mt. 17 Hình 2.5 Bin chng ti mch máu. 17 Hình 3.1 Các loi ng cc 23 Hình 3.2 Các loi rau qu. 23 Thang Long University Library LI M U Tng huyt áp (HA) là bnh lý mãn tính, tng dn và nguy him, gây ra 7,1 triu ngi cht hàng nm, con s này tng đng 13% tng t vong và chim 4,5% gánh nng bnh tt chung toàn cu. T l tng HA trên th gii nm 2000 là 26,4% (mt t ngi mc) s tng lên 29,2% (1,5 t ngi bnh) vào nm 2025. Ti Vit Nam, xu hng b tng HA tng: theo niêm giám thng kê ca B Y t, bnh tng HA có s mc xp hng th 12 vào nm 1993, lên th 6 nm 1997, s t vong do tng HA xp th 10 vào nm 1991, lên th 5 nm 1993, và th 3 nm 1997. T l nm 1992 trên toàn quc là 11,78%, nm 2002  min Bc là 16,3% còn  Hà Ni là 23,2% và nm 2004 thành ph H Chí Minh là 20,5%. im đc bit là ch mi 19,1% ngi b tng HA đc khng ch, còn 80,9% (khong 9 triu ngi bnh Vit Nam) l lng các mi him nguy do tng HA gây ra. [1] Tin trin t nhiên tng HA nh sau: vào đ 10-30 tui, HA bt đu tng, đu tiên là tng cung lng tim, dn dn tng HA sm vào tui 20-40 (lúc này lc kháng  mch máu ngoi vi ni tri, có cn HA tng nhng ngi b không bit) ri đn tng HA thc s  tui 30-50 và cui cùng là tng HA có bin chng vào đ 40-60 tui. Tng HA tin trin âm thm trong 15-20 nm đu; ngi b tng HA vn sng và làm vic bình thng trong khi bnh đang hu hoi c th dn dn, gây ra cái cht đt ngt. [1] Chm sóc ngi bnh tng HA đúng đóng vai trò quan trng trong vic kim soát HA. Chính vì vy, chuyên đ này mong s mang li mt s thông tin v chm sóc đi vi ngi bnh và nhng ai quan tâm đn tng HA, nhm làm gim nguy c tai bin, bin chng, gim t l t vong đi vi ngi bnh tng HA. CHNG 1. GII PHU VÀ SINH LÝ H TUN HOÀN: 1.1. Gii phu sinh lý tim: - Tim là mt khi c rng có cu to đc bit đ đm nhim vai trò trm đu mi ca các vòng tun hoàn phi và tun hoàn h thng. - Tim nm trong lng ngc, gia hai phi, trên c hoành, sau xng c và tm c - sn sn và hi lch sang trái. [6, tr 144] - Tim có vách ngn chia thành hai na riêng bit, na phi và na trái. Mi na tim có hai ngn mt tâm nh  trên và mt tâm tht  di. Gia tâm nh và tâm tht có van nh - tht đm bo cho máu ch chy mt chiu t tâm nh xung tâm tht. Gia tâm nh phi và tâm tht phi là van ba lá, gia tâm nh trái và tâm tht trái là van hai lá. Van hai lá chc chn hn van ba lá phù hp vi lc co bóp mnh ca tâm tht trái. Van tim có cu to bi mô liên kt, không có mch máu, mt đu gn c đnh vào mu li c  thành trong ca tâm tht bng các dây chng, mt đu gn vi b ngn tâm nh vi tâm tht ca tim. Ngoài van nh - tht, gia các tâm tht vi đng mch ch và đng mch phi có van bán nguyt (van t chim ), giúp máu không chy ngc tr li tâm tht. [7, tr64] - Thành tim gm 3 lp. Ngoài cùng là màng liên kt,  gia là lp c dày, trong cùng là lp ni mô dt. Thành ca tâm nh mng hn thành tâm tht, nhim v thu nhn máu và co bóp đ đy máu xung tâm tht, tâm tht có nhim v tng máu vào phi đi nuôi dng c th. - C tim có cu to đc bit, có tính nhp điu, tính hng phn, và tính dn truyn, nh đó mà tim trong c th hay tách ra khi c th khi đc nuôi dng đy đ thì tim vn t co bóp đu đn nhp nhàng. [4, tr 104] 1.2. Sinh lý tun hoàn đng mch: Hình 1.1 Cu to tim 1.Tâm nh phi; 2.Tâm nh trái; 3.Tnh mch ch trên; 4.ng mch ch; 5.ng mch phi; 6.Tnh mch phi; 7.Van hai lá; 8.Van đng mch ch; 9.Tâm tht trái; 10.Tâm tht phi; 11.Tnh mch ch di; 12.Van ba lá; 13.Van đng mch phi. Thang Long University Library 1.2.1. c đim cu trúc - chc nng ca đng mch: - H thng đng mch bt đu t đng mch ch, t đó chia ra các nhánh nh dn, càng xa tim, thit din ca mi đng mch càng nh nhng tng thit din ca c h thng đng mch càng ln, do đó máu chy trong đng mch càng xa tim thì tc đ càng gim. [4, tr114] - Thành ca đng mch gm 3 lp. Lp ngoài là lp v x. có các si thn kinh và  nhng đng mch ln, có các si thn kinh và  nhng đng mch ln, có c mch máu nuôi dng thành đng mch. Lp gia có nhng si c trn và si đàn hi, t l si c trn và si đàn hi khác nhau tu theo tng loi đng mch,  nhng đng mch ln nhiu si đàn hi,  nhng đng mch nh nhiu si c trn. Lp trong là lp t bào ni mô. 1.2.2. Các đc tính sinh lý ca đng mch: - Tính đàn hi: + Tính đàn hi hay tính giãn n là thuc tính vt lý ca mt vt b bin dng khi chu tác đng ca mt lc và tr li trng thái ban đu khi lc đó ht tác dng. Thành ca đng mch đc cu to bng các si có tính đàn hi và các si c trn nên thành đng mch cng có tính đàn hi. Nh tính đàn hi mà thành đng mch giãn ra trong thi k tâm thu và tr li trng thái ban đu trong thi k tâm trng. + ng mch có tính đàn hi do vy khi tim tng máu vào đng mch, mt phn nng lng chuyn thành đng nng làm cho máu chy trong đng mch, mt phn nng lng làm cho đng mch giãn ra to cho đng mch mt th nng. Trong lúc tim giãn, nh có tính đàn hi ca đng mch, đng mch co li, th nng ca đng mch chuyn thành đng nng đy máu làm cho máu chy trong đng mch. Vì vy, máu chy trong đng mch liên tc trong khi tim bm máu vào đng mch tng đt. Tính đàn hi ca đng mch cng làm tng lu lng máu đi vi mi co bóp ca tim, do đó tit kim đc nng lng cho tim. Thành ca đng mch ln có nhiu si đàn hi, do đó nhng đng mch này có tính đàn hi ln hn nhng đng mch nh. - Tính co tht: Tính co tht là kh nng co li ca thành đng mch làm cho lòng đng mch hp li, gim lng máu qua đng mch. ng mch co li đc là do c trn trong thành đng mch co li. Nh đc tính này đng mch có th thay đi thit din điu hoà lng máu đn các c quan nó chi phi. Các đng mch nh có nhiu si c trn nên tính co tht cao.[4, tr115] 1.2.3. HA đng mch: Máu chy trong đng mch có mt áp sut nht đnh gi là HA. Máu chy đc trong đng mch là kt qu tng tác ca hai lc đi lp, đó là lc đy máu ca tim và lc cn ca đng mch. trong đó lc đy máu ca tim đã thng nên máu chy trong đng mch vi mt tc đ và áp sut nht đnh. - Các loi HA đng mch: + HA tâm thu: HA tâm thu còn gi là HA ti đa, là tr s HA cao nht trong chu k tim, đo đc  thi k tâm thu, ph thuc vào lc tâm thu và th tích tâm thu ca tim. Theo t chc y t Th gii, HA tâm thu có giá tr trong khong t 90mmHg đn di 140 mmHg, ≥140 mmHg là tng HA, ≤ 90 mmHg là gim HA. HA tâm thu tng trong thi k lao đng, do h van đng mch ch và gim khi mc các bnh ca c tim gây gim lc co c tim. + HA tâm trng: HA tâm trng hay còn gi là HA ti thiu, là tr s HA thp nht trong chu k tim, ng vi thi k tâm trng. HA tâm trng ph thuc vào trng lc ca mch máu. Theo t chc y t Th Gii, HA tâm trng có giá tr trong khong t 60 mm Hg đn di 90mmHg, bng hoc trên 90mmHg là tng HA, di 60mmHg là gim HA. HA tâm trng tng khi gim tính đàn hi ca thành đng mch (gp trong x va đng mch), khi co mch. HA tâm trng gim khi giãn mch (gp trong sc phn v). Trong bnh tng HA, nu ch HA tâm thu tng cao thì cha nng, nu c HA tâm thu và HA tâm trng đu cao thì gánh nng đi vi tim rt ln, vì nh vy sut thi gian tâm tht hot đng đu phi vt qua mc cao HA tâm trng mi có hiu lc bm máu. Hu qu là tâm tht d b phì đi và đi đn suy tim. + HA hiu s: HA hiu s là mc chênh lch gia HA tâm thu và HA tâm trng, bình thng có tr s là 110 – 70 = 40 mmHg, đây là điu kin cho máu lu thông trong đng mch. Khi HA hiu s gim gi là HA kt, tc là tr s HA tâm thu rt gn vi HA tâm trng, đây là du hiu cho thy tim còn ít hiu lc bm máu , làm cho tun hoàn máu b gim hoc  tr. Thang Long University Library [...]... Tình tr sóc so v b lúc ban ão hòa nhân sau khi ã can thi yl , th hi k ho v b ch m : - giá công tác ch m sóc và th - giá tình tr - giá các bi - giá v tinh th - giá cách gi quy các nguyên nhân - giá ch m sóc i v yêu c - Nh vào k ho c ng v ch m sóc hi các y l nhân HA ch c t ng HA v d b có th hi và có không? sai sót ho th c b hi thi hay các nhu c trên b nhân phát sinh m c b sung K r hi Vi ch m sóc, theo... có th nhìn rõ +V ch van b m khí +M tai nghe vào tai và áp loa nghe lên trên ic m cánh tay + Bóp bóng cao su ti r b m ti + M van thu ngân th túi h i t t sao cho ápl nghe ti xác ti m khí k qu HA t túi h i v h d và quan sát m a và t tiên, ghi tr s HA t +X h khi tai không nghe th thêm 30mmHg n x khí + Chú ý l b m khí vào túi h i cho t thi v it h áp l thi Ghi tr s HA t khi nghe ti nhanh h n cho 2-3mmHg... HA trung bình th à HA trung bình th àm vi àn - Các y ên HA: + T công th tr d àn Công th Q = p R4/8 L , p là s à bán kính là h s ênh l à chi Công th ài 2, tr85] àn s à: Q = P R4/8 L à áp su kính m à chi máu à bán ài c à áp su à = 0) T ên ta suy ra : P = Q8 L/ R4 T ên ta th àt bán kính m + HA ph àt gh ào th Th h tâm thu l ph àt ào l ào t ìv àl [4, tr118] +L m l tim gi +T ì khi t àm ên nghiên c n ên 160l... dùng các ch gây kích thích - Gi quy nguyên nhân t ng HA th phát - Ki 2.7.2 Áp d tra HA th xuyên có thái x trí k th [3, tr35] cá nhân: Thang Long University Library - Nguyên t + Gi i cân n tr : + Không hút thu + Ch nh +U + Rèn luy + Gi ình: m ày 30-45 phút, tu phút ình th CH NG 3.1 Nh T ng HA th bi ch là m r t nguy hi b có th ch m sóc chu Vì v ng nh nhàng, ân c m tính, ti do tính m i d tri ngày càng... ng i và v sinh h tai bi ph bi , nó có th gây ra nh giúp c tr tích c ch t v mình, giúp ng lý nh cho ng có th x ng h tr công tác i thay hi tr và ki qu r nguy s giúp ki ra Bên c b b b h soát vi l ch ch m sóc s cho phù , ch soát HA, h ch do t ng HA gây nên Thang Long University Library PH - Quy trình o HA + i d + Chu r m tay b d c ,s + Gi thích cho b + b +B l h nhân + Qu x g gàng nhân t th thích h lý vùng... Sinh lý b và Mi d , ph Hà N , trang 193,194 V n Huy (2003), Bài gi gi h , NXB Y h Hà N , trang 144 7 T Thuý Lan (2004), Gi ph sinh lý ng , NXB HSP Hà N , trang 64,89 8 Ph Th Kim Lan (2010), Chuyên huy áp, Tr 9 GS Vi t 1, NXB Y h 10 Nguy g h s yh Ti s - c ch b sinh c t ng y Hà N , trang 8-19 Ph Song (2008), Ch oán và i tr y h hi Hà N , trang 627 Lân Vi (2007), Th hành b tim m , NXB Y h Hà N , trang 145-164 . Huyt áp đng mch 7 1.2.4 iu hoà tun hoàn đng mch 10 CHNG 2. BNH HC TNG HUYT ÁP 12 2. 1 nh ngha tng huyt áp 12 2.2 Phân đ tng huyt áp 12 2.3 Bnh nguyên ca tng huyt áp. huyt áp nguyên phát 12 2.3.2 Tng huyt áp th phát: 12 2.3.3 Các yu t thun li làm tng huyt áp 13 2.4 C ch sinh bnh ca tng huyt áp 13 2.4.1 C ch sinh bnh ca tng huyt áp nguyên. tng huyt áp 21 3.4.1.2 Ch đ ngh ngi đi vi ngi bnh tng huyt áp. 26 3.4.1.3 Ch đ v sinh đi vi ngi bnh tng huyt áp. 26 3.4.2 Theo dõi ngi bnh tng huyt áp 27 3.4.3
- Xem thêm -

Xem thêm: chăm sóc người bệnh tăng huyết áp, chăm sóc người bệnh tăng huyết áp, chăm sóc người bệnh tăng huyết áp