giải pháp phát triển làng nghề thêu trên địa bàn xã hưng đạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

109 527 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2015, 19:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ======***====== PHẠM XUÂN TUẤN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ THÊU TRÊN ðỊA BÀN Xà HƯNG ðẠO, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ MINH NGUYỆT HÀ NỘI, NĂM 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và hoàn toàn chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ ñể thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Phạm Xuân Tuấn Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn ñến cô Phạm Thị Minh Nguyệt người trực tiếp hướng dẫn và giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Khoa Sau ñại học Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã trực tiếp giảng dạy và giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi cũng xin cảm ơn Phòng Công Thương huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương, UBND xã Hưng ðạo huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và các hộ thêu trong xã ñã cung cấp số liệu thực tế và thông tin cần thiết ñể tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ñồng nghiệp, bạn bè, cùng toàn thể gia ñình, người thân ñã ñộng viên tôi trong thời gian nghiên cứu ñề tài. Hải Dương, ngày tháng năm 2013 Tác giả Phạm Xuân Tuấn Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG v 1. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 2 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 4 2.1. Những vấn ñề cơ bản về làng nghề 4 2.1.1. Một số khái niệm liên quan 4 2.1.2. ðặc ñiểm, tiêu chí và phân loại làng nghề 9 2.1.3. Vai trò và sự cần thiết phát triển làng nghề 17 2.1.4. Nội dung phát triển làng nghề 24 2.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển làng nghề 24 2.2. Cơ sở thực tiễn 28 2.2.1. Kinh nghiệm phát triển làng nghề ở một số nước trên thế giới 28 2.2.2. Kinh nghiệm phát triển làng nghề của một số ñịa phương 31 2.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam và Tỉnh Hải Dương 35 2.2.4. Các nghiên cứu trước có liên quan ñến ñề tài 38 3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 41 3.1.1. Vị trí ñịa lý 41 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv 3.1.2. Tình hình phân bố và sử dụng ñất ñai của xã 41 3.1.3. Khí hậu, Thủy văn 43 3.1.4. Tình hình dân số và lao ñộng 44 3.1.5. Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật 46 3.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của xã qua 3 năm (2010-2012) 47 3.2 Phương pháp nghiên cứu 49 3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 49 3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 50 3.2.3. Phương pháp phân tích 50 3.2.4. Hệ thống các chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu và phân tích 50 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1. Tình hình phát triển làng nghề thêu ren xã hưng ñạo 51 4.1.1. Thực trạng phát triển về số lượng 51 4.1.2. Sự phát triển theo chiều sâu 59 4.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất làng nghề thêu ren hưng ñạo giai ñoạn 2010-2012 71 4.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng ñến sự thành công trong phát triển sản xuất ở làng nghề thêu ren Hưng ðạo 71 4.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tồn tại, hạn chế trong phát triển sản xuất ở làng nghề thêu ren Hưng ðạo 72 4.3. Một số giải pháp nhằm phát triển các làng nghề thêu xã hưng ñạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương 75 4.3.1. Cơ sở khoa học ñề xuất giải pháp 75 4.3.2. Một số giải pháp phát triên làng nghề thêu ren Hưng ðạo 79 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 5.1. Kết luận 94 5.2. Kiến nghị ñối với các cơ quan trong tỉnh 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Tình hình phân bổ và sử dụng ñất của xã qua 3 năm 2010-2012 42 Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao ñộng của xã qua 3 năm 2010-2012 45 Bảng 3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của xã Hưng ðạo qua 3 năm (2010-2012) 48 Bảng 3.4. Số lượng mẫu ñiều tra năm 2012 49 Bảng 4.1. Các loại hình tổ chức ở làng nghề thêu ren Hưng ðạo 52 Bảng 4.2: Lao ñộng ở các làng nghề thêu ren xã Hưng ðạo qua 3 năm Chỉ tiêu 55 Bảng 4.3. Tình hình sản xuất hàng thêu ren ở xã Hưng ðạo qua 3 năm Loại sản phẩm 57 Bảng 4.4. Sự phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thêu ren Hưng ðạo giai ñoạn 2010-2012 58 Bảng 4.5. Sự thay ñổi cơ cấu các loại hình sản xuất của làng nghề thêu ren Hưng ðạo qua 3 năm 2010-2012 59 Bảng 4.6. Chất lượng lao ñộng ở làng nghề trong mẫu ñiều tra năm 2012 Chỉ tiêu 60 Bảng 4.7. Trang thiết bị, công nghệ kỹ thuật trong mẫu ñiều tra năm 2012 63 Bảng 4.8. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở làng nghề thêu ren Hưng ðạo 66 Bảng 4.9. Kết quả sản xuất kinh doanh bình quân/năm qua mẫu ñiều tra năm 2012 66 Bảng 4.10. Hiệu quả kinh tê theo quy mô lao ñộng mẫu ñiều tra năm 2012 68 Bảng 4.11. Hiệu quả kinh tế theo quy mô vốn của mẫu ñiều tra năm 2012 70 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ NN&PTNT Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn CNH-HðH Công nghiệp hóa – hiện ñại hóa HTX Hợp tác xã UBND Ủy ban Nhân dân USD ðô la Nð-CP Nghị ñịnh – Chính phủ LNTT Làng nghề truyền thống TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT-BNN Thông tư – Bộ Nông nghiệp TTCN Tiểu thủ công nghiệp TCMN Thủ công miền núi SXKD Sản xuất kinh doanh XK Xuất khẩu WTO Tổ chức thương mại thế giới Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 1 1. MỞ ðẦU 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Từ xa xưa, hệ thống các làng nghề tiểu thủ công nghiệp luôn chiếm vị trí quan trọng trong ñời sống kinh tế - xã hội, văn hóa tinh thần ở các vùng quê Việt Nam. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, việc phát triển làng nghề là một phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của ðảng và Nhà nước, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp ñã tạo ra việc làm thường xuyên cho trên 50% lao ñộng và sử dụng ñược phần lớn lao ñộng nông nhàn. ðời sống nông dân ở nhiều vùng nông thôn trong cả nước ñã khấm khá lên nhờ sản xuất nông nghiệp phát triển ñồng thời với việc phát triển các làng nghề, trong ñó có các làng nghề thêu truyền thống của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Huyện Tứ Kỳ là một trong những huyện của tỉnh Hải Dương có các làng nghề thêu lâu ñời. Một số làng nghề thêu từ lâu ñã nổi tiếng cả trong và ngoài tỉnh như: làng nghề thêu ở thôn Xuân Nẻo, Ô Mễ, Lạc Dục Có thể nói, phát triển các làng nghề thêu là một thế mạnh thực sự ñể ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông thôn ñịa phương. Các làng nghề trong ñó có làng nghề thêu ñã từng bước làm thay ñổi bộ mặt nông thôn của huyện Tứ Kỳ, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân ñịa phương. Hưng ðạo là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có nghề thêu ren truyền thống lâu ñời. Những năm gần ñây, các làng nghề thêu ren của xã ñược phát triển ở hầu hết các thôn, xóm. Tuy nhiên, sự phát triển của các làng nghề thêu ở xã Hưng ðạo trong thời gian qua còn nhiều hạn chế: làng nghề phát triển vẫn mang tính tự phát, chưa có ñịnh hướng phát triển rõ ràng; hầu hết cơ sở nhỏ bé, sử dụng thiết bị lạc hậu, thiếu vốn, thiếu mặt bằng, thiếu nguyên liệu cho sản xuất; công tác ñào tạo nghề cho lao ñộng ở các làng nghề chưa ñược chú trọng ñúng mức; chưa khai thác tốt thị trường trong nước và xuất khẩu; chưa khai thác tiềm năng du lịch làng nghề; thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn ñịnh; chưa quan tâm tới vấn ñề môi trường (phát triển bền vững),… Bên cạnh ñó, quá trình ñô thị hóa trên ñịa bàn Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 2 huyện diễn ra nhanh dẫn tới diện tích ñất canh tác ngày càng thu hẹp nhường chỗ cho các khu công nghiệp, các dự án sản xuất, số người nông dân mất ñất, không có việc làm thường xuyên ngày càng nhiều, sức ép về lao ñộng và việc làm ngày càng lớn. Trong bối cảnh ñó, làng nghề chính là khu vực kinh tế quan trọng thu hút, giải quyết việc làm cho người lao ñộng, góp phần giải quyết những mâu thuẫn trên. Chính vì vậy, trong thời gian tới, phát triển các làng nghề thêu ñể phát huy những lợi thế, tiềm năng của ñịa phương là vấn ñề quan trọng nhằm phát triển các làng nghề thêu bền vững, lâu dài, góp phần thúc ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH-HðH. Từ những vấn ñề nêu trên, tác giả chọn ñề tài: “Giải pháp phát triển làng nghề thêu trên ñịa bàn xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung ðánh giá thực trạng phát triển làng nghề thêu trên ñịa bàn xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ, những nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển của nó. Từ ñó, ñưa ra giải pháp nhằm phát triển các làng nghề thêu trên ñịa bàn trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trong ñó có các làng nghề thêu. - ðánh giá thực trạng phát triển các làng nghề thêu trên ñịa bàn xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ trong những năm qua và những nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển của làng nghề thêu. - ðề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các làng nghề thêu trên ñịa bàn xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. 1.3. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu sự phát triển hoạt ñộng sản xuất của làng nghề thêu truyền thống và các nhân tố tác ñộng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của nghề thêu trên ñịa bàn xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 3 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dụng: + Các vấn ñề lý luận về làng nghề, làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề. + Thực trạng phát triển làng nghề trên ñịa bàn nghiên cứu + Các giải pháp nhằm phát triển các làng nghề thêu trên ñịa bàn nghiên cứu trong thời gian tới. - Về không gian: Tại các làng nghề thêu của xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ. - Về thời gian: Số liệu nghiên cứu của ñề tài là số liệu thống kê và số liệu ñiều tra qua 03 năm 2010 - 2012. [...]... PHÁT TRI N CÁC LÀNG NGH TI U TH CÔNG NGHI P 2.1 Nh ng v n ñ cơ b n v làng ngh 2.1.1 M t s khái ni m liên quan 2.1.1.1 Làng ngh Làng xã Vi t Nam phát tri n t r t lâu ñ i và g n ch t v i nông nghi p và kinh t nông thôn Do nhu c u phát tri n c a xã h i, m t s ngh ph trong các gia ñình ñã phát tri n và d n d n hình thành làng ngh Ngày nay, nhi u ñ a phương bên c nh làng ngh truy n th ng còn có nh ng làng. .. ñó, các làng có s ngư i làm ngh tăng lên và tr thành làng ngh Làng ngh là m t th c th v t ch t và tinh th n, t n t i c ñ nh c a m t hay nhi u ngh th công truy n th ng M i ngh th công truy n th ng ñư c b o t n, ho t ñ ng và phát tri n c m làng ngh hay m t làng ngh , nhi u làng ngh , vùng ngh Vì v y, Phát tri n làng ngh chính là quá trình khôi ph c và phát tri n nh ng ngh t i các phư ng, làng, xã ñang... ta chia làng ngh thành làng ngh ch bi n lương th c, làng ngh g m s , làng ngh rèn, làng ngh s n xu t v t li u xây d ng, làng ngh d t, làng ngh ươm tơ, Như v y, trong nghiên c u này ñ i tư ng làng ngh nghiên c u là làng ngh truy n th ng theo cách phân lo i 1 2.1.3 Vai trò và s c n thi t phát tri n làng ngh M t là, gi gìn b n s c văn hóa truy n th ng lâu ñ i, ñ c ñáo c a t ng ñ a phương L ch s phát tri... khác nhau v làng ngh như: Có quan ni m cho r ng: làng ngh là nơi mà h u h t m i ngư i trong làng ñ u làm ngh và l y nó làm ngh sinh s ng ch y u V i quan ni m này thì làng ngh hi n không có nhi u Quan ni m khác cho r ng: làng ngh là làng có làm ngh th công nhưng không nh t thi t t t c dân làng ñ u làm ngh V i quan ni m này, r t khó xác ñ nh th nào là làng ngh , b i vì h u như các làng, xã nư c ta ñ... ngh và làng ngh thêu ð c ñi m chung c a làng ngh - Làng ngh t n t i nông thôn và g n li n v i làng quê và s n xu t nông nghi p: Xu t phát t nhu c u tiêu dùng c a xã h i, các ngh th công truy n th ng d n d n xu t hi n trong t ng làng xã nông thôn v i tư cách là ngh ph , vi c ph trong các gia ñình nông dân và nhanh chóng phát tri n lao ñ ng nhi u làng quê Th i gian làng quê dành cho ho t ñ ng s n xu t nông... 2006 c nư c có 1077 làng ngh T tiêu chí làng ngh trên ñây có m t v n ñ ñ t ra là: các làng có ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ngành ngh nông thôn nhưng chưa ñ t các tiêu chí làng ngh thì g i là gì? ði u này trong th c ti n có ý nghĩa quan tr ng ñ ph n ánh các ch tiêu v phát tri n TTCN ñ a phương M t s ñ a phương ñưa ra quan ni m làng có ngh cho nh ng làng chưa ñ tiêu chí ñ công nh n làng ngh Ch ng h... nay - Theo s lư ng ngh c a làng ngư i ta chia làng ngh thành làng m t ngh và làng nhi u ngh Làng m t ngh là làng mà ngoài ngh nông có thêm m t ngh th công chi m ưu th tuy t ñ i Làng nhi u ngh là làng mà ngoài ngh nông có t hai ngh th công tr lên, hay v a có thêm ngh th công v a có ngh d ch v khác Trư c ñây nư c ta xu t hi n làng m t ngh là ch y u Trong nh ng năm g n ñây làng nhi u ngh có xu hư ng... lư ng c a ngh chi m trên 50% giá tr c a ñ a phương (thôn, làng) Ngoài ra, còn có quan ni m làng ngh truy n th ng là làng có ngh truy n th ng ñư c hình thành t lâu ñ i Làng ngh truy n th ng ph i ñ t tiêu chí làng ngh và có ít nh t m t ngh truy n th ng Tuy nhiên ñ i v i nh ng làng chưa ñ t tiêu chí c a làng ngh nhưng có ít nh t m t ngh truy n th ng ñư c công nh n thì v n ñư c coi là làng ngh truy n th... xây d ng và phát tri n làng ngh ñư c th c hi n nhanh chóng M t khác, có quy ho ch nhà nư c m i ki m tra, ki m soát ñư c s phát tri n cũng như kh c ph c ñư c tình tr ng s n xu t nh , t phát c a các làng ngh , t ñó có chính sách ñi u ch nh phù h p 2.2 Cơ s th c ti n 2.2.1 Kinh nghi m phát tri n làng ngh m t s nư c trên th gi i Trung Qu c: Chính ph Trung Qu c r t quan tâm ñ n vi c phát tri n làng ngh truy... phát tri n làng ngh vùng khó khăn, vùng ñ ng bào dân t c và b o t n các ngh , làng ngh truy n th ng ðây chính là công c h u hi u t o ñi u ki n cho các làng ngh phát tri n nhanh hơn, m nh hơn ð ng th i cũng hình thành ñư c các kênh phân ph i s n ph m c a các làng ngh cho chính các doanh nghi p t o ra 2.1.2 ð c ñi m, tiêu chí và phân lo i làng ngh 2.1.2.1 ð c ñi m chung c a làng ngh và làng ngh thêu ð c . luận về làng nghề, làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề. + Thực trạng phát triển làng nghề trên ñịa bàn nghiên cứu + Các giải pháp nhằm phát triển các làng nghề thêu trên ñịa bàn nghiên. phát triển làng nghề thêu trên ñịa bàn xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ, những nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển của nó. Từ ñó, ñưa ra giải pháp nhằm phát triển các làng nghề thêu trên ñịa bàn trong. nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển của làng nghề thêu. - ðề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các làng nghề thêu trên ñịa bàn xã Hưng ðạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trong thời gian tới.
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp phát triển làng nghề thêu trên địa bàn xã hưng đạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương, giải pháp phát triển làng nghề thêu trên địa bàn xã hưng đạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương, giải pháp phát triển làng nghề thêu trên địa bàn xã hưng đạo, huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương, Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển các làng nghề tiển thủ công nghiệp, Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn