bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến

19 901 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:40

TOÁN 7 – ĐẠI SỐ TOÁN 7 – ĐẠI SỐ Bài giảng điện tử Bài giảng điện tử Tiết 59 : Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cho hai đa thức Tính: a) P(x) + Q(x) = ? b) P(x) – Q(x) = ? KIỂM TRA BÀI CŨ P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = -x 4 + x 3 + 5x + 2 ĐÁP ÁN = 2x 5 + 4x 4 + x 2 + 4x + 1 = 2x 5 + (5x 4 - x 4 ) + (- x 3 + x 3 ) + x 2 + (- x + 5x) + ( -1 + 2) P(x) + Q(x) = ( 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x – 1 ) + ( -x 4 + x 3 + 5x + 2 ) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x -1 + x 4 - x 3 - 5x - 2 = 2x 5 + (5x 4 + x 4 )+(- x 3 - x 3 ) + x 2 + (- x - 5x) + (- 1 - 2) = 2x 5 + 6x 4 - 2x 3 + x 2 - 6x - 3 P(x) - Q(x) = (2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1) - (- x 4 + x 3 + 5x + 2 ) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 - x 4 + x 3 + 5x + 2 P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = -x 4 + x 3 + 5x + 2 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1. Cộng hai đa thức một biến Ví dụ :Cho hai đa thức : Tính: P(x) + Q(x) = ? Cách 1: Thực hiện tương tự như cộng đa thức nhiều biến. P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = - x 4 + x 3 + 5x + 2 = 2x 5 + 4x 4 + x 2 + 4x + 1 = 2x 5 + (5x 4 - x 4 ) + (- x 3 + x 3 ) + x 2 + (- x + 5x) + ( -1 + 2) P(x) + Q(x) = ( 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x – 1 ) + ( -x 4 + x 3 + 5x + 2 ) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 - x 4 + x 3 + 5x + 2 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1. Cộng hai đa thức một biến Ví dụ :Cho hai đa thức : Tính: P(x) + Q(x) = ? Cách 1: Thực hiện tương tự như cộng đa thức nhiều biến. P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = - x 4 + x 3 + 5x + 2 Cách 2: Cộng theo cột dọc P(x) + Q(x) = 2x 5 + 4x 4 + x 2 + 4x + 1 P(x) = 2x 5 + 5x 4 − x 3 + x 2 – x - 1 Q(x) = - x 4 + x 3 + 5x + 2 P(x) + Q(x) = + 4x 4 + 4x + 1 2x 5 + + x 2 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1. Cộng hai đa thức một biến P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = - x 4 + x 3 + 5x + 2 2. Trừ hai đa thức một biến: P(x) + Q(x) = 2x 5 + 4x 4 + x 2 + 4x + 1 Tính P(x) - Q(x) = ? . = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x -1 + x 4 - x 3 - 5x - 2 = 2x 5 + (5x 4 + x 4 )+(- x 3 - x 3 ) + x 2 + (- x - 5x) + (- 1 - 2) = 2x 5 + 6x 4 - 2x 3 + x 2 - 6x - 3 P(x) - Q(x) = (2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1) - (- x 4 + x 3 + 5x + 2 ) Cách 1: Thực hiện tương tự như trừ đa thức nhiều biến. Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1. Cộng hai đa thức một biến P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = - x 4 + x 3 + 5x + 2 2. Trừ hai đa thức một biến: P(x) + Q(x) = 2x 5 + 4x 4 + x 2 + 4x + 1 Tính P(x) - Q(x) = ? . P(x) - Q(x) = Cách 1: Thực hiện tương tự như trừ đa thức nhiều biến. P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = - x 4 + x 3 + 5x + 2 - 2x 5 P(x) - Q(x) = + 6x 4 + x 2 - 6x - 2x 3 - 3 Cách 2: Trừ theo cột dọc 2x 5 + 6x 4 – 2x 3 + x 2 - 6x - 3 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1. Cộng hai đa thức một biến 2. Trừ hai đa thức một biến: Cách 1: Thực hiện tương tự như trừ đa thức nhiều biến. P(x) = 2x 5 + 5x 4 - x 3 + x 2 - x - 1 Q(x) = - x 4 + x 3 + 5x + 2 - 2x 5 P(x) - Q(x) = + 6x 4 + x 2 - 6x - 2x 3 - 3 Cách 2: Trừ theo cột dọc Bạn An thực hiện phép tính P(x) – Q(x) ở ví dụ trên như sau : P(x) = 2x 5 + 5x 4 − x 3 + x 2 – x - 1 - Q(x) = x 4 - x 3 - 5x - 2 + P(x) - Q(x) = Vì P(x) – Q(x) = P(x) + [-Q(x)] nên ta đặt phép tính như sau : 2x 5 + 6x 4 – 2x 3 + x 2 - 6x - 3 Em hãy giải thích cách làm của bạn An. Trả lời Vì P(x) – Q(x) = P(x) + [-Q(x)] nên bạn An đã đổi dấu các hạng tử của Q(x) rồi thực hiện phép cộng hai đa thức theo cột dọc Bạn An thực hiện phép tính P(x) – Q(x) ở ví dụ trên như sau : P(x) = 2x 5 + 5x 4 − x 3 + x 2 – x - 1 - Q(x) = x 4 - x 3 - 5x - 2 + P(x) - Q(x) = Vì P(x) – Q(x) = P(x) + [-Q(x)] nên ta đặt phép tính như sau : 2x 5 + 6x 4 – 2x 3 + x 2 - 6x - 3 * Chú ý: Để cộng hoặc trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau: Cách 1: Thực hiện theo cách cộng, trừ đa thức đã học ở bài 6 Cách 2: Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm (hoặc tăng) của biến, rồi đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng, trừ các số (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột). [...]... 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1 Cộng hai đa thức một biến P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1 Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2 P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + 1 2 Trừ hai đa thức một biến: Cách 1: Thực hiện tương tự như trừ đa thức nhiều biến Cách 2: Trừ theo cột dọc * Chú ý: SGK /45 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1 Cộng hai đa thức một biến P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 - x - 1 Q(x) = - x4 +... N(x) = 3x4 – 5x2 – x - 2,5 Tính : M(x) + N(x) và M(x) – N(x) Bài làm Cách 2 M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 + N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5 M(x) + N(x) = 4x4 + 5x3 – 6x2 - -3 M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5 M(x) - N(x) = -2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x - 3 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1 Cộng hai đa thức một biến 2 Trừ hai đa thức một biến: 3.Luyện tập: Bài 48 (trang 45 SGK)... Thay đa thức P(x) vào rồi thực hiện phép tính Cho hai các đa thức : Bài 47 / 45 SGK P(x) = 2x4 – x – 2x3 +1 Q(x) = 5x2– x3 + 4x H(x) = -2x4 +x2 + 5 Tính : P(x) + Q(x) + H(x) P(x) - Q(x) - H(x) Giải P(x) = 2x4 – 2x3 + Q(x) = - x3 H(x) = -2x4 P(x) +Q(X) + H(x) = + x + 5x2 + 4x + x2 - 3x3 +1 +5 + 6x2 + 3x + 6 Bài 47 / 45 SGK Cho hai các đa thức : P(x) = 2x4 – x – 2x3 +1 Q(x) = 5x2– x3 + 4x H(x) = -2x4... 0,5) + (3x4 – 5x2 – x – 2,5) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 + 3x4 – 5x2 – x – 2,5 = (x4 + 3x4) + 5x3 + (– x2 – 5x2) + (x – x ) + (– 0,5 – 2,5) = 4x4 + 5x3 – 6x2 - 3 M(x) - N(x) = (x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5) - (3x4 – 5x2 – x – 2,5) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 - 3x4 + 5x2 + x + 2,5 = (x4 - 3x4) + 5x3 + (– x2 + 5x2) + (x + x ) + (– 0,5 + 2,5) = -2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x + 2 Cho hai đa thức : ?1 M(x) = x4 +5x3 -x2... 3.Luyện tập: Bài 48 (trang 45 SGK) Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng : 2x3 + 3x2 – 6x + 2 (2x3 – 2x + 1) - (3x2 + 4x – 1) = ? 2x3 - 3x2 – 6x + 2 2x3 - 3x2 + 6x + 2 2x3 - 3x2 - 6x - 2 Tiết 60: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 4 Hướng dẫn về nhà -Nắm vững hai cách cộng, trừ hai đa thức một biến - Bài tập về nhà : 44 – 47 tr 45 SGK -Hướng dẫn bài 45 a) Vì P(x) + Q(x) = x5 – 2x2 + 1 =>... = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + 1 2 Trừ hai đa thức một biến: P(x) - Q(x) = 2x5 + 6x4 – 2x3 + x2 - 6x - 3 * Chú ý: SGK /45 3.Luyện tập: ?1 Cho hai đa thức : M(x) = x4 +5x3 -x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x - 2,5 Tính : M(x) + N(x) và M(x) – N(x) C1 C2 ?1 Cho hai đa thức : M(x) = x4 +5x3 -x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x - 2,5 Tính : M(x) + N(x) và M(x) – N(x) Bài làm Cách 1 M(x) + N(x) = (x4 + 5x3... hai các đa thức : P(x) = 2x4 – x – 2x3 +1 Q(x) = 5x2– x3 + 4x H(x) = -2x4 +x2 + 5 Giải Tính : P(x) + Q(x) + H(x) P(x) - Q(x) - H(x) Cho các đa thức : P(x) = 2x4 – 2x3 + -Q(x) = - x +1 x3 - 5x2 - 4x -H(x) = 2x4 - x2 -5 P(x) - Q(X) - H(x) = 4x4 - x3 - 6x2 - 5x - 4 . TOÁN 7 – ĐẠI SỐ TOÁN 7 – ĐẠI SỐ Bài giảng điện tử Bài giảng điện tử Tiết 59 : Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN Cho hai đa thức Tính: a) P(x). - 6x - 2 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1. Cộng hai đa thức một biến 2. Trừ hai đa thức một biến: 3.Luyện tập: 4. Hướng dẫn về nhà Tiết 60: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN - Nắm vững hai. 4x 4 + x 2 + 4x + 1 Cách 1: Thực hiện tương tự như trừ đa thức nhiều biến. Cách 2: Trừ theo cột dọc * Chú ý: SGK /45 Tiết 59 : CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 1. Cộng hai đa thức một biến P(x) =
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến, bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến, bài giảng đại số 7 chương 4 bài 8 cộng, trừ đa thức một biến

Từ khóa liên quan