Đặc điểm tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường tysp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

94 1,117 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2015, 15:35

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN VĂN HUẤN ĐẶC ĐIỂM TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN VĂN HUẤN ĐẶC ĐIỂM TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60 72 01 40 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. DƢƠNG HỒNG THÁI THÁI NGUYÊN - 2014 i Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa công bố dƣới bất kỳ hình thức nào. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Học viên Nguyễn Văn Huấn ii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận đƣợc rất nhiều sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp và ngƣời thân. Tôi đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập,nghiên cứu và thực hiện đề tài này Ban Giám đốc,các Khoa,phòng chức năng Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập. Ban Giám đốc, tập thể Y bác sĩ, cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giangđã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn đúng thời hạn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Dƣơng Hồng Thái, đã tận tình chỉ bảo và cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu về phƣơng pháp nghiên cứu cũng nhƣ kiến thức chuyên ngành. Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô trong Hội đồng chấm luận văn đã cho tôi nhiều ý kiến quý báu, đã đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực của tôi trong học tập. Để hoàn thành luận văn này có sự đóng góp, động viên khích lệ, giúp đỡ rất lớn, sự chia sẻ và tạo điều kiện của những ngƣời thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nơi tạo điều kiện tốt,là điểm tựa,nguồn động viên tinh thần giúp tôi thêm niềm tin và nghị lực trong suốt quá trình học tập,nghiên cứu để hoàn thiện luận văn này Thái Nguyên, tháng 10 năm 2014 Học viên Nguyễn Văn Huấn iii Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Đái tháo đƣờng 3 1.1.1 Dịch tễ học 3 1.1.2 Phân loại đái tháo đƣờng 4 1.1.3 Cơ chế bệnh sinh của đái tháo đƣờng týp 2 4 1.2. Tăng huyết áp 5 1.2.1. Định nghĩa và phân độ tăng huyết áp 6 1.2.2. Nguyên nhân tăng huyết áp [16] 7 1.2.2. Một số yếu tố sinh lý bệnh liên quan với tăng huyết áp 8 1.3. Tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2. 11 1.3.1 Tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 11 1.3.2 Cơ chế tăng huyết áp do đái tháo đƣờng 12 1.3.3. Một số biến chứng của bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 có tăng huyết áp 13 1.4. Hiệu quả của kiểm soát huyết áp và một số yếu tố ảnh hƣởng ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 17 1.4.1. Kiểm soát tăng huyết áp 17 1.4.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng tới điều trị tăng huyết áp 23 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 29 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 29 iv Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ khỏi nghiên cứu 30 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 30 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 30 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 30 2.3.2. Cỡ mẫu 30 2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu 31 2.5. Phƣơng pháp thu thập số liệu 32 2.5.1. Chỉ tiêu lâm sàng 32 2.5.2. Xác định biến chứng bệnh ĐTĐ 35 2.5.3. Chỉ tiêu cận lâm sàng 36 2.7. Vật liệu nghiên cứu 36 2.8. Phƣơng pháp xử lý số liệu 37 2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 37 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1. Đặc điểm tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 38 3.2. Một số yếu tố ảnh hƣởng tới kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 46 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 53 4.1. Đặc điểm tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 53 4.2. Một số ảnh hƣởng tới kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 62 KẾT LUẬN 71 KHUYẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Phụ lục : 81 iv Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC VIẾT TẮT ĐTĐ Đái tháo đƣờng ĐTNT Điều trị ngoại trú HAMT Huyết áp mục tiêu HATT Huyết áp tâm thu HATTr Huyết áp tâm trƣơng THA Tăng huyết áp UCMC Ức chế men chuyển YTNC Yếu tố nguy cơ ESH European Society of Hypertension/Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu ISH International Society of Hypertension/Hiệp hội tăng huyết áp quốc tế JNC Joint National Committee/Ủy ban quốc gia Hoa Kỳ BMI Body Mass Index/Chỉ số khối cơ thể WHO World Heath Organization/Tổ chức y tế thế giới v Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Phân loại THA theo chỉ số huyết áp theo WHO/JNC VII 7 Bảng 1.2. Phân độ tăng huyết áp theo ESH/ESC [35], [59] 7 Bảng 2: So sánh các khuyến cáo về mức đích HA và thuốc điều trị ban đầu 21 Bảng 2.1: Phân độ tăng huyết áp theo JNC VII (2003) 29 Bảng 2.1. Đánh giá chỉ số BMI cho ngƣời Châu Á WHO/IASO/IOTF [45]. 33 Bảng 2.2. Phân độ tăng huyết áp theo JNC VII (2003) 35 Bảng 3.1. Phân độ bệnh nhân tăng huyết áp theo JNC VII 41 Bảng 3.2. Phân bố tăng huyết áp theo thể trạng của đối tƣợng nghiên cứu. 41 Bảng 3.3. Đặc điểm lipid máu theo mức độ THA ở đối tƣợng nghiên cứu 42 Bảng 3.4. Đặc điểm về tuân thủ điều trị 42 Bảng 3.5. Đặc điểm về thói quen sinh hoạt của đối tƣợng nghiên cứu 43 Bảng 3.6. Các thuốc điều trị đái tháo đƣờng đƣợc sử dụng 43 Bảng 3.8. Số thuốc hạ áp đƣợc sử dụng trên mỗi bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 có tăng huyết áp 44 Bảng 3.9. Đặc điểm huyết áp theo tình trạng kiểm soát glucose máu lúc đói của đối tƣợng nghiên cứu 44 Bảng 3.10. Kiểm soát huyết áp ở đối tƣợng nghiên cứu 45 Bảng 3.11. Một số biến chứng ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp 45 Bảng 3.12. Ảnh hƣởng của tuổi đến kiểm soát huyết áp ở đối tƣợng nghiên cứu 46 Bảng 3.13. Ảnh hƣởng của giới đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp. 46 Bảng 3.14. Ảnh hƣởng của trình độ học vấn đến kiểm soát huyết áp của đối tƣợng nghiên cứu 47 Bảng 3.15. Ảnh hƣởng của thời gian mắc tăng huyết áp đến kiểm soát huyết áp của đối tƣợng nghiên cứu 47 vi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 3.16. Ảnh hƣởng của thời gian mắc bệnh đái tháo đƣờng đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp. 48 Bảng 3.17. Ảnh hƣởng của chỉ số khối cơ thể đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp. 48 Bảng 3.18. Ảnh hƣởng của tình trạng hút thuốc lá đến đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp 49 Bảng 3.19. Ảnh hƣởng của hoạt động thể lực đến đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp 49 Bảng 3.20. Ảnh hƣởng của chế độ ăn đến đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp 50 Bảng 3.21. Ảnh hƣởng của sử dụng rƣợu đến đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp. 50 Bảng 3.22. Ảnh hƣởng của số thuốc điều trị đến điều trị tăng huyết áp 51 Bảng 3.23. Ảnh hƣởng của tuân thủ điều trị đến đến kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp 51 Bảng 3.24. Ảnh hƣởng của kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp đến xuất hiện các biến chứng. 52 vi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Hình 2.1. Lƣu đồ xử trí bệnh nhân 22 Biểu đồ 3.1. Phân bố tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng theo tuổi 38 Biểu đồ 3.2. Phân bố đối tƣợng nghiên cứu theo giới 38 Biểu đồ 3.3. Phân bố bệnh nhân theo trình độ học vấn 39 Biểu đồ 3.4. Phân bố bệnh nhân theo nghề nghiệp 39 Biểu đồ 3.5. Phân bố bệnh nhân theo thời gian phát hiện đái tháo đƣờng 40 Biểu đồ 3.6. Phân bố bệnh nhân theo thời gian phát hiện tăng huyết áp 40 Biểu đồ 3.7. Đặc điểm thể béo trung tâm ở bệnh nhân 41 [...]... điểm tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang với mục tiêu: 1 Mô tả đặc điểm tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện Yên Dũng 2 Xác định một số yếu tố liên quan đến kết quả kiểm soát chỉ số huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 Số hóa... cơ bệnh mạch vành tăng lên gấp 3 lần, nguy cơ TBMN và tỷ lệ tử vong chung tăng gấp 2 lần và tăng huyết áp gây trên 75% các biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đƣờng Văn Hữu Tài (20 14) nghiên cứu về tỷ lệ tăng huýet áp và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týpe 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc cho thấy tỉ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týpe 2 là... áp do độc tính, một số thuốc đối kháng endothelin đang sử dụng trong điều trị tăng áp lực động mạch phổi 1.3 Tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 1.3.1 Tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 Tăng huyết áp gặp ở khoảng 70% bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2và gây ra khoảng 35 – 45% các biến chứng tim mạch và biến chứng thận ở quần thể đái tháo đƣờng Ở nghiên... tác quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đƣờng từ năm 20 05 nhƣng hiện chƣa có một nghiên cứu chính thức nào cho biết tỷ lệ tăng huyết áp và ảnh hƣởng của một số yếu tố đến kiểm soát huyết áp mục tiêu ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 Để thấy rõ sự phổ biến và tầm quan trọng của việc phát hiện và kiểm soát tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đặc điểm. .. (mmHg) < 120 và < 80 Bình thƣờng 120 - 129 và/ hoặc 80 - 84 Bình thƣờng cao 130 - 139 và/ hoặc 85 - 89 Tăng huyết áp độ 1 140 - 159 và/ hoặc 90 - 99 Tăng huyết áp độ 2 160 - 179 và/ hoặc 100 - 109 Tăng huyết áp độ 3 > 180 và/ hoặc > 110 Tăng huyết áp tâm > 140 và < 90 thu đơn độc 1 .2. 2 Nguyên nhân tăng huyết áp [16] Đại đa số tăng huyết áp ở ngƣời lớn là không có căn nguyên (hay tăng huyết áp nguyên phát),... ở bệnh nhân đái tháo đƣờng có tăng huyết áp >7 là 65,3% và ≤ 7 là 34,7% Cholesterol tăng và Triglycerid tăng ở bẹnh nhân đái tháo đƣờng týpe 2 có tăng huyết áp Tỷ lệ biến chứng mắt, biến chứng tim mạch (bệnh mạch vành), biến chứng TBMMN, biến chứng thận ở nhóm bệnh nhân THA cao hơn nhóm bệnh nhân không THA với p . tăng huyết áp 6 1 .2. 2. Nguyên nhân tăng huyết áp [16] 7 1 .2. 2. Một số yếu tố sinh lý bệnh liên quan với tăng huyết áp 8 1.3. Tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đƣờng. HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN YÊN DŨNG TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60 72. týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường tysp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện yên dũng, tỉnh bắc giang, Đặc điểm tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường tysp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện yên dũng, tỉnh bắc giang, Đặc điểm tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường tysp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan