nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ

103 382 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 17:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ……………………. Nguyễn Việt Hùng NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIODIEZEL TỪ DẦU JATROPHA CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO TRÊN XÚC TÁC ĐA OXIT KIM LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2013 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ……………………. Nguyễn Việt Hùng NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIODIEZEL TỪ DẦU JATROPHA CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO TRÊN XÚC TÁC ĐA OXIT KIM LOẠI Chuyên ngành: Hóa dầu Mã số: 60 44 0115 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS TRẦN THỊ NHƯ MAI GS-TSKH NGÔ THỊ THUẬN Hà Nội - 2013 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 MỤC LỤC Mở Đầu 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 4 1.1. Tìm kiếm nguồn năng lƣợng cho tƣơng lai 4 1.2. Giới thiệu về cây Jatropha [7,8] 5 1.2.1. Nguồn gốc 5 1.2.2. Giá trị cây Jatropha 6 1.3. Ứng dụng dầu, mỡ động thực vật trong sản xuất nhiên liệu 8 1.3.1.Sinh khối 8 1.3.2. Giới thiệu chung về dầu, mỡ động thực vật 9 1.3.3. Chuyển hóa dầu, mỡ động thực vật thành nhiên liệu 9 1.3.4. Phƣơng pháp este hóa chéo 10 1.4. Khái quát về nhiên liệu sinh học 11 1.4.1. Các định nghĩa 11 1.4.2. Đặc tính của biodiesel 12 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phản ứng este hóa chéo 14 1.5.1. Ảnh hƣởng của hàm lƣợng axit béo tự do 14 1.5.2. Ảnh hƣởng của nhiệt độ phản ứng 14 1.5.3. Ảnh hƣởng của thời gian phản ứng 15 1.5.4. Ảnh hƣởng của tỉ lệ 15 1.5.5. Ảnh hƣởng của hàm lƣợng xúc tác 16 1.6. Xúc tác cho phản ứng este hóa chéo 16 1.7. Sơ lƣợc về một số chất phụ gia sử dụng cho biodiezel 19 1.7.1. Phụ gia ức chế oxi hóa 20 1.7.2. Phụ gia hạ điểm đông 21 1.7.3. Phụ gia ức chế ăn mòn 21 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 Chƣơng 2: THỰC NGHIỆM 23 2.1. Quy trình tổng hợp xúc tác La, Zn/ZrO 2 -Al 2 O 3 -SO 4 2- 23 2.2. Đặc trƣng tính chất vật liệu 23 2.2.1. Phƣơng pháp nhiễu xạ X-ray 24 2.2.2. Phƣơng pháp hấp thụ và giải hấp N 2 25 2.2.3. Phƣơng pháp giải hấp NH 3 theo chƣơng trình nhiệt độ 26 2.2.3. Phƣơng pháp giải hấp CO 2 theo chƣơng trình nhiệt độ 27 2.2.4. Phổ tán sắc năng lƣợng tia X: EDX 27 2.3. Quy trình chế tạo biodiezen từ dầu jatropha 29 2.3.1. Thiết bị 29 2.3.2. Hóa chất 29 2.3.3. Quy trình chế tạo biodiesel công nghệ gián đoạn quy mô 2,5 lít nguyên liệu/mẻ 29 2.3. Xác định chỉ số axit của dầu Jatropha 31 2.4. Phản ứng este chéo hóa dầu Jatropha với metanol 31 2.5. Đánh giá thành phần sản phẩm và độ chuyển hóa của phản ứng 31 2.6. Đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm B100 chế tạo đƣợc 32 2.6.1. Điểm chớp cháy cốc kín [10] 32 2.6.2. Độ nhớt động học [13] 32 2.6.3. Hàm lƣợng tro sulphat [14] 33 2.6.4. Hàm lƣợng lƣu huỳnh [16] 34 2.6.5. Ăn mòn tấm đồng [12] 34 2.6.6. Nhiệt độ vẩn đục [47] 35 2.6.7. Trị số axit [48] 35 2.6.8. Nhiệt độ cất, 90% thu hồi [9] 36 2.6.9. Nhiệt độ đông đặc [11] 36 2.6.10. Khối lƣợng riêng [15] 37 2.6.11. Chỉ số xêtan [17] 37 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 Chƣơng 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 38 3.1. Đánh giá đặc trƣng xúc tác 38 3.1.1. Đặc trƣng cấu trúc của hệ vật liệu xúc tác 38 3.1.2. Hấp phụ và giải hấp N 2 xác định diện tích bề mặt và phân bố mao quản 38 3.1.3. Hấp phụ và giải hấp NH 3 theo chƣơng trình nhiệt độ (TPD-NH 3 ) 39 3.1.4. Hấp phụ và giải hấp CO 2 theo chƣơng trình nhiệt độ (TPD-CO 2 ) 39 3.2. Khảo sát chỉ số axit của dầu Jatropha 40 3.3. Nghiên cứu điều kiện phản ứng este chéo hóa 41 3.3.1. Khảo sát ảnh hƣởng của tỷ lệ V metanol /V Jatropha 41 3.3.2. Khảo sát ảnh hƣởng của thời gian phản ứng 42 3.4. Khảo sát thành phần sản phẩm và độ chuyển hóa của phản ứng 43 3.5. Khảo sát mối quan hệ giữa độ nhớt với hàm lƣợng dầu Jatropha trong hỗn hợp Jatropha và B100 45 3.6. Đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm 46 3.6.1. Kiểm tra tính chất của DO 0,05S (M1 - D100) 47 3.6.2. Kiểm tra tính chất của mẫu B100 (M2-B100) 48 3.6.3. Đánh giá sản phẩm B100 đƣợc pha phụ gia 49 3.6.4. Đánh giá sản phẩm B5, B10, B15, B20 53 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Phụ lục I 66 Phụ lục II 82 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 PHỤ LỤC HÌNH Hình 1.1: Dự đoán về sự biển đổi nhu cầu sử dụng ba nguồn năng lượng chính từ năm 1850 đến năm 2050. 4 Hình 1.2: Hình ảnh cây Jatropha 5 Hình 1.3: Ước lượng sinh khối đã và chưa sử dụng trên toàn thế giới. 8 Hình 1.4: Một phân tử triglyxerit trong dầu hạt cải Canola. 9 Hình 1.5: Sơ đồ chuyển hóa dầu mỡ động thực vật thành nhiên liệu 10 Hình 1.6: Phản ứng este hóa chéo viết dưới dạng tổng quát. 10 Hình 1.7: Phản ứng este hóa chéo triglyxerit. 11 Hình 1.8: Chu trình sản xuất và sử dụng biodiezel. 13 Hình 1.9: Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng và thời gian phản ứng đến độ chuyển hóa của dầu hạt bông (cottonseed oil). 15 Hình 2.1. Sơ đồ quy trình tổng hợp hệ vật liệu xúc tác K, La, Zn/ZrO 2 -Al 2 O 3 -SO 4 2- quy mô 0,5kg/mẻ 23 Hình 2.2: Sự phản xạ tia X trên các mặt tinh thể 24 Hình 2.3: Nguyên lý của phép phân tích EDX. 27 Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý của hệ ghi nhận tín hiệu phổ EDX . 28 Hình 2.5: Sơ đồ quy trình công nghệ gián đoạn chế tạo B100 từ nguyên liệu dầu Jatropha 29 Hình 2.6: Sơ đồ quy trình xử lý sản phẩm 30 Hình 2.7. Thiết bị phản ứng phòng thí nghiệm 31 Hình 2.8: Thiết bị xác định nhiệt độ chớp lửa cốc kín theo ASTM D93 32 Hình 2.9: Thiết bị xác định độ nhớt động học theo ASTM D445 33 Hình 2.10: Thiết bị xác định hàm lượng tro sulphat theo ASTM D874 33 Hình 2.11: Thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh tia X theo ASTM D4294 34 Hình 2.12: Thiết bị xác định ăn mòn tấm đồng theo ASTM D130 34 Hình 2.13: Thiết bị xác định nhiệt độ vẩn đục theo GOST 5066 35 Hình 2.14: Thiết bị xác định trị số axit theo GOST 5985 35 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 Hình 2.15: Thiết bị xác định thành phần cất theo ASTM D86 36 Hình 2.16: Thiết bị xác định nhiệt độ đông đặc ASTM D97 36 Hình 2.17: Thiết bị xác định khối lượng riêng theo ASTM D1298 37 Hình 3.1: Phổ XRD của hệ xúc tác La, Zn/ZrO 2 -Al 2 O 3 -SO 4 2- 38 Hình 3.2: Đường hấp phụ - giải hấp đẳng nhiệt N 2 của hệ vật liệu xúc tác K, La, Zn/ZrO 2 -Al 2 O 3 -SO 4 2 39 Hình 3.3: Giản đồ EDX của mẫu K,La, Zn/ZrO 2 -Al 2 O 3 -SO 4 2- 40 Hình 3.4: Sắc kí đồ của mẫu B100 43 Hình 3.5: Sắc đồ HPLC của mẫu B100 45 Hình 3.6. Sự thay đổi độ nhớt vào hàm lượng của dầu Jatropha 46 Hình 3.7: Sự thay đổi khối lượng riêng theo hàm lượng B100 58 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 PHỤ LỤC BẢNG Bảng 1.1: Một số chỉ tiêu kỹ thuật của biodiezel và diezel gốc khoáng 12 Bảng 1.2: So sánh xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể 18 Bảng 3.1. Dữ liệu TPD-NH3 của xúc tác 39 Bảng 3.2. Dữ liệu TPD-CO 2 của xúc tác 39 Bảng 3.3. Kết quả phân tích phổ EDX của mẫu La, Zn/ZrO 2 -Al 2 O 3 -SO 4 2- 40 Bảng 3.4: Chỉ số axit của dầu Jatropha 41 Bảng 3.5: Ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích metanol/ dầu Jatropha 41 Bảng 3.6: Ảnh hưởng của thời gian phản ứng este chéo hóa 42 Bảng 3.7: Thành phần một số sản phẩm chính trong mẫu B100 43 Bảng 3.8: Giá trị độ nhớt của hỗn hợp có hàm lượng dầu Jatropha khác nhau 45 Bảng 3.9. Hàm lượng metyyl este trong sản phẩm tính theo độ nhớt 46 Bảng 3.10: Kết quả phân tích nhiên liệu điêzen (DO 0,05S) gốc khoáng 47 Bảng 3.11: Kết quả phân tích nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) 48 Bảng 3.12: So sánh một số chỉ tiêu của B100 và DO 49 Bảng 3.13: Kết quả phân tích mẫu B100 pha phụ gia với hàm lượng 300ppm 50 Bảng 3.14: Kết quả phân tích mẫu B100 pha phụ gia với hàm lượng 600ppm 50 Bảng 3.15: Kết quả phân tích mẫu B100 pha phụ gia với hàm lượng 900ppm 51 Bảng 3.16: Kết quả một số chỉ tiêu không bị ảnh hưởng khi pha phụ gia 52 Bảng 3.17: Sự thay đổi kết quả một số chỉ tiêu của các mẫu 53 Bảng 3.18: Kết quả phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của B5 53 Bảng 3.19: Kết quả phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của B10 54 Bảng 3.20: Kết quả phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của B15 55 Bảng 3.21: Kết quả phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật của B20 56 Bảng 3.22: Sự thay đổi kết quả một số chỉ tiêu các mẫu pha trộn 57 Bảng 3.23: So sánh nhiệt độ đông đặc của các mẫu 58 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 LỜI CẢM ƠN Luận văn được thực hiện tại phòng thí nghiệm Hóa dầu và Xúc tác Hữu cơ - Khoa Hóa học – Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN và tại Phòng thử nghiệm của Trung tâm Hóa nghiệm Xăng dầu – Cục Xăng dầu. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Nhƣ Mai, GS.TSKH Ngô Thị Thuận đã định hướng đề tài nghiên cứu và hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình tôi làm luận văn. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trong bộ môn Hóa học dầu mỏ - Khoa Hóa học, đã tạo điều liện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, chỉ huy và các đồng chí tại Trung tâm Hóa nghiệm Xăng dầu – Cục Xăng dầu đã tạo mọi điều liện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí công tác tại Viện Hóa học - Vật liệu / Viện Khoa học Công nghệ Quân sự, Phòng thí nghiệm Trọng điểm – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin cảm ơn những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên và ủng hộ để tôi hoàn thành tốt luận văn. Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Học viên Nguyễn Việt Hùng Mở Đầu Biodiezel đã manh nha từ rất sớm năm 1853 nhờ công trình nghiên cứu của E.Dufy và J.Patrick về chuyển hóa este của dầu thực vật, nhưng Biodiezel chỉ được chính thức ghi nhận vào ngày 10/08/1893, ngày mà kỹ sư người Đức Rudolf Christian Karl Diesel cho ra mắt động cơ Diezel chạy bằng dầu lạc, sau đó ngày 10/08 được chọn là Ngày Biodiezl Quốc tế (International BD Day). Đến năm 1907 Herry Ford, người sáng lập công ty đa quốc gia Ford Motor Company, cho ra đời chiếc xe bằng Etanol. Nhưng do xăng dầu có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch có giá rẻ hơn nên nhiên liệu sinh học chưa được coi trọng. Nhưng trong thời gian gần đây, do giá xăng dầu tăng nhanh, nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch đe dọa và yêu cầu bức thiết về chống sự biến đổi khí hậu toàn cầu mà nhiên liệu sinh học trở thành một nhu cầu thiết thực của nhân loại, nhất là khi các công nghệ biến đổi gen góp phần làm tăng đột biến sản lượng một số sản phẩm nông lâm nghiệp. Tóm lại, có thể hiểu một cách tổng quát Diezel là loại nhiên liệu bất kì dùng cho động cơ Diezel. Dựa theo nguồn gốc, có thể chia Diezel thành 2 loại: Petrodiezel (thường được gọi tắt là Diezel) là 1 loại nhiên liệu lỏng thu được khi chưng cất dầu mỏ ở phân đoạn có nhiệt độ từ 175 0 C đến 370 0 C, thành phần chủ yếu là hidrocacbon từ C 16 – C 21 . Biodiezel: có nguồn gốc từ dầu thực vật hay mỡ động vật. Các loại dầu mỡ động thực vật, dầu mỡ thải tuy rằng có thể cháy ở điều kiện thường nhưng vì có độ nhớt cao, một số loại có chỉ số axit lớn nên chúng không thể dùng trực tiếp cho các động cơ mà chúng cần phải được chuyển hoá thành Monoankyl - Este rồi mới đem đi sử dụng. Theo phương diện hóa học, Biodiezel là metyl este của những axit béo (trong đó, thành phần tạo năng lượng chủ yếu là gốc hidrocacbon) Vào đầu thế kỷ XX, Rudolf Diesel đã dùng dầu lạc làm nhiên liệu cho động cơ diezel mà ông phát minh ra. Tuy nhiên, lúc này nguồn nhiên liệu từ dầu mỏ rất rẻ và trữ lượng dồi dào, nên không ai quan tâm đến nguồn nhiên liệu từ dầu thực vật. Gần một thế kỷ trôi qua, tình hình dân số thế giới ngày càng tăng nhanh, tốc độ phát [...]... Với công nghệ này có thể thực hiện phản ứng este chéo hóa với các loại dầu có chỉ số axit tự do rất cao, có thể tới 180mgKOH/100g dầu Việc nghiên cứu tìm kiếm, chế tạo các hệ xúc tác đa kim loại và phi kim thích hợp cho công nghệ chế tạo biodiezel từ các nguồn nguyên liệu có chỉ số axit tự do cao, thực hiện một giai đoạn, hạn chế được các phản ứng phụ như phản ứng dehydrat metanol tạo ete, etilen, polime... "vệ sĩ sinh thái", tạo ra hiệu ứng to lớn về bảo vệ môi trường Các nghiên cứu về chế tạo biodiezel trước đây, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu xúc tác cho phản ứng, vào sử dụng các nguồn nguyên liệu đầu và các quy trình tối ưu hóa phản ứng Vì vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, theo các hướng sau: - Nghiên cứu, chế tạo biodiezel B100 từ dầu jatropha trên hệ xúc tác đa oxit kim loại La, Zn/ZrO2-Al2O3-SO42-... các xúc tác đã được sử dụng trước nay như xúc tác đồng thể và xúc tác có tính bazơ Các nghiên cứu mới tập trung chủ yếu chế tạo các hệ xúc tác rắn trên cơ sở đa oxit kim loại và doping bằng phi kim nhằm cải biến lực axit hoặc bazơ để tăng tốc độ cả phản ứng thủy phân và cả phản ứng ester hóa, đồng thời tăng độ chọn lọc của phản ứng ở nhiệt độ thấp tránh các phản ứng phụ [2, 3] Ưu điểm của xúc tác axit. .. Bảng 1.2: So sánh xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể TT Tác nhân Xúc tác đồng thể Xúc tác dị thể Đặc điểm dầu nguyên liệu Sử dụng được với các Yêu cầu hạn chế hàm loại dầu nguyên liệu có lượng nước và axit béo tự hàm lượng nước và axit do trong dầu nguyên liệu béo tự do cao 2 Điều kiện phản ứng Đơn giản (nhiệt độ, áp suất thấp, thời gian phản ứng ngắn) Phức tạp hơn (nhiệt độ, áp suất cao, thời gian phản... xuất biodiezel Việc sử dụng xúc tác enzym – bazơ cho sản xuất bidiezel đã thu hút được nhiều sự quan tâm do enzym chịu được các axit béo tự do và nước trong dầu, tránh tạo ra xà phòng nên việc tinh chế biodiezel và glyxerin là dễ dàng hơn [38], Tuy nhiên, theo phương pháp này thì giá thành sản phẩm rất cao Các nghiên cứu chỉ ra rằng xúc tác được sử dụng cho phản ứng este chéo hóa có thể là xúc tác đồng... và do đó có thể dễ dàng tách loại khỏi sản phẩm Kết quả là sản phẩm không chứa các tạp chất của xúc tác và chi phí của giai đoạn tách loại cuối cùng sẽ được giảm xuống, quá trình cũng có thể được thực hiện liên tục Xúc tác có thể dễ dàng tái sinh và tái sử dụng, đồng thời cũng thân thiện với môi trường hơn do không cần xử lí trong giai đoạn tách loại [33] Nhiều loại hiđroxit kim loại [24, 32], phức kim. .. tính bởi các kim loại, phi kim hiện đang được chú ý và không ngừng được nghiên cứu, từ 2001 đến nay trên thế giới có hơn 1.500 công trình nghiên cứu liên quan đến xúc tác này cho quá trình este chéo hóa Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 Luận văn Thạc sỹ Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN Ở Việt Nam hiện đang có hệ pilot chế tạo B100 công suất 200 tấn/năm theo công nghệ của Hàn Quốc sử dụng xúc tác rắn dị thể,... phẩm Cao Thấp Các xúc tác axit rắn đơn kim loại kiểu ZrO2, TiO2, Al2O3 thường chỉ sử dụng làm pha nền, để đạt được lực axit cao thích hợp cho các quá trình este chéo hóa còn phải đưa thêm những pha hoạt tính là các kim loại, phi kim như S, N, Zn, La và Mg làm thay đổi lực axit- bazơ cho phù hợp với phản ứng mới đáp ứng được tính chất của xúc tác thương mại Xúc tác trên cơ sở Zirconi biến tính bởi các kim. .. các este diankylaryl của axit phtalic 1.7.3 Phụ gia ức chế ăn mòn Các chất ức chế ăn mòn tạo thành một màng bảo vệ trên bề mặt kim loại, ngăn cản sự tiếp xúc giữa các tác nhân ăn mòn như axit, peroxit và các chất khác với kim loại nền Các chất ức chế ăn mòn được sử dụng rộng dãi như: đithiophtphat kim loại; điankylđithiophotphat, đặc biệt là của kim loại kẽm Nguyễn Việt Hùng Cao học Khóa 2011-2013 Luận... dụ như axit oleic, axit linoleic, axit palmitic, axit stearic… Hình 1.4: Một phân tử triglyxerit trong dầu hạt cải Canola Trong dầu, mỡ động thực vật còn có khoảng 5 % axit béo tự do, đó là loại axit đơn chức, mạch thẳng và thường có số nguyên tử carbon chẵn Các axit béo không no có thể có 1, 2 hoặc 3 liên kết đôi, chúng dễ bị oxi hoá trong các điều kiện bình thường bởi oxy không khí làm cho dầu, mỡ . ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ……………………. Nguyễn Việt Hùng NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIODIEZEL TỪ DẦU JATROPHA CÓ CHỈ SỐ AXIT TỰ DO CAO TRÊN XÚC TÁC ĐA OXIT KIM LOẠI . phản ứng. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, theo các hướng sau: - Nghiên cứu, chế tạo biodiezel B100 từ dầu jatropha trên hệ xúc tác đa oxit kim loại La, Zn/ZrO 2 -Al 2 O 3 -SO 4 2- chứa. Hùng Cao học Khóa 2011-2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ……………………. Nguyễn Việt Hùng NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO BIODIEZEL TỪ DẦU JATROPHA CÓ CHỈ SỐ AXIT
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ, nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ, nghiên cứu chế tạo biodiezel từ dầu jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loạ, Chương 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan