bài giảng toán 5 chương 3 bài 10 hình hộp chữ nhật - hình lập phương

11 420 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:30

T O A N 5 Bài T O A N 5 Bao diêm, viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật 1. Hình hộp chữ nhật: T O A N 5 Hình hộp chữ nhật 1. Hình hộp chữ nhật: A B C D M N P Q Đỉnh Cạnh Mặt 1. Hình hộp chữ nhật có … mặt. 2. Hình hộp chữ nhật có … cạnh. Đó là:… 3. Hình hộp chữ nhật có … đỉnh. Đó là: … Điền vào chỗ trống: T O A N 5 1. Hình hộp chữ nhật: Hình hộp chữ nhật có 6 mặt (như hình vẽ): 1 2 3 4 6 5 3 4 1 2 5 6 3 1 4 2 5 6 Hai mặt đáy (mặt 1 và mặt 2) và 4 mặt bên (mặt 3, mặt 4, mặt 5 và mặt 6) đều là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật Mặt 1 bằng mặt 2; mặt 3 bằng mặt 5; mặt 4 bằng mặt 6. T O A N 5 Chiều dài 1. Hình hộp chữ nhật: A B C D M N P Q Đỉnh Cạnh Mặt *Tám đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P và đỉnh Q. * Mười hai cạnh là: cạnh AB, cạnh BC, cạnh DC, cạnh AD, cạnh MN, cạnh NP, cạnh QP, cạnh MQ, cạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ. Hình chữ nhật có ba kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiều cao. C h i ề u r ộ n g Chiều cao T O A N 5 Hình lập phương Hình lập phương có sáu mặt là các hình vuông bằng nhau. 2. Hình lập phương: T O A N 5 Hình hộp chữ nhật và hình lập phương có điểm gì giống và khác nhau? Giống nhau: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương đều có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh và 3 kích thước. Khác nhau: + Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật. + Hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông. Hình lập phương là trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật. T O A N 5 Bài 1 Viết số thích hợp vào ô trống: Sè mÆt Sè c¹nh Sè ®Ønh Số mặt, cạnh, đỉnh Hình Hình hộp chữ nhật Hình lập phương 6 12 8 6 12 8 T O A N 5 Bài 2 a) Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật Các cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật là: AB = DC = QP = MN AD = BC = NP = MQ AM = BN = CP = DQ A B C D N PQ M T O A N 5 Diện tích mặt bên ABNM là: Bài 2 b) Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích của mặt đáy MNPQ và các mặt bên ABNM, BCPN. Diện tích mặt đáy MNPQ là: 12cm 2 A B C D N PQ M 18cm 2 24cm 2 Diện tích mặt bên ABNM là: 12cm 2 14cm 2 24cm 2 12cm 2 14cm 2 21cm 2 [...]...T O A N 5 Bài 3 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương? 11cm 8cm 8cm 12cm 5cm 6c m 4cm 10cm A 8cm 8cm 6cm B Hình A là hình hộp chữ nhật; hình C hình lập phương C . T O A N 5 Bài T O A N 5 Bao diêm, viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật 1. Hình hộp chữ nhật: T O A N 5 Hình hộp chữ nhật 1. Hình hộp chữ nhật: A B C D M N P Q . O A N 5 A CB 10cm 4cm 8cm 6cm 6 c m 5cm 11cm 12cm 8cm 8cm 8cm Bài 3 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương? Hình A là hình hộp chữ nhật; hình C hình lập. Cạnh Mặt 1. Hình hộp chữ nhật có … mặt. 2. Hình hộp chữ nhật có … cạnh. Đó là:… 3. Hình hộp chữ nhật có … đỉnh. Đó là: … Điền vào chỗ trống: T O A N 5 1. Hình hộp chữ nhật: Hình hộp chữ nhật có
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 3 bài 10 hình hộp chữ nhật - hình lập phương, bài giảng toán 5 chương 3 bài 10 hình hộp chữ nhật - hình lập phương, bài giảng toán 5 chương 3 bài 10 hình hộp chữ nhật - hình lập phương