bài giảng toán 5 chương 1 bài 4 phân số thập phân

10 511 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:19

Toán 5 Đọc các phân số sau: 3 10 5 100 17 1000 Ba phần mười Năm phần một trăm Mười bảy phần một nghìn Em có nhận xét gì về mẫu số của ba phân số Mẫu số là 10; 100; 1000 Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi là các phân số thập phân Nêu một số phân số thập phân Tìm phân số thập phân bằng phân số 3 5 3 5 3 x 2 5 x 2 6 10 = = 7 4 7 x 25 4 x 25 175 100 = = 20 125 20 x 8 125 x 8 160 1000 = = 7 4 20 125 Tất cả các phân số đều có thể viết thành phân số thập phân? Khi muốn chuyển một phân số thành phân số thập phân, ta tìm một số có thể nhân với mẫu để được 10; 100 hoặc 1000; rồi lấy cả tử số và mẫu số của phân số nhân với số đó để được phân số thập phân (cũng có khi rút gọn để được phân số thập phân) Chú ý 10 9 100 21 1000 600 100000 720 ; ; ; Click to add Title 2 Đọc các phân số thập phân 1 Click to add Title 2 Viết các phân số thập phân 2 Bảy phần mười Hai mươi phần trăm Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn Một phần triệu 7 10 20 100 475 1000 1 1 000 000 Click to add Title 2 Phân số nào dưới đây là phân số thập phân 3 3 7 100 34 17 1000 4 10 69 2000 ; ; ; ; A B C D 4 10 100 34 17 1000 ; ; 4 10 ; ; 17 1000 69 2000 ; 4 10 17 1000 4 10 17 1000 ; 3 7 ; Chọn đáp án đúng: Click to add Title 2 Viết số thích hợp vào ô trống 4 7 2 7 x 2 x 10 = = 3 4 3 x 4 x 100 = = 6 30 6 : 30: 10 = = 64 800 64 : 800: 100 = = a) b) c) d) 5 5 35 25 25 75 3 3 2 8 8 8 ĐÂY CHÍNH LÀ KẾT QUẢ ĐÚNG. Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI. BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ. . mẫu số là 10 , 10 0, 10 00 gọi là các phân số thập phân Nêu một số phân số thập phân Tìm phân số thập phân bằng phân số 3 5 3 5 3 x 2 5 x 2 6 10 = = 7 4 7 x 25 4 x 25 1 75 10 0 = = 20 1 25 20 x 8 1 25. to add Title 2 Phân số nào dưới đây là phân số thập phân 3 3 7 10 0 34 17 10 00 4 10 69 2000 ; ; ; ; A B C D 4 10 10 0 34 17 10 00 ; ; 4 10 ; ; 17 10 00 69 2000 ; 4 10 17 10 00 4 10 17 10 00 ; 3 7 ; Chọn. được 10 ; 10 0 hoặc 10 00; rồi lấy cả tử số và mẫu số của phân số nhân với số đó để được phân số thập phân (cũng có khi rút gọn để được phân số thập phân) Chú ý 10 9 10 0 21 1000 600 10 0000 720 ;
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 1 bài 4 phân số thập phân, bài giảng toán 5 chương 1 bài 4 phân số thập phân, bài giảng toán 5 chương 1 bài 4 phân số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn