Bài giảng định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng

74 784 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 14:03

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI B MÔN: CÔNG NGH VÀ QUN LÝ XÂY DNG BÀI GIẢNG ĐỊNH MỨC VÀ TIÊU CHUẨN TRONG XÂY DỰNG Biên soạn: TS. Đồng Kim Hạnh Hà Nội 2012 2 PHẦN I: ĐỊNH MỨC TRONG XÂY DỰNG Chương I. Khái niệm chung 1.1 Định nghĩa, phạm vi áp dụng, đối tượng phục vụ 1.1.1 Định nghĩa n cùng là yu t quan trng nh m bo s n phm hàng hóa cho xã hi, mung phi gii quyt các v  - i lao ng - Công c ng -  chc sn xut i xây dng mi, phi ci tin công c lao ng, thc hing. V ng, ngành xây dng phi áp dng các kt cu và vt liu tiên tin, thc hi chc sn xut tiên tin  chc sn xut theo dây chuyn, thc hing hóa sn xut vt liu xây dng, tiêu chun hóa khâu thit k t c thành tu ca tin b k thut nói trên mung mng xuyên và có tính cht pháp lnh thì tính toán, c th hóa thành các ch tiêu s ng. nh mc là ng sng quá kh biu hin bng thng, bng giá tr hoc hin vc phép s d sn xut m sn phm (hoc thc hin mt khng công vic) theo tiêu chun, chnh và theo quy trình công ngh hp lý, trong nhu kin trang thit b k thut, t chc sn xut và trình  qun lý ca thi k k hoch. (Theo NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 201-CP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1981 VỀ QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT) nh mc là tiêu chuc xí nghinh: nó ph sn xut ca các ngành ngh trong mt thi k nh khng ch vic s dng tin vn, vt b máy móc, nhân lc mt cách hp lý. nh mc k thut là tiêu chun biu th mi quan h gia s tiêu dùng ng v nhân lc, vt lc (sng, máy móc, vt ling lc v.v ) vi s ng sn phm có chng hu kin t chc thi công hp lý (tc c t chng chính xác phù hp v 3  hin ti và thit b, máy móc công c ng hin có). nh mc k thut có tác dng rt quan tri vi vi thi công và h thp giá thành công trình, là mt b phn không th thic trong công tác qun lý xây dn; nó cho phép áp dng nhng bin pháp t chng tiên tin và c sn xut. Nhim v cnh mc k thu pháp khoa h nghiên cu s quan h gia s ng sn phm vi s tiêu hao bình ng v nhân vt lnh ra mt tiêu chun hp lý hoc phát hin nhng v tn ti trong vic s dng nhân vt l ra các bin pháp ci tin t chc lao u kit lao ng. nh mc k thut có vai trò quan trng sau: nh mc k thut góp phn thng nht và tiêu chun hóa quá trình sn xut. nh mc k thung và tit king xã hi. nh mc k thung ty tin b k thu  tiêu chun hóa quá trình sn xut. nh mc k thut rt cn thit và là ti cho công tác k hoch hóa, các k hoc tính toán t các ch nh mc góp phn qun lý và s dng mt khng ln v nhân công, va ngành xây dng, mang li hiu qu kinh t cao. nh mc k thut phn ng xã hi trung bình cn thi  xây dng mt cách chính   so sánh, la chn các gii pháp tng. nh mc k thu  xây dng ch tiêu phu mn và t qu ng ca tng cá nhân . nh mc k thu  n phm, thc hin s phân phm bo công bng gia quyn l ca ng khi tham gia sn xut. 1.1.2 Phạm vi áp dụng Phm vi ng dng cnh mc k thut trong xây dng rt rng rãi. Biên son d toán, p k hoch ti thi công hay ký hng giao thu nhn khoán, 4 kt toán tinh t chng, truyt nhim v thi công, kim tra hiu qu công tác và phân tích các mt hong kinh t cu thi công ca công ty xây dng u phnh mc k thut. 1.2 Phân loại định mức 1.2.1 Nội dung phân loại định mức nh mc chia thành các lo 1nh mc áp dng chung cho các ngành, các cnh cho nhng sn phm (công vic) ch yc thng nht qun các cân i chung ca nn kinh t quc dân. 2nh mc áp dng trong tnh cho nhng sn phm (công vic) nh mc, khi cn c th nh mc,hoc cho nhng sn phm (công vic) cc phân cp qun lý. 3nh mc tnh,thành ph c khu trc thui tt là tnh) áp dng trong phm vi tnh cho nhng sn phm (công vi nh mnh mc ngành; khi cn c th nh mnh mc ngành; hoc cho nhng sn phm (công vic) ca tc phân cp qun lý. 4nh mc huyn, qun và thành ph, th xã trc thuc tnh i tt là huyn) áp dng trong phm vi huynh cho nhng sn phm (công vi nh mnh mnh mc tnh, thành ph; khi cn c th hoá nh mc ca cp trên, hoc cho nhng sn phm (công vic) ca huyc phân cp qun lý. 5nh m  áp dng trong t  nh cho nhng sn phm (công vinh nnh mi vi xí nghip qu    nh m   i vi xí nghip qu  a  n c th  nh mc ca cp trên; hoc cho nhng sn phm (công vic) c  sn xuc phân cp qun lý. 1.2.2 Nội dung phân loại định mức kỹ thuật 1. Mức tiêu phí lao động: Trong quá trình sn xu thu m sn phm thì phi tiêu phí mng (mt s yu t sn xut v vt liu, nhân công và máy thi công). Vy yu t sn xu m m sn phm, hoc s sn phc khi tiêu phí mt yu t sn xuc gi là Mức tiêu phí lao động 5 2. Định mức kỹ thuật: c xây d n ca quá trình sn xut, s dng các yu t sn xut hp lý v mi mm bo cht ng sn phm, loi b nhng tiêu phí bt hp lý,mang tính cht tiên tin và hin thc gi là Định mức kỹ thuật. 3. Xây dựng định mức kỹ thuật là nghiên cu t m quá trình sn xut, loi tr nhng tiêu phí bt hp lý nhm bin nó thành quá trình tiêu chu m sn xut nhng, công c i c sp xp mt cách hp lý nht theo thi gian và không gian.  ng, x lý s liu nh mc c th. 4. Công tác định mức kỹ thuật là mt khái ni ch các công vic sau: - Nghiên cu t chc xây dnh mc m ng xuyên - Vn dnh mc m nghiên cu chnh mc p lý. - Nghiên cu n xut ci sn xut tiên tin nhm ph bin áp d xây dnh mc mi. 5. Các tiêu chuẩn thời gian và định mức gốc: Trong quá trình xây dnh mc, vi nhng công vic c nh lp li ta xây dng thi gian tiêu chun  thc hin phn vi dng các tài liu gc có sc bit là ca máy móc thit b (t quay, t chy có ti, t chy không t nh mc. Các loi thi gian tiêu chun và tài liu s d gi là Tiêu chuẩn thời gian và định mức gốc. 6. Các định mức biến loại: có nhng công vic mà tính cht làm vic hoàn toàn git vài nhân t i. Ví d vn chuyn t vn và tri,  i; hoc công tác làm ct thép vng kính khác nhau. Các lonh my gi là định mức biến loại. Li dng tính cht bin loi ta có th quan sát tính toán mt s n hình, sai suy cho các loi khác. Cách phân loại khác của định mức kỹ thuật a. Theo yếu tố chi phí sản xuất: nh mc k thuc phân thành 3 loi - nh mng 6 - nh mc v - nh mc thi gian s dng máy b. Theo cách trình bày: nh mnh mc thi gian s dng máy c phân thành 2 loi: - nh mc thi gian - nh mc sng c. Theo mức độ bao quát của các loại công việc nằm trong định mức: nh mc k thuc phân thành 3 loi - nh mc dng ch nh mng, vi gian s dng máy cho m   sn phm hoàn ch   ngày công xây dng/1m 2 XD, s viên gch /1m 2 XD - nh mc d toán tng hng, vi gian s dng máy cho m khng công vic xây dng tng hp (bao gm nhiu loi công vic xây dng riêng r có liên quan h to nên m sn phm tng hc cho mt kt cu xây dng hoàn chnh mc d toán tng h l dng tng hp. - nh mc d toán chi ting, vi gian s dng máy cho m khng công vic xây lp riêng r  công tác xây, trát, lp ngói, lát nnh mc d toán chi ti l dng chi tit. 1.2.3 Phân loại định mức kỹ thuật trong xây dựng nh mc k thuc s dng trong xây dng có th phân chia theo cách dùng hoc theo ni dung ca chúng. 1.2.3.1 Phân loại theo cách dùng Dnh mc k thut chia làm ba lonh moán, nh mc d nh mc thi công. 1. Định mức sơ toán ng l khng khui ca toàn b kt cu   tiêu dùng v nhân vt l hoàn thành l000m 3 t p bêtônng s n thit 7 k b khi lp k hoch ti khng ch c dùng làm  cho b phn thit k nh s ng cn thit v nhân vt lc và thit b máy móc cho b ph ngh c cung cp vng nhân lc. 2. Định mức dự toán ng l   kh ng khu i ca tng b phn công trình hoc kt cu b ph  chi phí v nhân vt l hoàn thành 10m 3 bêtông tr pin ca cng lc, 100m 3 p, ). Nó dùng làm  n thit k k thut khi lp k hoch tng ti thi công. K hoch ti  lp d toán và chc dùng   nh các ch  hng giao thu nhn khoán và nghim thu trong thi công. 3. Định mức thi công là ch s ng v nhân lc, vt lc, kíp máy cn thit  hoàn  sn phm ca mt quá trình thi công bt k (quá trình công tác hoc quá trình tng hp). Nó ch y biên son thit k thi công và k hoch phn vic, truyt nhim v thi công, kt toán tic hành ch  giao thu nhn khoán và nht linh m cho vic biên son nh mc d toán. nh mc b phnh mc ca mt phn vic cá bit, thm chí còn là nh mc ca mt thao tác. Trong thc t    nh mc b phn ít s dng ng làm tài li d thnh mc thi công. 1.2.3.2 Phân loại theo nội dung  vào nnh mc k thut có th nh mc thi nh mc snh mc thnh mc snh mc tiêu hao vt liu: 1. nh mc thi gian là s tiêu phí thng cn thi sn xu v sn phm có chng hp quy cách cng vi ngành ngh và  , làm vi  u kin t ch  ng chính xác, t chc k thut bình ng, s dn và công c ng có hiu qu. nh mc thng khong th hoàn thành mt quá trình thi công (xây dng hoc lc biu th b ca, gi, phút. 2. nh mc sng là s ng sn phm hp quy cách v chng mà công nhân làm ra tron thi gian vu ki ngho ca nh mc thi gian. 3. nh mc thi gian máy là s ng v thi gian cn thit s dng 8  sn xu sn phm có chng hu kin t chc chính xác quá trình xây lp bi. 4. nh mc snh mt máy) là s ng sn phm có chng h thi gian (ca, gi) khi t ch gii hoá mt cách chính xác quá trình sn xut. Nó là s ngho cnh mc thi gian máy. 5. nh mc tiêu hao vt liu là s ng vt liu c sn xu sn phm h nh giá tr d toán công trì chc hch toán và kim tra s tiêu hao vt liu. 1.2.3.3 Phân loại theo phạm vi quản lý sử dụng 1. nh mc ban hành và áp dng chung cho tt c các có công tác xây dnh mc d toán tng hp. 2. nh m     ng ngành hoc t    hành cho các chuyên ngành xây dng hoc cho các công tác xây lc bit  s dng trong phm vi ngành hoc ta  3. nh mc ni b nh mc công ty, xí nghip): Khi có nhng công vic có nhc thù riêng mà Nhà  nghip s xây d nh m   áp dng trong phm vi công ty, xí nghip mình. Tóm li, các lonh mc trên có th c s dng trong toàn quc, có th    í nghi   s dng trong phm vi qun lý sn xut ca mình. Chương II: Phương pháp nghiên cứu định mức kỹ thuật Vic nghiên cnh mc là nhm mi tho nhng mc chun ca quá trình xây lnh mc b phn), nh m thc hin các mc chunh rõ s quan h gia s ng sn phm vi s ng v nhân vt lc mt cách khoa hc. 2.1 Nội dung và trình tự nghiên cứu Vic t chc nghiên cnh mc ca các quá trình xây l khi tho nhng mc 9 chun d k thuc thc hi 1. n chun b tin hành nghiên cu: phân tích toàn b quá trình thi công và các tài li chc thi ng, quy phm nghim thu thi công, kinh nghim sn xut tiên tin, bin pháp k thut mi. v.v ) la chnh mc k thut, tp hp và h thng hoá nhng s liu cn thit cho s xác lp mc chun. Mca nhng v  nh trình t thi công hn, t chi vi vic hoàn thành quá trình thi công. Quá trình thi công là tên gi tng quát ca các dng quá trình sn xuc tin hành trong phng. Tu theo m phc tp ca t chc sn xut ca nó mà có th chia ra thành phn vic, quá trình công tác và quá trình tng hp. Khi hoàn thành mt quá trình thi công thì s c sn phm nhnh. Phần việc là mt quá trình thn nht không th chia ct v t chc, không th i v công ngh tr n trong vic phân chia quá trình thi công khi khi tho mc chun cnh mc k thut, ch  ng hp cn nghiên cthao tác tiên tin thì mn vic chia nh thành thao tác. T hp ca mt s phn vic có liên quan mt thit vi nhau v quy trình công ngh do cùng mt công nhân hoc mt t c gi là quá trình công tác. Khi phân chia các hng mc cnh mng ly quá trình công tác làm chun. Còn quá trình tng hp là t hp ca mt s quá trình công tác có liên quan trc tip vi nhau v mt t chc liên h cht ch v  thành phm cui cùng. (Ví d, p là thành phm ca mt quá trình tng hp do ba quá n chuym nn hp thành.) Chia quá trình thi công ra thành phn vic, quá trình công tác và quá trình tng hp nhm mng v v phân tích s tiêu hao thi gian làm vinh u king, tin hành quan trc thi gian và xây dng d thnh mt ng thi vic phân tích m n hay phc tp ca quá t li vi tính hp lý ca t chc thi công. 2. T chc tin hành nghiên cu, gm có: phân tích các loi nhân t n quá trinh thi công, la chng quan tri u king bình quân tiên ti hoàn thành quá trình thi công  cht b, chng vt liu và sn phm v.v ) chun b tt công tác quan trc th khng nghiên cu. 10 S phân bit gia quá trình thi công này vi quá trình thi công khác quynh bi các nhân t n chúng. Vì vy có th dùng nhân t  c m ca quá trình thi công. Nhng nhân t n quá trinh thi công có th chia làm hai loi ln là nhân t k thut và nhân t thi công. Nhân t k thut bao gm: 1. Loc tính k thut ca sn phm (hoc ca công tác). 2. Loi hình, quy cách và cp ca vt liu. 3. Long ca thit b máy móc. Nhân t c quynh bm t chc ca quy trình công ngh và u kin công tác ca quá trình thi công. Ch sau khi nghiên cu, phân tích các nhân t ng mi có th nh m nh ng ca các nhân t và mi liên quan gia chúng. T u kin ng bình quân tiên tin cu kin bình ng bình quân tiên tin cu tiên da vào nhân t k thu nh tr s bình quân tiên tin ca nhân t thi công ni b và tr s trung bình ca nhân t thi công bên ngoài. 3. Tin hành công tác nghiên cu: ti gian tiêu phí và tình hình phân b th   thc hin quá trình thi công, ghi chép s ng sn ph c hoàn nh mc ng ca các loi nhân t i vi s tiêu hao thi gian làm vic, quan sát quá trình làm vic ca công nhân hoc máy, ghi chép và làm sáng t nhng v còn tn tn quá trình nghiên cu. Kt qu ca quan trc thi gian phi ghi vào bng mu in s làm tài liu gc cho d thnh mc. Sau khi kt thúc quan trc thi gian thì tin hành x u các tài liu quan trc và kim tra m chính xác vic ghi chép thi gian trên nhng bng mu in sn. 4.  nh kt qu nghiên cu: Nn này là tin hành phân tích, chnh lý cui cùng tài liu quan trc, tính toán tr s mc chun,  cu to các hng mc ca nhng tiêu chun cnh m  cho vic biên sonh mc. Khi hình thành kt qu nghiên cu cn tin hành thit k và gii thích bn thuyt minh các hng mc ca nhng mc chun, tin hành t chc kim tra và bin lun v bn d án các hng mc ca nhng mc chun. Bn d án có hng mc này phc phê chun [...]... 3.1 Hệ thống định mức xây dựng Định mức xây dựng được quy định trong Nghị định 99/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức tỷ lệ 3.1. 1Định mức kinh tế - kỹ thuật Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm: định mức dự toán xây dựng và định mức cơ sở của tư vấn, của chủ đầu tư, của nhà thầu Định mức dự toán xây dựng là cơ sở... một đơn vị khối lượng công tác xây dựng Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính và phụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng 16 b Hệ thống định mức dự toán xây dựng: Định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng công bố: là định mức dự toán các công tác xây dựng, lắp đặt, phổ biến, thông dụng có ở các loại hình công trình xây dựng Ví dụ như: -Công văn 1751/BXD-VP,... cơ sở để lập đơn giá xây dựng công trình (dựa vào định mức cơ sở có tính hao hụt, tỉ lệ luân chuyển trong quá trình thi công) Định mức cơ sở là dữ liệu của tư vấn, của chủ đầu tư, của nhà thầu tham khảo hoặc sử dụng khi lập định mức dự toán xây dựng công trình a Định mức dự toán xây dựng Nội dung: định mức dự toán xây dựng công trình thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn... trình bởi kỹ sư định giá c Định mức cơ sở Định mức cơ sở còn gọi là định mức kỹ thuật, chưa tính đến các thành phần hao phí, luân chuyển và các hao phí khác Định mức cơ sở bao gồm định mức vật tư, định mức nhân công lao động và định mức năng suất máy thi công d Định mức vật tư Là mức hao phí từng loại vật liệu để cấu thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch hoặc... toán trị số định mức phải thiết kế điều kiện tiêu chuẩn Điều kiện tiêu chuẩn là căn cứ để đề ra điều kiện và phạm vi áp dụng của định mức ban hành kèm theo định mức Nội dung điêù kiện tiêu chuẩn bao gồm: - Tên định mức (tên công việc) - Đơn vị đo sản phẩm - Thành phần công việc: nói rõ công việc nào thuộc phạm vi định mức, công việc nào không thuộc phạm vi định mức - Thành phần công nhân: xác định được... lương của công nhân xây dựng hiện hành … Bước2 Thiết kế điều kiện tiêu chuẩn: 19 Dựa vào các tài liệu thu được trong phiếu đặc tính, các quá trình sản xuất phù hợp với trình độ hiện tại, đề ra các điều kiện tiêu chuẩn chung của định mức hoặc điều kiện tiêu chuẩn riêng cuả từng định mức Bước3 Thiết kế các trị số định mức: Tính số giờ công hoặc giờ máy cho 1 đơn vị khối lượng định mức và tiền lương chính... lầm trong quá trình biên soạn định mức Mức chuẩn hay định mức bộ phận cần phải phù hợp với trình độ kỹ thuật và tổ chức thi công hiện tại 2 Xác định định mức của công việc cơ bản: định mức của công việc cơ bản của quá trình công tác hoặc quá trình tổng hợp là do định mức bộ phận tổ hợp lại mà thành, được xác định theo dạng công thức sau đây: N c = k 1 n 1 + k 2 n 2 + +k n n n Trong đó: Nc - định mức. .. gạch, 1m2 lát gạch hoặc 1 loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm thiết kế - thi công của Nhà nước Định mức vật tư được lập trên cơ sở các quy chuẩn xây dựng, quy phạm thiết kế, thi công, nghiệm thu và kết quả áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ xây dựng, công nghệ vật liệu xây dựng e Định mức lao động Là hao phí lao động trực tiếp (theo... (có xây dựng chuyên ngành), UBND các tỉnh công bố: là định mức dự toán cho các công tác chưa có trong hệ thống định mức do Bộ Xây dựng công bố Ví dụ như: -Định mức sửa chữa lưới điện theo QĐ số 366/EVN ngày 28-12-2000 của Tổng công ty Điện lực VN -Định mức sửa chữa lưới điện theo 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 28-12-2000 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN Định mức dự toán xây dựng công trình: là những định. .. minh và trình bày định mức: Việc thuyết minh phải đảm bảo ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung pháp lý của định mức Việc trình bày định mức thành bảng sao cho hợp lý và khoa học, tức là những loại định mức nào có thể trình bày chung trong 1 bảng với số cột, số dòng hợp lý phản ảnh các biến loại và nhân tố ảnh hưởng của nó liên quan đến bảng danh mục và mô hình định mức đã đề ra từ đầu Với mỗi trị số định mức . s dng máy và thit b thi công chính và ph  hoàn thành m khng công tác xây dng. 17 b. Hệ thống định mức dự toán xây dựng: Định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng công. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI B MÔN: CÔNG NGH VÀ QUN LÝ XÂY DNG BÀI GIẢNG ĐỊNH MỨC VÀ TIÊU CHUẨN TRONG XÂY DỰNG Biên soạn: TS. Đồng. gian tiêu chun và tài liu s d gi là Tiêu chuẩn thời gian và định mức gốc. 6. Các định mức biến loại: có nhng công vic mà tính cht làm vic hoàn toàn git vài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng, Bài giảng định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng, Bài giảng định mức và tiêu chuẩn trong xây dựng

Từ khóa liên quan