Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8

36 3,413 3

Dameva Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 12,227 tài liệu

  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:46

Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 I. §ia lÝ ch©u ¸ A. Tù nhiªn ch©u ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ   !"#$%  &"'(% )"$ *+, "/+,%/+, 2. L·nh thỉ: 0&(!(12  3 +,%ă4+,+,5, 678 %4+, 5, 9:;,7:< =49>-?%(!1'4<$@A'-B-CD@,9& *% 9E F(4CC%C@,9& * :GH(I,7</B,(-6>('"JKLL9& C©u hái: M3%94+,NO91,P M394-6>-&91,+,+'  &  3  < M3"Q+,NA724 91,:'<!,R &-A-S-"/1<T4</1 @<U@4<; =4(-4-&91,+VB,W)X+7%  B,9E,91,<M491,)4+")4 3 %)4 %)4N& < MY&Z+,'-B%91,&  3  %'9)% & ['N%& )'-< 2. §Þa h×nh ch©u ¸:?&\E& /+,NB,@RQ%Z,7: %?Z(%B,?!Y(!1 '4 UQ7V*4"U\AU%W\AW-&3  F!3 ] /QZ,7: 1,O,+&%:Q N!# ,7! 25, #&< C©u hái : 1. W3 F/+,NO91,Z)^ _W3 F-&91,+,+  UQ%Z,7: #\O2 !E'-B%-&9 1,+VB,)+7% B,9E,91,<M)4+ )4 3 %)4%)4N& < U %:QZ,7: 91,^+V(  _W3 FNOZ)^" Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô D Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 /67Q7V*4%3 F!3 ]:Z) ^+,¸ N&-49E< W3 FB,Q%Z,7: %Z)N(R-4:N3,` @& -a+7@-4< 3. §Ỉc ®iĨm khÝ hËu ?&*\E&" =1,+,+' "b+B,4c<<<<d b+B,9E,c d… >!-9E,91,N& 9E,91, 3 " bU@4N& "W) &% & bT4N& 1@N& "W) b/9E,91, 3 "+7 &%, C©u hái: C©u 1. Tr×nh bµy ®Ỉc ®iĨm vµ sù ph©n bè c¸c miỊn khÝ hËu cđa ch©u ¸. Gi¶i thÝch v× sao ch©u ¸ cã nhiỊu lo¹i khÝ hËu?  eB91,-"cO !d"?&!(&B! 2 U <MB&  )'-%@(,!F*KL L   eB91,N& f&"cOW)%W)U &%U &d<e )N 3 > %-%9)<e [NN>%Nf&  eB91, 3 "cO(3 d"& )-%9)<e  N9)<  eB91,1@W3 ,"cO +7d"& )& B,%&  N9)< "  /+,N949>-?< Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô * /11 W4 9 1, U@4 ; =1,+,¸ «4 0.3 N & gh W3 , N& 0. 3 UQ  =)N& /1@4 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011  M3<  W3 FB,@RQ%Z,7: ##O2 !E '-B-&91,+VB, < C©u 2. V× sao nãi ch©u ¸ cã khÝ hËu ph©n ho¸ ®a d¹ng? H·y gi¶i thÝch. =1,+,+B,4!,R &<?&41 %)4%1@%@4%<MF-6>+,  +B,9E,VB,)+7c"W41@N"1@N & %1@W3 ,g%/1@  d<U,7:+94-6 >(-4%QZ,7: #\O2 !E< U OQ%Z,7: 9+,^+V( < C©u 3. KhÝ hËu giã mïa Èm ë §«ng ¸, nam ¸, ®«ng nam ¸ cã ®Ỉc ®iĨm chung g×? e "N>& VB,4%-&iN f&%& B, e )"N 3 > %i9)- C©u 4. Ch©u ¸ cã mÊy lo¹i khÝ hËu phỉ biÕn, nªu ®Ỉc ®iĨm vµ vïng ph©n bè cđa chóng? /N*-91,>!j b=1,N& "T4N& 1@N& OW)%@4 N& OW)U &%U &< W\E&"e "N>& VB,4%-& iNf&%& B,<e )"N 3 > %i9) - b=1, 3 "?&1@ 3 %)4 3 %@49)<+ !RO+7U &%M(3 W\E&"& N9)%& )-9)<0S& k9 *LLKLL&&%-S!R'-4:(f&9)9''< C©u 5. Giã mïa lµ g×? Ngn gèc h×nh thµnh giã mïa ch©u ¸? Tr×nh bµy sù ®ỉi híng giã theo mïa ë Ch©u ¸. N& -N>V& %NS4' S ,< U,?RF"l:-@9V& m  3 /+,4* F$'W($%-&ZN>i,7: >4V& < l>4NV& O/+," e )"N ! >B &$%' -9)<e N  &nW$% &$Bo %'N f&& B, C©u 6. Nªu ®Ỉc ®iĨm giã mïa ë §«ng Nam ¸, Nam ¸. V× sao chóng cã ®Ỉc ®iĨm kh¸c nhau nh vËy? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô  Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 W\E&"e N U &nW$Bo "Nf&%& B,% & )N ;! B;W"-9)< U+"e N,'>& VB,4 e )N,' 3 - >B C©u 7. Dùa vµo biĨu ®å nhiƯt ®é, lỵng ma ë I-an-gun.: d U:,1pB@(%-S& </!!E,?,(9E,91,P !d FZ o ,-& 'B,& P g$" %1p"  U@( 5, #&<@(''9*K L cDd< U@( '9* L cC%Kd</N*-A@(cC%K DL%DDd<  e "-S& -4%& +!RV& %& & B,cKDLd<e  )& < ,(9E,91,@4N& < !<o"$& NN>& B,4< E- ri- at: - U@(":-@@(-4c!:(@#&-4d<N@(  '9J L /cGd<N@(''9D L /cDd< 0S& "& '%& k,'@& )%&  ' ak9*LL&&c*d<e(ZR9)N& cG%J%qd< rs9-,1"W+7-9,N91,@49)< U- lan-ba-to: - U@(":-@@(:-@'-4#&<N@(  '9*C L /cHd<N@(''9XD* L /cDd< 0S& "t'<e 1,& <& B,'9 KLL&&cHd<e(ZRA,9)N& cDL%DD%D*d rs9-,1")4 3 < /+,J"$ !"U@(%-S& ,!FSgc, u,Rd   v, R D *  C K H G J q DL DD D* U@( c L /d 0S& c&&d %* Kq C%D Kq J%L J D%K q DJ%J q *%D GH *G%D DCK *G%L DC* **%J D*G DG%C GD DD% K* K%J G Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô C Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 g67w!E,?@(%-S& 33 E&7,(9E,91,P 4. S¤NG Ngßi ch©u ¸:\E& l)^+,9ENB,@RZ)-4< Z)%x %l'%ZgY%Ze:/)%lgg%i < /Z)O+,+!R9)B,N(49]< /Z)N327,B ),`@%^Z)O9, 9N3B,'4ZiZR%,`@%  )%,-3%!,)?,`Z< §Ỉc ®iĨm Khu vùc M¹ng líi s«ng Híng ch¶y ChÕ ®é níc B¾c ¸    /N  &  -4 Z)^7\ 4B,Z)-4" Z)T!%Z)o :+7%Z)0: U …  U &  -:  b e )"  Z) !3 N!#9p< be ,+"4Z) -:     c  !# ,7     d  +7    -a !#-4< §«ng Nam ¸ Nam ¸ §«ng ¸    /N  &  -4 Z)^7\ 4B,Z)-4" Z)  n&, %  Z) gg%Z) i   %  Z) e:  =)%  Z) gY <…   W)   +7 U & /(4.,( (& < be & "Z)N4 -4< b e  9)" 4 Z) < T©y Nam ¸ Trung ¸    l)^9p& E AW) +7 b e  9)" 4 Z) \9@< be & "49) -4  c  & %  ,7   !#         Q  d< C©u hái: C©u 1<V× sao nãi s«ng ngßi ch©u ¸ ph©n bè kh«ng ®Ịu vµ cã chÕ ®é níc kh¸ phøc t¹p? l)"b=E< b/7V4U &-: be )Z)N!#%-a-4& ,+ bU,?,'"#,7  l)W)%W)U &%U &" Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô K Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 bt'E b-a,RA,,%,R)A,,+ bU,?,'".,((& &  l)+7U &%," b=p&E b0,-S4B-,&%N&(ZRZ)yz m  & bU,?,'"#,7  C©u 2<Cho biÕt gi¸ trÞ vµ nh÷ng bÊt lỵi cđa s«ng ngßi ch©u ¸?  /Z)N327,B ),`@%^Z)O 9,9N3B,'4ZiZR%,`@% )% ,-3%!,)?,`Z<  '-S"0a +7@-4Bi2 5. Nh÷ng thn lỵi, khã kh¨n cđa thiªn nhiªn ch©u ¸: ,1-S" bUB,9ZNm-S'-4c %A,&{%9R%Z%<<<d b/,7:W'%4%91,%%!E' %,?#-S c3 @%&\i%N%4d'?< 2 ,7:-ZO|   2 Zf&<  =N9#" b/Q E&O% &9)Y%-&@ -4+7O )%&O(@?}%#,)2  +( b/: c('%Q-~ %!6%-a<<<d+7@-4Bi2 B. §Þa lÝ kinh tÕ x héi ch©u ¸– · 1. Ch©u ¸ lµ mét ch©u lơc ®«ng d©n Gi¶i thÝch v× sao Ch©u ¸ cã d©n sè ®«ng nhÊt thÕ giíi? $+ZR+,&:HL•+ZR4c#&*LL*d 'K-A+ZR+,+,%'DDG-A++,%'C-A+,&I +, /N4)+'%F4-,u,R'W( * Nguyªn nh©n Ch©u ¸ ®«ng d©n: - §K tù nhiªn: thn lỵi cho sinh sèng vµ s¶n xt: b=1,Nf&& B,&@-4 bUB,?!Y(-4%&,&€ bU,?4? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô H Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 b,7:%!E%9ZQ - §K kinh tÕ xh: – b15,?-Q 4AB,- ( b03Z~9 -6>-+,i%-)2 B,B# & bgA,4NB9 E%AB,- ( bu, @& ^\B 2, D©n c thc nhiỊu chđng téc"e))-)%x):)%T -)%i-  3, N¬i ra ®êi cđa c¸c t«n gi¸o lín" n(" i9kA,%::9k]'4),7:<O'W( 1"p9kH%/UO'W( =)"WA,/U -VZ g?"9kGZ ,/U% +:, * ý nghÜa cđa t«n gi¸o ®èi víi ®êi sèng, x· héi Ch©u ¸;  Z %(#%9Q%.15,% /-R•NA.^4@ ,7:.#9:%-99V%Z )Zw+79N9# Z%‚7 &+,,ƒ '-ƒ , 4. Ph©n bè d©n c: Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè d©n c ch©u ¸ Kh«ng ®ång ®Ịu 1,)QO?!Y%V!E,(W)%W)U &%U &< ce(ZR&1(+ZR:DLL„9& *  ),u,R%?!Y V!EM@U &%W(<<<<<d$O+73 F!Y…% ),1-S% ' &,&€%91,Nf&& B,<  4"Q% ,7:,(+7U &%,+&(3 c  +7,u,R%o %n+:,<< D„9& * dM- !<$O+7 -9N9#%91,9)%-<  5. §Ỉc ®iĨm ph¸t triĨn kinh tÕ x héi ch©u ¸:– · C¸c níc Ch©u ¸ cã qu¸ tr×nh ph¸t triĨn sím vµ tr¶i qua nhiỊu giai ®o¹n: i>%,9+,EF( Z4 4" b/NB,B#&>%B,+(F(E 2  4 Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô G Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 bUi+!9 %!9Z%B2)%?}%# ,)%B< bg}6 B,&\>%S+7 ,(cR&%Z]%  2 u%?,`% Z]%!2 †W(%&-V%? %a92  +7U &%<<<diN@E%6,'@i  uZ 4+7%i:!E%ai@F&iZ  !,)!4'W(&/)-)&!)6F& /+,eI 9kDHDq" bg‡,4+,!3++&&99F&6&%B9 F1&E9p%.1,Z44< bt:U1Oe3:E N< l , ]* 7" bl , 4]*%A,4B,9@5,@%i+9> bUm ,R9k;; 7%94+,-:&&w E9)B,< C©u hái: C©u 1. V× sao nãi sau chiÕn tranh thÕ giíi 2, kinh tÕ c¸c n íc ch©u ¸ v ¬n lªn m¹nh mÏ nh ng ph¸t triĨn kh«ng ®ång ®Ịu? cBd l ,oo%94+,9@5,@%%i+) 9><W~ ,R9k;;%9+,-:&&wE 9)B,%NE  N&4Z ,"  U4E"U1<=6(E@%-i5,R )@]]*  /4-6>)@&4cUo/ld"/NF()@   <U; %W- %gu,R%g?=)  /4/)X)@"/)@E ) @^N ^5, }<c,5,R%'(%0 %e -  %M@  &d  /4U)@"e & %-%/ &,  /4,-:iA,&{96(E  " ,+7% +:,%/)V  g@ 7%O+,%/4N,1'%iZ)i+[9> ^&k-@ < 6. T×nh h×nh ph¸t triĨn kinh tÕ ch©u ¸: %U): * Thµnh tùucđa nỊn n«ng nghiƯp ch©u ¸? /&q•Z-S-Q %q•Z-S-Q &F2 4 Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô J Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 ,u,R%'W(- 4)+'46,'2- i+^ E9 0 %M@U &‡-419f,-%F 7,'9f, ]'F4 /1,)' "M9N& ,)+,!^%-S%%3<M99) ,):%!^% ,<M9-,),A-( /+,>4-+7)@!)%[% Z,%:% %} A,<<< * Nhê nh÷ng ®k nµo gióp ch©u ¸ sx lóa g¹o nhiỊu nhÊt thÕ giíi? - §k:" bUB,?!Y(-4%&,&€c'Y%W!-€%!Z)~,-<<<d b=1,Nf&%& B,\!@-O9N& ,()% &% ) &<S4\E&Z2 +7-Q 4 bl)^E%,?4? !?Z &,&€ ,' 44:,< W9=X" b0 (?%B,9@&?-Q 4 b$+ZR)3i:,.(-4% bUi+N15,#B,-%\!@!m #9)E, &  b, C«ng nghiƯp * V× sao nãi c«ng nghiƯp cđa ch©u ¸ ®a d¹ng nh ng ph¸t triĨn ch a ®Ịu? /',/U2 +, ?&"/U9 9%/U-,7@9&%/9 %W@~%Z:,<<< /U9 9:OA,4 /U-,7@9&%9%@~"EO4NF(=g= U1%,u,R%'W(%gu,R%W0  /UZ:,"EOA,4 * V× sao c¸c n íc ch©u ¸ ph¸t triĨn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiƯp nhĐ? /)@•c)@Z:,,d%EOA, 4+,<M4'B,9 ,"@& 7%7 %!- <<< lOI4+,,:EN&7F" b/N,?- (?%,1-SEE)@ •-AB,- (% EZ SB,@-& i+ b/+,N,?,7:-@,?}%#,)%%!E'? ,1-S!- bA-44/+,OF( E%RA5, 7^ R %F(=g=  :27,}A,/U•< Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô q Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011   II. §Þa lÝ c¸c khu vùc ch©u ¸ A. T©y Nam ¸ C©u hái D<W\E&3 3 -+7U &PˆI R4ZE9P  M3"UY&m ‰,7"9D* L C* L  B,!E%3!E"M3V%!En %!EV%!EW{%!E / %W3 ,g<U &%,%#4+,5, 9: ,7:< ý nghÜa:M3-S5, }<UY&:i )5,R% +, †,<UY&:QA,&{2 4cHK•~-SA,&{ d<M ,1-SEE)@A,% -,944 a-3 !7&%‚7  '< *<l+!R&B3 F2 +7 &P W3 F+7 & 27,-QZ,7:%?!Y{•V!E<  W)N67Q %7!iW3 ,%R@n4@ & - 7 %! 5, Z,7:>UI=FZ,7:o <  +7 &-Z,7:n (-4 Om -?!Y-€ <=1," +7U &nY&491,@41@%?&9E,@4 9)%1@ 3 %1@W3 ,g<=1,'9)%& '%( !R'-4%(f&9)9'F175, O+727,- &% ! &< C<l)^"9p&E%*Z)-4'9,- </( 42 Z)^.,('-4(4!#,7 k Q < K<,7:" ,,7:A,&{!1'4%+7&HK•m-SA,&{% *K•m-S9R2 4<$A,&{9R1,27,O9, ?!Y0€g%V3V</4,A,&{/)p%n1: Q%o< 6. D©n c. WB,9@:9N9#:+7U &-9,+2 +,%+ZN 9*JH@,i< $+1,27,OV!E%?!Y%NB,& -m NE-'74A&ZZ< A-4i+Vg? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô DL [...]... 27,3 28, 8 28, 9 28, 2 27, 2 24,6 21,4 18, 2 Lỵng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18 265,4 130,7 43,4 23,4 VII s«ng ngßi ViƯt Nam 1 §Ỉc ®iĨm chung • §Þa h×nh níc ta nhiỊu ®åi nói, lỵng ma h»ng n¨m lín nªn níc ta cã m¹ng líi s«ng ngßi dµy ®Ỉc, ph©n bè réng kh¾p trªn c¶ níc + Cã 2360 con s«ng dµi trªn 10km + Do l·nh thỉ hĐp ngang vµ gi¸p biĨn, nhiỊu n¬i ®åi nói ¨n s¸t ra biĨn nªn phÇn lín... liƯu vỊ nhiƯt ®é lỵng ma cđa mét ®Þa ph¬ng dãi ®©y: Th¸ng Ỹu tè 1 2 3 4 Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm 5 6 7 8 9 10 11 Trường THCS Suối ngô 12 33 Tb n¨m Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 NhiƯt ®é (0C) Lỵng ma (mm) 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 27,0 22 ,8 17,4 11,3 5 ,8 12,5 59 59 83 93 93 76 145 142 127 71 52 37 1037 A, VÏ biĨu ®å vỊ nhiƯt ®é, lỵng ma theo sè liƯu ®· cho B, X¸c ®Þnh... dµo, líp thỉ nhìng s©u dµy, vơn bë Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm Trường THCS Suối ngô 29 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 - L·nh thỉ ë vÞ trÝ cÇu nèi gi÷a §«ng Nam ¸ lơc ®Þa vµ §«ng Nam ¸ h¶i ®¶o : níc ta võa cã sinh vËt b¶n ®Þa, võa cã c¸c lng sinh vËt di c tíi - Qu¸ tr×nh ph¸t triĨn cđa sinh vËt ViƯt Nam kh«ng bÞ b¨ng hµ tiªu diƯt nh sinh vËt «n ®íi 2 TÝnh ®a d¹ng cđa sinh. .. ®a d¹ng + HƯ sinh th¸i rõng nguyªn sinh ngµy cµng bÞ thu hĐp Mét sè khu rõng nguyªn sinh ®ỵc chun thµnh c¸c khu b¶n tån thiªn nhiªn vµ vên qc gia ®Ĩ phơc håi, b¶o vƯ tÝnh ®a d¹ng cđa sinh vËt ViƯt Nam + C¸c hƯ sinh th¸i n«ng nghiƯp vµ n«ng – l©m nghiƯp Do con ngêi t¹o ra nh ®ång rng, ao hå nu«i thủ s¶n, vên rõng, …ngµy cµng ph¸t triĨn vµ lÊn ¸t c¸c hƯ sinh th¸i tù nhiªn B¶o vƯ tµi nguyªn sinh vËt viƯt... triƯu ha ®Êt trèng, ®åi träc IX sinh vËt viƯt nam 1 §Ỉc ®iĨm chung + Sinh vËt níc ta rÊt phong phó, ®a d¹ng vỊ thµnh phÇn loµi, ®a d¹ng vỊ kiĨu hƯ sinh th¸i, ®a d¹ng vỊ c«ng dơng cđa c¸c s¶n phÈm sinh häc + Trªn ®Êt liỊn cã rõng nhiƯt ®íi giã mïa, trªn biĨn §«ng cã khu hƯ sinh vËt biĨn nhiƯt ®íi rÊt giµu cã • Nh÷ng nh©n tè gãp phÇn t¹o nªn sù phong phó vỊ thµnh phÇn loµi cđa sinh vËt níc ta : - M«i trêng... ngßi níc ta cã lỵng phï sa lín, lµ ngn tµi nguyªn lín cho ®êi sèng vµ s¶n xt 2 S«ng ngßi níc ta cã gi¸ trÞ lín vỊ nhiỊu mỈt + Båi ®¾p phï sa t¹o ra c¸c ®ång b»ng ch©u thỉ mµu mì + Lµ ngn cung cÊp níc chÝnh cho sinh ho¹t vµ sx + Cã gi¸ trÞ to lín vỊ giao th«ng, nghỊ c¸, du lÞch, thđy ®iƯn 3 S«ng ngßi níc ta ®ang bÞ « nhiƠm NhiỊu dßng s«ng ®ang bÞ « nhiƠm do: + R¸c th¶i níc th¶i sinh ho¹t cđa d©n c + ChÊt... kho¶ng 183 mm/n¨m - Nam ¸ cã nhiỊu hƯ thèng s«ng lín nh s«ng ¢n, s«ng H»ng, s«ng Bramaput - Nam ¸ nhiỊu kiÕu c¶nh quan: rõng nhiƯt ®íi Èm, xavan, hoang m¹c, vµ c¶nh quan nói cao * §Þa h×nh t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn khÝ hËu Nam ¸? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm Trường THCS Suối ngô 12 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 §Þa h×nh Nam ¸ ph©n lµm 3 miỊn râ rƯt, ®Þa h×nh cã t¸c ®éng lín ®Õn... chèng xãi mßn - Gi÷ níc ngÇm, ®iỊu hoµ dßng ch¶y s«ng si - B¶o vƯ ®éng vËt hoang d· - §iỊu hoµ khÝ hËu 2 Thùc tr¹ng cđa tµi nguyªn sinh vËt níc ta a Tµi nguyªn thùc vËt + Suy gi¶m sè lỵng vµ chÊt lỵng: - HƯ sinh th¸i rõng nguyªn sinh bÞ thu hĐp, thay thÕ lµ c¸c hƯ sinh th¸i thø sinh nghÌo kiƯt hc tr¶ng cá, c©y bơi, - NhiỊu c©y gç q bÞ c¹n kiƯt: lim gơ, l¸t hoa, sÕn t¸u + TØ lƯ che phđ rõng rÊt thÊp (kho¶ng... mét sè níc Ch©u ¸ n¨m 2001 ®v USD Qc gia C«-t Hµn Qc Trung Qc Lµo GDP/ngêi 19.040 8. 861 911 317 a, H·y vÏ biĨu ®å thĨ hiƯn møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi cđa mét sè níc Ch©u ¸ b, NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch Bµi 2 Dùa vµo b¶ng sè liƯu sau: Khu vùc DiƯn tÝch(ngh×n km2) D©n sè(TriƯu ngêi) Ch©u ¸ 43.6 08 3.5 48 Nam ¸ 4.495,6 1.2 98, 2 a, TÝnh tØ lƯ diƯn tÝch vµ d©n sè cđa Nam ¸ so víi Ch©u ¸ b, TÝnh mËt ®é d©n... Trường THCS Suối ngô 25 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 9 KhÝ hËu ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn sinh vËt vµ ®Þa h×nh níc ta? - Sv: khÝ hËu nãng Èm thn lỵi cho sv sinh trëng, ph¸t triĨn, khÝ hËu ph©n ho¸ theo tõng miỊn, theo ®é cao lµm cho sv phong phó ®a d¹ng, tõ sv nhiƯt ®íi, cËn nhiƯt, «n ®íi Trong ®ã ph¸t triĨn m¹nh mÏ nhÊt la hƯ sinh th¸i rõng nhiƯt ®íi thêng xanh Sù ph©n ho¸ . Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 I. §ia lÝ ch©u. ngô D Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 /67Q7V*4%3 F!3. , N& 0. 3 UQ  =)N& /1@4 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011  M3<  W3 FB,@RQ%Z,7:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn