SKKN Hướng dẫn HS phương pháp giải bài tập vật lí 8

26 1,550 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 10:08

Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí -thcs a- Phần mở đầu. I. Lý do chọn đề tài. !"!!#$%&'%(# )*+ ,$(!$--./%0 12 0,'%345678!9 "04.:,(.9(+":$!;1,< .$()*!"!!.%9=!;&/ >?%:!+(%:-#@!;< .-.(<.$/%09;+!A B!; 9;-:-?!+ ,+C<# 90&959) ++D=!D(:!:-=E 9F+'!,#!(;9GE0$:-(G- H "04E'$I:-(!"!!:-9J '$9K"5%L:!:-#+'% '5#$%:- :!:-M!/&90(4E+ ," /(6$./&+C<+C6:1$ . N(!!'19;!;<.$/%0( 00IFH4(9#9,O5 :!:- 9-"&8+!A59!0&($9F$?' %@ (9--/4P=:!;9Q 00I"+(9K::-(:ME9F . 0&(9 R. #$:-4=S>T:-U(V (:$%0BH!F++<MM+ W Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS :!:-(9F$-F49 #$% X'8O0.9DO!"!!#$%/ (9)=?.+;(D+ 55#$%:-(8 O !$9F($9*O 9&O%0+:!:-X9:'5#$( $'"0OO9$(%09Y Z!XE-('$ 9K%9F[ H ớng dẫn học sinh phơng giải bài tập Vật Lý - THCS GM!%0II9 + ,"(4;0+ ,X9 :- :. II. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. #$%:-=!D$!$9 B/:!:-.#$%\#$%0 :!:-++<49Y59/= O]#9-/%0 F9F$9JF+/F+ %0(@ 9F9!,9$@M!%0^ $+2<:!:-(/&+ ,:-T 5=7!O/9F; Z!X@'%/:!#$%:-M!% 0!"!!+C<:!:-(X9IE+ ,9;: 0& .'%9F[ Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS III. Mục đích nghiên cứu. S5%0D'F!"!! :!:-(X9_;:## :!('/:!(M!_IE+ ,'5%:! IV. đối tợng - phạm vi - thời gian nghiên cứu . ` Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS 1. Đối tợng nghiên cứu:a"!!:!:- 2. Phạm vi nghiên cứu:bF9.O%00&O!4 +&U(V=S>TS#QR&cQS$ 3. Thời gian thực hiện:L<%deefgdeeU V. nhiệm vụ nghiên cứu. 1. Nghiên cứu lí luận về phơng pháp giải bài tập Vật lí. 2. Nghiên cứu lí luận về sử dụng bài tập vật lí trong dạy học Vật lí. 3. Nghiên cứu chơng trình nội dung kiến thức các bài học Vật lí ở cấp THCS. 3. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển nội dung dạy học Vật lí ở cấp THCS. 4. Nghiên cứu tình hình dạy và học Vật lí. Đặc biệt quan tâm đến hoạt động sử dụng bài tập Vật lí. VI. phơng pháp nghiên cứu. 1. Nghiên cứu lí luận.>;,9F[ Q>'O0h:!#$%:- Qi-:F0h:!:-#$% Q>F!"!!:!:- 2. Phơng pháp điều tra s phạm. QbF. !G.=!j QbF !G0h! 9F 3. Phơng pháp thực nghiệm s phạm. Qá!9F#$%. X9:!9;9F A!8! B- nội dung đề tài. k Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS chơng I. cơ sở lí luận I. mục đích hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí. 1. Bài tập Vật lí giúp cho học sinh ôn tập, đào sâu, mở rộng kiến thức. 9#6$.+ ,%09JI9 +'/+(9K:?+5 :!%0!:E+ ,+'(59 E=!;9#(= %0I9E; ;/M. !#,/ML E,'%+C::!:-M!%0$ 9E,5l.N/+ ,9J % >B+(9K::-59";/M .5!,#!\9:!:-0mM!$:!%0 !-9;: 9E=!!,#!9 3:!:-!"/&(:!+ ,09n :!:-%0!O#+ ,9J%(+!0h D!+ ,/F"F!@/"5 2. Bài tập có thể là điểm khởi đầu để dẫn đến kiến thức mới. LF+:!90h+77;]%09 E0$ 2FOH6$.+O9;- O:!! 3.Giải bài tập vật lý rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát. 3:!:1E!"'19;^$+C <(+C6:1$ .N(^$'_:+ ,+'9J:99;'$ 9F/.N 4. Giải bài tập là một trong những hình thức làm việc tự lực cao của học sinh. o Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS +:!!.5!-9F+/9@( .6$.E:!:(+;!!E+ :%0M 9X$/%09!;< .( -+59!; 5. Giải bài tập góp phần làm phát triển t duy sáng tạo của học sinh. >F:!:1+AX#!#:E + ,9J%BM!)*%0$0#bH E:!-(:!- 6. Giải bài tập vật lý là một phơng tiện để kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của học sinh. p_:!;!#9,9IE+ ,/%0M!9%09-6 II.Phân loại bài tập vật lý Sơ đồ phân loại bài tập vật lí 1. Phân loại theo phơng tiện giải : Bài tập vật lí 3:! 9)K 3:!- 3:! 9Kq 3:! 9K- 3:!- 3:!. 9 q 3:! - q f Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS 2. Phân loại theo mức độ U 3:!0#3:!D!3:!:! Bài tập vật lí Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS chơng II. các giải pháp thực hiện khảo sát thực tế. tổ chức chuyên đề. Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà . kiểm tra Đánh giá chất lợng. I. khảo sát thực tế. 1. Thực trạng trớc khi thực hiện đề tài. O+.9F'#$4=S>TS#('5 ;9DO9)!:$[ Qb0&%0%:-(+:!: -_=MM9KO(;@_ ?5$= _(.#;0&$0[ rS%0!"!!D'9;:!:- rS%0 :+ ,(9K::- rLM"50+O@+ =O]%0:!$$:!s9HQ "5:-4O![o(f(Ut(]9 %0+9F+D0( 4+ ,?^+C<:!:- 2. Số liệu điều tra trớc khi thực hiện đề tài. O+.9F9J +;+09&O% 04O![Vu(Uv=S>TS#G0&:!"" ,O,9+ ,4P+&O!n '90[ Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu - Kém Ti w Ti w Ti w Ti w Vu WV e e U de(k de kx(W xx dU(d Uv `x e e o x`(o dx kx(d x` W`(d V Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS III.Tổ CHứC CHUYÊN Đề. LIE+ ,(9;+C<&:! :-9Bj%0!IE!"!!?5$= (!+C<!#9#:! 5:$9;M!%0IE!"!!:!:-( <%$9J+ !OD$D,%0% $9ề H ớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS . $9F$W(O]%0[ Trình tự giải một bài tập vật lí. Hai phơng pháp suy luận để giải các bài tập vật lí. áp dụng phơng pháp giải bài tập vật lí vào một số bài tập cơ bản. 1. Trình tự giải một bài tập vật lí. - a"!!:!:-!F$ &[9-$ @/:!(:!(59/_($ !@O:!:-?E; Q=+:!:-@._5.0 9$[ 1.1.Hiểu kỹ đầu bài. Qb%+C@[:!5y5E+y5!5y QI9@G8+1E9J'O9; E +z0&(9D9"KE+&s @ t Qm5( :!'9 5mH @!m5 9;N9#9F>&ImMA6-&5m@Y E+@5 xe Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS 1.2. Phân tích nội dung bài tập, lập kế hoạch giải. Q50.EE sztE9{ sE +t QL 59. !&$5;!670& :!!9; !5&$ Qa6$.9.+ F+ # 1.3. Thực hiện kế hoạch giải. Q%5.!_9;. /.+ ( +H!:!!,#! Q.z:!7!-0&%(9#0&H5% LO]%0'_@OGEA$K G0&/9#;,&8 Qn-G0&(!M19EK0&/+ '9F 12 1.4. Kiểm tra đánh giá kết quả. Qn;#K0&/+ '[>9M+y50y>!8!O . +y Qn;#!7!-[;8!7!-z8 B0&9;- A@679O/+ '!7!- QL 9F+(!-(5+(99 8 + '9n;6_B9=I"+ 2.Hai phơng pháp suy luận để giải các bài tập vật lí. Z7F-/$(+:!:-(== 8!"!!!-!"!!D! 2.1. Giải bài tập bằng phơng pháp phân tích. Q_!"!!$(6!9;/0$:9#@5LQ =!56_9# $'OE9#:- ++ 0.$5;NE,Q ",L /,9#@5B +A) xx Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS EE/:!5,$9!0&/:!L ,BE9#+ 59&OP9#9(@5 ;,OO9#:-+|, 9 +;N99#@5G E9#9J 59J96 L:$?;_!"!!$(O!-:! !,#!E:!9"").E'$I5= @:!9"$X95@=/:! !,#! -J$8!"!!!-9;:!0[ Đề bài: Ngời ta dùng một loại dây hợp kim đồng có tiết diện 10 mm 2 và có điện trở suất là 0,4.10 -4 m để làm một lò sởi điện sởi ấm một gian phòng. Hỏi cần phải lấy chiều dài của dây dẫn này là bao nhiêu để duy trì nhiệt độ của phòng luôn luôn không đổi nếu mỗi giờ gian phòng này bị mất một nhiệt lợng bằng 2 970 000J qua các cửa sổ và các bức tờng. Biết nguồn điện cung cấp cho lò s- ởi có điện áp là 220V. Hớng dẫn giải: Qb#@549$F/$!+5& EF/$]O9#+ Q G&9/!B+9D5P =B04!!G!B9L B04!"9"O9<B04b<#! 94/$!+9)b4$#F/$' 9K a.L %F/$(94/$}(940/ /T(5F/$]O94/ G,[ R = l S xd [...]... Thạch, ngày 25 tháng 4 năm 20 08 Ngời viết Nguyễn Hữu Quang Tài liệu tham khảo - Phơng pháp giảng dạy vật lí - NXB Giáo dục 24 Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS - SGV Vật lí 8, 9 - NXB Giáo dục - SGK Vật lí 8, 9 - NXB Giáo dục - Hờng dẫn làm bài tập và ôn tập vật lí 8, 9 - NXB Giáo dục - Bài tập Vật lí THCS - NXB Đại học Quốc gia TP HCM - Bài tập Vật lí chọn lọc dành - PTS Vũ Thanh... Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS V Nhiệm vụ nghiên cứu 5 VI Phơng pháp nghiên cứu 5 B CH- I Nội dung đề tài 6 Cơ sở lí luận 6 I Mục đích hớng dẫn học sinh pp giải bài tập vật lí 6 II Phân loại bài tập vật lí 7 CH- II Các giải pháp thực hiện 9 I Khảo sát thực tế 9 II Tổ chức chuyên đề 10 IV áp dụng pp giải bài tập vật lí vào các bài tập cơ bản 12 V Hớng dẫn học sinh học tập vật lí. .. Muốn lập đợc kế hoạch giải, phải đi sâu vào phân tích nội dung vật lí của bài tập Tổng hợp những dữ kiện đã cho với những quy luật vật lí đã biết, ta mới xây dựng đợc lời giải và kết quả cuối cùng Nh vậy ta có thể nói là trong quá trình giải bài tập vật lí ta đã dùng phơng pháp phân tích - tổng hợp IV.áp dụng phơng pháp giải bài tập vật lí vào một số bài tập cơ bản 1 .Bài toán1 2 .Bài toán 2 Bỏ một quả... nghĩ việc giao cho học sinh các bài tập ở nhà Chính việc giao bài làm một cách có hệ thống đảm bảo cho việc học tập của học sinh có một quy luật chặt chẽ, nhờ đó mà học sinh có thể tự lực 20 Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS giải quyết các bài tập kể cả những bài tập khó, vì đã có sự chuẩn bị ở các bài tập dễ Việc học sinh hoàn thành tốt các bài tập ở nhà không những chỉ giúp... là : 22 Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS + Giúp học sinh có thói quen phân tích đầu bài, hình dung đợc các hiện t- ợng Vật lí xảy ra trong bài toán sau khi tìm hớng giải + Trong một bài tập giáo viên cần hớng cho học sinh nhiều cách giải (nếu có thể ) Để kích thích sự hứng thú, say mê học tập cho học sinh rèn thói quen tìm tòi lời giải hay cho một bài toán Vật lí + Khắc sâu... nâng cao kiến thức cũng nh 19 Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh Do đó bên cạnh việc tổ chức các chuyên đề thì một trong những biện pháp tốt nhất để rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh để học sinh có thể thờng xuyên đợc luyện giải nhiều dạng bài tập khác nhau, cũng nh tiếp xúc với các dạng bài tập có tính chất mở rộng và nâng cao,... thực hiện Từ việc hớng dẫn học sinh phơng pháp giải một bài tập vật lý nêu trên, trong năm học 2007 20 08 tôi thấy đa số học sinh đã vận dụng một các linh hoạt vào việc giải bài tập, học sinh có khả năng t duy tốt hơn, có kỹ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập tốt hơn, linh hoạt hơn Cụ thể thông qua khảo sát chất lợng học sinh sau khi Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài toán Vật lý - THCS tôi thu... Kết quả thực hiện 23 C Kết luận 24 I Bài học kinh nghiệm 24 II Kết luận chung 25 ý kiến đánh giácủa hội đồng khoa học trờng THCS Hoà thạch 26 Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS Hoà Thạch, ngày tháng 5 năm 20 08 T/M hội đồng Chủ tịch Nguyễn Văn Bắc 27 Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập Vật lí - THCS 28 ... pháp giải bài tập Vật lí - THCS Chính vì vậy lựa chọn phơng pháp dạy học bộ môn vật lí, ngời giáo viên cần căn cứ vào phơng pháp đặc thù của khoa học lấy hoạt động nhận thức của học sinh làm cơ sở xuất phát Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu, đợc sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trờng cũng nh tổ chuyên môn tôi đã thực hiện thành công việc: Hớng dẫn học sinh phơng pháp giải bài tập vật lí Cấp... Hớng dẫn học sinh học tập vật lí ở nhà Qua thực tế giảng dạy Vật lí ở trờng THCS, tôi nhận thấy với cấu trúc của chơng trình Vật lí THCS là hầu hết không có hoặc có rất ít các tiết bài tập, thêm nữa thời lợng của một tiết học trên lớp có hạn, học sinh chủ yếu tiếp thu kiến thức về lí thuyết một cách cơ bản hoặc giải các bài tập đơn giản và số tiết học chỉ có 1 tiếtsoo tuần đối với các khối lớp 6, 7, 8 . ;[ Qb&OO!V[j<xk(`w|n<xU(ew| xf(Vw Qb&OO!U[j<xd(dw|n<dV(Ww| dd(ew C- kết luận. I. bài học kinh nghiệm. '5#$:-4=S>T5 %0!"!!(+C<:!:- 0,@ (9;X9 M!_90(4E+ ,"/(: &+ ,.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hướng dẫn HS phương pháp giải bài tập vật lí 8, SKKN Hướng dẫn HS phương pháp giải bài tập vật lí 8, SKKN Hướng dẫn HS phương pháp giải bài tập vật lí 8

Từ khóa liên quan