Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp lê minh xuân

68 617 4
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2014, 20:45

52  TNG QUAN V CÔNG TY C PHNG BÌNH CHÁNH  KHU CÔNG NGHIP LÊ MINH XUÂN 53 1.1 TNG QUAN V CÔNG TY C PHNG BÌNH CHÁNH 1.1.1 Gii thiu Tên công ty : C phu t xây dng Bình Chánh i  t tt : BCCI.  s chính : 550 Kinh Dng Vng phng An Lc, qun Bình Tân TP.HCM. n v trc thuc : khu công nghip Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM.  phu t xây dng Bình Chánh là doanh nghic thành lp di hình thc chuyn t doanh nghip nhà nc thành công ty c phc t chc và hong a   Doanh NgQH  1.1.2  pháp lý nh thành lp s 6103/Q  UB           ng ký kinh doanh s 056668 ngày 24 tháng 12 nm 1999 do s k hou t TP.HCM  ng ch hành ngh xây dng s 945/SXD  QLSXKD ngày 15 tháng 7 nm 1997 do S xây dng TP.HCM cp. ng ch hành ngh xây dng s 49/QLSKKD ngày 11 tháng 1 nm 1999 do S xây dng TP.HCM cp. 54 ng ch hành ngh sn xut công nghiu kin s CN ngày 16  1.1.3  t . u t xây dng, kinh doanh và cung cp dch v h tng KCN Lê Minh Xuân  Bình Chánh. ng công trình : dân dng, công nghip, giao thông, thu li, thi công    1.2  1.2.1 Lch s thành lp và phát trin KCN LMX c hin chính sách Công nghip hoá và hii hoá ca nhà nt nc nói chung và thành ph H                       1.2.2 m xây dng KCN LMX a ch : ng Tân Kiên  Bình Li, huyn Bình Chánh, TPHCM. in thoi : 7660024  7660122  7660123 Fax : 7660023 55  trí nh sau :                           i ht xây dng nh sau :     Phía Tây giáp              máy.      t t   1.2.3 Ch  trng ca Nhà Nc v vic  trình bày sau :  Di   56                                            ánh   1.2.4  1.2.4.1 Các ngành sn xut p nhn các ngành ngh sn xut có m ô nhim không khí (khói, bi), ting n,     t c th nh sau :  .         57           1.2.4 m :     m, Ban qun lý khu công nghip cn c vào quy hoch phát tri   1.3 TNG QUAN V NHÀ MÁY X C THI 1.3.1  c hin ch trng ca thành ph v chng trình ci          c thành lp và 10000 m 2   3   m 2005, khi công x  58   hông      th  lý nc thi tp trung cho KCN LMX do công ty công ngh Quc t Chi    1.3.2   lý nc thi tc quy hoch bên trong KCN LMX,                xanh cách ly quanh nhà máy.    . 1.3.3  t : 4000 m 3  u lngnh: 168 m 3  u lt: 210 m 3  n nhng c st v . Ma nhng c sng   59 t i thc       1.3.4  , bao     09  1.3.5 Ni quy ng-phòng cháy cha cháy : 1.3.5.1 Ni quy lao ng :         1.3.5.2 An toàn hóa cht :                     ngoài. 60                        Loại A    Loại B    trách phòng                         Hút    61 1.3.5.3 n :               1.3.5.4 An toàn trong PCCC :     và PCCC.                         [...]... Bể lắ ng 2 Bùn dư NƯỚC ĐẦU RA TK-501 Bể nén bùn TK-206 Ngă n phân phố i Thổ i khí TK-301A/B Bể Aerotank Polymer cation M-503 Máy ép bùn Bùn sau ép 70 3.1.2 Thuyết minh dây chuyền công nghệ Hệ thố ng xử lý nư ớ c thả i tậ p trung củ a KCN Lê Minh Xuân gồ m các bư ớ c xử lý sau: Tiề n xử lý Xử lý hóa lý Xử lý sinh họ c Xử lý bùn Khử trùng Toàn bộ nhà máy xử lý nư ớ c thả i KCN Lê Minh Xuân đ ư ợ c đ iề... xạ mg/l   2.3 T nh chất nƣớc thải đầu ra của nhà máy XLNT tập trung  Nước thải sau khi được xử lí tại nhà máy xử lí nước thải được xả ra kênh 8, kênh nhánh thuộc hệ thống kênh tưới tiêu nông nghiệp và phải đảm bảo giới hạn nồng độ đạt tiêu chuẩn nguồn thải loại B theo QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuât Quốc Gia về Nước thải công nghiệp  Do công suất xử lý của nhà máy là 4000m3/ngày và được xả... được vận hành liên tục  2.2 T nh chất nƣớc thải đầu vào của nhà máy xử l nƣớc thải tập trung  Theo qui chế hoạt động của KCN LMX, nước thải của các cơ sở sản xuất trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lí sơ bộ Giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau khi được xử lí cục bộ (trước khi được xử lí tập trung tại nhà máy xử lí nước thải) phải đạt những chỉ số giới hạn theo... TCVN 5945-2005 loại C   Phần lớn chất lượng nước thải của các doanh nghiệp đều chưa đạt tiêu chuẩn được phép xả thải vào mạng lưới thoát nước chung của KCN LMX Đặc biệt, hàm lượng COD của các doanh nghiệp vượt trội nhiều lần so với cho phép Nguyên nhân là do các doanh nghiệp chưa trang bị hệ thống xử lí nước thải cục bộ, hoặc đã trang bị hệ thống xử lí nước thải cục bộ nhưng hoạt động chưa hiệu quả hoặc... bị gồ m có:  1 máy khu y  2 bơ m đ ị nh lư ợ ng  Điệ n cự c pH Các máy khu y có thể hoạ t đ ộ ng 2 chế đ ộ bằ ng tay và auto Ở chế đ ộ tự đ ộ ng các máy khu y MX – 202 , MX – 203 đ ư ợ c đ iề u khiể n bở i tín hiệ u từ LS – 103 , khi mự c nư ớ c ở mứ c cao các máy khu y đ ư ợ c khở i đ ộ ng ON , khi mự c nư ớ c ở mứ c thấ p L các máy khu y sẽ đ ư ợ c dừ ng trễ hơ n 3 phút Các máy MX – 201 ,... thiế t lậ p nhằ m kiể m soát quá trình vậ n hành xử lý nư ớ c thả i trong KCN Lê Minh Xuân phù hợ p yêu cầ u quy đ ị nh củ a KCN và các quy đ ị nh pháp lý về môi trư ờ ng 3.2.1 Giai đoạn tiền xử lý  Kiể m tra 1: 72 Nhân viên vậ n hành mỗ i ca khi lấ y rác tạ i TK- 101 kiể m tra xem lư ợ ng rác, lư ợ ng nư ớ c về có bấ t thư ờ ng không Biệ n pháp xử lý: các hiệ n tư ợ ng bấ t thư ờ ng đ ư ợ c đ ư a... lí tập trung tại nhà máy xử lí nước thải) phải đạt những chỉ số giới hạn theo bảng bên dưới 65  Bảng 2.2 : Giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất ô nhiễm  trong nước thải đi vào nhà máy xử lí nước thải KCN Lê Minh Xuân Thông số STT Đơn vị Giá trị tới hạn Độ C 45 1 Nhiệt độ 2 pH 3 BOD5 ( 20 độ C ) mg/l 150 4 COD mg/l 600 5 Chất rắn lơ lửng mg/l 200 6 Asen ( As ) mg/l 0.5 7 Cadimi ( Cd )... kỉ luật hành chính đến truy tố theo pháp luật hiện hành 62 CHƢƠNG 2 TÍNH CHẤT NƢỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÍ NƢỚC THẢI TẬP TRUNG 63  2.1 Chất lƣợng nƣớc thải của các doanh nghiệp  Bảng 2.1 : Bảng tổng hợp chất lượng nước thải các doanh nghiệp trong KCN ( thời gian giám sát : 18/06/2008-30/07/2008 ) Tên doanh nghiệp STT pH COD SS 1 Lâm Thu Nghi 3.13 217 8 2 Jin Kyong VN 7.56 410 375 3 May Phước Long 7.49... việ c đ iề u khiể n nhà máy xử lý linh đ ộ ng hơ n Vớ i nguồ n pin gắ n bên trong giúp cho thiế t bị nhớ nhữ ng chứ c nă ng đ iề u khiể n đ ang hoạ t đ ộ ng và tái khở i đ ộ ng hệ thố ng trong cùng tình trạ ng khi bị cúp đ iệ n trong thờ i gian ngắ n Nư ớ c thả i từ các doanh nghiệ p sau khi đ ư ợ c xử lý cụ c bộ đ ư ợ c dẫ n đ ế n 3 trạ m bơ m, nằ m phân tán trong khu n viên khu công nghiệ p, sau đ... đ i vào hệ thố ng xử lý 3.3.1.5 Bể điều chỉnh pH TK – 201 80 Dùng đ ể đ iề u chỉ nh pH nư ớ c thả i lên 6,5 – 8,5 , pH tố i ư u cho quá trình keo tụ , hoá chấ t sử dụ ng là NaOH 32% và HCl 32% Bể đ ư ợ c xây dự ng bằ ng bê tông cố t thép Trong bể có đ ặ t máy khu y MX – 201 đ ư ợ c đ iề u khiể n bở i hệ thố ng phao LS – 103 nố i vớ i PLC Các thông số củ a máy khu y MX – 201 : công suấ t 0,55kW . lí Bùn d Polymer cation Bùn sau ép NC THI VÀO N  c tu n hoàn 71 3.1.2 Thuyt minh dây chuyn công ngh Hệ thố ng xử lý nước thả i tậ p trung củ a KCN Lê Minh Xu n gồ m. Toàn bộ nhà máy xử lý nước thả i KCN Lê Minh Xu n đ ược đ iề u khiể n bởi thiế t bị đ iề u khiể n chương trình PLC ( programmable logic controller) đ ược lắ p đặt trong tủ đ iề u khiể n. 52  TNG QUAN V CÔNG TY C PHNG BÌNH CHÁNH  KHU CÔNG NGHIP LÊ MINH XU N 53 1.1 TNG QUAN V CÔNG TY C PHNG BÌNH CHÁNH 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp lê minh xuân, Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp lê minh xuân, Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp lê minh xuân

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn