cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề đồng bằng sông hồng hiện nay (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố hà nội).

191 567 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2014, 09:48

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI - 2014 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC ANH CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số : 62 31 30 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Ngọc Hùng HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và ñược trích dẫn ñầy ñủ theo quy ñịnh. Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Anh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 14 1.1. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - dân số làng nghề 14 1.2. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - gia ñình làng nghề 18 1.3. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - nghề nghiệp làng nghề 22 1.4. Hướng nghiên cứu về cấu trúc xã hội - dân số làng nghề 26 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ 34 2.1. Các khái niệm cơ bản 34 2.2. Một số lý thuyết 53 2.3. Một số quan ñiểm của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan ñến ñề tài 61 Chương 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ 70 3.1. Một số ñặc ñiểm của làng nghề ñồng bằng sông Hồng 70 3.2. Đặc ñiểm kinh tế - xã hội và làng nghề ở huyện Thường tín 73 3.3. Đặc ñiểm kinh tế - xã hội của xã Vạn Điêm và xã Duyên Thái 75 3.4.Các phân hệ cấu trúc xã hội của làng nghề ñồ gỗ Vạn Điểm và làng nghề sơn mài Hạ Thái 80 3.5. Phân tích mô hình công ty nghề và mô hình gia ñình nghề của làng nghề gỗ Vạn ñiểm và làng nghề sơn mài Hạ thái 107 Chương 4: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC XÃ HỘI CƯ DÂN LÀNG NGHỀ VÀ GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP 125 4.1. Một số yếu tố tác ñộng ñến cấu trúc xã hội cư dân làng nghề 125 4.2. Một số vấn ñề ñặt ra và gợi ý một số giải pháp 144 KẾT LUẬN 151 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT THCS: Trung học cơ sở THPT: Trung học phổ thông TNHH: Trách nhiệm hữu hạn UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số thứ tự Tên bảng Trang Bảng 3.1: Cấu trúc kinh tế - ngành theo giá trị và tỉ trọng sản lượng của xã Vạn Điểm, năm 2013 77 Bảng 3.2: Cấu trúc kinh tế - ngành theo giá trị và tỉ trọng sản lượng của xã Duyên Thái, năm 2013 79 Bảng 3.3: Cấu trúc xã hội - giới tính của cư dân làng nghề 80 Bảng 3.4: Cấu trúc vị thế - vai xã hội của các thành viên trong gia ñình làng nghề 83 Bảng 3.5: Cấu trúc xã hội - học vấn của cư dân làng nghề 86 Bảng 3.6: Cấu trúc xã hội - gia ñình theo quy mô của làng nghề 89 Bảng 3.7: Cấu trúc xã hội - gia ñình nghề theo số lượng lao ñộng nghề 91 Bảng 3.8: Cấu trúc xã hội - thế hệ của gia ñình nghề 93 Bảng 3.9: Cấu trúc xã hội - nghề nghiệp của các hộ gia ñình 98 Bảng 3.10: Cấu trúc xã hội - mức sống của làng nghề 100 Bảng 3.11: Mức thu nhập trung bình một tháng của chủ hộ gia ñình, chủ cơ sở sản xuất 102 Bảng 3.12: Mức chi tiêu trung bình một tháng của chủ hộ gia ñình, chủ cơ sở sản xuất 103 Bảng 3.13: Cơ cấu chi tiêu hàng năm của các hộ gia ñình làng nghề 104 Bảng 3.14: Tỉ lệ tự ñánh giá mức ñộ thay ñổi một số khía cạnh của ñời sống gia ñình so với 5 năm trước 105 Bảng 3.15: Cấu trúc xã hội-nghề nghiệp, theo thâm niên của gia ñình nghề 107 Bảng 3.16: Một số ñặc trưng cơ bản của mô hình gia ñình nghề và mô hình công ty nghề 120 Bảng 4.1: Thu nhập bình quân hàng tháng của chủ gia ñình, chủ cơ sở sản xuất 125 theo giới tính Bảng 4. 2: Thu nhập của hộ gia ñình theo ñộ tuổi 126 Bảng 4.3: Thu nhập hộ gia ñình làng nghề theo loại nghề hộ gia ñình 128 Bảng 4.4: Thu nhập của hộ gia ñình theo số năm làm nghề 129 Bảng 4.5: Quy mô gia ñình, theo số lao ñộng làm nghề truyền thống 131 Bảng 4.6: Số thế hệ trong gia ñình, theo ñộ tuổi của chủ hộ gia ñình 132 Bảng 4.7: Giới tính của chủ hộ gia ñình với loại nghề của hộ gia ñình 133 Bảng 4.8: Độ tuổi của chủ hộ gia ñình với loại nghề của hộ gia ñình 135 Bảng 4.9: Yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội với thu nhập theo ñịa bàn khảo sát 137 Bảng 4.10: Yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội với loại nghề của hộ gia ñình, theo ñịa bàn khảo sát 139 Bảng 4.11: Chủ trương, chính sách với thu nhập và loại nghề của hộ gia ñình theo ñại bàn khảo sát 142 DANH MỤC CÁC BIỂU Trang Biểu 3.1: Cấu trúc xã hội - ñộ tuổi của người dân trong làng 82 Biểu 3.2: Định hướng nghề nghiệp cho con cái 87 Biểu 3.3: Cư dân làng nghề phân nhóm theo nghề nghiệp của hộ gia ñình 99 Biểu 3.4: Biểu ñồ các nguồn lực của công ty nghề 122 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài 1.1. Tính cấp thiết về mặt thực tiễn Các làng nghề ở Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ñất nước nói chung và ñối với nền kinh tế - xã hội nông thôn nói riêng. Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ñề cập: “Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với ñặc ñiểm từng vùng theo các bước ñi cụ thể, vững chắc trong từng giai ñoạn; giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hoá tốt ñẹp của nông thôn Việt Nam” [14, tr.197]. Các làng nghề phát triển ñã thúc ñẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng “ly nông bất ly hương”. Sự lan tỏa của các làng nghề ñã mở rộng quy mô và ñịa bàn sản xuất, thu hút nhiều lao ñộng, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề khác, góp phần làm tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Đồng bằng sông Hồng có lịch sử phát triển lâu ñời, nơi diễn ra sự phát triển mạnh mẽ của văn minh lúa nước - nền nông nghiệp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Do vậy, làng nghề ở ñồng bằng sông Hồng có ñiều kiện khách quan ñể hình thành và phát triển. Các làng nghề ở ñồng bằng sông Hồng từ xa xưa ñã có vai trò quan trọng trong việc sản xuất hàng hóa phục vụ ñời sống của nhân dân. Với những lợi thế về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa, nhiều làng nghề ñồng bằng sông Hồng ñược khôi phục và phát triển khá nhanh so với các ñịa phương khác. Thành phố Hà Nội là vùng ñất ñịa linh nhân kiệt, có bề dày văn hóa lâu ñời trong lịch sử dân tộc. Hà Nội tập trung nhiều làng nghề như: làng gốm Bát Tràng; làng lụa Vạn Phúc; làng gỗ mỹ nghệ Sơn Đồng; làng nghề Chàng Sơn Hà Nội trở thành ñất “trăm nghề” và vẫn ñang trong xu thế phát triển 2 mạnh, trên cơ sở chủ trương, ñường lối ñổi mới của Đảng và những chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. Huyện Thường Tín có nhiều làng nghề truyền thống, với những sản phẩm nổi tiếng như: Tiện gỗ ở xã Nhị Khê, sơn mài ở xã Duyên Thái, thêu ở xã Quất Động, mây tre ñan ở xã Ninh Sở, ngoài ra còn có một số nghề mới phát triển mấy chục năm như: làm xương sừng ở Thụy Ứng xã Hòa Bình, ñồ gỗ ở xã Vạn Điểm, bông len ở Trát Cầu xã Tiền Phong, Đến nay, huyện có 46 làng trên tổng số 126 làng có nghề ñược UBND thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề. Thường Tín hội tụ khá ñầy ñủ các ñặc ñiểm của làng nghề nông thôn vùng ñồng bằng sông Hồng, bởi vì làng nghề ở ñồng bằng sông Hồng nói chung và huyện Thường Tín nói riêng ñang bị tác ñộng mạnh mẽ bởi quá trình ñô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Mặt khác, huyện Thường Tín mới sát nhập vào thành phố Hà Nội, nên quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp - nông thôn của huyện chịu tác ñộng mạnh từ sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ ñô Hà Nội. Do vậy, làng nghề ở huyện Thường Tín chứa ñựng nhiều ñặc ñiểm, tính chất của cấu trúc xã hội làng nghề truyền thống, nhưng ñang có những ñặc ñiểm mới của quá trình ñô thị hóa, hiện ñại hóa. 1.2. Tính cấp thiết về mặt lý luận Để duy trì và phát huy các thế mạnh của các làng nghề, cũng như ñáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế, ñạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn và phát triển làng nghề theo hướng bền vững, thì cần có những nghiên cứu xã hội học về cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề. Cấu trúc xã hội là một nội dung cơ bản ñược nghiên cứu xuyên suốt trong lịch sử xã hội học. Từ năm 1840 ñến cuối những năm 1880, K.Marx ñã chú trọng phân tích cấu trúc xã hội và xem xét cấu trúc xã hội trên nền tảng của cấu trúc kinh tế. Đầu thế kỷ XX, nhà xã hội học người Đức là M.Weber [...]... cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng hi n nay g m các phân h cơ b n c u trúc xã h i - dân s , c u trúc xã h i - gia ñình, c u trúc xã h i - ngh nghi p, c u trúc xã h i - m c s ng Gi thuy t th hai: C u trúc xã h i c a cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng hi n nay n i b t nh t là phân h c u trúc xã h i - ngh nghi p theo mô hình gia ñình ngh và mô hình công ty ngh Gi thuy t th ba: Các phân h c u trúc xã. .. u trúc xã h i, các phân h c u trúc xã h i, c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh , gia ñình ngh , công ty ngh 13 7.2 Ý nghĩa th c ti n - Lu n án phát hi n c u trúc xã h i - ngh nghi p c a cư dân làng ngh g m: Mô hình gia ñình ngh và mô hình công ty ngh ñang ñư c c u trúc hóa thông qua hành ñ ng các thành ph n c a c u trúc xã h i cư dân làng ngh trong quá trình ñ i m i kinh t xã h i Vi t Nam hi n nay. .. C u trúc xã h i c a cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng hi n nay bi u hi n như th nào qua các phân h c u trúc xã h i? - Phân h c u trúc xã h i nào là n i b t nh t trong c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng hi n nay? - C u trúc xã h i v i các phân h c a nó ch u tác ñ ng như th nào t các y u t nào làng ngh ñ ng b ng sông H ng? 6.2 Gi thuy t nghiên c u Gi thuy t th nh t: C u trúc xã. .. c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng hi n nay 4.2 Khách th nghiên c u Cư dân làng ngh ñ g và làng ngh sơn mài huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i 4.3 Ph m vi nghiên c u Ph m vi th i gian: T năm 2012 ñ n năm 2014 Ph m vi không gian: Làng V n Đi m, xã V n Đi m (làng ngh ñ g V n Đi m) và làng H Thái, xã Duyên Thái (làng ngh sơn mài H Thái) huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i Đ tài l a ch... c), ñ a v xã h i (uy tín) Dư i hai lát c t c u trúc "ngang" và "d c" này ñan k t vào nhau r t ph c t p t o thành c u trúc xã h i c a c m t h th ng xã h i, c ng ñ ng xã h i hay “giai t ng xã h i” [trích theo, 77] Tuy nhiên, các nghiên c u c u trúc xã h i làng ngh chưa nhi u, nh t là nghiên c u c u trúc xã h i v i tư cách là m t h th ng các quan h xã h i c a các thành ph n xã h i trong cư dân làng ngh... cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng hi n nay (Nghiên c u trư ng h p hai làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i) làm lu n án ti n sĩ xã h i h c 2 M c ñích nghiên c u T góc ñ xã h i h c, lu n án tìm hi u nh ng v n ñ lý lu n và ñánh giá th c tr ng các phân h c a c u trúc xã h i cư dân làng ngh ; phân tích nh ng y u t tác ñ ng ñ n c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh Trên cơ s ñó, nh n ñ nh m t s v... Đi m xã V n Đi m và làng ngh sơn mài H Thái xã Duyên Thái huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i Th ba, phân tích các y u t tác ñ ng ñ n các phân h c u trúc xã h i cư dân làng ngh Th tư, nh n ñ nh m t s v n ñ ñ t ra và g i ý m t s gi i pháp nh m hoàn thi n c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng 4 Đ i tư ng, khách th và ph m vi nghiên c u 4.1 Đ i tư ng nghiên c u Các phân h c u trúc xã h... u trúc xã h i c a cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng trong th i kỳ ñ i m i ñ t nư c 5 3 Nhi m v nghiên c u Đ th c hi n m c ñích nghiên c u, ñ tài t p trung vào các nhi m v nghiên c u như sau: Th nh t, làm rõ cơ s lý lu n, các khái ni m nghiên c u c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh ñ ng b ng sông H ng hi n nay Th hai, kh o sát th c ñ a, phân tích th c tr ng các phân h c a c u trúc xã h i cư dân làng. .. nghiên c u c u trúc xã h i là xem xét c u trúc xã h i trong t ng lĩnh v c c a ñ i s ng xã h i Khi ñó c u trúc xã h i có th ñư c xem xét dư i các hình th c 4 hay các h c u trúc xã h i như c u trúc xã h i - dân s theo tu i, gi i tính, c u trúc xã h i - ngh nghi p và các phân h c u trúc xã h i khác Trong b i c nh h i nh p qu c t và trư c s c ép c a t c ñ ñô th hóa, nhi u làng ngh ñ ng b ng sông H ng ph... m, m t ñ dân cư trong các làng ngh ñông, s lao ñ ng m t s làng ngh gi m Tuy nhiên, m t s làng ngh v n ñ ng v ng, là do chính các cơ s s n xu t làng ngh ñã bi t liên k t l i v i nhau ñ thành nh ng m ng lư i h gia ñình, nh ng công ty, doanh nghi p s n xu t thành l p ngay trong làng ngh M ng lư i xã h i làng ngh , quan h xã h i làng ngh như th nào thì c n ph i nghiên c u v c u trúc xã h i c a làng ngh . CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ. NGỌC ANH CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA CƯ DÂN LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) Chuyên ngành: Xã hội học Mã. nghiên cứu Giả thuyết thứ nhất: Cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề ñồng bằng sông Hồng hiện nay gồm các phân hệ cơ bản cấu trúc xã hội - dân số, cấu trúc xã hội - gia ñình, cấu trúc xã hội - nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề đồng bằng sông hồng hiện nay (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố hà nội)., cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề đồng bằng sông hồng hiện nay (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố hà nội)., cấu trúc xã hội của cư dân làng nghề đồng bằng sông hồng hiện nay (nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện thường tín, thành phố hà nội).

Từ khóa liên quan