SKKN Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcs vĩnh thịnh

32 1,566 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:02

Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài   !"#$%&'()  &)*+*",  /0 -1231&#'(" ,&&4 5 6-27 #89:;<8'= ->?@A=.).*%.).BC;<8' =D#5EF':G* ;4HIIH4J KL4M-1-%.N(% 0 !9 8%O(5 %%.- +0 !-3+*':9 %P-2Q &(R &9 %P0* SR -)*0 !-&&< 23 <)27 1- -1",  +( /(1 (-1 -2Q4 5#-27 T0 !9 - -*Q+,2S N9 - 2Q1U29 ?VWX1X ,(-;.-&F.?VWXYZ[O ->\-:DA#E)) 27 (S23!4448,%-3+* Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 1 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh .XXSS //4]-^%/E>.1  _-`92a9 FBCJJL4 ](Y9 F.+FO(5 %1 ?9VWX1X& N,%0 23]!a+SO]: (;T VR?VX/-/ 6-b%Q2aF_2Q' 7!+%)%444$%(0F 9 (-.-27  %%c!+279 23 ];8dO]:,%-27)X-&F% e(!+f%g-27%.Y!+ 2 h!N 645N0F-11%. YQ9  UX UX 27Y20-:279  234 ]XRRX23-9+* 2722 -<.( - +* -^X^2UT232 -^-27-6<  YQ-27-8'0XY%.N d2%HCiHjHL<+ -1-2 -!-!6 E X27-T2 -<-4 Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 2 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh ]23  -   $%    (  6  2Q  E)   23-^0*  -HIiIHIik48'R #% UXF1%.R X%/ (-:1-Y-9^%--%Q #+--27XY279 23-^->- 4 OQRR9 23( /! -D“Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo viên Trường THCS Vĩnh Thịnh”%-$%- E  %.  +*  F    )       27    X ]23];8dO]:3 Q4 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 2. 1. Mục tiêu =X9 --ENF)  27XS]23];8dO]:3  Q4 2. 2. Nhiệm vụ l)' UXS23 ];8dO]:3 0 4 ]R% X) UX S23];8dO]:3 0 4  ENF) 27 XS]23];8dO]:3 Q4 Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 3 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài X-27XS 23];8dO]:3 0 -EF ) 27XS23];8dO]: 3 Q4 4. Kết cấu của đề tài 531-Y--27 Y4 lYD]27 UX S23];8dO]:3 0 4 lY D%.+*FaF)  27X23];8dO]:3 Q4 lY Dm#:4 Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 4 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 5 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh PHẦN THỨ NHẤT THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH THỜI GIAN QUA I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 1. Giới thiệu sơ lược về chức năng, nhiệm vụ nhà trường ]23];8dO]:-a:-27 ikIn,%iook_0-:+*ikpGqrVs9 rV5M(OW7C .(;T VRLXa +S 623lb/a+SO]:4,% !HIIkqHIIn-27-ba+SQ23];O ]:84523! O]E>O]: .2aR itk9 8'9Q, (%+ D q 8,9 23];8dO]:a0  X%/`rV5M(;T VRU2rV5M E>O]:(0Fu2QS-: 2a_0-:9 8'94<323 ];8d O  ]:: + 0F  u 9 lT    (;VRX%/(_0-: 9 #(23!9 V. -4 q5(%99 23];8dO]:D Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 6 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh jGFu?-X!+ 9 23_-(23!?-/ !(0-:%X2a R.?-/E)  UE)8dO8% +g% :23 !+v1(0F+ -<w !2QxX+v( (0v_^%04 j]23 ];8d  O]: `rV5ME>O ]:E)    0          &  + (X-: E>O]:( ;T VR <%0%/23QX  U)+23EX)+ % +g%+v N E)444 j]b?-(<2y U4]b & (,F0% #?-(-(23b /4 j; 0Fu+v<-& &+(9 -: 2a_0 -:9 2Q4 j]b/X ! +(%-^%- z ; *z23Ef-:_2S Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 7 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh #&)1' - -:Ef{ ( NX1/ -*Q+( 9 -: 2a4 jm&% (# ((0-:9 (( 2aR.2a( (0X%/444-*Q U9 234 j8?-E)%*0 (D 5 23q -RqZ>.45231(% 9 *7Q -RE>.-&( %XXu4 ]*0 -&% .2aN 523q -RqZ>.4; %!279 .-< ,%+(E) !#%/23%1Y (/E>.4 O]:a1*!2-3 +*9 ))T1,Y+*$ /<-g9+F{%X%2Q-& ++*?(.|T 4]2QRR-1  + -27#>-lTq '0-: 2a-{(V %( Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 8 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh 23->/6($%b -:b- UX!+1 274 2. Về tình hình hoạt động d -b-: -&%Q23 ];O]:8 R23T1,2 UX 2 -<-X%Q 23T' (%- +*X6a-X2 & RRU2#09 -: 2a4 d)23T- -Y%U2Q% -Hpt+)a9 _%!+4lT!6 -9 _%!#/1T-!+ f%U2<2y!+h}]2QRR-1 23Q'0-: 2a R%y1,4^%/E> .Q2a)%A52Q)) w%B--Y,%!HIIoqHIiI23-> -27Y2.+)a_%!+ -(#7(& _%!+48T<2y!+hf%R  ?-X/T1& 232DlT:T2(-, u/1+_@23} Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 9 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh OQ*!T(RX9 UX+0)%-9 23 '0))S-: 2aw 27 0 1,->-2  9 23 Qa+S  279 !+ -27)Xe(!+h -27 %-*Q %~!+4 3. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy 5,%!HIitHIiJ231b+*tk. X)X-1<%Ii;(2S 1 (2SC2 b(%LtIXIJ)X4 891iK-FX48/-1tt/-X4 8-1Ik-X4 ]b  . % 23 -27 b     IK b X%/Iib,T4 X1R -^X^tI R 2 -^Ii4 5RX9 23--^X ^(R %!h1u'2aX (*0X%/9 XY Q-27-!6E '-27- '0wQ+X( b  X%/(X%.+*XT X%//-b%Q-27 Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 10 [...].. .Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh phương pháp mới, công nghệ thông tin còn chậm, vì thế cần phải nâng cao chất lượng giáo viên II.THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 1 Kết quả đạt được của đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh thời gian qua Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có phẩm chất chính trị tốt,... nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương có sự đầu tư về cơ sở vật chất cho nhà trường Tuy cơ sở vật chất của trường THCS Vĩnh Thịnh hiện nay đã được cải thiện song chất lượng của một số hạng mục vẫn chưa đạt chuẩn, chưa đúng qui định Nên nhà Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 22 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh trường cần có những giải pháp. .. số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh PHẦN THỨ HAI NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 1 Đổi mới phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngoài việc thực hiện củng cố các hoạt động của nhà trường, thực hiện mục tiêu giáo dục đối với học sinh, thì cán bộ quản lý nhà trường cần quan tâm đến việc xây... nhất là trong đổi mới phương pháp dạy học của một số ít giáo viên chưa thường xuyên Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 13 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh Cơ cấu giáo viên vừa thiếu ở bộ môn này nhưng thừa ở bộ môn khác Số ít giáo viên do chạy theo vật chất đơn thuần, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa gương mẫu trong nếp sống, làm ảnh hưởng đến lòng... diện giáo viên 5 Dự và phổ biến đầy đủ các chuyên đề do cấp trên tổ chức Tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các tổ chuyên môn, động viên đội ngũ giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 25 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Việc nâng cao chất lượng giáo viên. .. TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH THỜI GIAN QUA 6 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 6 1 Giới thiệu sơ lược về chức năng, nhiệm vụ nhà trường 6 2 Về tình hình hoạt động 9 3 Về cơ cấu tổ chức, bộ máy 10 II.THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 11 1 Kết quả đạt được của đội ngũ giáo viên trường THCS. .. hoạch đội ngũ giáo viên tương xứng với chiến lược phát triển của nhà trường, đồng thời chú trọng đào tạo mũi nhọn, thàng lập đội ngũ cốt cán ở tất cả Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 27 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh các bộ môn để làm nòng cốt tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội giảng, không ngừng phát huy tài năng của đội ngũ giáo viên. .. giáo viên của nhà trường còn chung chung chưa đều, còn mang tính phong trào hơn thực chất Do điều Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 26 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh kiện của nhà trường nên việc phân công trái chuyên môn đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Mặc dù còn một số hạn chế trong việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao. .. những kiến thức về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Tuy đã có làm nhưng còn ít, Phòng Giáo Dục cần mở nhiều hơn nữa các chuyên đề bằng hình thức cho mỗi Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 28 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh trường đăng kí một môn học hoặc một lĩnh vực khác nhau rồi mời đại diện cốt cán tất cả các trường về dự để học hỏi lẫn nhau... về công tác giáo dục của trường Các tổ chức đoàn thể, cấp ủy được phân công phụ trách hoạt động giáo dục Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 20 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh của nhà trường cần theo dõi, giám sát, đánh giá cụ thể các hoạt động giáo dục của nhà trường và có báo cáo hoạt động từng quý, năm lên cấp lãnh chính quyền Nhà trường phối . Trang 16 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh PHẦN THỨ HAI NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH 1 4 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 5 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường. X27-T2 -<-4 Người thực hiện: Nguyễn Văn Ân Trang 2 Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THCS Vĩnh Thịnh ]23  -   $%    (  6  2Q 
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcs vĩnh thịnh, SKKN Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcs vĩnh thịnh, SKKN Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường thcs vĩnh thịnh, THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH THỜI GIAN QUA, Giới thiệu sơ lược về chức năng, nhiệm vụ nhà trường, Nguyên nhân của những mặt làm được và tồn tại, hạn chế, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH, Định kỳ kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Đối với trường THCS Vĩnh Thịnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm