một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học văn cho học sinh thcs

28 1,912 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 15:31

  !" #$%&'( )*+,-,./   !"#$%&'()* +,-. /%*0/+12 33%4%%5%%3 &637"8"*1 .'93%,)-:%*;#%5%%3 & 1""<"<#&%" ,-,"= 6%" >=2>!363?@!! 6,A&'B"+C1(D"EF'EGHI5%%1 %;<%*%" >>!!=23=&J%4 %#K)L#%&<&J0M%5%%!&*N 76O,PQN+1/?!R2/S *63D"?@&+%&'+ ?@&+% =&>>/T"=7;#%5%%3 &'UO 5?@&+%V&S#O)V W)712=S' /012,23 969L)9/X7Y".0*(ZNE[[[?@! >'O2,\5S?@>!;. 022 ,*@>@%.> ,#2]1)O'^? @2,3T/O)**!N _7:@%+%,"<7,V2!)7' 9,323 &`O,-;?#a D")-&#32!!'()&O)2 41456!789):;89)< b  4>!!32S763?@& ,&O,-8",&T"' X#&9^UcV?";38"<#?";#! %,)%?3%=>763?@&+%6Od ,.#'e?"; 6,.OR.?@<f"0.S! -g%7"2'U63Od?,\,DT8",&=7 &)O),Sf"O'X#6&,#/%*>G'h2 G.?@*. 2!-g%M6iS/2* %%*%OT')T"O,],A<+%," <" <2,&'/"D"OR,"3 2O8"6S+"8"*i<4" 3'XS@O?SV6,. #7"]%" >=2>!3V627 O!7' j".%LK,<&73?@&, 3 &XNO"+ON,'9"+SN&,!/%02 2*@V=N,#"2]'B7"+< LOO>3N,7%*&D""0D,2=7 !8"*D"S7"0>k,/# lB>"+N&Y".0*Cm1E[[bn'UN5/# &>L,/#,'XS+ N&R ?@' ONoSN&7"+<L'B7"+<L N&<>,!8">S/%'X7/% +N&<%*`5"T"+,!/%/?< &o<)*+,!/%0pq3S7 "+6S'X7/%"SN&-8",SR0/ %?3%=" &`!,>7"<L'I*<8" 327]S7"+&#% 41456!789):;89)< E  D""VS*N"]Wq'9!!O2.D O]#&.V?";9^Uc.D%kN 5-:,>`)>7],6- KD" ,!8"*>'XSO&<R. ?@' (O!!W#3 XN' 8*+=> jG2 %,)Sf/"k=o 7!&<& ">=&  ;'c!%,)= D/f,3,]]!1'B]]O* V%]/*7&+%!&<&)&D=&' 9!/. ?@&XNO"&XN0*O,= & 2><XN.Tf,>=S'hK4Oa <&>&O!! ">!&O# =S <rh2!/o%*<+7 ,< 0M&:,.0],]ON,732" )& XN'XSO!&"]4=6<99/ s'''G=]'c]5]U" ),(3& U_9,".%,*#o 2*' X#&9^Uc7&D&]G0qT"fSO> 6T#<XN't3OK4<&># 67&XN".%L! ?@!!'U6`& >12]%O'XS+ /?+L0&XN V6`>&O8"'=9/XN&9,f9" 9" /Y3 XNV^2GOHNT 2, .D/D"N,N,V0],]+>0.!0"<"<O S,3&,-&NN5,@&7&N0p 32RM#H6g%,*0u,O32 41456!789):;89)< v  6<-?@32<O37,*0%T @#d,*30T <G*T <,*=> ]w' B23 XN,#!/O0*<o*. " OT ,N,V'B7"O@3 XN3,V <=20Or ##?@A!#B?!C#D!EF j".%L5V>"+!RO0*<!!D"N ,N,VG8" /f!7D?"h2]*%%p3 ?@&XNlV <"]D+%/&XN0*n& 9^Uc'X#7!7D <"]!+?N!D " <0*S'("]0 :,;# 7%)O%%T4S*GS%03 ?@&XN&'h1>"]4a&  ">N5?@&XN)<O/8"* ,&+% /T#UY97Yh) !!71=2' ###G#HI!CAJ#C#!KLH$!CLML!C#D!EF )NOP.>?@&XN=&9^Uc2 "N0*,5,SXN9^Uc%5%%) 3 &XN0*UO,.D"%5%%*%%p3?@&XN &oGO,.D"d//?".D '9" V%3D 0*<,S0 2]*%%p 3?@&!,K,)3N&K07*8" / ON,.D>%<,,5,S*3 N0* " /,1N0*+1' 41456!789):;89)< x  8QRP.ST2N3 &=0*,O <0qT"?"DLNE[[y/!7]?, N&E[b[YE[bbE[bbYE[bE' :LN*P.70"+%<W>]7"D", )?]?!7@,@7,;*"+4 030P7%''' zz z UC#V#WFXY !" #Z[\!C 9!/. &2(&Y^)"N0*&"+ 6T8">:+>07O6<"3S'U> D"Oa//?!/DN&=6-P4L ,/%2/">K07,09+%N qA>*"N/@%%R31D- 7"2*.60/+1/?G &0N'" a/S,3O7*?@K <*. ?@,&XN=6'{"!RD",2 T_fD"O' N&E[b[YE[bb<%<*3 XN#%|t|m' 9,5VG0qT"?"D.D?@&XN=&9^UcL NE[[y</!7D",3#%|t|m/8"*" "H B#% c]^c ^&O?@, ^&O),"0S 41456!789):;89)< }  * (&Y^)"N0* &S~3•uC: c] 9`7 c] 9`7 |t vE b} x€y• y EFb• |m vx b€ x|b• bb vEx•  N&E[bbYE[bE<%<*3 #%FsFtFU'9/% 1D","+%<3/8"*"H B#% c]^c * ^&O?@, (&Y^)"N0* ^&O),"0S &S~3•uC: c] 9`7 c] 9`7 Fs v} E| ||b• by |[x• FU vx b} xxb• b[ Eyx• 9L/8"*. ]&O?@&XN/`7.%'U`, #%Fs#%&`7 O5T.%<' /0]A.0P^2_`S1=A0P.-a N*+396<O,.D"" 0*8"a =8"*" 3G2a" 2"5 ,S<&0*&3 XNlV <"]D+%/ .D3 &(&u^)"N0*n' T_.AN*b]^cA7;#5,S 2"3 &XN-:<XN%*!7D"71< `63,fN5,A%k/#&-/% 1N]>%1<,".%,?!/ >!=]8"7]N0*+1'''I*ND"O %T*>7"+>N5,A3 &XN /&*. <XN<‚r9" .D8" ,&5@!7;#GO#a+1)/ LN0*1)*%%!!7"8"*7!7; 41456!789):;89)< €  #Or^ .*`!-=,5Vf #""OZ' T-RA03>*V=7&<D&] &DV%T,GO-O><XN2< &O>K4'9L)"/**28",S%?3%-: &%*!! )%" /,>VV3o N!*1Od?=2S/#%kN5)] 4/#7"+=7'(D" <%*0.S] &oO't3O638"6#]&12> g%lg%L/7"*n'XS+ %T6 /#&XN#2/RM!a`32]03& :XN>. ?@,&' .0PA.0P^-a`,2+-RNQ_0AO71 `#a&/#%kN5 7"+'G!!T"" /,A3 XN  r^&G!! "XN)" ,S/%W&,"] K3 &=S r^ SK4=<&/ =&3 `NN73 / ,S,3 1r c"D",!7S)"" 0*<%g% ,2]*%%p3?@&XN&9^UcO% %T@%6TXN "XN&XN?@O/8"*5' ##dGC#V#LML!e\'E!Cf(g!'( #! )h_i4jb_0k* ()N>,!8"23 5?@V&O ,.D"%5%%W1,*?1<7<& 41456!789):;89)< |  R*)" 7O'''e <,S0 2*%%O W1N3,*3 %k5' •N3"+*N+ 1)38",S;?#a323 &i R'''^?@&+%=&%T#OLD"> ,!8"2'XS+ 7+1ggN3 3 &XNK07,3 &5,Si63*N ?@ #' •N3= /"+1,8",S#a ;?&7"N0*'G0/%kN5 >S/%/",8",S%/# SO<i,!,21)Si,. ON]&<",>V*N V'<5]".3S/"0/1) O0pg3S77"]#&i O2?.%a<)M' U_33 N0*=^>hlXNF+%En /"5H #D" 7 " 7-> c"d#a&l^cn0p":H rU0/]".7,"5r u^cH,NW' rXf,>".7=0]O,"5r c"^c,*lCXnO)L&"5Li3 S*YWYT,N6@f,>".7=@, "50*K":H 41456!789):;89)< F  rXS"<O!".7=ln,Nr u^cH,*' uCX0S/"+H9,*4q"<3!7 =/!03='O#,NON*! *4Y#$%i'9/V  ,,*=q4,Na=2S/ #")M‚$%="'4O) G)<W " =43' Uo+ 3 N0*l9,>" R m"YXNy+%bn/"5H U:+, U,q)20< O)K":S^cH rU*"*8"S*r u^cH,*' CXL&"5Li32_,2W4 %."iD=:'9,DOi32  )" /0<,q'c"OK":H rX#7W1S*:+,)7 %]"Y,q*G!0?,4"r u^cH,*' uCX0S*HU*7+,,‚5#T ? ]'U:,*/+,"V'•<,2 G'h"qY,q%]%3‚<,,‚= ,"' 41456!789):;89)< y  •3 N0*=^" U+lXNy+%bn /*" D,5#S*H 9" DO#0",N B# #0)0p K":H rU*"*8"S*r u^cHO,N 0)0p' rS*O*<*q,r u^cH<,2*q5' B@ O)L&"5Li2_ 3,#,0)'9,,i iT,N03J ##iOK" D$#,5'CX/%0SH 9,<,0)<"*OOO,NO  OK" D#,50 2D;>'U* +G35' X#*%% O)D",pO!7Si"2D N/"'6<<SO/"!!" / "D!"]63?@&!-]# %kN5'e `gi3%35* <-:T"S'CO),P" 7)ONi3 3+13,3 63?@L73>,!8" 2&' 8C=5-OcbNQb*bl]cm.Ra5 ,P5A-Oanko-OcbNQ4 9%k5,S">N57"+V ,* 3 2]N0*3-:>%#/?!/D<,'(D"O 8"*!K,<>ON'/">%2g% <S 41456!789):;89)< b[ [...]... buổi sinh hoạt ngoại khóa sinh động, hấp dẫn, đa dạng nhằm gây hứng thú cho HS đối với bộ môn Ngữ văn * * * Trên đây là ý kiến của bản thân tôi về một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn cho học sinh THCS Là một bài viết ghi lại những kinh nghiệm đã được đúc rút Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 – 2014 22 Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn. .. bài học sinh mới có hứng thú để học Từ hiểu đến cảm là một quá trình của người học văn, đòi hỏi rất nhiều ở nghệ thuật sư phạm của người dạy Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 – 2014 26 Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn cho học sinh THCS Để học sinh hứng thú với các tiết học văn( ở đây, tôi chỉ nói đến các tiết Đọc văn) , theo tôi, có rất... năm học: 2010 – 2011 Lớp Số học sinh Số học sinh có hứng thú Số học sinh có điểm trung bình được khảo sát 7B 7D 32 34 với giờ Đọc–Hiểu văn bản môn học kì II loại Khá-Giỏi Đầu HKII Cuối năm Cuối HKI Cuối năm 15 23 9 11 16 26 11 14 Năm học: 2011 – 2012 Lớp Số học sinh Số học sinh có hứng thú Số học sinh có điểm trung bình được khảo sát với giờ Đọc–Hiểu văn. .. dừng lại ở mức độ một bài viết mà được đi vào thực tiễn dạy học, thoả lòng mong mỏi và bớt những trăn trở với nghề trong tôi Tôi xin chân thành cảm ơn Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 – 2014 23 Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn cho học sinh THCS ĐỂ HỌC SINH HỨNG THÚ VỚI CÁC GIỜ HỌC VĂN Võ Thị Mai Lâm GV Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh Tôi bắt... lười của HS Theo tôi, dù áp dụng bất kì phương pháp dạy học nào, biện pháp gây hứng thú nào cho HS thì điều cốt yếu để có một giờ học tốt, GV nhất định phải có đủ tài, đủ Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 – 2014 21 Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn cho học sinh THCS đức, có cái tâm của một người thầy thì chắc chắn sẽ được HS kính trọng,... để học sinh liên tưởng lại Sau đó là phần thi, có thể với các câu hỏi như: ? Tác giả của văn bản là ai? ? Văn bản ra đời trong hoàn cảnh nào? ? Thể loại văn học của văn bản là gì? ? Văn bản thuộc kiểu văn bản nào? ? Văn bản giới thiệu (hoặc bàn luận) về vấn đề gì? Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 – 2014 18 Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn. .. Điều đó dễ gây cho học sinh cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt, khô khan khi đến với việc tìm hiểu loại văn bản này Chính vì vậy, trong quá trình dạy, người giáo viên cần chú ý và khéo léo tổ chức các hoạt động để tránh cho học sinh tình trạng mất hứng thú Ở đây, xin được đưa ra một giải pháp nhằm tạo hứng thú cho học sinh khi học tiết Đọc – Hiểu văn bản nhật... văn bản thuyết minh hoặc nghị luận, đó là: đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 – 2014 16 Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn cho học sinh THCS Thông thường, chúng ta vẫn tổ chức dạy các tiết văn bản nhật dụng thuộc kiểu thuyết minh hoặc nghị luận theo như dạy một văn bản thông thường Điều đó sẽ là một. . .Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn cho học sinh THCS sẽ làm giảm tính văn chương, nghệ thuật của tác phẩm thơ, gây mất hứng thú Nhưng nếu tích hợp hời hợt, không rõ ràng thì lại không giáo dục được cho học sinh ý thức về bảo vệ môi trường Vậy trên cơ sở nguyên tắc chia nhỏ,... kiến kinh nghiệm - Năm học: 2013 – 2014 12 Một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học Văn cho học sinh THCS mục tiêu quan trọng trước mắt của việc học tập chính là để đạt điểm cao Vì vậy có thể dùng chính mục tiêu đó làm đích đến cho việc giải quyết những câu hỏi “có vấn đề” Có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau để đặt mục tiêu như: cho điểm tuyệt đối (điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học văn cho học sinh thcs, một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học văn cho học sinh thcs, một số giải pháp nhằm tạo hứng thú học văn cho học sinh thcs

Từ khóa liên quan