hướng dẫn học sinh đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh

23 1,125 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 06:48

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC, THẢO LUẬN VĂN BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 9 GIÚP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Họ và tên tác giả: PHẠM LÂM CƯ Đơn vị công tác: Trường THCS Bàu Năng 1. Lý do chọn đề tài Do thực hiện hoạt động dạy và học tích cực của GV và HS còn chậm chuyển biến, cách tổ chức tiết dạy trên lớp không gây hứng thú cho HS rất nhiều GV khai thác SGK còn đơn điệu, hướng dẫn HS sử dụng SGK quá sơ sài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với chất lượng dạy học, đồng thời hạn chế việc phát triển trí tuệ của HS khi học môn Địa lí; từ đó việc dạy và học Địa lí trở thành gánh nặng của mà để lại sự nhàm chán, HS không thích học bộ môn. Dạy và học như trên sẽ không đáp ứng được những yêu cầu của xã hội, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không phát huy tính tích cực trong học tập, hạn chế chất lượng học tập bộ môn. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thời gian thực hiện từ đầu năm học 2010- 2011 Đối tượng : + Đối với giáo viên tập trung vào 2 vấn đề: Thứ nhất, hướng dẫn đọc các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập.Thứ hai, hướng dẫn đọc và thảo luận các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. + Đối với học sinh phải khai thác các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 như thế nào giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Phạm vi nghiên cứu được giáo viên tập trung vào kiến thức phần Địa lí Việt Nam lớp 9 và tác động trên lớp 9A1 của trường THCS Bàu Năng. Phương pháp nghiên cứu : + Nghiên cứu lí thuyết: các văn bản, quan điểm giáo dục của Đảng ; sách tham khảo . + Điều tra, khảo sát :qua tiết dự giờ, chuyên đề và thăm dò lấy ý kiến từ các giáo viên dạy Địa lí ở đơn vị bạn. + Thực nghiệm trên lớp 9A1 ( trước và sau tác động ) 3. Đề tài đưa ra các giải pháp: Sử dụng văn bản trong SGK để dạy học là một việc làm thường xuyên, có tính chất “ truyền thống” trong dạy học địa lí; song sử dụng như thế nào giúp mang lại hiệu quả cao trong học tập nhằm phát huy được tính tích cực của HS? Tổ chức các hoạt động đọc và thảo luận văn bản như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong học tập giúp phát huy được tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS? 4. Hiệu quả áp dụng : HS biết cách sử dụng các văn bản trong SGK Địa lí phát huy tính tích cực học tập Chất lượng bộ môn nâng cao sau tác động. 5. Phạm vi áp dụng: Tiếp tục thực hiện trong năm học này và rộng rãi cho các khối lớp trong nhà trường và cả các đơn vị khác trong huyện. Ngày tháng năm Người thực hiện Phạm Lâm Cư 1 TÊN ĐỀ TÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC, THẢO LUẬN VĂN BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 9 GIÚP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Từ những năm 90 của thế kỉ XX, cùng với việc đổi mới về mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa (SGK) Địa lí THCS theo những định hướng của cải cách giáo dục thì việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) Địa lí cũng được chú trọng. Tuy nhiên cho đến nay việc đổi mới PPDH bộ môn diễn ra vẫn còn rất chậm, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. Có thể nêu một số nét về bức tranh chung trong việc dạy học Địa lí hiện nay như sau: Một số giáo viên truyền thụ kiến thức theo kiểu thuyết trình xen kẽ hỏi đáp, nặng về thông báo giảng giải, nhẹ về phát huy tính tích cực và phát triển tư duy học sinh (HS), HS thụ động tiếp thu kiến thức; hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu, dạy theo lớp là chủ yếu, nếu có hoạt động nhóm thì hầu như không hiệu quả; khai thác các phương tiện dạy học (PTDH) đặc biệt là sách giáo khoa (SGK) rất hạn chế; hay việc tạo động cơ học tập đúng đắn cho HS và thực hiện các hình thức khen thưởng động viên đối với người học không được quan tâm một cách thích đáng Nhìn chung, giờ Địa lí chưa mang lại nhiều hứng thú cho HS tuy rằng trong nhà trường đã xuất hiện ngày càng nhiều tiết dạy tốt của các giáo viên (GV) giỏi, theo hướng tổ chức cho HS hoạt động, tự chiếm lĩnh tri thức. Có thể nói, một số GV khai thác SGK còn đơn điệu, hướng dẫn HS sử dụng SGK quá sơ sài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với chất lượng dạy học, đồng thời hạn chế việc phát triển trí tuệ của HS khi học môn Địa lí; từ đó việc dạy và học Địa lí trở thành gánh nặng của cả thầy và trò. Cách dạy và học như trên không thể đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển xã hội, đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, GV phải có giải pháp hướng dẫn HS khai thác SGK như thế nào đặc biệt là khai thác các loại văn bản, đó là một trong những vấn đề quan trọng mà GV phải thực hiện giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập bộ môn Địa lí. 2.Mục đích nghiên cứu: Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cần chú trọng rèn luyện phương pháp học tập phát huy năng lực tự học của học sinh để thực hiện được vấn đề trên, giáo viên không chỉ đơn thuần truyền đạt tri thức mà còn giúp học sinh hành động tìm ra các giải pháp hướng dẫn HS biết đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9, giúp phát huy tính tích cực học tập nhằm nâng cao kết quả bộ môn. 3. Đối tượng nghiên cứu: Đối với giáo viên tập trung vào 2 vấn đề: Thứ nhất, hướng dẫn HS đọc các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất học tập. Thứ hai, hướng dẫn HS thảo luận các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập. Đối với học sinh phải khai thác các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 như thế nào giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập. Phạm vi nghiên cứu được giáo viên tập trung vào kiến thức phần Địa lí kinh tế Việt Nam lớp 9 và tác động trên một lớp 9A1 của trường THCS Bàu Năng. 2 4. Phương pháp nghiên cứu: Ý tưởng về nghiên cứu đề tài này đã xuất hiện trong tôi từ rất lâu. Trong một thời gian chuẩn bị ngay vào đầu năm học 2010 - 2011 tôi đã thực nghiệm đề tài vào dạy và học Địa lí 9 đi sâu vào phần Địa lí kinh tế Việt Nam với một số phương pháp như sau: Phương pháp nghiên cứu lí thuyết như: Sưu tầm tài liệu có liên quan, đó là các văn bản về quan điểm giáo dục, đường lối phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước, các tài liệu chuyên môn như hướng dẫn chuẩn kiến thức – kĩ năng, sách tham khảo, sách giáo khoa … là cơ sở lí luận trong quá trình nghiên cứu. a) Khách thể nghiên cứu: Lớp được chọn tham gia nghiên cứu là lớp 9A1 của trường THCS Bàu Năng. Lớp này có nhiều điểm tương đồng về tỉ lệ giới tính, dân tộc và ý thức học tập của HS trong lớp đều có chất lượng tương đương với các lớp còn lại trong khối của nhà trường. b) Phương pháp điều tra, khảo sát: Thông qua các tiết dự giờ các giáo viên trong đơn vị và trường bạn để tìm hiểu các giáo viên hướng dẫn học sinh đọc và thảo luận văn bản như thế nào? các phương pháp, hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh khai thác văn bản có minh chứng cho chuẩn kiến thức – kĩ năng, giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong giờ học Địa lí không? Ngoài ra còn điều tra, khảo sát bằng các phiếu câu hỏi, lấy ý kiến trên diện rộng ở các đơn vị bạn cụ thể các phiếu sau: - Phiếu thăm dò ý kiến của giáo viên Địa lí (bài T- test) cách sử dụng các văn bản có hiệu quả trong dạy và học Địa lí. (Mẫu số 1) - Phiếu thăm dò ý kiến của giáo viên Địa lí cần hướng dẫn HS đọc và thảo luận các văn bản như thế nào giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng chất lượng học tập của HS trong dạy và học Địa lí. (Mẫu số 2) c) Trên cơ sở những quan sát, điều tra: Giáo viên tiến hành phương pháp thực nghiệm trên lớp thực nghiệm gồm một lớp 9 kiểm tra đánh giá việc thực hiện, so sánh kết quả chưa áp dụng giải pháp và khi đã áp dụng giải pháp.(trước tác động và sau tác động) 5. Giả thuyết khoa học: Vấn đề hướng dẫn HS đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 có không nhiều bài viết về đề tài này, được trình bày trong các tài liệu bồi dưỡng GV như: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III ( 2004-2007 ) môn Địa lí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tài liệu trên chủ yếu bàn về hướng dẫn HS đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí như thế nào nói chung mà chưa đi sâu vào tính hiệu quả. Tức là, hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy được tính tích cực HS nhằm nâng cao chất lượng học tập không? Tôi muốn có một đề tài cụ thể hơn, một kết quả thiết thực hơn thông qua các giải pháp và khẳng định rằng: Hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy được tính tích cực HS nhằm nâng cao chất lượng học tập. 3 II. NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận: a) Các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Việc đổi mới toàn diện quá trình giáo dục, trong đó có đổi mới PPDH đã được khẳng định ở những văn bản của Đảng và Nhà nước, cụ thể: - Nghị quyết TW2 (khóa VII) nêu rõ: “Đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào trong quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS … “ - Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ), ở mục 5.2 ghi rõ: “Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp dạy học. Chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động, thầy giảng, trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp; phát triển năng lực của mỗi cá nhân; tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của HS trong quá trình học tập …” b) Các quan niệm khác về giáo dục: Các loại văn bản trong sách giáo khoa Địa lí gồm có: Bài đọc chính, bài đọc thêm, các hướng dẫn hoạt động hay thực hành kĩ năng. Mỗi loại văn bản có vai trò và chức năng khác nhau. Bài đọc chính, đây là loại văn bản chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong hệ thống kênh chữ trong SGK. Bài đọc chính hợp với các phần phụ trợ thuộc kênh chữ (bài đọc thêm, bảng thống kê, hệ thống câu hỏi, bài tập và thực hành), cũng như phần hình (hình vẽ, tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ ) tạo thành bài học hoàn chỉnh. Bài đọc chính có chức năng là một trong những nguồn cung cấp thông tin chính của bài học, là một trong những cơ sở đáng tin cậy để GV xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp. Thông qua việc đọc, thảo luận bài đọc chính, HS không chỉ có được những kiến thức cần thiết của bài học mà còn phát triển khả năng đọc hiểu, phân tích, tổng hợp, trao đổi thông tin từ kênh chữ, học cách diễn đạt thông tin bằng kênh chữ. Bài đọc thêm thường được sắp xếp ở sau bài học chính, có nhiệm vụ hỗ trợ cho bài học chính, làm tăng tính hấp dẫn của các bài học Địa lí. Trong SGK Địa lí, bài đọc thêm có các chức năng sau: Thứ nhất, cung cấp biểu tượng, giúp HS hình thành khái niệm Địa lí tương ứng trong bài học chính . Các hướng dẫn hoạt động hay thực hành kĩ năng, loại văn bản này có chức năng hướng dẫn HS tiến hành các hoạt động học tập cụ thể như quan sát hình nào, làm những gì … trong quá trình học tập. Vì vậy, loại văn bản này có vai trò lớn trong việc định hướng cho GV về phương pháp dạy học, hướng dẫn HS cách học, trên cơ sở đó mà hình thành, rèn luyện kĩ năng và phương pháp học tập bộ môn. 2. Cơ sở thực tiễn: a) Thực trạng của việc dạy và học Địa lí ở đơn vị và các trường khác trong huyện hiện nay: Qua quá trình trực tiếp giảng dạy, dự giờ đồng nghiệp, thăm dò khảo sát các đơn vị bạn, bản thân nhận thấy những vấn đề sau: - Hoạt động dạy và học chưa thật sự đổi mới vì trong giảng dạy vẫn còn một số giáo viên thực hiện một số tiết hoặc một số đoạn trong bài dạy còn lấy hoạt động dạy làm trung tâm, đôi lúc giáo viên giảng học sinh nghe, giáo viên ghi bảng – học sinh chép vào vở, học sinh thụ động tiếp thu kiến thức. 4 - Các phương tiện dạy học chưa thật sự được xem là nội dung để khai thác kiến thức cơ bản của bài học, mà đôi lúc giáo viên còn dùng phương tiện dạy học để minh họa cho tiết dạy, bởi vì giáo viên thường sợ cho học sinh khai thác sẽ làm mất thời gian không hoàn thành được bài dạy trong tiết theo thời gian. Đây chính là hạn chế mà giáo viên còn mắc phải khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực. Từ hạn chế trên dẫn tới một số học sinh chưa biết đọc và thảo luận văn bản trong SGK như thế nào để tìm ra kiến thức kĩ năng bài học. - Thường các câu hỏi GV đưa ra còn đơn giản chưa kích thích sự tư duy sáng tạo của HS hay tạo ra tình huống cho HS động não. b) Sự cần thiết của giải pháp: Việc hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 có nhiều ưu điểm : Về HS: Biết rõ yêu cầu, mục đích của bài học về chuẩn KT-KN và các thao tác tư duy. Biết dành thời gian thích đáng để tự làm việc với SGK và nhạy bén hơn trong các hoạt động. Biết cách đọc và thảo luận các văn bản, làm việc hợp tác, ví dụ: Tìm hiểu đặc điểm về sự phát ttriển và phân bố công nghiệp (Bài 8 trang 28 ở bảng 8.1) cơ cấu về giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%). Học sinh chuẩn bị ở nhà đọc nội dung bảng 8.1 trong SGK mục 1 trang 28 kết hợp với các phần nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đấy là cách đọc truyền thống. Ngoài ra, HS còn phải biết phát hiện ra những kiến thức chưa rõ cần phải giải quyết như: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đó như thế nào? Sự thay đổi đó phản ảnh lên thực tế gì trong ngành trồng trọt? Các câu hỏi này HS có thể tự giải thích hoặc trao đổi với các bạn. Như thế việc đọc văn bản mới có hiệu quả. Về giáo viên: Hạn chế giải thích, thuyết trình, minh họa, hạn chế các câu hỏi vụn vặt mà sẽ tập hợp các câu hỏi thành những gợi ý hướng dẫn HS giải quyết vấn đề trọn vẹn, Ví dụ: Để tìm hiểu về nguồn lao động, việc làm và chất lượng cuộc sống (Bài 4, mục 2 Địa lí 9) , GV yêu cầu HS đọc mục 2 SGK. GV không nên đưa ra câu hỏi như: Vấn đề việc làm hiện nay giữa nông thôn và thành thị ở nước ta có đặc điểm gì ? vì những kiến thức này chỉ nhìn vào SGK là trả lời được. Như vậy, GV phải làm thế nào? Giáo viên chỉ cần hỏi: Tại sao giải quyết việc làm là vấn đề gay gắt ở nước ta? Đề giải quyết vấn đề việc làm theo em cần có những giải pháp nào? HS sẽ phải phát huy các thao tác tư duy, tổng hợp và sắp xếp kiến thức một cách hoàn chỉnh. Bên cạnh đó còn giúp GV chọn PPDH phù hợp, phát huy được các kĩ thuật dạy học tích cực: kĩ thuật XYZ, kĩ thuật trình bày 1 phút…đây là những kĩ thuật dạy học nhất thiết phải rèn cho HS trong dạy và học Địa lí 3. Nội dung vấn đề: a) Hướng dẫn HS đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 ( phần Địa lí kinh tế Việt Nam ) như thế nào để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng học tập? Nhiều tiết dạy mẫu, tiết minh họa chuyên đề, tiết hội giảng… đều được giáo viên quan tâm trong việc chọn phương pháp và các phương tiện dạy học tích cực. Tuy nhiên các tiết dạy ấy mặt tồn tại được rút kinh nghiệm nhiều nhất là học sinh chưa tích cực hoạt động: chưa biết sử dụng SGK, đọc các văn bản nhưng không khai thác được kiến thức, kĩ năng từ văn bản ấy nên hiệu quả dạy và học còn hạn chế. Có bao giờ giáo viên nghĩ rằng việc HS không biết sử dung văn bản hay chỉ yêu cầu HS chỉ đọc văn bản là đủ, hoặc các hoạt động nhóm trên lớp không cần đến các văn bản trong SGK, các tiết dạy như thế vẫn phát huy tính độc lập, tích cực và nâng cao chất lượng học tập ở học sinh. Và không ảnh hưởng gì đến chất lượng học tập của HS.Chưa hẳn là như thế. Những năm gần đây, phương pháp giảng dạy Địa lí tuy đã có một số cải tiến nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng học tập của học sinh bằng cách tăng cường các hoạt động của HS trên lớp kể cả ở nhà. Việc chuẩn bị bài ở nhà được GV dành thời 5 gian thích đáng với rất nhiều câu hỏi bài tập, kĩ năng: đọc đoạn nào, chú ý nội dung gì?. Trên lớp, GV chú ý phát triển tư duy trong quá trình giảng bài mới, chẳng hạn trước khi thảo luận, HS phải đọc văn bản cá nhân, tự trao đổi rồi mới tiến hành nhóm, nhưng những việc làm đó cũng vẫn chỉ hạn chế trong phạm vi những kiến thức sẵn có trong văn bản Tuy nhiên, quá trình HS tiếp thu thụ động đã giảm đi nhiều. Thực hiện các giải pháp để hướng dẫn HS đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 (phần Địa lí kinh tế Việt Nam) sẽ mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập. Nhiệm vụ chủ yếu của giáo viên là trở thành người thiết kế các giải pháp thực hiện cho việc học tích cực của học sinh trong bối cảnh cụ thể. Nhiệm vụ truyền thống của giáo viên trước đây là chuyển giao thông tin, nay được điều chỉnh và mở rộng thành một nhiệm vụ tạo ra các điều kiện học tập và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, thông qua đó người học xây dựng mối liên hệ giữa thông tin mới và những kiến thức kĩ năng sẵn có. Điều này có thể đạt được thông qua các phương pháp dạy học và các hoạt động học tập khác nhau, trong đó có nhiệm vụ hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9. Hiện nay, những hạn chế trong đọc và thảo luận các văn bản trong SGK Địa lí là : + Học sinh chưa được trang bị đầy đủ những kĩ năng cần thiết để tự mình biết khai thác các nguồn tri thức từ các loại văn bản trong SGK Địa lí. + Học sinh khai thác sách giáo khoa còn nặng về luợng kiến thức có sẵn. + Phương tiện, các trang thiết bị phục vụ dạy, học còn hạn chế. + Một số giáo viên còn quen cách dạy truyền thống, tự mình làm nốt công việc của HS đó là chủ động truyền đạt kiến thức. Điểm mới và sáng tạo của đề tài: Đối với HS: biết sử dụng SGK ở nhà, sơ lược được nội dung cơ cấu bài. Từ đó, giáo viên hình thành kĩ năng rất riêng cho HS đó là tự giới thiệu bài và nâng dần thành kĩ xảo.Biết khai thác các loại văn bản để tìm kiến thức, kĩ năng cần đạt là cơ sở đánh giá ý thức học tập của HS. Đối với GV: Đa dạng các hình thức tổ chức học tập kết hợp nhiều PPDH và kĩ thuật dạy học tích cực. Phát huy tính tự học và nâng cao chất lượng rõ rệt. Vấn đề đặt ra: Trong điều kiện hiện nay, với những hạn chế trên để hướng dẫn đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 (phần Địa lí kinh tế việt Nam) có hiệu quả, phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng bộ môn cần tập trung vào: Sử dụng văn bản trong SGK để dạy học là một việc làm thường xuyên, có tính chất “truyền thống” trong dạy học Địa lí; song sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong học tập và phát huy được tính tích cực của HS? Tổ chức các hoạt động đọc và thảo luận văn bản như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong học tập giúp phát huy được tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS? b/ Giải quyết vấn đề đặt ra : Trong quá trình giảng dạy, bản thân đã có những kinh nghiệm trong việc tổ chức cho HS đọc và thảo luận văn bản: Hướng dẫn sử dụng các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 (phần Địa lí kinh tế Việt Nam) * Hướng dẫn HS sử dụng bài học chính: Yêu cầu đối với bài học chính là HS phải hiểu được nội dung bài viết, nắm được kiến thức, kĩ năng chính của từng đoạn hay cả bài. Để giúp HS biết sử dụng bài đọc chính một cách độc lập, GV có thể hướng dẫn theo trình tự sau: Đọc tên bài và lướt xem có những mục gì. 6 Tìm hiểu cho rõ nghĩa những từ hoặc thuật ngữ khó, những câu chưa hiểu, nếu cần thì tra cứu bằng thuật ngữ ở phần phụ lục (nếu có) hoặc nhờ sự giúp đỡ của GV. Ví dụ bài 2 trang 7 SGK “Dân số và sự gia tăng dân số". Qua bài này HS sẽ đọc lướt qua phần: Dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số. GV cho Hs tìm hiểu nghĩa của từ “Bùng nổ dân số” ở mục II . - Sau đó GV định hướng cho HS việc phải làm. + GV đưa ra nội dung để HS thảo luận . + Phân nhóm và cho HS làm việc theo nhóm. + Các nhóm tự đọc văn bản để nắm nội dung. + HS các nhóm bàn bạc nội dung và trao đổi cách thể hiện. + Các nhóm cử đại diện trình bày bài của nhóm. + Nhận xét đánh giá kết quả. - Cũng ở bài này giáo viên tiến hành hoạt động nhóm: + Nhóm 1,2: Đọc và thảo luận tìm hiểu về số dân ở nước ta. + Nhóm 3,4: Đọc và thảo luận tìm hiểu về tình hình gia tăng dân số + Nhóm 5,6: Đọc và thảo luận tìm hiểu cơ cấu dân số nước ta. - Các nhóm tiến hành đọc văn bản để tìm nội dung. - Học sinh các nhóm thảo luận trao đổi cách thể hiện. - Các nhóm cử đại diện trình bày: + Nhóm 1,2: Rút ra kết luận nước ta có dân số đông. + Nhóm 3,4: Rút ra kết luận tình hình gia tăng dân số nước ta tăng nhanh + Nhóm 5,6: Rút ra kết luận cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính có sự thay đổi. - Giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả. - Ví dụ qua bài 4 “Lao động việc làm và chất lượng cuộc sống” ở mục III trang 16: - Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm. - Giáo viên phân công cho các HS làm việc nhóm. - Các nhóm đọc văn bản để nắm nội dung. - Các nhóm bàn nội dung, trao đổi cách thể hiện. - Các nhóm cử đại diện trình bày: => Chất lượng cuộc sống còn thấp, có sự chênh lệch giữa các vùng nhưng đang được cải thiện. - Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả. - Ví dụ qua bài 6 “Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam” ở mục 2.1: - Giáo viên đưa ra nội dung cho lớp thảo luận “Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta”. - Học sinh thảo luận theo nhóm. - Các nhóm đọc văn bản để nắm nội dung. - Các nhóm bàn bạc trao đổi tìm cách thể hiện. - Đại diện các nhóm trình bày: => Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch theo ngành. Chuyển dịch theo lãnh thổ. Chuyển dịch theo thành phần kinh tế. - Ví dụ bài 9 “Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản” ở mục 1.1 tài nguyên rừng. - Giáo viên đưa ra nội dung cho HS thảo luận “Thực trạng rừng ở Việt Nam”. - Giáo viên phân nhóm 2 bàn (3 phút). - Các nhóm đọc văn bản. - Các nhóm thống nhất nội dung thể hiện. 7 - Đại diện nhóm trình bày và rút ra kết luận: => Tài nguyên rừng đang cạn kiệt, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng chiếm tỉ lệ thấp. - Giáo viên nhận xét và đánh giá. - Gặp câu hỏi xen giữa bài, cần dừng lại suy nghĩ, tìm câu trả lời hoặc làm theo gợi ý để hiểu được thấu đáo và nắm được nội dung kiến thức mới. - Ghi lại những ý chính, những khái niệm, kiến thức cơ bản của một đoạn hoặc cả bài. - Trả lời các câu hỏi ôn tập, củng cố kiến thức và làm bài tập ở cuối bài. Hoặc chuẩn bị bài tập mà GV đã hướng dẫn về nhà ở tiết học trước. Ngoài việc hướng dẫn HS biết cách tự tìm kiến thức thông qua bài học chính, GV cần tổ chức cho HS thảo luận để có được những hiểu biết chắc chắn về các nội dung của bài học chính, từ đó nắm vững kiến thức, phát triển khả năng giao tiếp, diễn đạt, trình bày các thông tin, phối hợp các hoạt động trong học tập. * Hướng dẫn HS sử dụng các văn bản hướng dẫn hoạt động và thực hành: Các văn bản này có nhiệm vụ hướng dẫn HS tiến hành các hoạt động học tập, có ý nghĩa trong phát huy tính tích cực nâng cao hiệu quả học tập bộ môn, phát huy tính tư duy độc lập ở HS. Việc hướng dẫn HS sử dụng văn bản trên được tiến hành trước khi HS thực hiện các hoạt động học tập, thực hành với kênh chữ, kênh hình. Khi hướng dẫn HS sử dung các văn bản hướng dẫn hoạt động và thực hành, GV phải cần đặc biệt chú trọng tới việc yêu cầu HS đọc và hiểu đúng các yêu cầu, chỉ dẫn của văn bản. Ví dụ như đọc đoạn nào, quan sát cái gì, tiến hành những hoạt động nào v.v.… GV cũng nên yêu cầu HS thảo luận ( khi cần ) để nêu bật được những ý chính của văn bản khi HS tỏ ra chưa hiểu rõ văn bản. Bởi chỉ trên cơ sở nắm vững các yêu cầu, các chỉ dẫn thì HS mới có thực hiện đúng các công việc học tập, thực hành mà văn bản yêu cầu. Như mục 2, bài 37 “Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” đoạn văn bản thực hành như sau : Dựa vào bảng 37.1 và cho biết tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long , Đồng Bằng Sông Hồng và cả nước năm 2002 (nghìn tấn), GV hướng cho học sinh phân tích và chọn biểu đồ để vẽ. GV nên tổ chức thảo luận ở đoạn này để HS nêu suy nghĩ của mình trước tập thể, hình thành kĩ năng hợp tác trong hoạt động học tập. Để hoàn thành câu 2 GV đưa ra dàn ý để HS tìm ra câu trả lời: - Dàn ý: Câu hỏi a/ : ĐBSCL có những thế mạnh gì để phát triển thủy sản? + Điều kiện tự nhiên : Diện tích biển và đảo Diện tích của đồng bằng Sông ngòi Khí hậu Rừng ngập mặn + Điều kiện kinh tế xã hội : Dân cư và nguồn lao động Cơ sở chế biến thủy sản. Thị trường tiêu thụ rộng lớn Chính sách khuyến khích của nhà nước b/ Tại sao ĐBSCL có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu? Vì : Diện tích mặt nước (nước mặn, nước lợ). Khí hậu Kinh nghiệm của người dân Thị trường tiêu thụ sản phẩm 8 c/ Những khó khăn hiện nay và biện pháp khắc phục? + Khó khăn : Thiên tai Thị trường tiêu thụ Chế biến sản phẩm Chất lượng thủy sản + Biện pháp : Đầu tư phương tiện Đầu tư trang thiệt bị Nâng cao chất lượng sản phẩm Nghiên cưú thị trường Chủ động tránh né hàng rào thuế quan - Giáo viên phân nhóm: o Nhóm 1,2: Thực hành câu a o Nhóm 3,4: Thực hành câu b o Nhóm 5,6: Thực hành câu c - Đại diện nhóm trình bày: a/ : ĐBSCL có những thế mạnh gì để phát triển thủy sản? + Điều kiện tự nhiên : Diện tích biển và đảo: Hải sản phong phú, biển ấm, nhiều ngư trường rộng lớn. Diện tích của đồng bằng: Khoảng 50 vạn ha mặt nước để nuôi thủy sản. Sông ngòi: Kênh rạch dày đặc, là địa bàn đánh bắt nuôi trồng thủy sản Khí hậu: Cận xích đạo, thuận lợi đánh bắt quanh năm, năng suất cao. Rừng ngập mặn: Chiếm diện tích lớn nhất nước, giàu tôm cá. + Điều kiện kinh tế xã hội : Dân cư và nguồn lao động: Giàu kinh nghiệm nuôi trồng đánh bắt thủy sản Cơ sở chế biến thủy sản: Có năng lực sản xuất cao. Thị trường tiêu thụ rộng lớn: Trong ngoài nước. Chính sách khuyến khích của nhà nước: Cho vay và hỗ trợ kĩ thuật, thu mua sản phẩm. b/ Tại sao ĐBSCL có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu? Vì : Diện tích mặt nước (nước mặn, nước lợ): Rộng lớn Khí hậu: Ấm áp. Kinh nghiệm của người dân: Nhân dân có kinh nghiệm nuôi tôm, có nhiều cơ sở chế biến sản phẩm, chế biến thức ăn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Rộng lớn” EU, Nhật Bản, Bắc Mĩ ”. c/ Những khó khăn hiện nay và biện pháp khắc phục ? + Khó khăn : Thiên tai:Thời tiết, khí hậu thất thường, ô nhiễm môi trường, suy giảm trữ lượng thủy sản. Thị trường tiêu thụ: Còn nhiều biến động Chế biến sản phẩm: Còn hạn chế. Chất lượng thủy sản: Chưa cao 9 + Biện pháp : Đầu tư phương tiện: Đầu tư phương tiện, thông tin đánh bắt xa bờ. Đầu tư trang thiết bị: Hiện đại. Nâng cao chất lượng sản phẩm: Tạo sản phẩm sạch. Nghiên cưú thị trường: Tiêu thụ ngoài nước. Chủ động tránh né hàng rào thuế quan: các nước nhập khẩu thủy sản nước ta. - Giáo viên nhận xét và đánh giá Tổ chức các hoạt động đọc và thảo luận văn bản Trong dạy học địa lí, việc tổ chức cho HS đọc và thảo luận các văn bản thường được tổ chức theo các hình thức sau đây: * Đọc cá nhân: Hình thức này được sử dụng trong trường hợp HS chuẩn bị cho việc thảo luận nhóm/lớp, hoàn thành các nhiệm vụ học tập ở trên lớp hoặc giúp cho việc củng cố, mở rộng kiến thức, làm báo cáo về một vấn đề … trong quá trình tự học ở nhà. Hình thức đọc cá nhân có vai trò quan trọng trong việc hình thành, rèn luyện cho HS các kĩ năng đọc, hiểu, tìm và ghi một cách khoa học các nội dung chính của văn bản, ý thức tự giác, tính kiên trì trong học tập. Tuy nhiên, nếu không kết hợp với hình thức học tập khác thì việc đọc văn bản cá nhân sẽ bị một số hạn chế sau: HS hiểu không rõ hoặc hiểu sai nội dung văn bản, những HS không có ý thức tự giác có thể bỏ qua, không đọc văn bản, từ đó hạn chế đến kết quả học tập.Để có thể giúp HS đạt kết quả cao và biết cách làm việc với các văn bản theo hình thức đọc cá nhân, GV cần đặc biệt chú trọng tới việc hướng dẫn để HS nắm được yêu cầu, trình tự các bước tiến hành đọc và sử dụng các loại văn bản nói chung Quy trình đọc, sử dụng một văn bản nói chung là: - Nắm được mục đích việc làm: đọc bài, đoạn nào, để làm gì? Ví dụ: Trang 29 bài 8 “ Sự phát triển và phân bố nông nghiệp, mục 2”) dựa vào bảng 8.2 một số chỉ tiêu về sản xuất lúa ở nước ta. HS khai thác các chỉ tiêu trong bảng và rút ra nhận xét các chỉ tiêu trong sản xuất lúa thời kì1980 - 2002. GV gợi ý cho HS đọc và thảo luận rút ta nội dung cơ cấu đa dạng , lúa là cây trồng chính : Diện tích, năng suất sản lượng lúa, sản lượng lúa bình quân đàu người không ngừng tăng. - Đọc và gạch chân/ đánh dấu những từ hoặc ý chính phục vụ mục đích đã đề ra trong việc đọc văn bản. Ví dụ trong đoạn văn bản của bảng 40.1 trang 144 nếu học sinh chỉ đọc lướt qua và ghi nhớ thì thay vào đó là hoạt động ghi nhớ khác có hiệu quả hơn vừa đọc vừa đánh dấu hay gạch chân những ý chính. Cụ thể gach chân các ý sau: Dựa vào bảng 40.1 tiềm năng kinh tế của một số đảo ven bờ : Các hoạt động Các đảo có điều kiện thích hợp Nông, lâm nghiệp Cát Bà, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Quý Ngư nghiệp Cô Tô, Cái Bàu, Cát Bà, Cù Lao Chàm, Phú Quý, Lý Sơn, Côn Đáo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Rái, Phú Quốc Du lịch Các đảo trong Vịnh Hạ Long và Vịnh Nha Trang, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc Dịch vụ biển Cái Bầu, Cát Bà, Trà Bản, Phú Quý, Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Phú Quốc - GV cho HS gạch chân các đảo có đủ hoạt động trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ để tìm ra các đảo thích hợp để phát triển tổng hợp kinh tế biển. 10 [...]... Giáo dục 17 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH MINH HỌA TIẾT DẠY VÀ HỌC THEO ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC, THẢO LUẬN VĂN BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 9 GIÚP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KẾ HOẠCH BÀI HỌC ĐỊA LÍ 9 – SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ Tên bài học : Bài 28 : VÙNG TÂY NGUYÊN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần : 1 Về kiến thức - Biết tây Nguyên có vị trí quan trọng về an ninh,... tiện dạy học khác - Biết sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực cho từng hoạt động, tạo điều kiện cho tất cả HS tham gia 2 Hướng phổ biến áp dụng đề tài : Hướng dẫn học sinh đọc và thảo luận văn bản trong SGK Địa lí 9 nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, nếu đạt kết qủa và được Hội đồng Khoa học huy n công nhận, đề tài này sẽ được sử dụng ở các khối lớp trong trường... để phát huy tính tích cực, nâng chất lượng học tập của HS trong dạy và học Địa lí ( Mẫu số 2) 1 Tên giáo viên : Nguyễn Thị Kim Lan 2 Đơn vị: Trường THCS Suối Đá 3 Nội dung khảo sát: Theo bạn cần hướng dẫn HS đọc và thảo luận các văn bản như thế nào để phát huy tính tích cực của HS và nâng cao chất lượng bộ môn? Có các ý kiến sau: - GV không nên tập trung vào việc giảng giải các nội dung đã có trong văn. .. do SGD ra : Từ TB trở lên là : 90 ,9% Dưới TB là : 9, 1% Lần 3 với lần 2 thì từ TB trở lên tăng 18,2% Nhận định : Sau khi hướng dẫn HS đọc, thảo luận văn bản trong SGK địa lí 9 đã giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS một cách rõ rệt 14 III KẾT LUẬN 1 Bài học kinh nghiệm: Qua việc thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động HS khai thác các văn bản chỉ dừng lại ở hoạt động đọc... trong trường và được giới thiệu rộng rãi ở các trường trong huy n ở những năm học tới 3 Hướng nghiên cứu tiếp đề tài : Tiếp tục phát huy tính tích cực học tập ở học sinh, không ngừng nâng cao chất lượng học tập và rèn kỹ năng cho học sinh Năm học 2011 – 2012 tôi sẽ nghiên cưú tiếp đề tài Hướng dẫn học sinh đọc thảo luận bảng số liệu thống kê SGK địa lí 9 Ngày tháng năm 2011 Người thực hiện Phạm Lâm Cư... thức, chất lượng học tập chưa cao - Đề tài này sẽ hạn chế những tồn tại trên bằng các giải pháp được đưa ra, đồng thời rút ra được cần hướng dẫn HS đọc và thảo luận các văn bản như thế nào để phát huy tính tích cực của HS và nâng cao kết quả học tập bộ môn: - GV không nên tập trung vào việc giảng giải các nội dung đã có trong văn bản mà nên đưa ra những yêu cầu buộc HS phải đọc, nghiên cứu kĩ các văn bản. .. có phương pháp hướng dẫn HS đọc ,thảo luận các loại văn bản khác nhau e Phải kết hợp việc hướng dẫn HS sử dụng văn bản với sử dụng kênh hình và các kênh chữ khác của bài học f Không cần yêu cầu HS sử dụng các văn bản trong SGK, chỉ cần học theo dàn bài tóm do GV ghi trên bảng ( vì bài giảng của GV đã có đủ nội dung của bài học) g Coi các văn bản là nội dung chủ yêu của việc dạy học địa lí, không cần... nội dung học tập thông qua đọc và thảo luận văn bản Những kết luận này có thể là đề cương của bảng báo cáo, những ý chính của bài hoặc đoạn văn bản, các sơ đồ, biểu bảng, tranh vẽ… thể hiện nội dung học tập có trong văn bản tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao khi đọc và thảo luận văn bản Khi hướng dẫn HS đọc và thảo luận văn bản cần đi theo quy trình sau: + GV định hướng cho HS ý thúc được công việc... phát huy được tính tích cực và nâng cao chất lượng học tập của tất cả HS trong nhóm/lớp hoặc HS chỉ đọc lại các nội dung của văn bản mà không có sự suy nghĩ, tìm hiểu bản chất của nội dung học tập có trong văn bản Đây là một vấn đề mà bản thân đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ các tiết dạy của các đồng nghiệp, Phần lớn hoạt động nhóm GV theo trình tự sau: + GV nêu vấn đề cần thảo luận ( một, hai,... tìm kiến thức địa lí ở trong đó - GV cần tổ chức cho HS thảo luận dưới nhiều hình thức khác nhau (cặp, nhóm, lớp) để HS trình bày, bổ sung kiến thức cho nhau thông qua đọc văn bản - Để giúp HS đọc và thảo luận văn bản một cách thuận lợi, GV cần hướng dẫn cho HS cách đọc và thảo luận văn bản thông qua lời chỉ dẫn, hệ thống câu hỏi và bài tập - Cần phải kết hợp giữa việc đọc và thảo luận văn bản với các . VÀ HỌC THEO ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC, THẢO LUẬN VĂN BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 9 GIÚP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KẾ HOẠCH BÀI HỌC ĐỊA LÍ 9. nhất, hướng dẫn HS đọc các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất học tập. Thứ hai, hướng dẫn HS thảo luận các loại văn bản trong SGK Địa lí 9 giúp phát huy tính. BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI TÊN ĐỀ TÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC, THẢO LUẬN VĂN BẢN TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 9 GIÚP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Họ và
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn học sinh đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh, hướng dẫn học sinh đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh, hướng dẫn học sinh đọc, thảo luận văn bản trong sách giáo khoa địa lí 9 giúp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh

Từ khóa liên quan